Törvényerejű rendelet a házasságról, a családról és a gyámságról

A jogszabály 2012.XI.28. napján hatályos állapota


1952. évi 23. törvényerejű rendelet

a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény hatálybalépése és végrehajtása, valamint a személyi jog egyes kérdéseinek szabályozása
tárgyában^
I. FEJEZET
A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény hatálybalépése és végrehajtása
A törvény hatálybalépése
I.  § A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV törvény (a továbbiakban Csjt.) az 1953. évi január hó 1. napján lép hatályba.
1^2. §- C^3. §-f_^4-5. §-
Házasság érvényességének, létezésének és nemlétezésének megállapítása
6. § A házasság érvényességének, illetőleg létezésének vagy nemlétezésének megállapítása iránt bármelyik házastárs, továbbá az ügyész és az is jogosult keresetindítására, akinek a megállapításához jogi érdeke fűződik 5 C^7. §-r_^8-10. §- II. §- 12-14. §- |^ 15-20. §—
ó^II. FEJEZET11


|^21-42. §—

III. FEJEZET Vegyes és átmeneti rendelkezések

Cj»43. §±^ |^ 44-45. §— |^ 46-48. §—
A házasságkötéssel kapcsolatban eljáró szervekre alkalmazandó jogszabályok
49. § (1) Ahol az eddig fennálló szabályok a házasságkötéssel kapcsolatban a polgári tisztviselőre vonatkozólag tartalmaztak rendelkezést, ott ehelyett az anyakönyvvezetőt kell érteni.16
(2) A Csjt-nek és az egyéb törvényes szabályoknak az anyakönyvvezetőre vonatkozó rendelkezéseit a Csjt. 5. § körében a magyar külképviseleti hatóság eljáró szervére kell megfelelően alkalmazni.
A házassági és a gyámhatósági eljárás szabályainak megállapítása
50. § (1) A vagyonközösségnek a házassági életközösség fennállása alatt való megszüntetésére (Csjt. 31. §) irányuló bírói eljárást a minisztertanács szabályozza.17
(2)18 A gyámhatóságnak a Csjt. és a jelen törvényerejű rendelet végrehajtásával kapcsolatos eljárási szabályait, továbbá a házasságkötéssel kapcsolatos eljárás szabályait - ez utóbbit az igazságügyért felelős miniszterrel egyetértve - az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter állapítja meg.19
Átmeneti rendelkezések
r>si. §22
52. § A házasságot a Csjt. hatálybalépése előtt keletkezett tény miatt is csak akkor lehet felbontani, ha a felbontásnak a Csjt. 18. §-ában meghatározott komoly és alapos oka állapítható meg. r>53. §21
54. § (1)-(2)22
(3) Az egyik házastársnak a Csjt. hatálybalépése előtt kötött visszterhes ügyletből eredő tartozásáért a közös vagyonból a Csjt. folytán reá eső illetőség erejéig egyszerű kezesként a másik házastárs is felel,
kivéve ha a jogügylet az azt megkötő házastárs különvagyonára vonatkozott.
55.  § A Csjt. hatálybalépése előtt a cselekvőképességében korlátozott személy által tett apai elismerő nyilatkozat teljes hatályához a gyermek törvényes képviselőjének hozzájárulása [Csjt. 37. § (4) bek] nem szükséges.
56.  § (1) A családi jogállás megállapítása iránt a Csjt. hatálybalépése előtt indított perekben, ha a jelen törvényerejű rendelet ellenkező intézkedést nem tartalmaz, a Csjt. hatálybalépése előtti jogszabályokat kell alkalmazni.

(2)  A Csjt. hatálybalépése után családi jogállás megállapítása iránt indított perre akkor is a Csjt. rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a gyermek a Csjt. hatálybalépése előtt született; az azonban, aki az 1946. évi XXIX. törvény hatálybalépésének napján (1947. június 1.) nagykorúságát már elérte, az apaság megállapítása iránt a Csjt. alapján sem indíthat keresetet.
(3)  Azt a rendelkezést, hogy az anya utólagos házasságának hatálya egyéb előfeltételek fennállása esetén is csak akkor áll be, ha az anya férje a gyermeknél legalább tizenhat évvel idősebb [Csjt. 39. § (1) bek b) pont], a Csjt. hatálybalépése előtt kötött utólagos házasság hatályának megállapításánál is alkalmazni kell, ha a férj a gyermek apjaként még nincs a születési anyakönyvbe bejegyezve. Alkalmazni kell ezt a rendelkezést az utólagos házasság hatályának megállapítása iránt a Csjt. előtt indított folyamatban lévő perekben is.

57.  § A korábbi jogszabályok alapján államfői kegyelemmel törvényesített gyermek mind apjával, mind apja rokonaival rokonságban áll.
58.  § Az 1947. június 1. előtt történt apai elismerésnek az egyéb feltételek fennállása esetén is csak akkor van teljes hatálya, ha azt az apa az 1947. évi június hó 1. napja után szabályszerű nyilatkozattal
megerősítette. Cl-59. §23
60. §— Azokban az ügyekben, amelyekben a felek az örökbefogadási szerződést az 1953. évi január hó 1. napja előtt gyámhatósági jóváhagyás, illetőleg az igazságügyért felelős miniszter általi megerősítés végett bemutatták az örökbefogadási szerződés jóváhagyására (megerősítésére), joghatásaira és felbontására a Csjt. hatálybalépése előtt érvényben volt jogszabályokat kell alkalmazni. £j= 61-62. §—
63.  § A Csjt. 87. §-ának a szülői jognyilatkozat gyámhatósági jóváhagyására vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell mindazokban az ügyekben, amelyekben a Csjt. hatálybalépésekor a jognyilatkozat jóváhagyásának kérdésében jogerős gyámhatósági határozat még nincs.
64.  § (1) Azoknak a gyámhatósági határozatoknak és bírói ítéleteknek amelyek a szülői hatalmat megszüntették vagy felfüggesztették a Csjt. hatálybalépésétől kezdődőleg a szülői felügyelet megszüntetését kimondó bírói ítéletekkel azonos hatályuk van.
(2) Egyebekben a Csjt.-nek a szülői felügyelet megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseit csak a hatálybalépése után folyamatba tett ügyekben kell alkalmazni.
65. § (1) A Csjt. 96. §-a (2) bekezdésének a nevezett gyám mellőzésére vonatkozó rendelkezését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) A törvényes gyámságra vonatkozó korábbi jogszabályok [1877. évi XX. törvény 39. §, 10 470/1945. (XI. 6.) M. E. r. 9. §] helyett a folyamatban lévő ügyekben is a Csjt. 97. §-át kell alkalmazni.
66.  § A Csjt. hatálybalépése előtt történt gyámrendelések hatályban maradnak. A Csjt-nek a gyámság ellátására, a gyámságnak és a gyám tisztségének megszűnésére vonatkozó rendelkezéseit a Csjt. hatálybalépése előtt keletkezett gyámságokra is alkalmazni kell.
67.  § A Csjt. hatálybalépése előtt gondnokság alá helyezés iránt folyamatba tett perekben a Csjt. hatálybalépése előtt érvényben volt jogszabályokat kell alkalmazni.
68.  § A gyámsági és a gondnoksági ügyek rendelkezéséről szóló 1877. évi XX. törvény 28. §-ának

a)     pontja alapján történt gondnokság alá helyezésnek ugyanaz a hatálya, mint a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezésnek (26. §),
b)     és c) pontja alapján történt gondnokság alá helyezés hatálya azonos a korlátolt cselekvőképességgel járó gondnokság alá helyezés (25. §) hatályával,
d) és e) pontja alapján történt gondnokság alá helyezés hatálya pedig ugyanaz, mint a jelen törvényerejű rendelet 31. §-a alapján történt gondnokság alá helyezés hatálya.
69. § A jelen törvényerejű rendelet hatálybalépése előtt kirendelt gondnokok megbízatása hatályban marad, de a gondnokság ellátására, valamint a gondnokság és gondnok tisztségének megszűnésére a jelen
törvényerejű rendelet irányadó.
|^69/A. §—A fogantatás időpontját a gyermek érdeke ellenére csak akkor lehet bizonyítani, ha a fogantatás 1960. május 1-jét követően történt.
£j»69/B. §— Az örökbefogadáshoz csak akkor fűződhet a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV törvénynek - a Polgári Törvénykönyv által érintett egyes jogszabályok módosításáról, illetőleg kiegészítéséről szóló 1960. évi 12. törvényerejű rendelet 8-10. §-a által megállapított - rendelkezései szerinti joghatály, ha a gyámhatóság az örökbefogadást 1960. május 1-jét követően engedélyezte. [J= 70. §—
Hatálybalépés
71. § A j elen törvényerejű rendelet az 1953. évi január hó 1. napján lép hatályba.
1 Kihirdetve: 1952. XII 28.
2 Hatályon kívül helyezte: 1963. évi 33. törvényerejű rendelet 19. § (2). A korábbi alcímet hatályon kívül helyezte: 2007. évi LXXXII törvény 2. § 7. Hatálytalan: 2007. VII 1-től.
3 Hatályon kívül helyezte: 1957. évi VI törvény 1. § (2). A korábbi alcímet hatályon kívül helyezte: 2007. évi LXXXII törvény 2. § 7. Hatálytalan: 2007. VII 1-től.
4 Hatályon kívül helyezte: 1963. évi 33. törvényerejű rendelet 19. § (2). A korábbi alcímet hatályon kívül helyezte: 2007. évi LXXXII törvény 2. § 7. Hatálytalan: 2007. VII 1-től.


5  Lásd: 1952. évi III. törvény 176-179. §, 281-292. §, 1952. évi IV. törvény 13-16. §.
6  A korábbi alcímmel együtt hatályon kívül helyezte: 2007. évi LXXXII törvény 2. § 7. Hatálytalan: 2007. VII 1-től.
7  Hatályon kívül helyezte: 1986. évi IV törvény 39. § (2). A korábbi alcímet hatályon kívül helyezte: 2007. évi LXXXII törvény 2. § 7. Hatálytalan: 2007. VII 1-től.
8  Hatályon kívül helyezte: 1960. évi 11. törvényerejű rendelet 96. § (1). Hatálytalan: 1960. V 1-től.
9  Hatályon kívül helyezte: 1986. évi IV törvény 39. § (2). Hatálytalan: 1987. VII 1-től.
10   Hatályon kívül helyezte: 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 75. § (4) a). A korábbi alcímet hatályon kívül helyezte: 2007. évi LXXXII törvény 2. § 7. Hatálytalan: 2007. VII 1-től.
11     Hatályon kívül helyezte: 2007. évi LXXXII törvény 2. § 7. Hatálytalan: 2007. VII 1-től.
12   Hatályon kívül helyezte: 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 7. Hatálytalan: 2007. VII 1-től.
13   Hatályon kívül helyezte: 1986. évi IV törvény 39. § (2). A korábbi alcímet hatályon kívül helyezte: 2007. évi LXXXII törvény 2. § 7. Hatálytalan: 2007. VII 1-től.
14   Hatályon kívül helyezte: 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 75. § (4) a). A korábbi alcímet hatályon kívül helyezte: 2007. évi LXXXII törvény 2. § 7. Hatálytalan: 2007. VII 1-től.
15   Hatályon kívül helyezte: 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (2). A korábbi alcímet hatályon kívül helyezte: 2007. évi LXXXII törvény 2. § 7. Hatálytalan: 2007. VII 1-től.
16   Lásd: 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 2. §.
17   Lásd: 105/1952. (XII 28.) MT rendelet 7-9. §.
18   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 158. § (2) b).
19   Lásd: 9/1952. BM utasítás (Belügyi Közlöny 1952. XII 28., rendkívüli szám.)
20   Hatályon kívül helyezte: 2007. évi LXXXII törvény 2. § 7. Hatálytalan: 2007. VII 1-től.
21   Hatályon kívül helyezte: 2007. évi LXXXII törvény 2. § 7. Hatálytalan: 2007. VII 1-től.
22   Megsemmisítette: 22/1998. (VI 9.) AB határozat. Hatálytalan: 1998. VI 9-től.
23   Hatályon kívül helyezte: 2007. évi LXXXII törvény 2. § 7. Hatálytalan: 2007. VII 1-től.
24   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 158. § (2) b).
25   Hatályon kívül helyezte: 2007. évi LXXXII törvény 2. § 7. Hatálytalan: 2007. VII 1-től.
26   Beiktatta: 2007. évi LXXXII törvény 7. § (2). Hatályos: 2007. VII 1-től.


Beiktatta: 2007. évi LXXXII. törvény 7. § (2). Hatályos: 2007. VII. 1-től.
A korábbi alcímmel együtt hatályon kívül helyezte: 2007. évi LXXXII törvény 2. § 7. Hatálytalan: 2007. VII 1-től.