Az adózás rendjéről - Vl.


VI. Fejezet HATÁSKÖR, ILLETÉKESSÉG
71. § (1) Az adóhatóság a hatáskörébe tartozó ügyben az illetékességi területén köteles eljárni. Ha e kötelességének nem tesz eleget, erre a felettes szerve - kérelemre vagy hivatalból - utasítja.


(2) Ha az adóhatóság a felettes szervének utasítására az általa meghatározott határidőn belül nem tesz eleget eljárási kötelezettségének, a felettes szerv az ügyet magához vonhatja. A felettes szerv az ügyben első fokon jár el, vagy az első fokú eljárásra a mulasztóval azonos hatáskörű adóhatóságot jelöl ki.
(3)4 82 Ha nincs felettes szerv, illetőleg a felettes szerv intézkedési vagy eljárási kötelezettségének nem tesz eleget, a törvényszék az adózó kérelmére nemperes eljárásban kötelezi az adóhatóságot az eljárás lefolytatására.
(4)   Az adóhatóságtól a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a hatáskörébe tartozó ügy nem vonható el.
(5)   Az e §-ban foglaltakat a jogorvoslati eljárásra is alkalmazni kell.
(6)4 83 Az állami adó- és vámhatóság központi szervei tekintetében felettes adóhatóság az állami adó- és vámhatóság vezetője.
Az állami adóhatóság hatásköre
72.  § (1) Az állami adóhatóság jár el minden
a)    adó, költségvetési támogatás,
b)    adó-visszaigénylés, -visszatérítés,
c)     az állami garancia (kezesség) kiutalása és visszakövetelése, cl) adók módjára behajtandó köztartozás végrehajtása,
e)— az önkormányzatokat megillető helyi adóval, illetve a gépjárműadóval összefüggő tartozások megkeresés alapján történő végrehajtása ügyében, feltéve, hogy azt törvény vagy kormányrendelet nem utalj a más hatóság vagy adóhatóság hatáskörébe.485
(2)486
(3)4 87 A csődeljárásban, a felszámolási eljárásban, a végelszámolásban, a vagyonrendezési és adósságrendezési eljárásban
a)     az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó követelések tekintetében hitelezőként,
b)     a magánnyugdíjpénztárt megillető tagdíjjal (tagdíj-kiegészítéssel), késedelmi pótlékkal, önellenőrzési pótlékkal összefüggő követelések tekintetében a hitelezők képviselőjeként az állami adóhatóság jár el.
(4)4 88 A (3) bekezdésben megjelölt követelések tekintetében a végrehajtási eljárásban a végrehajtás foganatosítójaként az állami adóhatóság jár el.
(5)4 89 A lakáscélú állami támogatások igénylésével összefüggésben a számlák valódiságát, valamint ezzel kapcsolatosan a támogatások igénybevételének jogszerűségét - a hitelintézet megkeresése alapján -az állami adóhatóság ellenőrzi.
(6)4 90 A lakáscélú állami támogatásokkal összefüggő - (4) bekezdésben meghatározottakon kívül eső - állami követeléseket a kincstár érvényesíti. A kincstár - ezzel összefüggő - közigazgatási hatósági eljárás keretében hozott jogerős határozatában szereplő követelés köztartozásnak minősül, amit az állami adóhatóság adók módjára hajt be.
73.      §— Az állami adóhatóság illetékessége tekintetében a külön jogszabályban foglalt rendelkezések az irányadók
74.      §—
75.      §—
76.      §—
77.      §—
78.      §—
A vámhatóság hatásköre és illetékessége
79.  §— (1) A vámhatóság hatáskörébe tartozik
a)    a regisztrációs adóval,
b)    a külföldön nyilvántartott tehergépjárművek adójával,
c)     a jövedéki adóval,
cl) az adójeggyel ellátott dohánygyártmányokat terhelő általános forgalmi adóval,


e)      az energiaadóval,
f)    az általános forgalmi adó kivételével a termékimportot terhelő adóval,
gj— az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint nem általános forgalmiadó-alany, alanyi adómentességet választó adóalany, kizárólag közérdekű vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes tevékenységet végző adóalany, a mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállást választó adóalany, a vámhatóság engedélyével nem rendelkező általános forgalmiadó-alany, valamint az egyszerűsített vállalkozói adó alanya esetében a termékimportot terhelő általános forgalmi adóval,
h)422. új közlekedési eszköznek minősülő személygépkocsinak, illetőleg regisztrációs adó köteles motorkerékpárnak az Európai Közösség más tagállamából történő beszerzése esetén, ha a vevő általános forgalmiadó-alanynak nem minősülő magánszemély, illetve egyéb szervezet, általános forgalmiadó-alanynak nem minősülő adófizetésre kötelezett jogi személy, kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalany, alanyi adómentességet választó adóalany, mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállást választó adóalany, illetve az egyszerűsített vállalkozói adó alanya, az általános forgalmi adóval,
i)a környezetvédelmi termékdíjjal,
jjíQL a népegészségügyi termékadóval kapcsolatos adóztatási feladatok ellátása, ide nem értve a végrehajtási eljárás lefolytatását.502
(2)503
80. § A vámhatóság illetékessége tekintetében a külön jogszabályban foglalt rendelkezések az irányadók.
Az állami adó- és vámhatóság hatásköre és illetékessége—
80/A. §— (1) Az állami adó- és vámhatóság jár el - a külön jogszabályban meghatározott eltéréssel - e törvény 72. §-ában és 79. §-ában felsorolt hatáskörök közül a VPID szám megállapításával és az ezzel összefüggő nyilvántartásba vétellel kapcsolatos eljárásokban
(2) Az állami adó- és vámhatóság (1) bekezdéssel kapcsolatos illetékessége tekintetében a külön jogszabályban foglalt rendelkezések az irányadók.
Önkormányzati adóhatóság hatásköre és illetékessége
81. §— Az önkormányzati adóhatóság jár el első fokon
a)    a helyi adók,
b)    a belföldi rendszámú gépjárművek adója,
c)     a termőföld bérbeadásából származó jövedelem (ideértve a földjáradékot is) adóztatása,
cl) törvényben meghatározott esetben a magánszemélyt terhelő adók módjára behajtandó köztartozások ügyében
82. § (1) 507 Helyi adóügyben az az önkormányzati adóhatóság jár el, amelynek önkormányzata a helyi adót bevezette.
(2)   Belföldi rendszámú gépjárművek adója ügyében az az önkormányzati adóhatóság (fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóság) az illetékes, amelynek területén a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett adóalany lakóhelye, székhelye, illetőleg telephelye található. Az adóalany személyében bekövetkezett változás az önkormányzati adóhatóság illetékességét a gépjárműadóról szóló törvény szerint változtatja meg.
(3)   A termőföld bérbeadásából származó jövedelem adóztatására a föld fekvése szerinti önkormányzati adóhatóság az illetékes.

83.  §