A helyi adókról III.


III. Fejezet KOMMUNÁLIS JELLEGŰ ADÓK
1. Kommunális adó
23. §^
1.1. Magánszemély kommunális adója Az adókötelezettség, az adó alanya, az adókötelezettség keletkezése és megszűnése
24.  §— Kommunális adókötelezettség terheli a 12. §-ban, valamint a 18. §-ban meghatározott magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.
25.  § (1) Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a 14. §-ban, illetőleg a 20. §-ban foglaltak az irányadók.

(2)   A 24. §-ban foglalt lakásbérleti jog esetén az adókötelezettség a lakásbérleti jogviszony létrejöttét követő év első napján keletkezik és a jogviszony megszűnése évének utolsó napján szűnik meg.
(3)   A lakásbérleti jogviszonynak az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.
Az adó mértéke
26. §—Az adó évi mértékének felső határa a 11. §-ban és a 17. §-ban meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként legfeljebb 17 000 Ft.
Az adófelfüggesztés60
26/A. §61 Az adóalany a 14/A. §-ban meghatározott feltételek teljesülése esetén az ott meghatározottak szerint jogosult az adó felfüggesztésére.


Az adókötelezettség, az adó alanya, az adókötelezettség keletkezése és megszűnése
27-29. §62
2. Idegenforgalmi adó Az adókötelezettség, az adó alanya
30. § (1) Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt
a)aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt, b)&
Az adómentesség
31. § A 30. § (1) bekezdésének aj pontja szerinti adókötelezettség alól mentes:
a)— a 18. életévét be nem töltött magánszemély;
b)—a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély; c)— a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a
településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá
d)aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja].
Az adó alapja
32. § Az adó alapja:
a)— a 30. § (1) bekezdésének aj pontja szerinti adókötelezettség esetén
1.      a megkezdett vendégéj szakmák száma, vagy
2.      a megkezdett vendégéj szakára eső

a)     szállásdíj, ennek hiányában
b)     a szállásért bármilyen jogcímen (pl. üdülőhasználati jog) fizetendő ellenérték (pl. üzemeltetési költség); b)2L
Az adó mértéke
33. §72 Az adó mértékének felső határa:


a)a 32. § aj 1. pontja alapján: személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft; b)— a 32. § a) 2. pontja alapján: az adóalap 4%-a;
Az adó beszedésére kötelezett
34. §— (1) A 30. § (1) bekezdés a) pontja alapján fizetendő adót:
a)     a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó,
b)     a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján (a továbbiakban együtt: adóbeszedésre kötelezett) szedi be.
(2) Az (1) bekezdés szerint fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.
Navigáció:

Visszalépés a Törvénytár: A helyi adókról - fejezetek választása oldalra