Az ingatlan-nyilvántartásról - záró rendelkezések


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Felhatalmazás
90. § (1)2 75Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg az ingatlan-nyilvántartás tartalmára, részeire, módjára, az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére, tények feljegyzésére és az
ingatlan adataiban bekövetkezett változások vezetésére, a jogorvoslatokra és a különleges eljárásokra, valamint az ingatlan-nyilvántartásból történő adatszolgáltatásra és részadat-szolgáltatásra vonatkozó
részletes szabályokat.
(2)2 76 Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza az ingatlanok helyrajzi számának megállapítására vonatkozó szabályokat.277
(3)2 78 Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítsa meg a számítógépes adatbázisból lekérdezés útján szolgáltatható ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatására, az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjának mértékére és kezelésére, megfizetésének módjára, valamint az ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz adatátviteli vonalon való


csatlakozásra és a számítógépes hálózaton keresztül történő adatszolgáltatásra vonatkozó részletes szabályokat.279
(3a) 280 Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a részadat-szolgáltatás igénybevételére jogosultak körére, díjának mértékére, valamint annak az ingatlanügyi hatóságok és a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv közötti megosztására, a díjfizetés és a díj visszatérítésének módjára vonatkozó szabályokat a fővárosi, megyei kormányhivatal irányítására kijelölt miniszterrel és az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítsa meg.
(4)    281 Felhatalmazást kap a környezetvédelemért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg a tartós környezetkárosodás tényének mértékének és jellegének megállapítására vonatkozó részletes
szabályokat.
(5)2 82 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza
b) a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből történő, törvényben meghatározott szolgáltatásra vonatkozó szolgáltatási szerződés kötelező elemeit,284 c)285 az ingatlanügyi hatóság vagy hatóságok kijelölését,286 d)287 az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályait.288
Hatálybalépés
91. § (1) 289 Ez a törvény 2000. január 1-jén lép hatályba; a már folyamatban lévő eljárásokat azonban a korábbi rendelkezések szerint kell befejezni.
(2)290
(3) 291 A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló 2010. évi CLXXVII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 19. § (1) bekezdésével megállapított 34/A. §-t a Módtv. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
(4)2 92 Ez a törvény nem érinti a hatálybalépése előtt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett termelőszövetkezeti földhasználati jogot és fennállásáig annak nyilvántartását, a tartós földhasználati jogot, a külföldieket megillető ingatlanhasználati jogot, továbbá a bejegyzett kezelői jogok tekintetében a külön törvénynek azt a rendelkezését, amely szerint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett kezelői jogon, a továbbiakban vagyonkezelői jogot kell érteni.
(5)  Ez a törvény nem érinti a hatálybalépése előtt az ingatlan-nyilvántartásba közös udvarként, valamint részházként bejegyzett ingatlanok nyilvántartását. Közös udvart, valamint részházat azonban újonnan nem lehet nyilvántartásba venni.
(6)  A 2. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés nem érinti azoknak a jogoknak és tényeknek a bejegyzését, amelyet e törvény hatálybalépése előtt alacsonyabb szintű jogszabály tett lehetővé.
(7) Ahol más jogszabály gyep művelési ág megnevezést használ, ott e törvény hatálybalépésétől kezdődően rét, legelő művelési ág megnevezést kell használni.
(8)2 93 Ahol e törvény csak bejegyzést említ, az alatt a tények feljegyzését is érteni kell.
(9)    294 Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról szóló 2005. évi CXXII. törvény erejénél fogva a tartós földhasználók tulajdonába került ingatlanok tulajdonjogát a tartós
földhasználó kérelmére kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni.
(10)  295 Az e törvénynek az egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer túlszabályozottságának megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról szóló 2012. évi LXXVI.
törvénnyel megállapított 37. § (3) és (5) bekezdését az egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer túlszabályozottságának megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról
szóló 2012. évi LXXVI. törvény hatálybalépésének időpontjában folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


1     Kihirdetve: 1997. XII. 17.


2 Megállapította: 2005. évi CXXII. törvény 1. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni. A korábbi alcímet hatályon kívül helyezte: 2005. évi CXXII törvény 53. § (3) d).
Megállapította: 2012. évi XLVI törvény 43. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től. Lásd: 2012. évi XLVI törvény 41. §.


4  Megállapította: 2011. évi CCI. törvény 153. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.
5  Beiktatta: 2011. évi CCI. törvény 153. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.
6  Beiktatta: 2011. évi CCI. törvény 153. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.
7  A felvezető szöveget megállapította: 2005. évi CXXII törvény 2. § (2). Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
8  Megállapította: 2005. évi CXXII törvény 2. § (2). Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
9  Hatályon kívül helyezte: 2009. évi LVI törvény 189. §. Hatálytalan: 2009. X. 1-től.
10   Megállapította: 2005. évi CXXII törvény 2. § (3). Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
11     Módosította: 2005. évi CXXII törvény 53. § (3) d).
12   Beiktatta: 2012. évi XLVI törvény 43. § (2). Hatályos: 2013. I. 1-től. Lásd: 2012. évi XLVI törvény 41. §.
13   Megállapította: 1999. évi CXIX. törvény 5. §. Hatályos: 2000. I. 1-től.
14   Megsemmisítette: 80/2006. (XII 20.) AB határozat. Hatálytalan: 2007. VI 30-tól.
15   Megállapította: 2012. évi XLVI törvény 43. § (3). Hatályos: 2013. I. 1-től. Lásd: 2012. évi XLVI törvény 41. §.
16   Beiktatta: 2012. évi XLVI törvény 43. § (4). Hatályos: 2013. I. 1-től. Lásd: 2012. évi XLVI törvény 41. §.
17   Beiktatta: 2012. évi XLVI törvény 43. § (4). Hatályos: 2013. I. 1-től. Lásd: 2012. évi XLVI törvény 41. §.
18   Beiktatta: 2012. évi XLVI törvény 43. § (4). Hatályos: 2013. I. 1-től. Lásd: 2012. évi XLVI törvény 41. §.
19   Megállapította: 2005. évi CXXII törvény 3. §. Módosította: 2006. évi LXI. törvény 238. § (4).
20   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
21   Megállapította: 2010. évi CLIII. törvény 36. § (1). Módosította: 2011. évi CCI törvény 154. § a).
22   Beiktatta: 2011. évi CCI törvény 153. § (3). Hatályos: 2012. I. 1-től.
23   Megállapította: 2005. évi CXXII törvény 4. §. Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
24   Módosította: 2005. évi CXXII törvény 53. § (3) d).


25   Módosította: 2004. évi CXV. törvény 60. § a).
26   Megállapította: 2012. évi XLVI. törvény 43. § (5). Hatályos: 2013. I. 1-től. Lásd: 2012. évi XLVI. törvény 41. §.


27     Beiktatta: 2012. évi XLVI. törvény 43. § (5). Hatályos: 2013. I. 1-től. Lásd: 2012. évi XLVI. törvény 41. §.


28   A második mondat szövegét megállapította: 2005. évi CXXII törvény 5. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell
befejezni.
29   Megállapította: 2005. évi CXXII törvény 6. §. Módosította: 2009. évi LVI törvény 188. §.
30   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
31   Megállapította: 1999. évi CXIX. törvény 6. §. Hatályos: 2000. I. 1-től.
32   Megállapította: 2005. évi XCII törvény 6. §. Hatályos: 2005. VIII 31-től.
33   Lásd: 2007. évi CVI törvény 65. §.
34   Hatályon kívül helyezte: 2011. évi LXXV. törvény 17. § c). Hatálytalan: 2011. VII 1-től.
35   Megállapította: 1999. évi CXIX. törvény 7. § (1). Hatályos: 2000. I. 1-től.
36   Megállapította: 2005. évi CXXII törvény 7. § (1). Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
37   Megállapította: 2005. évi CXXII törvény 7. § (1). Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
38   Megállapította: 2005. évi CXXII törvény 7. § (2). Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
39   Megállapította: 2005. évi CXXII törvény 7. § (3). Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
40   Megállapította: 2005. évi CXXII törvény 7. § (3). Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
41   Megállapította: 2000. évi CXXXVI törvény 174. § (1). Hatályos: 2001. IX. 1-től.
42   Megállapította: 2007. évi CLXXX. törvény 15. §. Hatályos: 2008. II 1-től. Lásd még: ugyane törvény 21. § (3).
43   Megállapította: 2009. évi LXXXIX. törvény 20. § (4). Hatályos: 2009. IX. 30-tól.
44   Beiktatta: 2010. évi CXV. törvény 49. § (1). Hatályos: 2011. I. 1-től.
45   Megállapította: 2010. évi CXV. törvény 49. § (2). Hatályos: 2011. I. 1-től.


46   Beiktatta: 2010. évi CXXIII. törvény 139. §. Módosította: 2011. évi CCI. törvény 154. § b).
47   Megállapította: 2012. évi XLVI. törvény 43. § (6). Hatályos: 2013. I. 1-től. Lásd: 2012. évi XLVI. törvény 41. §.
48   Megállapította: 2005. évi CXXII. törvény 8. § (1). Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
49   Megállapította: 2012. évi XLVI. törvény 43. § (7). Hatályos: 2013. I. 1-től. Lásd: 2012. évi XLVI. törvény 41. §.
50   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
51   Megállapította: 2012. évi XLVI törvény 43. § (8). Hatályos: 2013. I. 1-től.
52   Megállapította: 2012. évi XLVI törvény 43. § (9). Hatályos: 2013. I. 1-től. Lásd: 2012. évi XLVI törvény 41. §.
53   Hatályon kívül helyezte: 2012. évi XLVI törvény 45. §. Hatálytalan: 2013. I. 1-től. Lásd: 2012. évi XLVI törvény 41. §.
54   Megállapította: 2012. évi XLVI törvény 43. § (10). Hatályos: 2013. I. 1-től. Lásd: 2012. évi XLVI törvény 41. §.
55   Módosította: 2004. évi CXV. törvény 60. § a).
56   Megállapította: 2012. évi XLVI törvény 43. § (11). Hatályos: 2013. I. 1-től. Lásd: 2012. évi XLVI törvény 41. §.
57   Módosítva: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3) alapján.
58   Megállapította: 2005. évi CXXII törvény 10. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
59   Módosította: 2004. évi CXV. törvény 60. § a), 2005. évi CXXII törvény 53. § (3) d).
60   Beiktatta: 2012. évi XLVI törvény 43. § (12). Hatályos: 2013. I. 1-től. Lásd: 2012. évi XLVI törvény 41. §.
61   Megállapította: 2005. évi CXXII törvény 11. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
62   Megállapította: 2011. évi CCI törvény 153. § (4). Hatályos: 2012. I. 1-től.
63   Módosította: 2009. évi LVI törvény 188. §.
64   Módosította: 2011. évi CCI törvény 154. § c).
65   Módosította: 2009. évi LVI törvény 188. §.
66   Megállapította: 2005. évi CXXII törvény 12. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
67   Módosította: 2009. évi LVI törvény 188. §, 2011. évi CCI törvény 154. § d).


68   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
69   Módosította: 2009. évi LVI törvény 188. §.
70   Megállapította: 2011. évi CCI. törvény 153. § (5). Hatályos: 2012. I. 1-től.
71   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
72   Megállapította: 2011. évi CCI. törvény 153. § (6). Hatályos: 2012. I. 1-től.
73   Beiktatta: 2011. évi CCI törvény 153. § (7). Hatályos: 2012. I. 1-től.
74   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
75   Megállapította: 2005. évi CXXII törvény 13. § (2). Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
76   Megállapította: 2011. évi CCI törvény 153. § (8). Hatályos: 2012. I. 1-től.
77   Beiktatta: 2012. évi XCIII. törvény 43. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.
78   Beiktatta: 2005. évi CXXII törvény 14. §. Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
79   Megállapította: 2005. évi CXXII törvény 15. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
80   Megállapította: 2012. évi XLVI törvény 43. § (13). Hatályos: 2013. I. 1-től. Lásd: 2012. évi XLVI törvény 41. §.
81   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
82   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3), 2009. évi LVI törvény 188. §, 189. §.
83   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3), 2009. évi LVI törvény 189. §.
84   Beiktatta: 2009. évi LXXXIX. törvény 20. § (5). Hatályos: 2009. IX. 30-tól.
85   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
86   Megállapította: 1999. évi CXIX. törvény 9. §. Hatályos: 2000. I. 1-től.
87   A felvezető szöveget megállapította: 2005. évi CXXII törvény 16. § (1). Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
88   Megállapította: 2005. évi CXXII törvény 16. § (1). Módosította: 2009. évi LVI törvény 188. §.


89   Megállapította: 2005. évi CXXII. törvény 16. § (1). Módosította: 2012. évi LXXVI. törvény 45. § (1).
90   Megállapította: 2005. évi CXXII. törvény 16. § (1). Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
91   Megállapította: 2011. évi CCI törvény 153. § (9). Hatályos: 2012. I. 1-től.
92   Módosította: 2005. évi CXXII törvény 53. § (3) d).
93   Megállapította: 2005. évi CXXII törvény 16. § (2). Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
94   Megállapította: 2005. évi CXXII törvény 16. § (2). Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.


95     Megállapította: 2005. évi CXXII törvény 16. § (2). Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.


96   Az első mondat szövegét megállapította: 2005. évi CXXII törvény 16. § (3). Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell
befejezni.
97   Megállapította: 2005. évi CXXII törvény 16. § (4). Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
98   Hatályon kívül helyezte: 2009. évi LVI törvény 189. §. Hatálytalan: 2009. X. 1-től.
99   Megállapította: 2005. évi CXXII törvény 17. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
100   Megállapította: 2005. évi CXXII törvény 18. §. Módosította: 2009. évi LVI törvény 188. §.
101    Megállapította: 2005. évi CXXII törvény 18. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
102   Beiktatta: 2010. évi CLXXVII törvény 19. § (1). Hatályos: 2011. I. 2-től.
103   Hatályon kívül helyezte: 2009. évi LVI törvény 189. §. Hatálytalan: 2009. X. 1-től.
104   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
105   Módosította: 2009. évi LVI törvény 188. §.
106   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3). A korábbi harmadik mondatot hatályon kívül helyezte: 2009. évi LVI törvény 189. §. Hatálytalan: 2009. X. 1-től.
107   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
108   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
109   Módosította: 2009. évi LVI törvény 189. §.


110   Megállapította: 2012. évi XLVI. törvény 43. § (14). Hatályos: 2013. I. 1-től. Lásd: 2012. évi XLVI. törvény 41. §.
111     Megállapította: 2012. évi LXXVI. törvény 44. § (1). Hatályos: 2012. VI. 27-től.
112   Beiktatta: 2012. évi LXXVI. törvény 44. § (2). Hatályos: 2012. VII 26-tól.
113   Beiktatta: 2012. évi LXXVI törvény 44. § (3). Hatályos: 2012. VI 27-től. Módosította: 2012. évi LXXVI. törvény 45. § (2).
114   A korábbi alcímmel együtt hatályon kívül helyezte: 2006. évi CIX. törvény 36. §. Hatálytalan: 2007. I. 1-től.
115   Megállapította: 2005. évi CXXII törvény 21. § (1). Módosította: 2010. évi CLII törvény 2. § (37).
116  Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
117   A felvezető szöveget megállapította: 2005. évi CXXII törvény 21. § (2). Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
118   Megállapította: 2005. évi CXXII törvény 21. § (2). Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
119   Megállapította: 2005. évi CXXII törvény 21. § (3). Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
120  Megállapította: 2005. évi CXXII törvény 21. § (4). Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3), 2009. évi LVI törvény 188. §.
121   A felvezető szöveget megállapította: 2005. évi CXXII törvény 21. § (5). Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
122    Módosította: 2009. évi LVI törvény 188. §.
123   Megállapította: 2005. évi CXXII törvény 21. § (5). Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
124   Megállapította: 2011. évi CCI törvény 153. § (10). Hatályos: 2012. I. 1-től.
125   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
126   Megállapította: 2005. évi CXXII törvény 22. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
127   Hatályon kívül helyezte: 2005. évi CXXII törvény 53. § (3) d). Hatálytalan: 2006. I. 1-től.
128   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
129   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
130   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
131    Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).


132   Megállapította: 2005. évi CXXII. törvény 23. §. Hatályos: 2006. I 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
133   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
134   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3), 2009. évi LVI törvény 188. §.
135   Megállapította: 2005. évi CXXII. törvény 24. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
136   Hatályon kívül helyezte: 2009. évi LVI törvény 189. §. Hatálytalan: 2009. X. 1-től.
137   Módosította: 2009. évi LVI törvény 188. §.
138   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
139   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
140   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
141    Megállapította: 2005. évi CXXII törvény 25. §. Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
142   Megállapította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (1). Módosította: 2009. évi LVI törvény 188. §.
143   Beiktatta: 2005. évi CXXII törvény 26. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
144   Beiktatta: 2005. évi CXXII törvény 26. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
145   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
146   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
147   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3), 2010. évi CLII törvény 2. § (37).
148   Az utolsó mondatot beiktatta: 2005. évi CXXII törvény 27. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
149   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
150   Az utolsó két mondatot beiktatta: 2005. évi CXXII törvény 28. § (1). A korábbi első mondatot hatályon kívül helyezte: 2009. évi LVI törvény 189. §. Hatálytalan: 2009. X. 1-től.
151    Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3), 2009. évi LVI törvény 188. §.
152   Megállapította: 2012. évi XLVI törvény 43. § (15). Hatályos: 2013. I. 1-től. Lásd: 2012. évi XLVI törvény 41. §.


153   Hatályon kívül helyezte: 2009. évi LVI törvény 189. §. Hatálytalan: 2009. X. 1-től.
154   Módosította: 1999. évi CXIX. törvény 32. § (1).
155   Megállapította: 2005. évi CXXII. törvény 30. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
156   Megállapította: 2005. évi CXXII. törvény 30. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
157   Megállapította: 2005. évi CXXII törvény 30. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
158   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
159   A korábbi utolsó mondatot hatályon kívül helyezte: 2005. évi CXXII törvény 53. § (3) d). A korábbi első mondatot hatályon kívül helyezte: 2009. évi LVI törvény 189. §. Hatálytalan: 2009. X. 1-től.
160   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
161    Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
162   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 36. §.
163   Megállapította: 2005. évi CXXII törvény 31. § (1). Módosította: 2009. évi LVI törvény 189. §, 2010. évi CXXVI törvény 75. §, 2012. évi XCIII. törvény 43. § (2).
164   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
165   Beiktatta: 2004. évi XXXVI törvény 6. § (2) b). Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3), 2009. évi LVI törvény 189. §.
166   Megállapította: 2005. évi CXXII törvény 31. § (2). Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
167   Megállapította: 2012. évi V törvény 38. §. Hatályos: 2012. III 1-től.
168   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 36. §.
169   Beiktatta: 1999. évi CXIX. törvény 10. §. Hatályos: 2000. I. 1-től.
170   Megállapította: 2007. évi LXIV törvény 59. §. Módosította: 2009. évi LVI törvény 188. §, 189. §. A korábbi első mondatot hatályon kívül helyezte: 2009. évi LVI törvény 189. §. Módosította: 2010.
évi CLII. törvény 2. § (37).
171    Beiktatta: 2011. évi CCI törvény 153. § (12). Hatályos: 2012. I. 1-től.
172   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
173   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).


174    Megállapította: 2005. évi CXXII. törvény 32. § (1). Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
175   Megállapította: 2005. évi CXXII. törvény 32. § (1). Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
176   Megállapította: 2005. évi CXXII törvény 32. § (2). Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3), 2010. évi CLII. törvény 2. § (37).
177    Megállapította: 2005. évi CXXII törvény 32. § (2). Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
178   Megállapította: 2009. évi LVI törvény 187. § (1). Hatályos: 2009. X. 1-től. Ezt követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
179   Beiktatta: 2005. évi CXXII törvény 32. § (3). Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3), 2009. évi LVI törvény 188. §.
180   Hatályon kívül helyezte: 2006. évi CIX. törvény 36. §. Hatálytalan: 2007. I. 1-től.
181    Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3), 36. §.
182   Hatályon kívül helyezte: 2006. évi CIX. törvény 36. §. Hatálytalan: 2007. I. 1-től.
183   Hatályon kívül helyezte: 2006. évi CIX. törvény 36. §. Hatálytalan: 2007. I. 1-től.
184   Megállapította: 2005. évi CXXII törvény 34. § (1). Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
185   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
186   Megállapította: 2005. évi CXXII törvény 34. § (2). Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3), 36. §, 2010. évi CLII. törvény 2. § (37).
187   Megállapította: 2009. évi XXVIII. törvény 8. § (1). Hatályos: 2009. V. 15-től. Ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
188   Beiktatta: 2009. évi XXVIII. törvény 8. § (1). Hatályos: 2009. V. 15-től. Ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
189   Hatályon kívül helyezte: 2006. évi CIX. törvény 36. §. Hatálytalan: 2007. I. 1-től.


190     Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).


191     Megállapította: 2005. évi CXXII törvény 35. §. Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3). A korábbi második mondatot hatályon kívül helyezte: 2009. évi LVI törvény 189. §. Hatálytalan: 2009.
X. 1-től.
192    Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
193    Hatályon kívül helyezte: 2006. évi CIX. törvény 36. §. Hatálytalan: 2007. I. 1-től.
194    Az utolsó mondat szöveget megállapította: 2005. évi CXXII törvény 36. §. Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3), 2009. évi LVI. törvény 188. §.


195   Hatályon kívül helyezte: 2006. évi CIX. törvény 36. §. Hatálytalan: 2007. I 1-től.
196   Megállapította: 2009. évi LVI törvény 187. § (2). Hatályos: 2009. X. 1-től. Ezt követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
197   Megállapította: 2005. évi CXXII. törvény 37. §. Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3), 36. §, 2010. évi CLII. törvény 2. § (37).
198   Hatályon kívül helyezte: 2006. évi CIX. törvény 36. §. Hatálytalan: 2007. I. 1-től.
199   Módosítva: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3) alapján. Módosította: 2009. évi LVI törvény 188. §.
200   Megállapította: 2009. évi XXVIII. törvény 8. § (2). Hatályos: 2009. V. 15-től. Ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Módosította: 2009. évi LVI törvény 188. §.
201    Megállapította: 2009. évi XXVIII. törvény 8. § (2). Hatályos: 2009. V 15-től. Ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
202   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
203   Módosította: 2011. évi CCI. törvény 154. § f).
204   Beiktatta: 2005. évi CXXII. törvény 38. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
205   Beiktatta: 2005. évi CXXII törvény 38. §. Módosította: 2009. évi LVI törvény 189. §.
206   Megállapította: 2011. évi CXCVII. törvény 72. § (1). Hatályos: 2012. III. 1-től.
207   A „törlési keresetet a kézbesítéstől számított hatvan nap alatt lehet megindítani, ha az eredetileg érvénytelen bejegyzésről szóló határozatot a sérelmet szenvedő fél részére kézbesítették. A ”, valamint
a „, ha kézbesítés nem történt” szövegrészt megsemmisítette: 51/2009.
(IV 28.) AB határozat 1. Hatálytalan: 2009. IV. 28-tól.
208   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
209   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
210   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
211    Megállapította: 2009. évi XXVIII. törvény 8. § (3). Hatályos: 2009. V 15-től. Ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
212   Beiktatta: 2010. évi CXV törvény 49. § (3). Hatályos: 2011. I. 1-től.
213   Beiktatta: 2010. évi CXV. törvény 49. § (3). Hatályos: 2011. I. 1-től.
214   Megállapította: 2003. évi LXXIII törvény 41. § (2). Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
215   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).


216   Beiktatta: 2003. évi CXXVIII. törvény 18. § (5) d). Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
217   Megállapította: 2012. évi XLVI. törvény 43. § (16). Hatályos: 2013. I. 1-től. Lásd: 2012. évi XLVI. törvény 41. §.
218   Hatályon kívül helyezte: 2005. évi CXXII. törvény 53. § (3) d). Hatálytalan: 2006. I. 1-től.
219   Megállapította: 2009. évi CXII. törvény 14. § (2). Hatályos: 2010. I. 1-től. Ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
220   Módosította: 2011. évi CCI. törvény 154. § g).
221    Hatályon kívül helyezte: 2012. évi XCIII. törvény 91. § (7) c). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.
222   Módosította: 2011. évi CLXXIV. törvény 27. §.
223   Megállapította: 2011. évi CCI. törvény 153. § (13). Hatályos: 2012. I. 1-től.
224   Megállapította: 2011. évi CCI. törvény 153. § (13). Hatályos: 2012. I. 1-től.
225   Beiktatta: 2011. évi CCI törvény 153. § (14). Hatályos: 2012. I. 1-től.
226   Megállapította: 2012. évi XLVI törvény 43. § (17). Hatályos: 2013. I. 1-től. Lásd: 2012. évi XLVI törvény 41. §.
227   A második mondat szövegét megállapította: 2005. évi CXXII törvény 41. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell
befejezni.
228   Megállapította: 2005. évi CXXII törvény 42. § (1). Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
229   Megállapította: 2010. évi CXV. törvény 49. § (4). Hatályos: 2011. I. 1-től.
230   Beiktatta: 2005. évi CXXII törvény 42. § (2). Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
231    Jelölését módosítta: 2005. évi CXXII törvény 42. § (2).
232   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
233   Megállapította: 2005. évi CXXII törvény 43. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
234   Megállapította: 2005. évi CXXII törvény 43. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
235   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
236   Módosította: 2011. évi CCI törvény 154. § h).


237   Megállapította: 2011. évi CXXVIII. törvény 153. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
238   Megállapította: 2007. évi CVI. törvény 51. §. Módosította: 2007. évi CVI. törvény 58. § (2) j).
239   Beiktatta: 2007. évi CVI. törvény 51. §. Hatályos: 2007. IX. 25-től.
240   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
241    Megállapította: 2005. évi CXXII törvény 44. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
242   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
243   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
244   Megállapította: 2005. évi CXXII törvény 45. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
245   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
246   Módosította: 2011. évi CCI törvény 154. § i).
247   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3), 2011. évi CCI törvény 154. § j).
248   Beiktatta: 2009. évi CXLIV. törvény 67. §. Hatályos: 2010. I. 2-től.
249   Beiktatta: 2011. évi CXCVII törvény 72. § (2). Hatályos: 2012. III 1-től.
250   Megállapította: 2005. évi CXXII törvény 46. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
251    Megállapította: 2011. évi CCI törvény 153. § (15). Hatályos: 2012. I. 1-től.
252   Módosította: 2011. évi CLXXIV. törvény 27. §.
253   Megállapította: 2005. évi CXXII törvény 47. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
254   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3), 2011. évi CLXXIV. törvény 27. §.
255   Beiktatta: 2011. évi CCI törvény 153. § (16). Hatályos: 2012. I. 1-től.
256   Módosította: 2011. évi CLXXIV törvény 27. §.
257   Beiktatta: 2011. évi CCI törvény 153. § (17). Hatályos: 2012. I. 1-től.
258   Hatályon kívül helyezte: 2012. évi XCIII. törvény 91. § (7) c). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


259   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
260   Megállapította: 2009. évi XXVIII. törvény 8. § (4). Hatályos: 2009. V. 15-től. Ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
261    Hatályon kívül helyezte: 2005. évi CXXII törvény 53. § (3) d). Hatálytalan: 2006. I. 1-től.
262   Módosította: 2005. évi CXXII törvény 53. § (3) a), 2009. évi CLV. törvény 42. § (20).
263   Módosította: 2009. évi LVI törvény 188. §.
264   Megállapította: 2005. évi CXXII törvény 48. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
265   Módosítva: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3) alapján.
266   Megállapította: 2005. évi CXXII törvény 49. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
267   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
268   Módosítva: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3) alapján.
269   Megállapította: 2005. évi CXXII törvény 50. § (1). Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
270   Megállapította: 2009. évi XXVIII törvény 8. § (5). Hatályos: 2009. V. 15-től. Ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
271    Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
272   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
273   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
274   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3), 2009. évi LVI törvény 188. §.
275   Megállapította: 2011. évi CCI törvény 153. § (18). Hatályos: 2012. I. 1-től.
276   Megállapította: 2005. évi CXXII törvény 51. § (1). Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
277   Lásd: 44/2006. (VI 13.) FVM rendelet.
278   Megállapította: 2009. évi CXII törvény 14. § (3). Hatályos: 2010. I. 1-től.
279   Lásd: 41/2002. (V 14.) FVM rendelet, 176/2009. (XII 28.) FVM rendelet.


280   Beiktatta: 2011. évi CCI. törvény 153. § (19). Hatályos: 2012. I. 1-től.
281    Számozását módosította: 2005. évi CXXII. törvény 51. § (2). Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
282   Beiktatta: 2005. évi CXXII. törvény 51. § (3). Módosította: 2006. évi CIX. törvény 35. § (3).
283   Hatályon kívül helyezte: 2012. évi XCIII. törvény 91. § (7) c). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.
284   Lásd: 207/2006. (X. 16.) Korm. rendelet.
285   Beiktatta: 2006. évi CIX. törvény 35. § (2). Hatályos: 2007. I. 1-től.
286   Lásd: 338/2006. (XII 23.) Korm. rendelet.
287   Beiktatta: 2006. évi CIX. törvény 35. § (2). Hatályos: 2007. I. 1-től.
288   Lásd: 338/2006. (XII 23.) Korm. rendelet, 312/2008. (XII 22.) Korm. rendelet.
289   Megállapította: 1999. évi CXIX. törvény 15. § (1). Hatályos: 2000. I. 1-től.
290   Hatályon kívül helyezte: 2011. évi LXXV. törvény 17. § c). Hatálytalan: 2011. VII 1-től.
291    Megállapította: 2010. évi CLXXVII törvény 19. § (2). Hatályos: 2011. I. 2-től.
292   Megállapította: 1999. évi CXIX. törvény 15. § (2). Hatályos: 2000. I. 1-től.
293   Beiktatta: 2005. évi CXXII törvény 52. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. A már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
294   Beiktatta: 2012. évi LXXVI törvény 44. § (4). Hatályos: 2012. VI 27-től.
295   Beiktatta: 2012. évi LXXVI törvény 44. § (4). Hatályos: 2012. VI 27-től.