V.~ VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK - 56-67.§ -ig


V. Fejezet
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Értelmező rendelkezések
56. § E törvény alkalmazásában:


1.  Társasház: a lakóépület és nem lakás céljára szolgáló épület.
1.1.       Lakóépület: az olyan épület, amelyben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát.
1.2.       Nem lakás céljára szolgáló épület: minden egyéb olyan épület, amelyben legalább két, műszakilag megosztott önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiség van (társas irodaépület, társas üdülő, társas garázs stb.).
2.  Fenntartás: az üzemeltetés, a karbantartás és a felújítás.
2.1.   Üzemeltetés: a közös tulajdon rendeltetésszerű használatához folyamatosan szükséges szolgáltatások ellátása, így a közüzemi szolgáltatások díjának kifizetése, a központi berendezések üzemben tartói feladatainak ellátása, szükség esetén gondnoki, házfelügyelői, házmesteri szolgáltatások megszervezése, az intézőbizottság rendszeresítése esetén működésének biztosítása.
2.2.   Karbantartás: a közös tulajdonban levő ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának biztosítása érdekében szükséges, a tulajdonosok közösségét terhelő megelőző és felújításnak nem minősülő javítási munkák elvégzése, illetőleg egyes közösségi berendezések cseréje.
A karbantartás lehet:
2.2.1.   hibaelhárítás, amely az életveszélyt okozó, továbbá az épület állagát károsító és rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó, azonnali beavatkozást igénylő hibák és hiányosságok haladéktalan eseti megszüntetése,
2.2.2.   időszerű karbantartás, amely az épület állagát veszélyeztető, de rendeltetésszerű használhatóságát lényegesen nem akadályozó, azonnali beavatkozást nem igénylő hibáknak és hiányosságoknak eseti vagy az épületen elvégzendő egyéb javítási munkákkal együtt, de az észleléstől számítva legkésőbb hat hónapon belüli megszüntetése,
2.2.3.   tervszerű karbantartás, amely az épület állagának és rendeltetésszerű használhatóságának biztosítása érdekében végzendő rendszeres állagmegóvási munka.
2.3.  Felújítás: az ingatlan egészére, illetőleg egy vagy több főszerkezetére kiterjedő, időszakonként szükségessé váló olyan általános javítási építés-szerelési munkák végzése, amelyek az eredeti műszaki
állapotot - megközelítőleg vagy teljesen - visszaállítják, illetőleg az eredeti használhatóságot, üzembiztonságot az egyes szerkezetek, berendezések kicserélésével vagy az eredetitől eltérő kialakításával
növelik. A felújítás lehet:
2.3.1.  teljes felújítás: a műszaki állapot alapján szükséges, az ingatlan egészére kiterjedő külső-belső javítási munkák elvégzése,
2.3.2.  részleges felújítás: az épület legalább egy főszerkezetére kiterjedő, teljes felújításnak nem minősülő, de abba belátható időn belül beilleszthető általános javítási munkák elvégzése,
2.3.3.  70 korszerűsítés: meglévő épület, épületrész, épületberendezés rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmasságát javító, használati értékét, teljesítőképességét, üzembiztonságát növelő építési-szerelési munka. Korszerűsítésnek kell tekinteni a megújuló energiaforrások (napenergia, szél, geotermikus energia stb.) alkalmazására, a központi fűtő- és melegvíz-ellátó berendezésnek az energiaracionalizálással, a levegőtisztaság-védelemmel összefüggő átalakítására vagy cseréjére vonatkozó, továbbá az épület energiahatékonyságát szolgáló épületszerkezeteken végzett építési-szerelési munkát is.
3.71   Rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadások: az állagvédelmet meghaladó, a fenntartás (az üzemeltetés, a karbantartás és a felújítás) körébe nem tartozó olyan munkálattal összefüggő kiadások,
amelyek az alapító okirat szerint közös tulajdonban lévő épület, épületrész bővítésével, átalakításával vagy közös tulajdonba kerülő új épület, épületrész, illetőleg épületberendezés létesítésével járnak.
4.  Eredménytelen az írásbeli szavazás
4.1.        a szervezeti-működési szabályzat tekintetében: ha az írásbeli határozati javaslatra leadott érvényes és azonos írásbeli szavazatok aránya nem éri el a tulajdonostársak tulajdoni hányada alapján számított egyszerű többséget,
4.2.   minden más esetben: ha az írásbeli határozati javaslatra leadott érvényes és azonos írásbeli szavazatok aránya nem éri el a tulajdonostársak tulajdoni hányada alapján számított szavazattöbbségnek a törvényben meghatározott mértékét.
5.  Közvetlenül érintett szomszédos tulajdonostársak: a társasházban lévő külön tulajdont elhatároló épületszerkezet két oldalán lévő tulajdonosok.
6.72     Üzletszerűen végzett társasház-kezelői, illetve üzletszerűen végzett ingatlankezelő tevékenység: társasház-kezelői, illetve ingatlankezelői szolgáltatás, mely a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározottak szerint önálló, üzletszerűen - nyereség elérése érdekében rendszeresen, gazdasági kockázatvállalás mellett - végzett
gazdasági tevékenység.
7.73   A közösség éves pénzforgalma: a gazdálkodási évben, készpénzben és bankszámlán befolyt összes bevétel és kifizetett összes kiadás együttes összege.A bírósági eljárás megelőzése

57. § (1) A közösség és a tulajdonostárs, illetőleg a közösség és harmadik személy között keletkezett polgári jogvitában - ha az érintettek megállapodni nem tudnak - a közvetítői tevékenységről szóló külön törvény74 rendelkezései alapján permegelőző közvetítői eljárást lehet kezdeményezni.(2) Az (1) bekezdésben említett eljárás a vitában érintett felek írásbeli - a közösség tekintetében közgyűlési határozat alapján létrejött - közös megegyezésével kezdeményezhető.
Hatálybalépés
58. § (1) Ez a törvény - a (2)-(3) bekezdésekben meghatározott kivételekkel - 2004. január 1-jén lép hatályba.
(2)   E törvény 44. §-a, továbbá 45. §-ának „a Közgyűlési Határozatok Könyvének, illetőleg” szövegrésze, a 45. §-a (2) bekezdésének, valamint 54. §-ának rendelkezései 2005. január 1. napján lépnek hatályba.
(3)   E törvény 13. §-ának, 17. §-ának, 22. §-ának, 24. §-ának, 26. §-ának, 28. §-a d) pontjának, 40. §-a (2) bekezdésének, 41. §-ának, 48. §-a (1) bekezdése a) pontjának, 51. §-a (1) bekezdése b) pontjának és 51. §-a (4) bekezdésének rendelkezései a törvény hatálybalépéséig már bejegyzett társasház vonatkozásában 2005. január 1. napján lépnek hatályba.
59. §—Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az e törvényben szabályozott közigazgatási hatósági eljárásokban rendeletben közreműködő hatóságot jelöljön ki.76
Átmeneti rendelkezések
60. § (1) Ha az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett társasház alapító okirata olyan - a külön tulajdont nem érintő - számítási hibát vagy nyilvánvaló adatelírást tartalmaz, amely kijavítással orvosolható, a
közgyűlés - a jelen lévő tulajdonostársak tulajdoni hányada alapján számított legalább egyszerű szavazattöbbségével meghozott - határozatával az alapító okiratot kijavíthatja; e határozat az ingatlan­

nyilvántartásba bejegyzésre alkalmas okirat.
(3) Az (1)-(2) bekezdések rendelkezései szerint meghozott határozatot közokiratba vagy ügyvéd - jogkörén belül jogtanácsos - által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.
(4)78
61.  § A 60. §-ban említett közgyűlési határozatok érvénytelenségének megállapítását bármely tulajdonostárs e törvény rendelkezéseinek megfelelően keresettel kérheti a bíróságtól.
62.  § (1)-(2)79
(3) Az (1) bekezdés rendelkezései szerint meghozott határozatot közokiratba vagy ügyvéd - jogkörén belül jogtanácsos - által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni; a határozat érvénytelenségének megállapítása e törvény rendelkezéseinek megfelelően keresettel kérhető a bíróságtól.
(4)80
63. § (1) Az e törvény hatálybalépése előtt keletkezett körülményre alapított igényt a keletkezés idején hatályos szabály szerint kell elbírálni.
(2)   A törvény hatálybalépésekor bejegyzett társasház alapító okiratának az e törvény kötelező jellegű rendelkezéseivel ellentétes rendelkezése hatályát veszti, és helyébe e törvény rendelkezése lép. Az alapító okirat ennek megfelelő kijavítását az alapító okiratnak egyéb okból első ízben történő módosítása során kell elvégezni.
(3)   Ha az e törvény hatálybalépése előtt létesített alapító okirathoz mellékelték a társasházi lakások beosztását tartalmazó tervrajzot, a külön tulajdonban álló lakás beosztásának megváltoztatásához nem szükséges az alapító okirat módosítása.

64.  § (1) Az e törvény hatálybalépésekor bejegyzett társasház közgyűlése - valamennyi tulajdonostárs hozzájárulásával - dönthet arról, hogy a társasháztulajdont lakásszövetkezeti tulajdonná átalakítja. (2) Az átalakulásról hozott közgyűlési határozat alapján a lakásszövetkezet alapítására, szervezetére és működésére a lakásszövetkezetekről szóló külön törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 64/A. §^-
65.  §— Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságot rendeletben kijelölje.83

66.   §— Felhatalmazást kap a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter, hogy az e törvény szerinti üzletszerűen végzett társasház-kezelői, illetőleg üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység folytatásának részletes feltételeit, a tevékenység bejelentésének és a tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartásnak a személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, továbbá a tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartása esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket rendeletben szabályozza.85
67.   §— Felhatalmazást kap a települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat képviselő-testülete, hogy városképi vagy kereskedelmi szempontok alapján - az építésügyi, illetve a kereskedelmi jogszabályokkal összhangban - rendeletben határozhassa meg a nem lakás céljára szolgáló helyiség használatának, hasznosításának, illetve ezek megváltoztatásának módját, feltételeit.1  Kihirdetve: 2003. XII 29.
2  Hatályon kívül helyezte: 2009. évi LXXXIX. törvény 20. § (3). Hatálytalan: 2009. IX. 30-tól.
3  Beiktatta: 2009. évi LXXXIX. törvény 1. §. Hatályos: 2009. IX. 30-tól.
4  Beiktatta: 2009. évi LXXXIX. törvény 2. §. Hatályos: 2009. IX. 30-tól.
5  Megállapította: 2009. évi LXXXIX. törvény 2. §. Hatályos: 2009. IX. 30-tól.
6  Beiktatta: 2009. évi LXXXIX. törvény 3. §. Hatályos: 2009. IX. 30-tól.
7  Megállapította: 2009. évi LXXXIX. törvény 3. §. Hatályos: 2009. IX. 30-tól.
8  Módosította: 2009. évi LXXXV. törvény 132. §.
9  Lásd: 58. § (3).
10   Megállapította: 2010. évi CLXXVII törvény 1. §. Hatályos: 2011. I. 2-től. Lásd: 2010. évi CLXXVII törvény 21. §.
11     Megállapította: 2011. évi LXXVI törvény 34. § (1). Hatályos: 2011. VII 28-tól. Ezt követően induló eljárásokban kell alkalmazni.
12   Megállapította: 2011. évi LXXVI törvény 34. § (2). Hatályos: 2011. VII 28-tól. Ezt követően induló eljárásokban kell alkalmazni.
13   Megállapította: 2011. évi LXXVI törvény 34. § (3). Hatályos: 2011. VII 28-tól. Ezt követően induló eljárásokban kell alkalmazni.
14   Megállapította: 2009. évi LXXXIX. törvény 6. §. Hatályos: 2009. IX. 30-tól.
15   Megállapította: 2009. évi LXXXIX. törvény 6. §. Hatályos: 2009. IX. 30-tól.
16   Megállapította: 2009. évi LXXXIX. törvény 7. §. Hatályos: 2009. IX. 30-tól.
17   Lásd: 58. § (3).
18   Lásd: 58. § (3).
19   Módosította: 2009. évi L. törvény 73. § e).
20   Megállapította: 2011. évi LXXVI törvény 34. § (4). Hatályos: 2011. VII 28-tól. Ezt követően induló eljárásokban kell alkalmazni.
21   Megállapította: 2011. évi LXXVI törvény 34. § (4). Hatályos: 2011. VII 28-tól. Ezt követően induló eljárásokban kell alkalmazni.


22   Megállapította: 2011. évi LXXVI. törvény 34. § (5). Hatályos: 2011. VII. 28-tól. Ezt követően induló eljárásokban kell alkalmazni. Lásd: 2011. évi LXXVI. törvény 36. § (5).
23   Módosította: 2011. évi CCI törvény 249. §.
24   Módosította: 2011. évi CCI törvény 249. §.
25   Lásd: 58. § (3).
26   Beiktatta: 2009. évi LXXXIX. törvény 9. §. Hatályos: 2009. IX. 30-tól.
27   Beiktatta: 2011. évi XLI törvény 15. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
28   Beiktatta: 2009. évi LXXXIX. törvény 10. §. Hatályos: 2010. I. 1-től.
29   Hatályon kívül helyezte: 2010. évi LII. törvény 35. § (4). Hatálytalan: 2010. VI 17-től.
30   Megállapította: 2009. évi LXXXIX. törvény 11. §. Hatályos: 2009. IX. 30-tól.
31   Hatályon kívül helyezte: 2009. évi LXXXIX. törvény 20. § (3). Hatálytalan: 2009. IX. 30-tól.
32   Megállapította: 2010. évi CLXXVII törvény 3. §. Hatályos: 2011. I. 2-től.
33   Megállapította: 2010. évi CLXXVII törvény 4. §. Hatályos: 2011. I. 2-től.
34   Megállapította: 2011. évi LXXVI törvény 34. § (6). Hatályos: 2011. VII 28-tól. Ezt követően induló eljárásokban kell alkalmazni.
35   Megállapította: 2009. évi LXXXIX. törvény 12. §. Hatályos: 2009. IX. 30-tól.
36   Megállapította: 2010. évi CLXXVII törvény 5. §. Hatályos: 2011. I. 2-től.
37   Megállapította: 2009. évi LXXXIX. törvény 14. §. Hatályos: 2009. IX. 30-tól.
38   Megállapította: 2009. évi LXXXIX. törvény 14. §. Hatályos: 2009. IX. 30-tól.
39   Beiktatta: 2009. évi LXXXIX. törvény 15. §. Hatályos: 2009. IX. 30-tól.
40   Megállapította: 2009. évi LXXXIX. törvény 16. §. Hatályos: 2009. IX. 30-tól.
41   Megállapította: 2010. évi CLXXVII törvény 6. §. Hatályos: 2011. I. 2-től.
42   Lásd: 58. § (3).


43   Megállapította: 2010. évi CLXXVII. törvény 7. §. Hatályos: 2011. I. 2-től.
44   Lásd: 58. § (3).
45   A korábbi második mondatot megsemmisítette: 3/2006. (II. 8.) AB határozat. Hatálytalan: 2006. II 8-tól.
46  Megállapította: 2011. évi LXXVI törvény 34. § (7). Hatályos: 2011. VII 28-tól. Ezt követően induló eljárásokban kell alkalmazni.
47  Megállapította: 2010. évi CLXXVII. törvény 9. §. Hatályos: 2011. I. 2-től.
48  Módosította: 2006. évi CIX. törvény 73. § (2) g).
49  Módosította: ugyane törvény 58. § (2).
50  Lásd: 58. § (3).
51   Megállapította: 2011. évi LXXVI törvény 34. § (8). Hatályos: 2011. VII 28-tól. Ezt követően induló eljárásokban kell alkalmazni.
52   Lásd: 2011. évi LXXVI. törvény 36. § (4).
53   Megállapította: 2009. évi LXXXIX. törvény 17. §. Hatályos: 2009. IX. 30-tól.
54   Megállapította: 2010. évi CLXXVII törvény 10. §. Hatályos: 2011. I. 2-től.
55   Megállapította: 2010. évi CLXXVII törvény 11. §. Hatályos: 2011. I. 2-től. Lásd: 2010. évi CLXXVII törvény 21. §.
56  Lásd: 58. § (3).
57  Beiktatta: 2010. évi CLXXVII. törvény 12. §. Hatályos: 2011. I. 2-től. Lásd: 2010. évi CLXXVII. törvény 21. §.
58  Beiktatta: 2010. évi CLXXVII. törvény 13. §. Hatályos: 2011. I. 2-től.
59  Beiktatta: 2010. évi CLXXVII törvény 13. §. Hatályos: 2011. I. 2-től.
60   Megállapította: 2010. évi CLXXVII törvény 14. §. Hatályos: 2011. I. 2-től.
61   Megállapította: 2010. évi CLXXVII törvény 14. §. Hatályos: 2011. I. 2-től.
62   Beiktatva: 2010. évi CLXXVII törvény 14. § alapján. Hatályos: 2011. I. 2-től.
63   Beiktatta: 2010. évi CLXXVII törvény 14. §. Hatályos: 2011. I. 2-től.
64   Megállapította: 2009. évi LVI törvény 308. § (1). Hatályos: 2009. X. 1-től. Ezt követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.


65   Megállapította: 2009. évi LVI törvény 308. § (2). Hatályos: 2009. X. 1-től. Ezt követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
66  Beiktatta: 2009. évi CXLIX. törvény 94. § (2). Hatályos: 2010. I. 1-től.
67  Megállapította: 2009. évi LVI. törvény 308. § (3). Hatályos: 2009. X. 1-től. Ezt követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
68   Beiktatta: 2009. évi CXLIX. törvény 94. § (3). Hatályos: 2010. I. 1-től.
69   Beiktatta: 2009. évi CXLIX. törvény 94. § (3). Hatályos: 2010. I. 1-től.
70   Megállapította: 2011. évi LXXVI törvény 34. § (9). Hatályos: 2011. VII 28-tól. Ezt követően induló eljárásokban kell alkalmazni.
71   Megállapította: 2009. évi LXXXIX. törvény 19. §. Hatályos: 2009. IX. 30-tól.
72   Beiktatta: 2010. évi CLXXVII törvény 15. §. Hatályos: 2011. I. 2-től.
73   Beiktatta: 2010. évi CLXXVII törvény 15. §. Hatályos: 2011. I. 2-től.
74   Lásd: 2002. évi LV törvény.
75   Megállapította: 2009. évi LVI törvény 308. § (4). Hatályos: 2009. X. 1-től.
76   Lásd: 217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet.
77   Hatályon kívül helyezte: 2007. évi LXXXII törvény 2. § 655. Hatálytalan: 2007. VII 1-től.
78   Hatályon kívül helyezte: 2007. évi LXXXII törvény 2. § 655. Hatálytalan: 2007. VII 1-től.
79   Hatályon kívül helyezte: 2007. évi LXXXII törvény 2. § 655. Hatálytalan: 2007. VII 1-től.
80  Hatályon kívül helyezte: 2007. évi LXXXII törvény 2. § 655. Hatálytalan: 2007. VII 1-től.
81   Hatályon kívül helyezte: 2010. évi CLXXVII törvény 18. §. Hatálytalan: 2011. IX. 30-tól.
82   Beiktatta: 2009. évi LVI törvény 308. § (5). Hatályos: 2009. X. 1-től.
83   Lásd: 217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet.
84   Beiktatta: 2009. évi LVI törvény 308. § (5). Módosította: 2010. évi CXLVIII törvény 192. §.
85   Lásd: 30/2009. (XI 3.) ÖM rendelet.


Megállapította: 2011. évi LXXVI. törvény 34. § (10). Hatályos: 2011. VII. 28-tól.
Navigáció: