A társasági adóról és az osztalékadóról - melléklet - 1.


1. számú melléklet az 1996. évi LXXXI. törvényhez
Az értékcsökkenési leírás szabályairól
1.533     Ha a mellékletek ugyanazon eszközre több szabályt, leírási kulcsot is tartalmaznak, akkor az adózót választási lehetőség illeti meg.
2.534   Az adózó az értékcsökkentési leírást az immateriális jószág, a tárgyi eszköz üzembe helyezése napjától (ideértve jogutód esetén a jogelődtől a vagyonmérleg szerint átvett, a jogelőd által már üzembe
helyezett eszköznél az átalakulás napját követő napot is) az állományból való kivezetése (ideértve a forgóeszközök közé való átsorolást, valamint az adózó megszűnését is) napjáig számolja el. Az
értékcsökkenési leírást azon napokra arányosan kell meghatározni, amely napokon az eszköz állományban volt.
3.535   Az adózó az értékcsökkenési leírást az eszköz bekerülési értékére vetítve állapítja meg. A jogutód a jogelőd által már üzembe helyezett eszközre az értékcsökkenési leírást a jogelődnél az átalakulás
időpontjában kimutatott bekerülési értékre vetítve is megállapíthatja. Az adózás előtti eredmény csökkentéseként elszámolt értékcsökkenési leírás nem haladhatja meg az eszköznek az adózónál kimutatott


bekerülési értékét.
4 536 Nem számolható el értékcsökkenési leírás azon eszközre, amelyre a számvitelről szóló törvény szerint nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés, vagy nem szabad elszámolni terv szerinti értékcsökkenést. Nem kell e rendelkezést figyelembe venni a nulla vagy - a terv szerinti értékcsökkenés elszámolása következtében - a maradványértéknek megfelelő könyv szerinti értékű eszköznél, valamint ha az adózó az eszközre e törvény külön rendelkezése alapján érvényesíti a számvitelről szóló törvény alapján megállapított terven felüli értékcsökkenést, továbbá az épületnél, építménynél. Ha a tárgyi eszközhöz telek is tartozik, a telek bekerülési értékét el kell különíteni.
5.  A számvitelről szóló törvény szerint megállapított terv szerinti értékcsökkenés (ideértve az egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírást is) érvényesíthető537
a)— immateriális javaknál és az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogoknál,
b)     a koncesszió keretében megvalósult tárgyi eszközöknél,
c)      az ipari park közműnek minősülő - út, víz- és csatornaellátás, energiaellátás, távközlés célját szolgáló - tárgyi eszközeinél,
cl) a bányászatban a kizárólag egy bánya célját szolgáló épületek, építmények, speciális gépek, berendezések, felszerelések, a föld alatti bányatérségek és építmények, valamint az ezekhez tartozó speciális gépek és az igénybe vett földterület esetében, valamint a villamosenergia-iparban az atomerőművi technológiai épületek, építmények,
e)— a legfeljebb kétszázezer forint bekerülési értékű, valamint a 2. számú melléklet IV fejezetének a) pontja szerinti 33 százalékos kulcs alá sorolt tárgyi eszközök esetében,
/)tenyészállatok esetében,
gja kizárólag alapkutatáshoz, alkalmazott kutatáshoz vagy kísérleti fejlesztéshez használt tárgyi eszköz esetében,
h)a közúti személyszállításhoz használt járműveknél.
5/a. 543 Az adózó választhat a mellékletben meghatározott értékcsökkenési leírási kulcsoknál alacsonyabb leírási kulcsokat, azonban az így érvényesített értékcsökkenés nem lehet kevesebb, mint a számvitelről szóló törvény szerint elszámolt terv szerinti értékcsökkenés.
6.       544 Az 1995. december 31-e után az adózó vagy jogelődje által üzembe helyezett, más által korábban még használatba nem vett, a HR 8401, 8405-8408, 8410-8430, 8432-8447, 8449-8465, 8467, 8468,
8474-8485, 8508, 8515, 8701, 8709, 8716 vtsz.-ok alá tartozó gépek, gépi berendezések, a HR 8501, 8502, 8504-8507, 8511-8513, 8530, 8531, 8535-8537, 8539, 8543-8548, 9006, 9405 vtsz.-ok alá tartozó
villamos készülékek, a HR 8403 vtsz. alá tartozó kazán és a HR 8402 vtsz. alá tartozó gőzfejlesztő berendezés esetében évi 30 százalék értékcsökkenési leírás érvényesíthető.
7.545 A bérbeadó eszközei között kimutatott, bérbe adott épület, építmény és ültetvény esetében 5 százalék, minden egyéb bérbe adott tárgyi eszköz után 30 százalék értékcsökkenési leírást érvényesíthet a bérbeadó.
7/a. 546 A teljes adóévben a szálláshely szolgáltatás és vendéglátás ágba sorolt adózó a tárgyi eszközei között kimutatott és e tevékenységet közvetlenül szolgáló, hosszú élettartamú szerkezetű épület után 3 százalék értékcsökkenési leírást érvényesíthet.
7/b. 547 Az adózó a munkavállalói számára bérlakás céljából épített (a tárgyi eszközei között kimutatott) és e tevékenységet közvetlenül szolgáló hosszú élettartamú szerkezetű épület után 6 százalék értékcsökkenési leírást érvényesíthet.
8.548 Az adózó az általános rendeltetésű számítástechnikai gépek, berendezések (HR 8471 vtsz.-ből) esetében 50 százalék értékcsökkenési leírást érvényesíthet.
8. a)— A kizárólag film- és videogyártást szolgáló gépek és berendezések esetében 50 százalék értékcsökkenési leírás érvényesíthető.
9.550 Az adózó a 2003-ban vagy azt követően beszerzett, előállított, korábban még használatba nem vett, a 2. számú melléklet IV fejezete szerint a 33 százalékos vagy a 14,5 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök, valamint a 2003-ban vagy azt követően vásárolt, előállított szellemi termékek, kísérleti fejlesztés aktivált értéke esetében 50 százalék értékcsökkenési leírást érvényesíthet.
10. 551 Az adózó a számvitelről szóló törvény alapján megállapított terven felüli értékcsökkenést érvényesítheti az adóév utolsó napján állományban lévő
q) vagyoni értékű jogra, ha az a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan, vagy egyáltalán nem érvényesíthető;
b)     kísérleti fejlesztés aktivált értékére, ha a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz;
c)      olyan eszközre (kivéve a beruházást), amelyre a számvitelről szóló törvény szerint nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés, vagy nem szabad elszámolni terv szerinti értékcsökkenést; cl) az d)-c) alpontban nem említett szellemi termékre, tárgyi eszközre (ideértve a beruházást is), ha az eszköz megrongálódása elháríthatatlan külső ok miatt következett be.
10/a. 552 Ha az adózó - a 10. pontban foglaltak alapján - az eszköz terven felüli értékcsökkenésének az adóévre megállapított összegét nem érvényesíti adóalapjánál, akkor a terven felüli értékcsökkenés adóévre megállapított, de nem érvényesített összegét az adóévet követő négy adóévben egyenlő részletekben érvényesítheti.
11. 553 A 29/D. § (9) bekezdése alapján érvényesített összeget az adóalapnál elszámolt értékcsökkenési leírásnak kell tekinteni.554
12.5 55 Az adózás előtti eredmény csökkentéseként elszámolt értékcsökkenési leírásnak kell tekinteni a felszámolási eljárás alatt elszámolt értékcsökkenést, továbbá a tárgyi eszköz beszerzése, előállítása alapján a 7. § (15) bekezdése vagy a 29/D. § (1) bekezdése szerint felhasznált (feloldott) fejlesztési tartalék összegét azzal, hogy az értékcsökkenési leírás az adóév első napjától, illetve a tárgyi eszköz üzembe helyezésének napjától folytatható.
13.556


14.5 57 Az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózó a korábban még használatba nem vett, a műszaki gépek, berendezések és a - személygépkocsi kivételével - a járművek között nyilvántartott tárgyi eszköz üzembe helyezése adóévében a bekerülési érték 100 százalékának megfelelő értékcsökkenési leírást érvényesíthet, amennyiben a tárgyi eszközt a jogszabályban megnevezett leghátrányosabb térségek, települések valamelyikében helyezi üzembe. A tárgyi eszköz adózás előtti eredmény csökkentéseként figyelembe vett bekerülési értékének 1 százaléka, jármű esetében 3 százaléka az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában, ha a beruházás elsődleges mezőgazdasági termelést szolgál, az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 1857/2006/EK rendelet 4. cikkében foglalt támogatásként vehető igénybe, minden más esetben az adózó választása szerint
a)      az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, vagy
b)      a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági rendeletben foglaltak szerinti támogatásnak tekintendő.
2. számú melléklet az 1996. évi LXXXI. törvényhez
Leírási kulcsok jegyzéke
I. ÉPÜLETEK


Az épület jellege                            Leírási kulcs %

1. Hosszú élettartamú szerkezetből   2,02. Közepes élettartamú szerkezetből   3,03. Rövid élettartamú szerkezetből     6,0


A felsorolt csoportokon belül az épületek műszaki ismérvek szerinti besorolása:


A csoport megnevezése


Felmenő
(függőleges teherhordó)
szerkezet


Kitöltő
(nem teherhordó)
falazat


Vízszintes
teherhordó szerkezet (közbenső és tetőfödém, illetve egyesített teherhordó, térelhatároló tetőszerkezet)


 Beton- és vasbeton, égetett        Tégla, blokk, panel, öntött falazat,    Előregyártott és monolit
Hosszú élettartamú szerkezet


tégla-, kő-, kohósalak- és acélszerkezet


fémlemez, üvegbeton és profil-üveg


vasbeton acéltartók közötti kitöltő elem, valamint boltozott födém

Közepes élettartamú szerkezet


Könnyűacél és egyéb
fémszerkezet, gázszilikát
szerkezet, bauxit-beton              Azbeszt, műanyag és egyéb
szerkezet, tufa- és salakblokk       függönyfal,
szerkezet, fűrészelt faszerkezet,
vályogfal szigetelt alapokon


Fagerendás (borított sűrűgerendás), mátrai födém, könnyű acélfödém, illetve egyesített acél tetőszerkezet könnyű kitöltő elemekkel

Szerfás és deszkaszerkezet, Rövid élettartamú szerkezet      vályogvert falszerkezet,
ideiglenes téglafalazat


Deszkafal, lemezkeretbe sajtolt lapfal


Szerfás tapasztott és egyéb egyszerű falfödém


Az épület jellegét a három ismérv közül a rövidebb élettartamot jelentő alapján kell meghatározni.
Az épületgépészet körébe tartozó gépek és berendezések értékcsökkenését az épülettől függetlenül, a gépeknél megadott leírási kulcsokkal is el lehet számolni.
Az épületbe beépített technológiai gépek és berendezések, az ezeket kiszolgáló vezetékek leírását az épülettől függetlenül, a gépeknél, illetve vezetékeknél megadott leírási kulcsok alapján kell megállapítani.
II. 558 ÉPÍTMÉNYEK


Az építmény jellege Ipari építmény Mezőgazdasági építmény ebből: önálló támrendszer Melioráció
Mezőgazdasági tevékenységet végző adózónál a bekötő- és üzemi út Közforgalmi vasút és kiegészítő építményei, ideértve az iparvágányokat is Egyéb vasúti építmény (elővárosi vasút, közúti villamosvasút, metróvasúti pálya stb.) Vízi építmény


Leírási kulcs %


2,0 3,0 15,0 10,0 5,0 4,0 7,0 2,0


Híd
4,0
Elektromos vezeték, ideértve a távközlési hálózat vezetékeit is
8,0
Kőolaj- és földgázvezeték, gázvezeték
6,0
Gőz-, forróvíz- és termálvízvezeték, földgáz távvezeték, termálkút
10,0
Közúti villamosvasúti és trolibusz munkavezeték
25,0
Egyéb, minden más vezeték
3,0
Alagút és földalatti építmény (a bányászati építmény kivételével)
1,0
Idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházás
6,0
Hulladéktároló
20,0
Kizárólag film- és videogyártást szolgáló építmény
15,0
Minden egyéb épí tmény
2,0
ebből: a hulladékhasznosító létesítmény
15,0
Hulladéktároló: a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásának megfelelő tárolásra, ártalmatlanításra szolgáló épület, építmény; a hulladéktároló létesítése miatt igénybe vett földterületre értékcsökkenési leírást a hulladéktárolóval azonos leírási kulccsal kell számolni.
Hulladékhasznosító létesítmény: a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásának megfelelő hasznosítás céljára szolgáló épület, építmény, ide nem értve a földterületet.
Melioráció: szántó, kert, gyümölcsös, szőlő, gyep és erdőművelési ágú, nem belterületen végrehajtott, a termőföld mezőgazdasági célú hasznosítását szolgáló, vízháztartás-szabályozó építmény; talajjavítás legalább 6 éves tartamhatással, valamint a területrendezés építménye.
III. ÜLTETVÉNY—
Ültetvénycsoportok                                                                    Leírási kulcs %
1. csoport: alma, körte, birs, naspolya, cseresznye, meggy, szilva, szőlő,
szőlőanyatelep, mandula, mogyoró                                                                                          6,0
2. csoport: őszibarack, kajszi, köszméte, ribiszke, komló,
gyümölcsanyatelep, fűztelep                                                                                                 10,0


3. csoport: spárga, málna, szeder, torma                                                                                   15,0
4. csoport: dió, gesztenye                                                                                                          4,0
5. csoport: egyéb ültetvény                                                                                                       5,0
Az ültetvények támrendszere nem önálló tárgyi eszköz, hanem tartozék, s ezért az ültetvénnyel azonos leírási kulccsal kell elszámolni, a földterület és a kerítés viszont önálló tárgyi eszköznek minősül.
IV. GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK, TENYÉSZÁLLATOK560
a)561 33 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök
1.     A HR 8456-8465, 8479 vtsz.-okból a programvezérlésű, számvezérlésű gépek, berendezések.
2.     A HR 8471, 8530, 8537 vtsz.-okból az irányítástechnikai és általános rendeltetésű számítástechnikai gépek, berendezések.
3.     A HR 84. és 85. Árucsoportból az ipari robotok
4.     A HR 9012, 9014-9017, 9024-9032 vtsz.-okból az átviteltechnikai, az ipari különleges vizsgálóműszerek és a komplex elven működő különleges mérő- és vizsgáló berendezések.
5.     A HR 8469, 8470, 8472, 9009 vtsz.-ok, valamint a HR 8443 5100 00 vtsz.-alszám
6.       562 A HR 8419 11 00 00, 8541 40 90 00 vtsz.-alszámok
7.   A HR 8402, 8403, 8416, 8417 vtsz.-okból a fluidágyas szénportüzelésű berendezések, valamint a mezőgazdasági és erdőgazdasági nedves melléktermékek elégetésével üzemelő hőfejlesztő
berendezések.
8.     A HR 8417 80 10 00 vtsz.-alszám, valamint a HR 8514 vtsz.-ból a hulladékmegsemmisítő, -feldolgozó, -hatástalanító és -hasznosító berendezések.
9.     A HR 8421 21 vtsz.-alszámok.

10.    A HR 8419, 8421 vtsz.-okból a szennyezőanyag leválasztását, szűrését szolgáló berendezések.
11.    A HR 8421 31, 8421 39 vtsz.-alszámok.
12.    A HR 8419 20 00 00 vtsz.-alszám, továbbá a HR 9018-9022 vtsz.-okból az orvosi gyógyászati laboratóriumi eszközök.
b)563 20 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök
A HR 8701 vtsz.-ból a járművek, valamint a HR 8702-8705, 8710, 8711 vtsz.-ok.
c) 14,5 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök Minden egyéb - az a)-b) pontban fel nem sorolt - tárgyi eszköz.
3. számú melléklet az 1996. évi LXXXI. törvényhez564
A költségek és ráfordítások elszámolhatóságának egyes szabályai


A)
Nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások
A 8. § (1) bekezdésének cl) pontja alkalmazásában nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek ráfordításnak minősül különösen:
1 565
£^>2. 566 a kisvállalati adó hatálya alá tartozó adózó részére visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz, a térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, az adózó által ellenérték nélkül átvállalt kötelezettségnek az adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt összege, az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, valamint e juttatásokkal kapcsolatban ráfordításként elszámolt általános forgalmi adó;
4.     az általános forgalmi adó nélkül 200 ezer forintot meghaladó szolgáltatás ellenértéke (vagy annak egy része), ha a körülmények (így különösen az adózó vállalkozási tevékenysége, árbevétele, a szolgáltatás jellege, a szolgáltatás ellenértéke) alapján egyértelműen megállapítható, hogy a szolgáltatás igénybevétele ellentétes az ésszerű gazdálkodás követelményeivel; az adóévben ugyanazon személytől ugyanazon jogcímen igénybe vett szolgáltatások ellenértékét együttesen kell figyelembe venni;
5.     a hiányzó eszköz könyv szerinti értéke (immateriális jószág, tárgyi eszköz számított nyilvántartási értéke), ha egyértelműen megállapítható, hogy a hiány (különös tekintettel az eszköz fizikai jellemzőire, értékére, a tárolás körülményeire) megfelelő gondosság mellett nem merült volna fel, vagy ha az adózó - az ésszerű gazdálkodás követelményeit figyelembe véve - nem tett meg mindent a hiányból eredő veszteség mérséklésére;
6.     az értékkel nyilvántartott tárgyi eszköz selejtezésekor az eszköz könyv szerinti értéke, ha a selejtezés ténye, oka nincs dokumentumokkal megfelelően alátámasztva;
7.     a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény rendelkezései szerinti megállapodás alapján fizetett egészségbiztosítási járulék;
8.568   az a költség, ráfordítás, amely a Büntető Törvénykönyvben meghatározott vesztegetés, befolyással üzérkedés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban vagy befolyásolással üzérkedés nemzetközi
kapcsolatokban bűncselekmény elkövetése érdekében vagy azzal összefüggésben merült fel;
9.569   az a költség, ráfordítás, amely ellenőrzött külföldi társaság részére juttatott ellenérték következtében merült fel, kivéve, ha az adózó bizonyítja, hogy a költség, a ráfordítás vállalkozási tevékenységét
szolgálja, figyelemmel a 13. pontban foglaltakra is. Az adózó a bizonyítási kötelezettsége körében szerződésenként külön nyilvántartás (azonos tárgyú szerződések esetében összevont nyilvántartás) készítésére
kötelezett, amely tartalmazza az ügyletben részt vevő vállalkozások nevét, székhelyét, adószámát (vagy annak megfelelő azonosítót, ezek hiányában cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát), a cégjegyzéket
(nyilvántartását) vezető bíróság (hatóság) megnevezését és székhelyét, a szerződés tárgyát (tárgyait), megkötésének és módosításának időpontját, a szerződés időbeli hatályát, a teljesítés módját, feltételeit, a
nyilvántartás elkészítésének időpontját, a költség, ráfordítás elszámolását megalapozó okokat;
10. 570 a bíróság előtt nem érvényesíthető, továbbá az elévült követelés miatt elszámolt ráfordítás;
11. 571 a gazdasági társaságokról szóló törvényben előírt saját tőke jegyzett tőke arány, vagy a veszteség fedezetét szolgáló tőkeemelés révén szerzett tulajdoni részesedésre elszámolt értékvesztés; 12.572
[j>13. 573 az adózó által (a közhasznú szervezet kivételével) az adóévben nem adomány céljából, visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz, a térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke (ide nem értve az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti árumintát), az adózó által ellenérték nélkül átvállalt kötelezettségnek az adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt összege, az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, valamint e juttatásokkal kapcsolatban ráfordításként elszámolt általános forgalmi adó, ha a juttatás külföldi személy vagy az üzletvezetés helye alapján külföldi illetőségű részére történik vagy az adózó nem rendelkezik a juttatásban részesülő nyilatkozatával, amely szerint a juttatás adóévében az eredmény e a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív, amelyet a beszámoló elkészítését követően nyilatkozat útján igazol;
14.5 74 az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szabályai szerint létesített munkaviszonyban foglalkoztatott részére az adózó által az egy napi munkáért kifizetett munkabérből a minimálbér napi összegének kétszeresét meghaladó mértékű kifizetés;
15.5 75 a kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen költsége, ha az adózó vállalkozási, bevételszerző tevékenységéhez nem kapcsolódik.
B)
A vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások


A 8. § (1) bekezdés d) pontj ának alkalmazásában a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül különösen
I. az adózó által a vele munkaviszonyban álló magánszemély, vagy a vele korábban munkaviszonyban álló, saját jogú nyugdíjas (Tbj. 4. § f) pont) magánszemély, illetve az említett magánszemélyek özvegye,
kiskorú közeli hozzátartozója részére juttatott segély;
2.576   az adózó által üzletpolitikai (reklám) célból, magánszemélynek azonos feltételekkel és módon, nyilvános körülmények között adott kedvezmény, árengedmény, visszatérítés, termék szolgáltatás révén
nyújtott, a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti juttatás, továbbá a termék megismertetése, forgalmának növelése céljából adott, a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti áruminta;
3.577   az adózó által a vele munkaviszonyban álló magánszemély, illetve vezető tisztségviselője, tevékenységében személyesen közreműködő tagja, valamint az adózóval korábban munkaviszonyban álló,
saját jogú nyugdíjas [Tbj. 4. § f) pont], valamint az említett magánszemélyek közeli hozzátartozója részére személyi jellegű egyéb kifizetésként elszámolt összeg, és az ahhoz kapcsolódó, törvényen alapuló, az
államháztartás valamely alrendszere számára történő kötelező befizetés, figyelemmel az 1., 2., 8. és 12. pontban foglaltakra;
4. az előzetesen felszámított, de az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint le nem vonható általános forgalmi adó, feltéve, hogy a vállalkozás érdekében felmerült költséghez, ráfordításhoz kapcsolódik;
5.578   a köztestület számára tagdíj vagy annak megfelelő jogcímen fizetett összeg, valamint az alapszabálya szerint az adózó vállalkozási tevékenységével kapcsolatos érdek-képviseleti feladatot is ellátó
egyesület számára tagdíj címen fizetett összeg;
6.579   az elektronikus hírközlési szolgáltatás (így különösen helyhez kötött telefonszolgáltatás és mobil rádiótelefon-szolgáltatás) használata, igénybevétele következtében felmerült költség, ráfordítás,
továbbá a cégautó használata, fenntartása és üzemeltetése révén felmerült költség, ráfordítás (ideértve az azzal összefüggő, törvényen alapuló, az államháztartás valamely alrendszere számára történő kötelező
befizetést is);
f^ 7. 580 az adózó által a vele önkéntes j ogviszonyban álló magánszemély részére személyi j ellegű egyéb kifizetésként elszámolt összeg;
8. 581 a biztosítás díja, ha a biztosított az adózóval munkaviszonyban vagy önkéntes jogviszonyban álló magánszemély, az adózó vezető tisztségviselője, tevékenységében személyesen közreműködő tagja, vagy az adózónál jogszabályban meghatározott tanulószerződés alapján gyakorlati képzésben résztvevő szakképző iskolai tanuló;
9582
10. a privatizációs lízingszerződés alapján a lízingbe vett társaságnál szervezési-vezetési szolgáltatás címen ráfordításként elszámolt összeg;
II. 583 a tulajdonostárs által a társasházi közös tulajdonnal, a lakásszövetkezeti tulajdonnal kapcsolatos karbantartási és egyéb közös kiadásra (üzemeltetésre) elszámolt, tulajdoni hányaddal arányos költség;
továbbá a lakásszövetkezetnél a cégbejegyzés előtt vállalt kötelezettség miatt felmerült költség, ráfordítás, feltéve, hogy az alapul szolgáló szerződést a közgyűlés utólag jóváhagyta;
12. a szerencsejáték szervezéséről szóló törvényben meghatározott sorsolásos játék ajándéksorsolás keretében átadott, nyújtott nyeremény ráfordításként elszámolt értéke;
13.5 84a szövetkezetnél a közösségi alapból a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 57. §-ának (2) bekezdése szerinti céloknak megfelelő felhasználás alapján elszámolt költség;
14.5 85 A kifizető által viselt képzés (ideértve az azzal összefüggő, törvényen alapuló, az államháztartás valamely alrendszere számára történő kötelező befizetést is) költsége;
15.5 86 az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz, a térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, az adózó által ellenérték nélkül átvállalt kötelezettségnek az adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt összege, az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, valamint e juttatásokkal kapcsolatban ráfordításként elszámolt általános forgalmi adó, ha az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatásra juttatásra a 4. § 36., 38. vagy 44-45. pontja alapján került sor;
16.5 87 a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott reprezentáció, üzleti ajándék címen személyi jellegű egyéb kifizetésként elszámolt juttatás;
17.5 88 az adóévben adomány jogcímen visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, feltéve, hogy az adózó rendelkezik a közhasznú szervezet, az egyház, a közérdekű kötelezettségvállalás szervezője által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, az adomány összegét és a támogatott célt;
18.5 89 az adóévben az adózó által átvállalt kamarai tagsághoz kapcsolódó tagdíj összege, feltéve, hogy az kötelező kamarai tagsághoz kapcsolódik;
19.5 90 az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, feltéve, hogy annak átadása, nyújtása jogszabályon alapul;
20.5 91 a munka törvénykönyvében előírt rendelkezések alapján a kijelölt munkáltató által a több munkáltató által létesített munkaviszony keretében személyi jellegű ráfordításként - más munkáltatóra tekintettel - elszámolt összeg, feltéve, hogy azt a munkaviszonnyal érintett munkáltatók a részére megtérítik továbbá a kijelölt munkáltató részére a munkaviszonnyal érintett munkáltatók által megtérített összeg.
4. számú melléklet az 1996. évi LXXXI. törvényhez592
5. számú melléklet az 1996. évi LXXXI. törvényhez


A társasági adóalanynak nem minősülő szervezetek
I. a Magyar Nemzeti Bank,
2.593    a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter felügyelete alá tartozó, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezetek,
3.594    a kizárólag a fogvatartottak foglalkoztatása célj ából létesített közhasznú társaság, illetve a tevékenységét folytató közhasznú nonprofit gazdasági társaság,
4.595    a Tartalék Gazdálkodási Közhasznú Társaság, illetve a tevékeny ségét folytató nonprofit gazdasági társaság,
5.596    a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Tartalékgazdálkodási Közhasznú Társaság, illetve a tevékenységét folytató nonprofit gazdasági társaság,
6.597    a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.,
7. 598 a jogszabályban meghatározott közszolgálati médiaszolgáltatók,
£6= 8. 599 a felszámolás kezdő napjától a felszámolási eljárás alatt állók, a kényszertörlési eljárás kezdő napjától a kényszertörlési eljárás alatt állók,
9.— a pártok,
10.6 01 a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság,
II.     602 a külön törvényben és annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelően működő, kizárólag készfizetőkezesség-vállalást folytató részvénytársaság,
12.6 03 az a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely az adóévben az egyszerűsített vállalkozói adó alanyának minősül,
13. 604 a költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény (ideértve az általa létrehozott intézményt is) és diákotthon, |j= 14. 605 a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.,
az az adózó, aki az adóévben a kisadózó vállalkozások tételes adójának alanya vagy a kisvállalati adó alanya.
6. számú melléklet az 1996. évi LXXXI. törvényhez607
Alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztestület, lakásszövetkezet, közhasznú nonprofit gazdasági társaság, szociális szövetkezet és felsőoktatási intézmény által végzett kedvezményezett tevékenységek608
A) Alapítvány, közalapítvány, egyesület és köztestület által végzett kedvezményezett tevékenységek609 Az alapítvány, a közalapítvány, a egyesület és a köztestület 1. § (1) bekezdése szerinti jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy ezt eredményező gazdasági tevékenységéből e törvény alkalmazásában nem minősül vállalkozási tevékenységnek:610
1.6 11 a közhasznú tevékenység és az alapító okiratában, alapszabályában nevesített cél szerinti tevékenység, ideértve mindkét esetben az e tevékenységhez kapott támogatást, juttatást és a tagdíjat is;
2.612    a kizárólag a közhasznú tevékenységet vagy a cél szerinti tevékenységet szolgáló immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értékesítésének ellenértéke, bevétele;
3.613    a szabad pénzeszközök betétbe, értékpapírba való elhelyezése után a hitelintézettől, az értékpapír kibocsátójától kapott kamatnak, illetve az állam által kibocsátott értékpapír hozamának olyan része,
amelyet a közhasznú tevékenység és a cél szerinti tevékenység bevétele az összes bevételben képvisel azzal, hogy a bevételt mindkét esetben e kamat és hozam nélkül kell számításba venni.
B)614
Lakásszövetkezet által végzett kedvezményezett tevékenységek615
A lakásszövetkezet 1. § (1) bekezdése szerinti jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy ezt eredményező gazdasági tevékenységéből e törvény alkalmazásában nem minősül vállalkozási tevékenységnek:


1.616     a lakásszövetkezeti tevékenység
2.617    a szabad pénzeszközök betétbe, értékpapírba való elhelyezése után a hitelintézettől, az értékpapír kibocsátójától kapott kamatnak, illetve az állam által kibocsátott értékpapír hozamának olyan része,
amelyet a lakásszövetkezeti tevékenység bevétele az összes bevételben képvisel azzal, hogy a bevételt mindkét esetben e kamat és hozam nélkül kell számításba venni.
/~<\618
A közhasznú szervezetként besorolt felsőoktatási intézmény által végzett kedvezményezett tevékenységek620
A közhasznú szervezetként besorolt felsőoktatási intézmény az 1. § (1) bekezdése szerinti jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló vagy ezt eredményező gazdasági tevékenységéből e törvény alkalmazásában nem minősül vállalkozási tevékenységnek:621
1.     a közhasznú tevékenység, ideértve az e tevékenységhez kapott támogatást, juttatást is;
2.     a kizárólag a közhasznú tevékenységet szolgáló immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értékesítésének ellenértéke, bevétele;
3.     a szabad pénzeszközök betétbe, értékpapírba való elhelyezése után a hitelintézettől, az értékpapír kibocsátójától kapott kamatnak, illetve az állam által kibocsátott értékpapír hozamának olyan része, amelyet a közhasznú tevékenység bevétele az összes bevételben képvisel, azzal, hogy a bevételt mindkét esetben e kamat és hozam nélkül kell számításba venni.
E)622
& Közhasznú nonprofit gazdasági társaság és a szociális szövetkezet kedvezményezett tevékenysége623
A közhasznú nonprofit gazdasági társaság és a szociális szövetkezet 1. § (1) bekezdése szerinti jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy ezt eredményező gazdasági tevékenységéből e törvény alkalmazásában nem minősül vállalkozási tevékenységnek:624
1.     a közhasznú tevékenységből származó bevételnek az a része, amely a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel - helyi önkormányzattal vagy a költségvetési törvényben meghatározott fejezettel, illetve a fejezeten belül önálló költségvetéssel rendelkező intézménnyel - folyamatos szolgáltatás teljesítésére megkötött, a szolgáltatásért felszámítható díj mértékét és a díj változtatásának feltételeit is tartalmazó szerződés alapján folytatott tevékenységből származik;
2.     az 1. pont szerinti tevékenységhez kapott támogatás, juttatás;
3.     a szabad pénzeszközök betétbe, értékpapírba való elhelyezése után a hitelintézettől, az értékpapír kibocsátójától kapott kamatnak, illetve az állam által kibocsátott értékpapír hozamának olyan része, amelyet a közhasznú tevékenység bevétele az összes bevételben képvisel azzal, hogy a bevételt mindkét esetben e kamat és hozam nélkül kell számításba venni.
f^> F)625
[Európai területi együttműködési csoportosulás és foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató kedvezményezett tevékenysége
I^Az európai területi együttműködési csoportosulás és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény 1. § (1) bekezdése szerinti jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló vagy ezt eredményező gazdasági tevékenységéből e törvény alkalmazásában nem minősül vállalkozási tevékenységnek:
£^> 1. az alapszabályban nevesített cél szerinti tevékenység, ideértve az e tevékenységhez kapott támogatást, juttatást is;
[j= 2. a kizárólag a cél szerinti tevékenységet szolgáló immateriális javak, tárgyi eszközök készletek értékesítésének ellenértéke, bevétele;


£j= 3. a szabad pénzeszközök betétbe, értékpapírba való elhelyezése után a hitelintézettől, az értékpapír kibocsátójától kapott kamatnak, illetve az állam által kibocsátott értékpapír hozamának olyan része, amelyet a cél szerinti tevékenység bevétele az összes bevételben képvisel, azzal, hogy a bevételt e kamat és hozam nélkül kell számításba venni.
1  Kihirdetve: 1996. XI 15.
2  Módosította: 2005. évi CXIX. törvény 180. § (8) a).
3  Megállapította: 2006. évi LXI. törvény 21. §. Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 43. § 1.
4  Megállapította: 1997. évi CVI. törvény 1. §. Hatályos: 1998. I. 1-től. Az adózó már az 1997. évi adóalap megállapítására és az 1997. évi adókötelezettségre is alkalmazhatja.


5


Megállapította: 2002. évi XLII. törvény 32. §. Módosította: 2006. évi CIX. törvény 170. § (2) q).


6  Beiktatta: 2000. évi CXIII. törvény 31. §. Módosította: 2002. évi XLII. törvény 303. § (7). E módosítást az adózó a 2002-ben kezdődő adóév adóalapjának megállapítására és a 2002-ben kezdődő adóév
adókötelezettségére is alkalmazhatja.
7  Módosította: 2005. évi CXIX. törvény 180. § (8) c).
8  Módosította: 2004. évi CI. törvény 301. § (8) a).
9  Megállapította: 2011. évi CII törvény 20. §. Hatályos: 2011. VII 27-től.
10   Módosította: 2005. évi CXIX. törvény 180. § (4) a).
11    Módosította: 2002. évi XLII. törvény 303. § (3) a), 2004. évi CI. törvény 301. § (8) b), 2006. évi IV. törvény 364. § 4.
12   Módosította: 2006. évi IV törvény 367. § 16.
13   Megállapította: 2012. évi CCVIII. törvény 39. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.
14   Megállapította: 2005. évi CXXXIX. törvény 171. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
15   Beiktatta: 2007. évi XCIX. törvény 21. § (5). Hatályos: 2007. VIII 1-től.
16  Beiktatta: 2009. évi CXVI törvény 21. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Első ízben a 2010. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi CXVI törvény 145. § (1).
17  Beiktatta: 2010. évi CXXIII törvény 36. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
18   Megállapította: 2005. évi CXIX. törvény 24. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. Első ízben a 2006. évben kezdődő adóévi társasági adóalap megállapítására és a 2006. adóévi adókötelezettségre kell


alkalmazni.
19   Megállapította: 2009. évi LXXVII. törvény 27. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. A 2010. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi LXXVII. törvény 207. § (2).
20   Hatályon kívül helyezte: 2010. évi CXXIII. törvény 44. § (2). Hatálytalan: 2011. I. 1-től.
21   Számozását módosította: 2004. évi CI. törvény 20. §.
22   Hatályon kívül helyezte: 2005. évi CXIX. törvény 180. § (8). Hatálytalan: 2006. I. 1-től. A 2005. december 31-éig kezesség vállalása mellett kifizetett (juttatott) osztalékra a kifizetéskor (juttatáskor)
hatályos előírásokat kell alkalmazni.
23   Módosította: 2005. évi CXIX. törvény 180. § (8) d).
24   Megállapította: 2003. évi XCI. törvény 41. §. Módosította: 2005. évi CXIX. törvény 180. § (8) e).
25   Hatályon kívül helyezte: 2000. évi CXIII. törvény 268. § (2). Hatálytalan: 2001. I. 1-től.
26   Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 31. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.
27   Megállapította: 2004. évi CI. törvény 21. § (1). Hatályos: 2005. I. 1-től. Első ízben a 2005. évi adóalap megállapítására és a 2005-ben kezdődő adóév társasági adó és osztalékadó kötelezettségére
kell alkalmazni.
28   Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 31. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.
29   Megállapította: 2000. évi CXIII. törvény 33. § (2). Hatályos: 2001. I. 1-től.
30   Módosította: 1997. évi CVI. törvény 22. § (3), 2009. évi LXXVII. törvény 170. § a).
31   Lásd: 198/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 10-11. §.
32   Megállapította: 1998. évi XXXIII. törvény 11. § (2). Hatályos: 1998. IV. 1-től. Alkalmazni kell: 1998. I. 1-től.
33   Lásd: 260/1997. (XII. 21.) Korm. rendelet 2-3. számú melléklet.
34   Megállapította: 1998. évi XXXIII. törvény 11. § (2). Hatályos: 1998. IV 1-től. Alkalmazni kell: 1998. I. 1-től.
35   Lásd: 197/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 7. §.
36   Hatályon kívül helyezte: 2007. évi CXXVI. törvény 432. § (1) a). Hatálytalan: 2008. I. 1-től.
37   Beiktatta: 2009. évi LXXVII. törvény 28. § (1). Hatályos: 2009. VII. 9-től. Első ízben a 2009. adóév adókötelezettségére kell alkalmazni.
38   Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 31. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.


39   Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 26. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.
40   Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 43. § 2.
41   Megállapította: 1997. évi CVI. törvény 3. § (2). Módosította: 2000. évi CXIII. törvény 268. § (3) a).
42   Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLVI. törvény 46. § (1) 1. Hatálytalan: 2012. I. 1-től.
43   Beiktatta: 2000. évi CXIII. törvény 33. § (3). Hatályos: 2001. I. 1-től.
44   Megállapította: 2003. évi XCI törvény 42. § (1). Módosította: 2006. évi CIX. törvény 170. § (2) q).
45   Megállapította: 2012. évi CLXXVIII törvény 27. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.
46   Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII törvény 28. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.
47   Megállapította: 2009. évi CXVI törvény 22. § (1). Módosította: 2011. évi CLVI törvény 43. § 3.
48   Módosította: 2010. évi CXXIII törvény 40. § a).
49   Módosította: 2011. évi CLVI törvény 46. § (1) 2.
50   Megállapította: 2012. évi CLXXVIII törvény 29. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.
51   Megállapította: 2012. évi CLXXVIII törvény 29. § (2). Hatályos: 2013. I. 1-től.
52   Hatályon kívül helyezte: 2003. évi XCI törvény 209. § (2). Hatálytalan: 2004. I. 1-től.
53   Hatályon kívül helyezte: 1998. évi XXXIII törvény 23. § (3). Hatálytalan: 1998. VI 16-tól.
54   Megállapította: 2000. évi CXIII törvény 33. § (4). Hatályos: 2001. I. 1-től.
55   Megállapította: 2000. évi CXIII törvény 33. § (4). Hatályos: 2001. I. 1-től.
56   Megállapította: 2007. évi CXXVI törvény 36. § (3). Hatályos: 2008. I. 1-től.
57   Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII törvény 30. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.
58   Beiktatta: 2009. évi CXVI. törvény 22. § (2). Hatályos: 2010. I. 1-től. Első ízben a 2010. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi CXVI. törvény 145. § (1).
59   Módosította: 2011. évi CLVI törvény 43. § 2.


60   Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 31. § (5). Hatályos: 2012. I. 1-től.
61   Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 31. § (5). Hatályos: 2012. I. 1-től.
62   Lásd: 19/1997. (V 14.) IKIM rendelet.
63   Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 36. § (4). Hatályos: 2008. I. 1-től.
64   Hatályon kívül helyezte: 2009. évi LXXVII. törvény 188. § (1). Hatálytalan: 2010. I. 1-től.
65   Megállapította: 2006. évi IV. törvény 345. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
66  Módosította: 2009. évi LXXVII. törvény 170. § b).
67  Megállapította: 2009. évi LXXVII törvény 28. § (6). Hatályos: 2010. I. 1-től. A 2010. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi LXXVII. törvény 207. § (2).
68   Megállapította: 2009. évi LXXVII törvény 28. § (6). Hatályos: 2010. I. 1-től. A 2010. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi LXXVII törvény 207. § (2).
69   Beiktatta: 2009. évi LXXVII törvény 28. § (6). Hatályos: 2010. I. 1-től. A 2010. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi LXXVII törvény 207. § (2).


70


Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 31. § (6). Hatályos: 2012. I. 1-től.


71    Megállapította: 2003. évi XCI törvény 42. § (3). Hatályos: 2004. I. 1-től. Első ízben a 2004. évben kezdődő adóévi adóalap megállapítására és a 2004. évi társasági adó és osztalékadó kötelezettségre
kell alkalmazni.
72   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 31. § (6). Hatályos: 2012. I. 1-től.
73   Beiktatta: 2008. évi LXXXI törvény 14. §. Hatályos: 2009. I. 1-től. A 2008. adóévi adókötelezettségre is lehet alkalmazni.
74   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 31. § (7). Hatályos: 2012. I. 1-től.
75   Megállapította: 2006. évi IV törvény 345. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
76   Hatályon kívül helyezte: 2004. évi XLVIII. törvény 147. § (1) k). Hatálytalan: 2004. VI 10-től.
77   Megállapította: 2005. évi CXIX. törvény 25. § (2). Módosította: 2011. évi CLXXV. törvény 114. § (2) b). Módosítva: 2012. évi CLXXVIII törvény 41. § a) alapján.
78   Megállapította: 2009. évi LXXVII törvény 28. § (7). Hatályos: 2009. VII 9-től. Első ízben a 2009. adóév adókötelezettségére kell alkalmazni.
79   Hatályon kívül helyezte: 2002. évi XLII törvény 303. § (10). Hatálytalan: 2006. I. 1-től. A hatályon kívül helyezett rendelkezést az adózó utoljára abban az adóévben alkalmazhatja, amelynek utolsó
napja 2005-ben van.


80


Megállapította: 1998. évi LXI. törvény 1. § (3). Módosította: 2011. évi CLXXV. törvény 114. § (2) b)-c).


81   Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 31. § (7). Hatályos: 2012. I. 1-től.
82   Megállapította: 2006. évi CXXXI. törvény 7. § (2). Hatályos: 2007. I. 1-től. Első ízben a 2007-ben kezdődő adóév adókötelezettségére lehet alkalmazni.
83   Hatályon kívül helyezte: 2012. évi CLXXVIII. törvény 42. § b). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.
84   Beiktatta: 2011. évi CII törvény 21. § (1). Hatályos: 2011. VII. 27-től.
85   Beiktatta: 2011. évi CII törvény 21. § (1). Hatályos: 2011. VII 27-től.
86   Beiktatta: 2011. évi CII törvény 21. § (1). Hatályos: 2011. VII 27-től.
87   Megállapította: 2012. évi CLXXVIII törvény 30. § (2). Hatályos: 2013. I. 1-től.
88   Megállapította: 2000. évi CXIII. törvény 33. § (7). Hatályos: 2001. I. 1-től.
89   Beiktatta: 2000. évi CXIII törvény 33. § (7). Hatályos: 2001. I. 1-től.
90   Beiktatta: 2005. évi XXVI törvény 7. §. Hatályos: 2005. V 10-től. Első ízben a 2005. évben kezdődő adóévi társasági adóalap megállapítására és a 2005. évi adókötelezettségre kell alkalmazni.
91   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 31. § (8). Hatályos: 2012. I. 1-től.
92   Megállapította: 2011. évi CII törvény 21. § (2). Hatályos: 2011. VII 27-től. Módosította: 2011. évi CLVI törvény 43. § 4.
93   Módosította: 1997. évi CVI törvény 22. § (2) a).
94   Módosította: 2000. évi CXIII törvény 268. § (3) c).
95   Módosította: 2000. évi CXIII törvény 268. § (3) c).
96   Módosította: 2000. évi CXIII törvény 268. § (3) c).
97   Beiktatta: 1997. évi CVI. törvény 3. § (8). Hatályos: 1998. I. 1-től.
98   Beiktatta: 2000. évi CXIII törvény 33. § (8). Hatályos: 2001. I. 1-től.
99   Megállapította: 2009. évi LVI törvény 147. § (1). Hatályos: 2009. X. 1-től.
100   Megállapította: 2008. évi XCIX. törvény 48. § (1). Hatályos: az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 15. naptól, 2009. XI 12-től. Lásd: 1/2009. (XI 12.) OKM határozat.
101    Beiktatta: 2008. évi XCIX. törvény 48. § (1). Hatályos: az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 15. naptól, 2009. XI 12-től. Lásd: 1/2009. (XI 12.) OKM határozat.


102   Beiktatta: 2008. évi XCIX. törvény 48. § (1). Módosítva: 2010. évi CXXIII. törvény 40. § b) alapján.
103   Beiktatta: 2009. évi CXVI. törvény 22. § (4). Hatályos: 2010. I. 1-től. Első ízben a 2010. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi CXVI. törvény 145. § (1).
104   Beiktatta: 2011. évi LXXXII. törvény 2. §. Hatályos: 2011. VII. 1-től.
105   Beiktatta: 2011. évi LXXXII törvény 2. §. Hatályos: 2011. VII 1-től.
106   Megállapította: 2011. évi CLXXVIII törvény 3. § (1). Hatályos: 2011. XII 17-től.
107   Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII törvény 30. § (3). Hatályos: 2013. I. 1-től.
108   Beiktatta: 2011. évi LXXXII törvény 2. §. Hatályos: 2011. VII 1-től.
109   Beiktatta: 2011. évi LXXXII törvény 2. §. Hatályos: 2011. VII 1-től.
110    Megállapította: 2011. évi CLXXVIII törvény 3. § (2). Hatályos: 2011. XII 17-től.
111      Megállapította: 2000. évi CXIII. törvény 34. § (1). Hatályos: 2001. I. 1-től.
112    Megállapította: 1998. évi XXXIII törvény 12. §. Módosította: 2004. évi CI. törvény 301. § (8) d).
113    Megállapította: 2004. évi XLV törvény 58. § (2). Módosította: 2005. évi CXIX. törvény 180. § (6) b).
114    Megállapította: 2000. évi CXIII törvény 34. § (2). Módosította: 2003. évi XCI törvény 209. § (2).
115    Megállapította: 2006. évi LXI törvény 24. § (1). Módosította: 2007. évi CXXVI törvény 432. § (3).
116   Beiktatta: 1998. évi XXXIII törvény 12. §. Hatályos: 1998. VI 16-tól.
117   Megállapította: 2006. évi LXI törvény 24. § (2). Módosította: ugyane törvény 225. § (5), (12), 2011. évi CLXXV. törvény 114. § (2) a), 196. § a).
118    Megállapította: 1998. évi LXI törvény 2. §. Módosította: 2002. évi XLII törvény 303. § (3) c).
119    Beiktatta: 2009. évi LXXVII törvény 29. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. A 2010. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi LXXVII törvény 207. § (2).
120   Megállapította: 2000. évi CXIII törvény 35. §. Hatályos: 2001. I. 1-től.
121    Megállapította: 2000. évi CXIII törvény 35. §. Hatályos: 2001. I. 1-től.
122   Megállapította: 2011. évi CII törvény 22. §. Hatályos: 2011. VII 27-től.
123   Megállapította: 2006. évi LXI törvény 25. §. Módosította: ugyane törvény 225. § (5), (12), 2011. évi CLXXV. törvény 114. § (2) a), 196. § b), 2012. évi LXIX. törvény 17. § 1.


124   Megállapította: 2007. évi XXXIX. törvény 1. §. Hatályos: 2007. VII 1-től. Lásd még: ugyane törvény 9. § (3).
125   Lásd: 2007. évi XXXIX. törvény 9. § (6)-(7).
126   Megállapította: 2007. évi XXXIX. törvény 1. §. Hatályos: 2007. VII 1-től. Lásd még: ugyane törvény 9. § (3).
127   Módosította: 2007. évi CXXVI törvény 401. § (2).
128   Módosította: 2011. évi CLXXV. törvény 196. § c).
129   Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 37. § (1). Hatályos: 2008. I. 1-től. A 2007. évi adókötelezettség megállapításánál is lehet alkalmazni.
130   Megállapította: 2007. évi XXXIX. törvény 1. §. Hatályos: 2007. VII 1-től. Lásd még: ugyane törvény 9. § (3).
131    Megállapította: 2007. évi XXXIX. törvény 1. §. Hatályos: 2007. VII 1-től. Lásd még: ugyane törvény 9. § (3).
132   Megállapította: 2007. évi XXXIX. törvény 1. §. Hatályos: 2007. VII 1-től. Lásd még: ugyane törvény 9. § (3).
133   Módosította: 2012. évi CLXXVIII törvény 41. § b).
134   Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII törvény 31. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.
135   Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 37. § (2). Hatályos: 2008. I. 1-től. A 2007. évi adókötelezettség megállapításánál is lehet alkalmazni.
136   Módosította: 2000. évi CXIII. törvény 268. § (3) d).
137   Megállapította: 2003. évi XCI törvény 43. § (1). Hatályos: 2004. I. 1-től. 2003. I. 1-től alkalmazható.
138   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 32. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.
139   Megállapította: 2009. évi XXXV. törvény 19. § (1). Hatályos: 2009. VII 1-től. A 2008-ban kezdődő adóév adóalapjának megállapításánál is alkalmazni lehet. Lásd: 2009. évi XXXV törvény 62. §.
140   Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 38. § (1). Hatályos: 2008. I. 1-től.
141    Megállapította: 2012. évi CLXXVIII törvény 32. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.
142   Beiktatta: 2004. évi CXXXV törvény 98. § (1). Hatályos: 2005. I. 1-től. A 2004. december 31-ét követően készített társasági adóbevallásában is lehet a társasági adóalap megállapítására és a
társasági adókötelezettségre alkalmazni, ha az adózó adóévének utolsó napja 2004. december 31-e vagy ezt követő nap. Lásd: 2005. évi
XXVI törvény 55. § (4) f).
143   Megállapította: 2012. évi CLXXVIII törvény 32. § (2). Hatályos: 2013. I. 1-től.
144   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 32. § (2). Módosította: 2012. évi CLXXVIII törvény 41. § c).


145   Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 38. § (2). Hatályos: 2008. I 1-től.
146   Megállapította: 2009. évi LXXVII. törvény 31. § (1). Hatályos: 2010. I. 1-től. A 2010. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi LXXVII. törvény 207. § (2).
147   Megállapította: 2009. évi LXXVII. törvény 31. § (1). Hatályos: 2010. I. 1-től. A 2010. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi LXXVII törvény 207. § (2).
148   Megállapította: 2002. évi XLII törvény 35. § (4). Hatályos: 2003. I. 1-től. Első ízben a 2003. évi adóalap megállapítására és a 2003. évi társasági adó és osztalékadó kötelezettségre kell alkalmazni.
149   Megállapította: 2003. évi XCI törvény 43. § (3). Módosította: 2004. évi CI. törvény 301. § (8) e), 2005. évi CXIX. törvény 180. § (4) c).
150   Módosította: 2004. évi CI. törvény 301. § (8) f).
151    Hatályon kívül helyezte: 2009. évi LXXVII törvény 188. § (1). Hatálytalan: 2010. I. 1-től.
152   Hatályon kívül helyezte: 2009. évi LXXVII törvény 188. § (1). Hatálytalan: 2010. I. 1-től.
153   Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLVI törvény 46. § (1) 3. Hatálytalan: 2012. I. 1-től.
154   Megállapította: 2009. évi LXXVII törvény 31. § (2). Hatályos: 2009. VII 9-től. Első ízben a 2009. adóév adókötelezettségére kell alkalmazni.
155   Hatályon kívül helyezte: 2009. évi LXXVII törvény 188. § (1). Hatálytalan: 2010. I. 1-től.
156   Megállapította: 2000. évi CXIII. törvény 36. § (7). Hatályos: 2001. I. 1-től.
157   Megállapította: 2000. évi CXIII törvény 36. § (7). Hatályos: 2001. I. 1-től.
158   Megállapította: 2009. évi LXXVII törvény 31. § (3). Hatályos: 2009. VII 9-től. Első ízben a 2009. adóév adókötelezettségére kell alkalmazni.
159   Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 38. § (4). Hatályos: 2008. I. 1-től.
160   Megállapította: 2002. évi XLII. törvény 35. § (6). Hatályos: 2003. I. 1-től. Első ízben a 2003. évi adóalap megállapítására és a 2003. évi társasági adó és osztalékadó kötelezettségre kell alkalmazni.
161    Hatályon kívül helyezte: 2009. évi LXXVII törvény 188. § (1). Hatálytalan: 2010. I. 1-től.
162   Megállapítva: 2009. évi LXXVII. törvény 31. § (4) alapján. Hatályos: 2010. I. 1-től. A 2010. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi LXXVII törvény 207. § (2).
163   Megállapította: 2009. évi LXXVII törvény 31. § (4). Hatályos: 2010. I. 1-től. A 2010. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi LXXVII. törvény 207. § (2).
164   Megállapította: 2000. évi CXIII törvény 36. § (8). Módosította: 2005. évi CXIX. törvény 180. § (4) e).
165   Megállapította: 2000. évi CXXXIII törvény 99. § (1). Módosította: 2003. évi XCI törvény 209. § (2), 2004. évi CI. törvény 301. § (8) e).


166


Hatályon kívül helyezte: 2009. évi LXXVII. törvény 188. § (1). Hatálytalan: 2010. I. 1-től.


167 Beiktatta: 2004. évi CI. törvény 22. § (5). Hatályos: 2005. I. 1-től. Első ízben a 2005. évi adóalap megállapítására és a 2005-ben kezdődő adóév társasági adó és osztalékadó kötelezettségére kell alkalmazni. Módosította: 2005. évi XXVI. törvény 55. § (4) b).


168


Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 32. § (3). Módosította: 2012. évi LXIX. törvény 17. § 2.


169   Megállapította: 2003. évi XCI. törvény 43. § (8). Hatályos: 2004. I. 1-től. Első ízben a 2004. évben kezdődő adóévi adóalap megállapítására és a 2004. évi társasági adó és osztalékadó
kötelezettségre kell alkalmazni.
170   Megállapította: 2009. évi XXXV. törvény 19. § (2). Hatályos: 2009. VII. 1-től. A 2008-ban kezdődő adóév adóalapjának megállapításánál is alkalmazni lehet. Lásd: 2009. évi XXXV törvény 62. §.
171    Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 33. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.
172   Hatályon kívül helyezte: 2000. évi CXIII. törvény 268. § (2). Hatálytalan: 2001. I. 1-től.
173   Hatályon kívül helyezte: 2009. évi LXXVII. törvény 188. § (1). Hatálytalan: 2010. I. 1-től.
174   Megállapította: 2009. évi LXXVII. törvény 31. § (6). Módosította: 2010. évi CXXIII. törvény 40. § e), 2011. évi CLVI. törvény 43. § 5.
175   Hatályon kívül helyezte: 2009. évi LXXVII. törvény 188. § (1). Hatálytalan: 2010. I. 1-től.


176


Hatályon kívül helyezte: 2004. évi CI. törvény 301. § (3). Hatálytalan: 2005. I. 1-től.


177   Beiktatta: 2000. évi CXIII. törvény 36. § (12). Hatályos: 2001. I. 1-től. A 2006. évi LXI. törvény 26. § (3) szerinti módosítása nem lép hatályba a 2006. évi CXXXI. törvény 172. § c) rendelkezése
szerint.
178   Megállapította: 2003. évi XCI. törvény 43. § (9). Hatályos: 2004. I. 1-től. Első ízben a 2004. évben kezdődő adóévi adóalap megállapítására és a 2004. évi társasági adó és osztalékadó
kötelezettségre kell alkalmazni.
179   Módosította: 2004. évi CI. törvény 301. § (5).
180   Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 38. § (6). Hatályos: 2008. I. 1-től.
181    Hatályon kívül helyezte: 2003. évi XCI. törvény 209. § (2). Hatálytalan: 2004. I. 1-től.
182   Beiktatta: 2002. évi XLII. törvény 35. § (11). Módosította: 2005. évi XXVI. törvény 55. § (4) c), 2009. évi LXXVII. törvény 170. § c), 2011. évi CLVI. törvény 46. § (1) 4.
183   Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 38. § (7). Hatályos: 2008. I. 1-től. A 2007. évi adókötelezettség megállapításánál is lehet alkalmazni.
184
Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 32. § (4). Hatályos: 2012. I. 1-től.


185


Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 33. § (2). Hatályos: 2013. I. 1-től.


186   Beiktatta: 2004. évi CI. törvény 22. § (7). Hatályos: 2005. I. 1-től. Első ízben a 2005. évi adóalap megállapítására és a 2005-ben kezdődő adóév társasági adó és osztalékadó kötelezettségére kell
alkalmazni.
187   Beiktatta: 2004. évi CI. törvény 22. § (7). Hatályos: 2005. I. 1-től. Első ízben a 2005. évi adóalap megállapítására és a 2005-ben kezdődő adóév társasági adó és osztalékadó kötelezettségére kell
alkalmazni.
188   Beiktatta: 2004. évi CI. törvény 22. § (7). Módosította: 2009. évi LXXVII. törvény 170. § d).
189   Hatályon kívül helyezte: 2007. évi CXXVI. törvény 432. § (1) b). Hatálytalan: 2008. I. 1-től. Lásd még: 2007. évi CXXVI. törvény 469. § (4).
190   Hatályon kívül helyezte: 2009. évi LXXVII. törvény 188. § (1). Hatálytalan: 2010. I. 1-től.
191    Megállapította: 2003. évi XCI. törvény 44. § (1). Hatályos: 2004. I. 1-től. 2003. I. 1-től alkalmazható.
192   Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 39. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
193   Hatályon kívül helyezte: 2000. évi CXIII. törvény 268. § (2). Hatálytalan: 2001. I. 1-től.
194   Beiktatta: 2004. évi CXXXV törvény 98. § (2). Hatályos: 2005. I. 1-től.
195   Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 34. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.
196   Megállapította: 2009. évi LXXVII. törvény 32. § (1). Hatályos: 2010. I. 1-től. A 2010. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi LXXVII. törvény 207. § (2).
197   Hatályon kívül helyezte: 1999. évi CXXV törvény 94. § (2) b). Hatálytalan: 2000. II. 15-től.
198   Megállapította: 2009. évi LXXVII. törvény 32. § (2). Hatályos: 2009. VII. 9-től. Első ízben a 2009. adóév adókötelezettségére kell alkalmazni.
199   Megállapította: 2000. évi CXIII. törvény 37. § (3). Módosította: 2004. évi CI. törvény 301. § (7), 2009. évi LXXVII. törvény 170. § e).
200   Hatályon kívül helyezte: 2002. évi XLII. törvény 303. § (2). Hatálytalan: 2003. I. 1-től.
201    Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 33. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.
202   Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 33. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.
203   Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 33. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.
204   Megállapította: 2006. évi LXI. törvény 27. § (1). Hatályos: 2007. I. 1-től. Első ízben a 2007. évben kezdődő adóévi adóalap megállapítására és a 2007. adóévi társasági adókötelezettségre kell
alkalmazni.


205   Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 34. § (2). Hatályos: 2013. I. 1-től.
206   Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 33. § (3). Hatályos: 2012. I. 1-től.
207   Megállapította: 2000. évi CXIII. törvény 37. § (7). Hatályos: 2001. I. 1-től.
208   Megállapította: 2000. évi CXIII. törvény 37. § (7). Módosította: 2005. évi CXIX. törvény 180. § (4) g).
209   Megállapította: 2009. évi LXXVII törvény 32. § (3). Hatályos: 2010. I. 1-től. A 2010. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi LXXVII törvény 207. § (2).
210   Beiktatta: 1998. évi XXXIII törvény 15. § (2). Módosította: 2011. évi CLXXV. törvény 114. § (2) d).
211    Megállapította: 2009. évi LXXVII törvény 32. § (4). Hatályos: 2010. I. 1-től. A 2010. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi LXXVII törvény 207. § (2).
212   Megállapította: 2003. évi XCI törvény 44. § (3). Módosította: 2009. évi CXVI törvény 93. § 1.


213


Módosította: 2010. évi CXXIII. törvény 40. § i).


214   Beiktatta: 2004. évi CI. törvény 23. § (2). Hatályos: 2005. I. 1-től. Első ízben a 2005. évi adóalap megállapítására és a 2005-ben kezdődő adóév társasági adó és osztalékadó kötelezettségére kell
alkalmazni.
215   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 34. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
216   Hatályon kívül helyezte: 2009. évi CXVI. törvény 135. § 1. Hatálytalan: 2010. I. 1-től.
217   Hatályon kívül helyezte: 2009. évi LXXVII törvény 188. § (1). Hatálytalan: 2010. I. 1-től.
218   Beiktatta: 2000. évi CXIII törvény 37. § (10). Hatályos: 2001. I. 1-től.
219
Megállapítva: 2012. évi CLXXVIII törvény 34. § (3) alapján. Hatályos: 2013. I. 1-től.
220   Beiktatta: 2004. évi CI. törvény 23. § (3). Hatályos: 2005. I. 1-től. Első ízben a 2005. évi adóalap megállapítására és a 2005-ben kezdődő adóév társasági adó és osztalékadó kötelezettségére kell
alkalmazni.
221    Beiktatta: 2009. évi LXXVII törvény 32. § (6). Hatályos: 2010. I. 1-től. A 2010. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi LXXVII törvény 207. § (2).
222   Megállapította: 2006. évi LXI törvény 28. § (1). Módosította: 2011. évi CLXXV törvény 114. § (2) a), 196. § d).
223   Megállapította: 2005. évi CXXXIX. törvény 171. § (3). Módosította: 2011. évi CLXXV törvény 114. § (2) a), 196. § e).
224   Hatályon kívül helyezte: 2009. évi LXXVII törvény 188. § (1). Hatálytalan: 2010. I. 1-től.


225


Megállapította: 2006. évi LXI. törvény 28. § (2). Módosította: 2011. évi CLXXV. törvény 114. § (2) e), 196. § g).


226   Megállapította: 2009. évi LXXVII. törvény 33. § (1). Módosította: 2012. évi LXIX. törvény 18. § 1.
227   Hatályon kívül helyezte: 2009. évi LXXVII. törvény 188. § (1). Hatálytalan: 2010. I. 1-től.
228   Beiktatta: 2005. évi CXIX. törvény 26. § (5). Hatályos: 2006. I. 1-től. Első ízben a 2006. évben kezdődő adóévi társasági adóalap megállapítására és a 2006. adóévi adókötelezettségre kell
alkalmazni.
229   Megállapította: 2009. évi LXXVII törvény 33. § (2). Hatályos: 2010. I. 1-től. A 2010. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi LXXVII törvény 207. § (2).
230   Módosította: 2011. évi CLXXV. törvény 114. § (2) f), 196. § h).
231    Módosította: 2011. évi CLXXV. törvény 196. § i).
232   Módosította: 2000. évi CXIII. törvény 268. § (3) d).
233   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 36. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
234   Megállapította: 2005. évi CXXXIX. törvény 171. § (5). Módosította: 2011. évi CLXXV. törvény 114. § (2) g), 196. § g).
235   Beiktatta: 1997. évi CVI törvény 6. § (6). Módosította: 2009. évi LXXVII törvény 170. § f), 2011. évi CLXXV. törvény 196. § j).
236   Megállapította: 2000. évi CXIII törvény 38. § (4). Hatályos: 2001. I. 1-től.
237   Megállapította: 2011. évi CCVI törvény 44. §. Módosította: 2012. évi LXIX. törvény 17. § 3.
238   Beiktatta: 2007. évi XCIX. törvény 21. § (6). Módosította: 2012. évi CLXXVIII törvény 41. § e).
239   Megállapította: 2006. évi LXI törvény 29. §. Hatályos: 2007. I. 1-től. Első ízben a 2007. évben kezdődő adóévi adóalap megállapítására és a 2007. adóévi társasági adókötelezettségre kell
alkalmazni. Lásd még: ugyane törvény 225. § (13)-(15).
240   Megállapította: 2006. évi LXI törvény 29. §. Hatályos: 2007. I. 1-től. Első ízben a 2007. évben kezdődő adóévi adóalap megállapítására és a 2007. adóévi társasági adókötelezettségre kell
alkalmazni. Lásd még: ugyane törvény 225. § (13)-(15).
241    Megállapította: 2009. évi LXXVII törvény 34. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. A 2010. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi LXXVII törvény 207. § (2).
242   Megállapította: 2009. évi LXXVII törvény 34. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. A 2010. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi LXXVII törvény 207. § (2).
243   Lásd: 2006. évi LXI törvény 225. § (13).
244   Hatályon kívül helyezte: 2000. évi CXIII törvény 268. § (2). Hatálytalan: 2001. I. 1-től.


245


Megállapította: 2000. évi CXIII törvény 40. §. Hatályos: 2001. I. 1-től.


246   Megállapította: 2009. évi LXXVII. törvény 35. § (1). Hatályos: 2010. I 1-től. A 2010. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi LXXVII. törvény 207. § (2).
247   Megállapította: 2009. évi LXXVII. törvény 35. § (2). Hatályos: 2010. I. 1-től. A 2010. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi LXXVII törvény 207. § (2).
248   Beiktatta: 2000. évi CXIII. törvény 40. §. Hatályos: 2001. I. 1-től.
249   A korábbi alcímmel együtt hatályon kívül helyezte: 2006. évi LXI törvény 225. § (12). Hatálytalan: 2009. VII 1-től.
250   Beiktatta: 2006. évi LXI törvény 31. §. Módosította: ugyane törvény 225. § (6), 2011. évi CLXXV törvény 196. § k).
251    Beiktatta: 2006. évi LXI törvény 31. §. Hatályos: 2007. VII 1-től.
252   Megállapította: 2009. évi LXXVII törvény 36. § (1). Módosította: 2011. évi CLXXV törvény 196. § k), 2012. évi LXIX. törvény 17. § 4.
253   Módosította: 2011. évi CLXXV törvény 196. § l).
254   Módosította: 2011. évi CLXXV törvény 196. § m).
255   Megállapította: 2009. évi LXXVII törvény 36. § (2). Hatályos: 2010. I. 1-től. A 2010. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi LXXVII törvény 207. § (2).
256   Módosította: 2011. évi CLXXV törvény 196. § k), m).
257   Módosította: 2011. évi CLXXV törvény 196. § m).
258   Módosította: 2011. évi CLXXV törvény 196. § m).
259   Megállapította: 2000. évi CXIII törvény 42. §. Hatályos: 2001. I. 1-től.
260   Hatályon kívül helyezte: 2007. évi CXXVI törvény 432. § (1) d). Hatálytalan: 2008. I. 1-től.
261    Beiktatta: 1997. évi CVI törvény 10. §. Hatályos: 1998. I. 1-től.
262   Hatályon kívül helyezte: 2000. évi CXIII törvény 268. § (2). Hatálytalan: 2001. I. 1-től.
263   Megállapítva: 2011. évi CII törvény 23. § alapján. Hatályos: 2011. VII 27-től.
264   Megállapította: 2011. évi CII törvény 23. §. Hatályos: 2011. VII 27-től.
265   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 37. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.
266   Módosította: 2011. évi CLVI törvény 43. § 6.


267   Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 37. § (2). Módosította: 2012. évi LXIX. törvény 17. § 5.
268   Beiktatta: 2009. évi LXXVII. törvény 38. §. Hatályos: 2010. I. 1-től.
269   Beiktatta: 2009. évi LXXVII. törvény 38. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. A 2010. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi LXXVII törvény 207. § (2).
270   Megállapította: 2002. évi XLII törvény 39. § (1). Hatályos: 2003. I. 1-től. Első ízben a 2003. évi adóalap megállapítására és a 2003. évi társasági adó és osztalékadó kötelezettségre kell alkalmazni.
271    Módosította: 2011. évi CLVI törvény 43. § 7.
272   Megállapította: 2004. évi CI. törvény 24. § (1). Módosította: 2011. évi CLVI törvény 43. § 8.
273   Hatályon kívül helyezte: 2004. évi CI. törvény 301. § (3). Hatálytalan: 2005. I. 1-től.
274   Módosította: 2011. évi CLXXV törvény 114. § (2) h).
275   Beiktatta: 2004. évi CI. törvény 24. § (2). Hatályos: 2005. I. 1-től. Első ízben a 2005. évi adóalap megállapítására és a 2005-ben kezdődő adóév társasági adó és osztalékadó kötelezettségére kell
alkalmazni.
276   Beiktatta: 2006. évi LXI törvény 32. § (1). Hatályos: 2006. VII 17-től. A 2006. évben kezdődő adóévi adóalap megállapítására és a 2006. adóévi társasági adókötelezettségére is alkalmazhatók.
277   Beiktatta: 2006. évi LXI törvény 32. § (1). Hatályos: 2006. VII 17-től. A 2006. évben kezdődő adóévi adóalap megállapítására és a 2006. adóévi társasági adókötelezettségére is alkalmazhatók.
278   Beiktatta: 2006. évi LXI törvény 32. § (1). Hatályos: 2006. VII 17-től. A 2006. évben kezdődő adóévi adóalap megállapítására és a 2006. adóévi társasági adókötelezettségére is alkalmazhatók.
279   Megállapította: 2002. évi XLII. törvény 39. § (2). Hatályos: 2003. I. 1-től. Első ízben a 2003. évi adóalap megállapítására és a 2003. évi társasági adó és osztalékadó kötelezettségre kell alkalmazni.
280   Megállapította: 2007. évi CXXVI törvény 40. § (1). Hatályos: 2008. I. 1-től.
281    Hatályon kívül helyezte: 2006. évi LXI törvény 225. § (9). Hatálytalan: 2006. VII 17-től. E rendelkezést figyelembe véve lehet a 2006. évi adóalapot és a 2006. évi adókötelezettséget megállapítani.
282   Megállapította: 2003. évi XCI törvény 46. § (1). Módosította: 2007. évi CXXVI. törvény 432. § (3).
283   Hatályon kívül helyezte: 2004. évi CI. törvény 301. § (4). Hatálytalan: 2005. I. 1-től. A jogutódnak ezt a 2005. évben kezdődő adóévében még alkalmaznia kell, ha a jogelőd az 1996. évi LXXXI
törvény 7. § (1) bekezdés ny) pontjának 2004. december 31-én hatályos előírását alkalmazta.
284   Megállapította: 2009. évi CXVI törvény 23. § (1). Hatályos: 2010. I. 1-től. Első ízben a 2010. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi CXVI törvény 145. § (1).
285   Hatályon kívül helyezte: 2009. évi CXVI. törvény 135. § 2. Hatálytalan: 2010. I. 1-től.
286   Hatályon kívül helyezte: 2009. évi LXXVII törvény 188. § (1). Hatálytalan: 2010. I. 1-től.
287
Hatályon kívül helyezte: 2000. évi CXIII. törvény 268. § (2). Hatálytalan: 2001. I. 1-től.


288   Beiktatta: 2000. évi CXIII. törvény 44. § (3). Hatályos: 2001. I. 1-től.
289   Megállapította: 2004. évi XLV. törvény 58. § (5). Módosította: 2005. évi CXIX. törvény 180. § (6) f).
290   Megállapította: 2009. évi CXVI. törvény 23. § (2). Hatályos: 2010. I. 1-től. Első ízben a 2010. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi CXVI. törvény 145. § (1).
291    Megállapította: 1998. évi XXXIII. törvény 18. § (4). Hatályos: 1998. VI 16-tól.
292   Megállapította: 2004. évi XLV. törvény 58. § (6). Módosította: 2005. évi CXIX. törvény 180. § (6) g).
293   Módosította: 1997. évi CVI törvény 22. § (2) a), 2001. évi LXXIV. törvény 177. § (1) d).
294   Megállapította: 2003. évi XCI törvény 46. § (3). Módosította: 2007. évi CXXVI törvény 432. § (3).
295   Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 40. § (2). Hatályos: 2008. I. 1-től. A 2007. adóévi adóbevallásnál is lehet alkalmazni, ha annak benyújtása 2007. XII 31-ét követően esedékes.
296   Megállapította: 2003. évi XCI törvény 46. § (3). Hatályos: 2004. I. 1-től. Első ízben a 2004. évben kezdődő adóévi adóalap megállapítására és a 2004. évi társasági adó és osztalékadó
kötelezettségre kell alkalmazni. Lásd még: ugyane törvény 209. § (7)-(8).
297   Megállapította: 2003. évi XCI törvény 46. § (3). Hatályos: 2004. I. 1-től. Első ízben a 2004. évben kezdődő adóévi adóalap megállapítására és a 2004. évi társasági adó és osztalékadó
kötelezettségre kell alkalmazni. Lásd még: ugyane törvény 209. § (7)-(8).
298   Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 40. § (3). Hatályos: 2008. I. 1-től. A 2007. adóévi adóbevallásnál is lehet alkalmazni, ha annak benyújtása 2007. XII 31-ét követően esedékes.
299   Megállapította: 2003. évi XCI törvény 46. § (3). Módosította: 2006. évi CXXXI törvény 149. § (1) b).
300   Megállapította: 2009. évi CXVI. törvény 23. § (3). Hatályos: 2010. I. 1-től. Első ízben a 2010. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi CXVI. törvény 145. § (1).
301    Beiktatta: 2009. évi CXVI. törvény 23. § (4). Hatályos: 2010. I. 1-től. Első ízben a 2010. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi CXVI. törvény 145. § (1).
302   Megállapította: 2009. évi CXVI. törvény 24. §. Módosította: 2011. évi CLVI törvény 43. § 9.
303   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 38. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.
304   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 38. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.
305   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 38. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.
306   Megállapította: 2011. évi CII törvény 24. §. Hatályos: 2011. VII 27-től.
307   Megállapította: 2005. évi XXVI törvény 9. § (1). Módosította: 2007. évi CXXVI. törvény 432. § (3), 2011. évi CLVI törvény 43. § 9.


308   Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 35. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.
309   Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 38. § (4). Hatályos: 2012. I. 1-től.
310   Módosította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 41. § f).
311    Beiktatta: 2004. évi XLV. törvény 58. § (8). Módosította: 2005. évi CXIX. törvény 180. § (6) h).
312   Beiktatta: 2005. évi XXVI törvény 9. § (3). Módosította: 2011. évi CLVI törvény 43. § 10.
313   Beiktatta: 2006. évi LXI törvény 33. §. Hatályos: 2006. VII 17-től. A 2006. évben kezdődő adóévi adóalap megállapítására és a 2006. adóévi társasági adókötelezettségére is alkalmazhatók.
314   Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII törvény 35. § (2). Hatályos: 2013. I. 1-től.
315   Megállapította: 2000. évi CXIII. törvény 46. § (1). Hatályos: 2001. I. 1-től.
316   Megállapította: 2007. évi CXXVI törvény 42. § (1). Hatályos: 2008. I. 1-től.
317   Módosította: 2001. évi LXXIV törvény 177. § (1) e).
318   Módosította: 2000. évi CXIII törvény 268. § (3) f).
319   Módosította: 2000. évi CXIII törvény 268. § (3) f).
320   Beiktatta: 2010. évi CXXIII törvény 38. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
321    Beiktatta: 2010. évi CXXIII törvény 38. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.


322


Megállapította: 2000. évi CXIII. törvény 46. § (2). Jelölését és szövegét módosította: 2010. évi CXXIII. törvény 38. §.


323   Megállapította: 2003. évi XCI törvény 48. § (1). Hatályos: 2004. I. 1-től. Első ízben a 2004. évben kezdődő adóévi adóalap megállapítására és a 2004. évi társasági adó és osztalékadó
kötelezettségre kell alkalmazni.
324   Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 42. § (2). Módosította: 2011. évi CLXXV törvény 196. § m).
325   Megállapította: 2009. évi LXXVII törvény 39. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. A 2010. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi LXXVII törvény 207. § (2).
326   Beiktatta: 2009. évi LXXVII törvény 39. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. A 2010. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi LXXVII törvény 207. § (2).
327   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 39. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
328   Megállapította: 2010. évi XC törvény 13. §. Hatályos: 2010. VIII 16-tól.


329   Hatályon kívül helyezte: 2010. évi CXXIII. törvény 44. § (2). Hatálytalan: 2011. I. 1-től.
330   Megállapította: 1997. évi CVI. törvény 12. §. Módosította: 2011. évi CLXXV. törvény 114. § (2) e), 196. § n).


331


Hatályon kívül helyezte: 2006. évi LXI. törvény 225. § (12). Hatálytalan: 2009. VII. 1-től. Lásd: 2008. évi LXXXI törvény 275. §.


332   Megállapította: 2006. évi LXI törvény 34. § (2). Hatályos: 2006. XII 23-tól. Rendelkezései a 2006-ban kezdődő adóévi adóalap megállapítására és a 2006. adóévi adókötelezettségre is
alkalmazhatók. Lásd: 2006. évi CXXXI törvény 127. §, 192. § (3).
333   Megállapította: 2006. évi LXI törvény 34. § (2). Módosította: 2011. évi CLXXV. törvény 196. § k).
334   Megállapította: 2006. évi LXI törvény 34. § (3). Módosította: ugyane törvény 225. § (5), (12), 2011. évi CLXXV. törvény 196. § m).
335   Hatályon kívül helyezte: 1998. évi XXXIII törvény 23. § (3). Hatálytalan: 1998. VI 16-tól.
336   Hatályon kívül helyezte: 2004. évi XLVIII. törvény 147. § (1) k). Hatálytalan: 2004. VI 10-től.
337   Hatályon kívül helyezte: 2006. évi LXI törvény 225. § (12). Hatálytalan: 2009. VII 1-től.
338   Megállapította: 2009. évi LXXVII törvény 41. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. A 2010. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi LXXVII törvény 207. § (2).
339   Az 1998. évi LXI törvény 11. §-ának (4) bekezdése alapján az 1998. évi társasági adókötelezettség megállapításakor az adózó az e fejezetben meghatározott adókedvezmények igénybevételekor az
árbevétel változását a megelőző adóév árbevételének a jövedéki termékek után fizetett környezetvédelmi termékdíjjal és útalap-hozzájárulással csökkentett értékéhez mérheti.
340   Hatályon kívül helyezte: 2002. évi XLII törvény 303. § (2). Hatálytalan: 2003. I. 1-től.
341    Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLVI törvény 46. § (1) 5. Hatálytalan: 2012. I. 1-től.
342   Megállapította: 2008. évi XCIX. törvény 48. § (3). Hatályos: az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 15. naptól, 2009. XI 12-től. Lásd: 1/2009. (XI 12.) OKM határozat.
343   Hatályon kívül helyezte: 2004. évi CI. törvény 301. § (2). Hatálytalan: 2004. XI 23-tól.
344   Megállapította: 2009. évi CXVI törvény 26. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Első ízben a 2010. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi CXVI törvény 145. § (1).
345   Hatályon kívül helyezte: 2002. évi XLII. törvény 303. § (2). Hatálytalan: 2003. I. 1-től.
346   Hatályon kívül helyezte: 2007. évi CXXVI törvény 432. § (1) e). Hatálytalan: 2008. I. 1-től.
347   Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLVI törvény 46. § (1) 6. Hatálytalan: 2012. I. 1-től.
348   Hatályon kívül helyezte: 2007. évi CXXVI. törvény 432. § (1) e). Hatálytalan: 2008. I. 1-től.
349   Beiktatta: 2006. évi CXXXI törvény 11. §. Hatályos: 2007. I. 1-től. Első ízben a 2007-ben kezdődő adóév adókötelezettségére lehet alkalmazni.


350


Beiktatta: 2000. évi CXIII. törvény 49. §. Hatályos: 2001. I. 1-től.


351    Megállapította: 2003. évi XCI. törvény 50. § (1). Hatályos: 2004. I. 1-től. Rendelkezéseit a 2003. december 31. napját követően kötött hitelszerződés alapján fizetett kamatra alkalmazza az adózó.
Lásd: ugyane törvény 209. § (9).
352   Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 45. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
353   Hatályon kívül helyezte: 2004. évi CI. törvény 301. § (3). Hatálytalan: 2005. I. 1-től.


354


Beiktatta: 2002. évi XLII. törvény 49. § (1) bekezdésével megállapított 2001. évi L. törvény 17. §. Hatályos: 2003. I. 1-től. Első ízben a 2003. adóév társasági adókötelezettségére kell alkalmazni.


355   Megállapította: 2006. évi CXXXI. törvény 12. §. Hatályos: 2007. I. 1-től. A 2006. évi LXI. törvény 36. § szerinti módosítása nem lép hatályba a 2006. évi CXXXI. törvény 172. § d) rendelkezése
szerint. Alkalmazására lásd: 2006. évi CXXXI. törvény 193. §.
356   Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 46. § (1). Hatályos: 2008. I. 1-től. Lásd: 2007. évi CXXVI. törvény 469. § (8).
357   Beiktatta: 2007. évi CXXVI. törvény 46. § (1). Hatályos: 2008. IX. 1-től. A részvények 2008. IX. 1-jét követő szabályozott piacra történő bevezetése esetén lehet első ízben alkalmazni.
358   Beiktatta: 2009. évi LXXVII. törvény 42. § (1). Hatályos: 2010. I. 1-től. A 2010. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi LXXVII. törvény 207. § (2).
359   Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII. törvény 36. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.
360   Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII. törvény 36. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.
361    Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 40. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.
362   Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 36. § (2). Hatályos: 2013. I. 1-től.
363   Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 36. § (3). Hatályos: 2013. I. 1-től.
364   Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 43. § 12.
365   Megállapította: 2009. évi CXVI. törvény 27. § (1). Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi CXVI. törvény 145. § (3).
366   Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 43. § 13.
367   Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 43. § 13.
368   Módosította: 2010. évi CLXXXV törvény 227. § (3).
369   Hatályon kívül helyezte: 2009. évi CXVI. törvény 135. § 5. Hatálytalan: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi CXVI. törvény 145. § (3).


370   Módosította: 2007. évi CXXVI. törvény 401. § (7). A részvények 2008. IX. 1-jét követő szabályozott piacra történő bevezetése esetén lehet első ízben alkalmazni.
371    Beiktatta: 2007. évi CXXVI. törvény 46. § (2). Hatályos: 2008. IX. 1-től. A részvények 2008. IX. 1-jét követő szabályozott piacra történő bevezetése esetén lehet első ízben alkalmazni.
372   Beiktatta: 2009. évi CXVI törvény 27. § (2). Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi CXVI törvény 145. § (3).
373   Számozását módosította: 2009. évi CXVI. törvény 27. § (2).
374   Számozását módosította: 2009. évi CXVI. törvény 27. § (2). Módosította: 2011. évi CLVI törvény 43. § 14.
375   Számozását módosította: 2009. évi CXVI. törvény 27. § (2).
376   Megállapította: 2012. évi CLXXVIII törvény 37. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.
377   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 40. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.
378   Beiktatta: 2009. évi LVI törvény 147. § (3). Hatályos: 2009. X. 1-től. Ezt követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni. Számozását módosította: 2009. évi CXVI. törvény 27. § (2).
379   Beiktatta: 2011. évi LXXXII törvény 3. §. Hatályos: 2011. VII 1-től.
380   Beiktatta: 2011. évi LXXXII törvény 3. §. Hatályos: 2011. VII 1-től.
381    Megállapította: 2012. évi XXXIII törvény 1. § (1). Hatályos: 2012. IV. 14-től.
382   Megállapította: 2011. évi LXXXII törvény 13. §. Hatályos: az Európai Bizottság jóváhagyó határozata meghozatalának napját követő 15. naptól, 2011. XI 25-től.
383   Beiktatta: 2012. évi XXXIII törvény 1. § (2). Hatályos: 2012. IV 14-től.
384   Megállapította: 2012. évi XXXIII törvény 1. § (3). Módosította: 2012. évi CLXXVIII törvény 41. § g).
385   Megállapította: 2012. évi XXXIII törvény 1. § (4). Hatályos: 2012. IV 14-től.
386   Beiktatta: 2011. évi CLXXVIII törvény 3. § (3). Hatályos: 2011. XII 17-től. Lásd: 2011. évi CLXXVIII törvény 5. § (1).
387   Megállapította: 2011. évi CLXXVIII törvény 3. § (3). Hatályos: 2011. XII 17-től. Lásd: 2011. évi CLXXVIII törvény 5. § (1).
388   Módosította: 2011. évi CXCVII törvény 163. § (1).
389   Megállapította: 2012. évi XXXIII törvény 2. § (1). Hatályos: 2012. IV. 14-től.
390   Módosította: 2012. évi CLXXVIII törvény 41. § h).
391    Beiktatta: 2012. évi XXXIII törvény 2. § (2). Hatályos: 2012. IV. 14-től.


392   Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII. törvény 38. § (1). Hatályos: 2012. XI. 30-tól.
393   Megállapította: 2012. évi XXXIII. törvény 2. § (3). Hatályos: 2012. IV. 14-től.
394   Megállapította: 2011. évi CLXXVIII törvény 3. § (5). Hatályos: 2011. XII 17-től. Lásd: 2011. évi CLXXVIII törvény 5. § (1).
395   Megállapította: 2011. évi CLXXVIII törvény 3. § (5). Hatályos: 2011. XII 17-től. Lásd: 2011. évi CLXXVIII törvény 5. § (1).
396   Beiktatta: 2011. évi CLXXVIII törvény 3. § (6). Hatályos: 2011. XII 17-től. Lásd: 2011. évi CLXXVIII törvény 5. § (2) b).
397   Megállapította: 2011. évi CLXXVIII törvény 3. § (7). Hatályos: 2011. XII 17-től. Lásd: 2011. évi CLXXVIII törvény 5. § (1).
398   Megállapította: 2012. évi XXXIII törvény 3. §. Hatályos: 2012. IV 14-től.
399   Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII törvény 38. § (2). Hatályos: 2013. I. 1-től.
400   Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLVI törvény 46. § (1) 7. Hatálytalan: 2012. I. 1-től.
401    Megállapította: 2003. évi XCI törvény 52. §. Módosította: 2011. évi CLVI törvény 43. § 15.
402   Megállapította: 2003. évi XCI törvény 52. §. Módosította: 2011. évi CLVI törvény 43. § 15.
403   Megállapította: 2000. évi CXIII. törvény 50. §. Hatályos: 2001. I. 1-től.
404   Beiktatta: 2000. évi CXIII törvény 50. §. Hatályos: 2001. I. 1-től.
405   Hatályon kívül helyezte: 2000. évi CXIII törvény 268. § (2). Hatálytalan: 2001. I. 1-től.
406   Megállapította: 2002. évi XLII törvény 42. § (1). Hatályos: 2003. I. 1-től. Első ízben a 2003. évi adóalap megállapítására és a 2003. évi társasági adó és osztalékadó kötelezettségre kell alkalmazni.
407   Megállapította: 2000. évi CXIII törvény 51. § (1). Hatályos: 2001. I. 1-től.
408   Megállapította: 2000. évi CXIII törvény 51. § (1). Módosította: 2007. évi CXXVI törvény 432. § (3).
409   Megállapította: 2004. évi XLV törvény 58. § (10). Módosította: 2005. évi CXIX. törvény 180. § (6) j).
410   Megállapította: 2000. évi CXIII törvény 51. § (2). A korábbi első mondatot hatályon kívül helyezte: 2003. évi XCI törvény 209. § (2). Módosította: 2007. évi CXXVI. törvény 432. § (3).
411    Megállapította: 2000. évi CXIII törvény 51. § (2). Hatályos: 2001. I. 1-től.
412   Megállapította: 2000. évi CXIII törvény 51. § (2). Hatályos: 2001. I. 1-től.


413   Hatályon kívül helyezte: 2000. évi CXIII. törvény 268. § (2). Hatálytalan: 2001. I 1-től.
414   Megállapította: 2006. évi LXI. törvény 37. §. Módosította: 2010. évi CXXIII. törvény 40. § k).
415   Megállapította: 2006. évi LXI. törvény 37. §. Módosította: ugyane törvény 225. § (5), (12), 2011. évi CLXXV. törvény 114. § (2) f), 196. § f), k).
416   Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 41. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.


417


Beiktatta: 2012. évi CXLVII. törvény 31. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.


418   Hatályon kívül helyezte: 2005. évi CXIX. törvény 180. § (8). Hatálytalan: 2006. I. 1-től. A 2005. december 31-éig kezesség vállalása mellett kifizetett (juttatott) osztalékra a kifizetéskor (juttatáskor)
hatályos előírásokat kell alkalmazni.
419   Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLVI. törvény 46. § (1) 8. Hatálytalan: 2012. I. 1-től.
420   Módosította: 2009. évi CXVI törvény 93. § 2., 2010. évi CXXIII törvény 40. § l).
421    Megállapította: 2002. évi XLII törvény 44. §. Hatályos: 2003. I. 1-től. Első ízben a 2003. évi adóalap megállapítására és a 2003. évi társasági adó és osztalékadó kötelezettségre kell alkalmazni.
422   Megállapította: 2007. évi CXXVI törvény 48. §. Módosította: 2009. évi CXVI. törvény 93. § 3., 2010. évi CXXIII törvény 40. § m).
423   Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 48. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
424   Beiktatta: 2009. évi LXXVII törvény 43. § (2). Módosította: 2011. évi CLVI törvény 43. § 16.
425   Hatályon kívül helyezte: 2002. évi XLII. törvény 303. § (2). Hatálytalan: 2003. I. 1-től.
426   Hatályon kívül helyezte: 2003. évi XCI törvény 209. § (2). Hatálytalan: 2004. I. 1-től.
427   Hatályon kívül helyezte: 2007. évi CXXVI. törvény 432. § (1) f). Hatálytalan: 2008. I. 1-től.
428   Hatályon kívül helyezte: 1998. évi LXI törvény 11. § (3). Hatálytalan: 1999. I. 1-től.
429   Hatályon kívül helyezte: 2005. évi CXIX. törvény 180. § (8). Hatálytalan: 2006. I. 1-től. A 2005. december 31-éig kezesség vállalása mellett kifizetett (juttatott) osztalékra a kifizetéskor (juttatáskor)
hatályos előírásokat kell alkalmazni.
430   Hatályon kívül helyezte: 1998. évi LXI törvény 11. § (3). Hatálytalan: 1999. I. 1-től.
431    Hatályon kívül helyezte: 2003. évi XCI törvény 209. § (2). Hatálytalan: 2004. I. 1-től.
432   Hatályon kívül helyezte: 1998. évi LXI törvény 11. § (3). Hatálytalan: 1999. I. 1-től.
433   Hatályon kívül helyezte: 2003. évi XCI törvény 209. § (2). Hatálytalan: 2004. I. 1-től.


434   Beiktatta: 1997. évi CVI. törvény 19. § (2). Hatályos: 1998. I. 1-től.
435   Beiktatta: 1997. évi CVI. törvény 19. § (3). Hatályos: 1998. I. 1-től.
436   Hatályon kívül helyezte: 2012. évi CLXXVIII. törvény 42. § c). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.
437   Beiktatta: 1998. évi XXXIII. törvény 22. §. Hatályos: 1998. VI 16-tól.
438   Hatályon kívül helyezte: 2009. évi LVI törvény 148. §. Hatálytalan: 2009. X. 1-től.
439   Hatályon kívül helyezte: 2006. évi LXI törvény 225. § (12). Hatálytalan: 2009. VII 1-től.
440   Hatályon kívül helyezte: 2003. évi XCI törvény 209. § (2). Hatálytalan: 2004. I. 1-től.
441    Hatályon kívül helyezte: 2009. évi LXXVII törvény 188. § (3). Hatálytalan: 2009. VII 9-től. Végre nem hajtható módosítására lásd: 2009. évi LVI törvény 148. §.


442


Beiktatta: 1998. évi LXI törvény 9. §. Hatályos: 1999. I. 1-től.


443   Hatályon kívül helyezte: 2002. évi XLII törvény 303. § (10). Hatálytalan: 2006. I. 1-től. A hatályon kívül helyezett rendelkezést az adózó utoljára abban az adóévben alkalmazhatja, amelynek utolsó
napja 2005-ben van.
444   Beiktatta: 1998. évi LXI törvény 9. §. Hatályos: 1999. I. 1-től.
445   Beiktatta: 1998. évi LXI törvény 9. §. Hatályos: 1999. I. 1-től.
446   Beiktatta: 2000. évi CXIII. törvény 56. §. Hatályos: 2001. I. 1-től.
447   Hatályon kívül helyezte: 2006. évi LXI törvény 225. § (11). Hatálytalan: 2007. I. 1-től.
448   Hatályon kívül helyezte: 2002. évi XLII törvény 303. § (2). Hatálytalan: 2003. I. 1-től.
449   Hatályon kívül helyezte: 2006. évi LXI törvény 225. § (11). Hatálytalan: 2007. I. 1-től.
450   Hatályon kívül helyezte: 2002. évi XLII törvény 303. § (2). Hatálytalan: 2003. I. 1-től.
451    Hatályon kívül helyezte: 2003. évi XCI törvény 209. § (2). Hatálytalan: 2004. I. 1-től.
452   Hatályon kívül helyezte: 2002. évi XLII törvény 303. § (2). Hatálytalan: 2003. I. 1-től.
453   Beiktatta: 2002. évi XLII törvény 45. § (1). Hatályos: 2002. XI 15-től.
454   Hatályon kívül helyezte: 2006. évi LXI törvény 225. § (11). Hatálytalan: 2007. I. 1-től.


455   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 170. § (2) q), 2011. évi CLVI. törvény 43. § 17.
456   Lásd: 34/2002. (XI. 26.) PM rendelet.
457   Módosítva: 2006. évi CIX. törvény 170. § (2) q) alapján.
458   Lásd: 34/2002. (XI 26.) PM rendelet.
459   Módosította: 2011. évi CLVI törvény 43. § 17.
460   Hatályon kívül helyezte: 2006. évi LXI törvény 225. § (11). Hatálytalan: 2007. I. 1-től.
461    Hatályon kívül helyezte: 2007. évi CXXVI törvény 432. § (1) g). Hatálytalan: 2008. I. 1-től.
462   Beiktatta: 2002. évi XLII törvény 45. § (2). Hatályos: 2003. I. 1-től. Első ízben a 2003. évi adóalap megállapítására és a 2003. évi társasági adó és osztalékadó kötelezettségre kell alkalmazni.
463   Beiktatta: 2002. évi XLII. törvény 45. § (2). Hatályos: 2003. I. 1-től. Első ízben a 2003. évi adóalap megállapítására és a 2003. évi társasági adó és osztalékadó kötelezettségre kell alkalmazni.
464   Beiktatta: 2002. évi XLII. törvény 45. § (2). Hatályos: 2003. I. 1-től. Első ízben a 2003. évi adóalap megállapítására és a 2003. évi társasági adó és osztalékadó kötelezettségre kell alkalmazni.
465   Hatályon kívül helyezte: 2007. évi CXXVI. törvény 432. § (1) g). Hatálytalan: 2008. I. 1-től.
466   Beiktatta: 2002. évi XLII. törvény 45. § (2). Hatályos: 2003. I. 1-től. Első ízben a 2003. évi adóalap megállapítására és a 2003. évi társasági adó és osztalékadó kötelezettségre kell alkalmazni.
467   Megállapította: 2003. évi XCI törvény 54. §. Hatályos: 2004. I. 1-től. Első ízben a 2004. évben kezdődő adóévi adóalap megállapítására és a 2004. évi társasági adó és osztalékadó kötelezettségre
kell alkalmazni.


468


Hatályon kívül helyezte: 2009. évi LXXVII törvény 188. § (1). Hatálytalan: 2010. I. 1-től.


469   Beiktatta: 2004. évi CI. törvény 28. §. Hatályos: 2005. I. 1-től. Első ízben a 2005. évi adóalap megállapítására és a 2005-ben kezdődő adóév társasági adó és osztalékadó kötelezettségére kell
alkalmazni.
470   Beiktatta: 2003. évi XCI törvény 55. §. Hatályos: a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.
471    Módosította: 2011. évi CLVI törvény 43. § 17.
472   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 170. § (2) q).
473   Lásd: 8007/2004. (PK. 7.) PM tájékoztató.
474   Módosította: 2011. évi CLVI törvény 43. § 17.


475    Módosította: 2006. évi CIX. törvény 170. § (2) q).
476    Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 43. § 17.


477


Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 43. § 18.


478   Beiktatta: 2003. évi XCI. törvény 56. §. Hatályos: 2004. I 1-től. Első ízben a 2004. évben kezdődő adóévi adóalap megállapítására és a 2004. évi társasági adó és osztalékadó kötelezettségre kell
alkalmazni.
479   Hatályon kívül helyezte: 2007. évi CXXVI. törvény 432. § (1) h). Hatálytalan: 2008. I 1-től.
480   Lásd: 32/2003. (XII. 4.) PM rendelet.


481


Megállapította: 2010. évi CXXIII. törvény 41. §. Hatályos: 2010. XI. 20-tól.


482   Beiktatta: 2004. évi CI. törvény 30. §. Hatályos: 2005. I. 1-től. Első ízben a 2005. évi adóalap megállapítására és a 2005-ben kezdődő adóév társasági adó és osztalékadó kötelezettségére kell
alkalmazni.
483   Hatályon kívül helyezte: 2007. évi CXXVI. törvény 432. § (1) i). Hatálytalan: 2008. I. 1-től.
484   Beiktatta: 2005. évi CXIX. törvény 28. §. Hatályos: 2005. XI 15-től. Első ízben a 2006. évben kezdődő adóévi társasági adóalap megállapítására és a 2006. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni.
485   Beiktatta: 2009. évi LXXVII törvény 44. §. Hatályos: 2009. VII 9-től. Első ízben a 2009. adóév adókötelezettségére kell alkalmazni.
486   A 2010. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi LXXVII törvény 207. § (2).
487   A 2010. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi LXXVII törvény 207. § (2).
488   A 2010. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi LXXVII törvény 207. § (2).
489   Hatályba lép: az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 15. napon. Lásd: 2009. évi CXVI törvény 91. § (5), 145. § (4).
490   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 44. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
491    Beiktatta: 2010. évi XC törvény 14. §. Hatályos: 2010. VIII 16-tól.
492   Beiktatta: 2010. évi XC. törvény 14. §. Hatályos: 2010. VIII 16-tól.
493   Beiktatta: 2011. évi LXXXII törvény 4. §. Hatályos: 2011. VII 1-től.
494   Beiktatta: 2010. évi CXXIII törvény 42. §. Hatályos: 2010. XI 20-tól.
495   Beiktatta: 2010. évi CXXIII törvény 43. §. Hatályos: 2010. XII 16-tól.


496   Beiktatta: 2010. évi CXXIII. törvény 44. § (1). Hatályos: 2011. I. 1-től.
497   Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 45. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
498   Módosította: 2012. évi LXIX. törvény 17. § 6.
499   Módosította: 2012. évi LXIX. törvény 17. § 7.
500   Beiktatta: 2012. évi XXXIII. törvény 4. §. Hatályos: 2012. IV. 14-től.
501    Beiktatta: 2012. évi LXIX. törvény 16. §. Hatályos: 2012. VI 20-tól.
502   Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII törvény 39. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.
503   Hatályon kívül helyezte: 2003. évi XCI törvény 209. § (2). Hatálytalan: 2004. I. 1-től.
504   Megállapította: 2002. évi XLII törvény 46. § (1). Módosította: 2006. évi CIX. törvény 170. § (2) q).
505   Lásd: 8007/2003. (VII 15.) PM tájékoztató.
506   Hatályon kívül helyezte: 2007. évi LXXXII törvény 2. § 265. Hatálytalan: 2007. VII 1-től.
507   Az 1995. évi XCV törvény 85. § (2)-(3) bekezdésének szövegét megállapító a) pontot a hatálybalépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezte: 1996. évi CXV. törvény 49. § (4).
508   Hatályon kívül helyezte: 2007. évi LXXXII törvény 2. § 265. Hatálytalan: 2007. VII 1-től.
509   Hatályon kívül helyezte: 1997. évi CVI törvény 22. § (2) c). Hatálytalan: 1998. I. 1-től.
510   Beiktatta: 2001. évi L. törvény 19. §. Hatályos a 2002. évi XLII törvény 49. § (3) bekezdésével megállapított 2001. évi L. törvény 78. § (6) bekezdés alapján: 2003. I. 1-től. Első ízben a 2003. adóév
társasági adókötelezettségére kell alkalmazni.
511    Lásd: 162/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet, 275/2003. (XII 24.) Korm. rendelet, 108/2004. (IV 27.) Korm. rendelet, 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet.
512   Beiktatta: 2001. évi L. törvény 19. §. Módosította: 2006. évi CIX. törvény 170. § (2) q).
513   Lásd: 50/2002. (XII 29.) PM rendelet.
514   Beiktatta: 2002. évi XLII törvény 46. § (2). Módosította: 2006. évi CIX. törvény 170. § (2) q).
515   Lásd: 18/2003. (VII 16.) PM rendelet, 22/2009. (X. 16.) PM rendelet.
516   Beiktatta: 2003. évi XCI törvény 57. §. Módosította: 2006. évi CIX. törvény 170. § (2) q).


517   Lásd: 32/2003. (XII. 4.) PM rendelet.
518   Beiktatta: 2011. évi LXXXII törvény 5. §. Hatályos: 2011. VII 1-től.
519   Lásd: 107/2011. (VI 30.) Korm. rendelet.
520   Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII törvény 40. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.


521


Beiktatta: 2000. évi CXIII. törvény 57. §. Hatályos: 2001. I. 1-től.


522   Megállapította: 2004. évi CI. törvény 31. §. Hatályos: 2005. I. 1-től. Első ízben a 2005. évi adóalap megállapítására és a 2005-ben kezdődő adóév társasági adó és osztalékadó kötelezettségére kell
alkalmazni.
523   Megállapította: 2012. évi LXIX. törvény 15. §. Hatályos: 2012. VI 20-tól.
524   Hatályon kívül helyezte: 2012. évi LXIX. törvény 18. § 2. Hatálytalan: 2012. VI 20-tól.
525   Beiktatta: 2005. évi CXIX. törvény 29. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. Első ízben a 2006. évben kezdődő adóévi társasági adóalap megállapítására és a 2006. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni.
526   Beiktatta: 2005. évi CXIX. törvény 29. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. Első ízben a 2006. évben kezdődő adóévi társasági adóalap megállapítására és a 2006. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni.
527   Beiktatta: 2007. évi CXXVI törvény 49. § (1). Hatályos: 2008. I. 1-től.
528   Módosította: 2003. évi XCI törvény 209. § (3).
529   Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLVI törvény 46. § (1) 9. Hatálytalan: 2012. I. 1-től.
530   Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 49. § (2). Hatályos: 2008. I. 1-től.
531    Beiktatta: 2007. évi CXXVI. törvény 49. § (3). Hatályos: 2008. I. 1-től.
532   Beiktatta: 2009. évi CXVI törvény 29. §. Módosította: 2012. évi CLXXVIII törvény 41. § i).
533   Megállapította: 1997. évi CVI törvény 1. számú melléklet 1. Hatályos: 1998. I. 1-től.
534   Megállapította: 2003. évi XCI törvény 59. §, 8. számú melléklet 1. Hatályos: 2004. I. 1-től. Első ízben a 2004. évben kezdődő adóévi adóalap megállapítására és a 2004. évi társasági adó és
osztalékadó kötelezettségre kell alkalmazni.
535   Megállapította: 2000. évi CXIII törvény 9. számú melléklet 1. Hatályos: 2001. I. 1-től.
536   Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 50. §, 3. számú melléklet 1. Hatályos: 2008. I. 1-től.


537   Megállapította: 2000. évi CXIII. törvény 9. számú melléklet 2. Hatályos: 2001. I 1-től.
538   Megállapította: 2003. évi XCI. törvény 59. §, 8. számú melléklet 2. Módosította: 2012. évi LXIX. törvény 18. § 3.
539   Megállapította: 2000. évi CXIII. törvény 9. számú melléklet 2. Hatályos: 2001. I. 1-től.
540   Beiktatta: 2000. évi CXIII törvény 9. számú melléklet 2. Hatályos: 2001. I. 1-től.


541


Beiktatta: 2000. évi CXIII törvény 9. számú melléklet 2. Hatályos: 2001. I. 1-től.


542   Megállapította: 2005. évi CXIX. törvény 30. §, 6. számú melléklet 1. Hatályos: 2006. I. 1-től. A 2005. évben kezdődő adóévi társasági adóalap megállapítására és a 2005. adóévi társasági
adókötelezettségre lehet első ízben alkalmazni.
543   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 42. §, 4. melléklet 1. Hatályos: 2012. I. 1-től.
544   Megállapította: 2000. évi CXIII törvény 9. számú melléklet 3. Hatályos: 2001. I. 1-től.
545   Módosította: 2000. évi CXIII törvény 268. § (3) i).
546   Beiktatta: 1997. évi CVI törvény 1. számú melléklet 4. Hatályos: 1998. I. 1-től.


547


Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 42. §, 4. melléklet 2. Hatályos: 2012. I. 1-től.


548   Megállapította: 2002. évi XLII törvény 47. §, 5. számú melléklet 2. Hatályos: 2003. I. 1-től. Első ízben a 2003. évi adóalap megállapítására és a 2003. évi társasági adó és osztalékadó
kötelezettségre kell alkalmazni.
549   Beiktatta: 2003. évi XCI törvény 59. §, 8. számú melléklet 3. Hatályos: 2004. I. 1-től. Első ízben a 2004. évben kezdődő adóévi adóalap megállapítására és a 2004. évi társasági adó és osztalékadó
kötelezettségre kell alkalmazni.
550   Megállapította: 2004. évi CI. törvény 32. §, 6. számú melléklet 2. Hatályos: 2005. I. 1-től. Első ízben a 2005. évi adóalap megállapítására és a 2005-ben kezdődő adóév társasági adó és osztalékadó
kötelezettségére kell alkalmazni.


551


Megállapította: 2000. évi CXIII törvény 9. számú melléklet 4. Hatályos: 2001. I. 1-től.


552   Beiktatta: 2009. évi XXXV. törvény 20. §, 3. számú melléklet. Hatályos: 2009. VII 1-től. A 2008-ban kezdődő adóév adóalapjának megállapításánál is alkalmazni lehet. Lásd: 2009. évi XXXV. törvény
62. §.
553   Megállapította: 1998. évi LXI törvény melléklet 2. Módosította: 2002. évi XLII. törvény 303. § (3) k).
554   Helyesbítette: Magyar Közlöny 2002/156.


555


Megállapította: 2002. évi XLII. törvény 47. §, 5. számú melléklet 4. Hatályos: 2003. I. 1-től. Ugyanezen időponttal módosította: 2002. évi LXII törvény 113. § (4). Az új rendelkezéseket első ízben a


2003. évi adóalap megállapítására és a 2003. évi társasági adó és osztalékadó kötelezettségre kell alkalmazni.
556   Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLVI. törvény 46. § (1) 10. Hatálytalan: 2012. I. 1-től.
557   Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 50. §, 3. számú melléklet 2. Módosította: 2008. évi LXXXI. törvény 213. § (1). A 2008. adóévi adókötelezettségre is lehet alkalmazni.
558   Módosította: 2002. évi XLII. törvény 47. §, 6. számú melléklet. A táblázatot megállapította: 2003. évi XCI. törvény 59. §, 9. számú melléklet 1. Hatályos: 2004. I. 1-től. Első ízben a 2004. évben
kezdődő adóévi adóalap megállapítására és a 2004. évi társasági adó és osztalékadó kötelezettségre kell alkalmazni.
559   Módosította: 1997. évi CVI. törvény 2. számú melléklet.
560   Módosította: 2005. évi CXIX. törvény 180. § (4) j).


561


Megállapította: 1998. évi LXI. törvény melléklet 3. Hatályos: 1999. I. 1-től.


562   Megállapította: 2003. évi XCI. törvény 59. §, 9. számú melléklet 2. Hatályos: 2004. I. 1-től. Első ízben a 2004. évben kezdődő adóévi adóalap megállapítására és a 2004. évi társasági adó és
osztalékadó kötelezettségre kell alkalmazni.
563   Megállapította: 1998. évi LXI. törvény melléklet 3. Hatályos: 1999. I. 1-től.
564   Megállapította: 2000. évi CXIII. törvény 11. számú melléklet. Hatályos: 2001. I. 1-től.
565   Hatályon kívül helyezte: 2003. évi XCI törvény 209. § (2). Hatálytalan: 2004. I. 1-től.
566   Megállapította: 2012. évi CXLVII törvény 31. § (2). Hatályos: 2013. I. 1-től.
567   Hatályon kívül helyezte: 2002. évi XLII törvény 303. § (2). Hatálytalan: 2003. I. 1-től.
568   Beiktatta: 2001. évi LXXIV. törvény 177. § (2), 11. számú melléklet 1. Hatályos: 2002. I. 1-től.


569


Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 42. §, 5. melléklet 1. Hatályos: 2012. I. 1-től.


570   Beiktatta: 2004. évi CI. törvény 32. §, 7. számú melléklet. Hatályos: 2005. I. 1-től. Első ízben a 2005. évi adóalap megállapítására és a 2005-ben kezdődő adóév társasági adó és osztalékadó
kötelezettségére kell alkalmazni.
571    Beiktatta: 2006. évi LXI törvény 38. §, 3. számú melléklet. Hatályos: 2007. I. 1-től. Első ízben a 2007. évben kezdődő adóévi adóalap megállapítására és a 2007. adóévi társasági adókötelezettségre
kell alkalmazni.
572   Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLVI törvény 46. § (1) 11. Hatálytalan: 2012. I. 1-től.
573   Megállapítva: 2012. évi CLXXVIII törvény 3. melléklet 1. alapján. Hatályos: 2013. I. 1-től.


574   Beiktatta: 2010. évi LXXV. törvény 20. §. Hatályos: 2010. VIII. 1-től.
575   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 42. §, 5. melléklet 3. Hatályos: 2012. I. 1-től.
576   Megállapította: 2009. évi LXXVII törvény 46. §, 4. melléklet 2. Módosította: 2010. évi CXXIII törvény 40. § o).
577   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 42. §, 5. melléklet 4. Hatályos: 2012. I. 1-től.
578   Módosította: 2011. évi CLXXV. törvény 114. § (2) g).
579   Megállapította: 2004. évi XXVII törvény 69. § (6). Hatályos: 2004. IV 26-tól. Az adózó első ízben a 2004-ben kezdődő adóév adóalapjának megállapításakor alkalmazhatja.
580   Megállapította: 2005. évi LXXXVIII törvény 23. §. Módosította: 2012. évi CLXXVIII törvény 42. § d).
581    Megállapította: 2003. évi XCI törvény 59. §, 10. számú melléklet 2. Módosította: 2005. évi LXXXVIII törvény 26. § (4) f).


582


Hatályon kívül helyezte: 2012. évi LXXXVI törvény 40. § (2). Hatálytalan: 2012. VII 1-től.


583   Megállapította: 2005. évi CXIX. törvény 30. §, 7. számú melléklet. Hatályos: 2006. I. 1-től. A 2005. évben kezdődő adóévi társasági adóalap megállapítására és a 2005. adóévi társasági
adókötelezettségre lehet első ízben alkalmazni.
584   Megállapította: 2006. évi CXXXI törvény 14. §. Hatályos: 2007. I. 1-től. Első ízben a 2007-ben kezdődő adóév adókötelezettségére lehet alkalmazni.
585   Megállapította: 2009. évi LXXVII. törvény 46. §, 4. melléklet 3. Hatályos: 2010. I. 1-től. A 2010. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi LXXVII. törvény 207. § (2).
586   Beiktatta: 2010. évi XII. törvény 51. § (14). Módosította: 2011. évi LXXXII. törvény 6. §.
587   Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 42. §, 5. melléklet 5. Hatályos: 2012. I. 1-től.
588   Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 42. §, 5. melléklet 6. Hatályos: 2012. I. 1-től.
589   Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 42. §, 5. melléklet 7. Hatályos: 2012. I. 1-től.
590   Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 42. §, 5. melléklet 8. Hatályos: 2012. I. 1-től.
591    Beiktatta: 2012. évi LXXXVI törvény 40. § (1), 1. számú melléklet. Hatályos: 2012. VII 1-től.
592   Hatályon kívül helyezte: 1997. évi CVI törvény 22. § (6). Hatálytalan: 1999. I. 1-től.
593   Megállapította: 2000. évi CXIII. törvény 12. számú melléklet. Módosította: 2006. évi CIX. törvény 170. § (2) q).
594   Megállapította: 2006. évi LXI törvény 38. §, 4. számú melléklet 1. Módosította: 2011. évi CLXXV. törvény 196. § m).


595   Megállapította: 2006. évi LXI törvény 38. §, 4. számú melléklet 1. Módosította: 2008. évi LXXXI. törvény 213. § (2). A 2008. adóévi adókötelezettségre is lehet alkalmazni.
596   Megállapította: 2006. évi LXI törvény 38. §, 4. számú melléklet 1. Módosította: 2008. évi LXXXI. törvény 213. § (2). A 2008. adóévi adókötelezettségre is lehet alkalmazni.
597   Módosította: 2007. évi CVI törvény 56. § (2) e), 58. § (2) f).
598   Módosította: 2010. évi CLXXXV. törvény 226. § (9).
599   Megállapította: 2012. évi CLXXVIII törvény 3. melléklet 2. Hatályos: 2013. I. 1-től.
600   Beiktatta: 1997. évi CVI. törvény 4. számú melléklet. Hatályos: 1998. I. 1-től.
601    Beiktatta: 1998. évi LXI törvény melléklet 4. Hatályos: 1999. I. 1-től.
602   Beiktatta: 2000. évi CXIII. törvény 12. számú melléklet. Hatályos: 2001. I. 1-től.
603   Beiktatta: 2002. évi XLIII. törvény 25. §. Hatályos: 2003. I. 1-től.
604   Beiktatta: 2006. évi LXI törvény 38. §, 4. számú melléklet 2. Hatályos: 2006. VII 17-től. Alkalmazni kell: 2006. VII 1-től.
605   Beiktatta: 2012. évi LXX. törvény 24. §. Hatályos: 2012. VI 20-tól.
606   Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII törvény 3. melléklet 3. Hatályos: 2013. I. 1-től.
607   Beiktatta: 1997. évi CVI. törvény 21. §, 5. számú melléklet. Hatályos: 1998. I. 1-től.
608   Megállapította: 2006. évi LXI törvény 38. §, 5. számú melléklet 1. Módosította: ugyane törvény 225. § (5), (12). Módosította: 2011. évi CLXXV. törvény 114. § (2) g), 196. § o).
609   Módosította: 2011. évi CLXXV. törvény 114. § (2) g).
610   Módosította: 2011. évi CLXXV. törvény 114. § (2) a).
611    Módosította: 2011. évi CLXXV. törvény 196. § p), 2012. évi LXIX. törvény 17. § 8.
612   Módosította: 2011. évi CLXXV törvény 196. § p), 2012. évi LXIX. törvény 17. § 9.
613   Módosította: 2011. évi CLXXV törvény 196. § p), 2012. évi LXIX. törvény 17. § 8.
614   Megállapította: 2005. évi CXIX. törvény 30. §, 8. számú melléklet. Hatályos: 2006. I. 1-től. A 2005. évben kezdődő adóévi társasági adóalap megállapítására és a 2005. adóévi társasági
adókötelezettségre lehet első ízben alkalmazni.
615   Megállapította: 2005. évi CXIX. törvény 30. §, 8. számú melléklet. Hatályos: 2006. I. 1-től. A 2005. évben kezdődő adóévi társasági adóalap megállapítására és a 2005. adóévi társasági
adókötelezettségre lehet első ízben alkalmazni.


616   Megállapította: 2005. évi CXIX. törvény 30. §, 8. számú melléklet. Hatályos: 2006. I 1-től. A 2005. évben kezdődő adóévi társasági adóalap megállapítására és a 2005. adóévi társasági
adókötelezettségre lehet első ízben alkalmazni.
617   Megállapította: 2005. évi CXIX. törvény 30. §, 8. számú melléklet. Hatályos: 2006. I 1-től. A 2005. évben kezdődő adóévi társasági adóalap megállapítására és a 2005. adóévi társasági
adókötelezettségre lehet első ízben alkalmazni.
618   Hatályon kívül helyezte: 2006. évi LXI. törvény 225. § (12). Hatálytalan: 2009. VII. 1-től. Lásd még: 2008. évi LXXXI törvény 275. §.
619   Beiktatta: 2005. évi CXXXIX. törvény 171. § (8). Hatályos: 2006. VII 1-től.
620   Beiktatta: 2005. évi CXXXIX. törvény 171. § (8). Módosította: 2011. évi CLXXV. törvény 196. § q).
621    Módosította: 2011. évi CLXXV. törvény 196. § q).
622   Beiktatta: 2006. évi LXI törvény 38. §, 5. számú melléklet 2. Hatályos: 2007. VII 1-től. Első ízben a 2007. évben kezdődő adóévi adóalap megállapítására és a 2007. adóévi társasági
adókötelezettségre kell alkalmazni.
623   Módosította: 2011. évi CLXXV. törvény 196. § m), 2012. évi CLXXVIII törvény 3. melléklet 4.
624   Módosította: 2011. évi CLXXV törvény 196. § k).


625


Megállapította: 2012. évi CLXXVIII törvény 3. melléklet 5. Hatályos: 2013. I. 1-től.
Navigáció:

Visszalépés a Törvénytár: Törvény a társasági adóról és az osztalékadóról - fejezetek választása oldalra