A szerzői jogról - záró rendelkezések


XVI. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A szerzői jog más jogosultjai


106. § (1) Ahol e törvény szerzőt említ, azon megfelelően érteni kell a szerző jogutódját, illetve a szerzői jog más jogosultját is.
(2)   Ha az elhunyt személy hagyatékához szerzői jog tartozik, a közjegyző a hagyatéki eljárás megindításáról értesíti az elhunyt személy műveivel kapcsolatban érintett közös jogkezelő szervezetet. Ha nem állapítható meg, hogy melyik az érintett közös jogkezelő szervezet vagy a művek nem tartoznak a közös jogkezelés körébe, az értesítést az irodalmi és a zenei művekkel kapcsolatos szerzői jogok közös kezelését végző szervezetnek kell küldeni.
(3)   A hagyatékhoz tartozó szerzői jog örökösnek történő átadásáról a közjegyző kivonatos hagyatékátadó végzés, a bíróság pedig kivonatos jogerős ítélet egy példányának megküldésével - a (2) bekezdés megfelelő alkalmazásával - értesíti az érintett közös jogkezelő szervezetet.
(4)   A kivonatos hagyatékátadó végzésre, illetőleg a kivonatos ítéletre a hagyatékátadó végzésre és az ítéletre vonatkozó szabályok irányadók azzal, hogy azok csak a hagyatékhoz tartozó szerzői jog örökösnek történő átadására vonatkozó adatokat tartalmazhatják.
(5)   A (3) bekezdésben említett kivonatos hagyatékátadó végzés és kivonatos ítélet a (4) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmazza a „kivonat” minőség megjelölését, valamint azt, hogy az milyen célra használható fel.
(6)   Az (5) bekezdés szerint kell eljárni akkor is, ha a végzés egyébként sem tartalmazna más rendelkezést, mint amit a (4) bekezdés előír.
(7)   Az érintett közös jogkezelő szervezet köteles az örökösökről nyilvántartást vezetni, és abból a felhasználók számára a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok keretei között adatot szolgáltatni.
(8)     235 Az (1)-(7) bekezdésekben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell a szerzői joghoz kapcsolódó jogok jogosultjaira és az e jogosultakat megillető jogokra.
106/A. §— E törvénynek a gyűjteményes műnek minősülő adatbázisok szerkesztőinek és az adatbázisok előállítóinak szerzői, illetve a XI/A. fejezet szerinti védelmére vonatkozó rendelkezései nem érintik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályok érvényesülését.
A törvény hatálybalépésére vonatkozó és az átmeneti rendelkezéseket megállapító szabályok
107.  § (1) E törvény 1999. szeptember 1-jén lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépését követően megkötött felhasználási szerződésekre kell alkalmazni.
(2)  A törvény 21. §-ában foglalt rendelkezéseket, valamint a 22. §-ának a reprográfiára szolgáló készülékkel kapcsolatos előírásait 2000. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.
(3)  A 111. § (1)-(2) bekezdésével megállapított rendelkezéseket az e törvény hatálybalépését követően indult végrehajtási eljárásokban kell alkalmazni.
108. § (1) A 31. § rendelkezéseit alkalmazni kell olyan művekre is, amelyeknek a korábban hatályos rendelkezések szerint számított védelmi ideje az egyes iparjogvédelmi és szerzői jogi jogszabályok
módosításáról szóló 1994. évi VII. törvény hatálybalépéséig már lejárt.
(2)  Az előadóművészeket, a hangfelvételek előállítóit, a rádió- és televízió-szervezeteket, valamint a saját műsort vezeték útján a nyilvánossághoz átvivőket az e törvényben meghatározott jogok akkor is megilletik, ha a 84. §-ban - rájuk vonatkozóan - említett év végétől számított húsz év az 1994. évi VII. törvény hatálybalépéséig már eltelt.
(3)  Ha a szerzői vagyoni jogok vagy a szerzői joggal szomszédos jogok védelmi ideje az 1994. évi VII. törvény hatálybalépését megelőzően lejárt, a lejárat és az e törvény hatálybalépése közötti időtartamban végzett felhasználás szabad felhasználásnak minősül, függetlenül attól, hogy e jogok újra védelemben részesülnek-e e törvény hatálybalépését követően
(4)  A (3) bekezdésben meghatározott felhasználás e törvény hatálybalépését követően - a hangfelvételek esetében a hatálybalépésig már előállított műpéldányokra vonatkozóan - még további egy évig folytatható, de csak a hatálybalépéskor meglévő mértékben A gazdasági tevékenység körében folytatott ilyen felhasználás jogát csak a jogosult gazdálkodó szervezettel vagy annak - a felhasználást folytató -szervezeti egységével együtt lehet átruházni. A törvény hatálybalépését követően is folytatott felhasználás ellenében a jogosultnak méltányos díjazás jár.
(5)  A (4) bekezdésben foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a felhasználásra e törvény kihirdetésének napjáig komoly előkészületeket tettek azzal, hogy ebben az esetben a felhasználást az előkészületnek az e törvény kihirdetésekor meglévő mértékéig lehet megkezdeni és folytatni.
(6)  A (3) bekezdésben meghatározott időtartamban végzett átdolgozást, feldolgozást vagy fordítást úgy kell tekinteni, mintha az a szerző hozzájárulásával készült volna.
(7)  A (6) bekezdésben meghatározott átdolgozás, feldolgozás és fordítás e törvény hatálybalépését követő felhasználása ellenében az alapul szolgáló műre vonatkozó szerzői jog jogosultjának méltányos díjazás jár.
(8)  A (3) és a (7) bekezdésben foglalt rendelkezések alapján járó díjazással kapcsolatos viták bírósági útra tartoznak.
(9)  Az 1994. évi VII. törvény hatálybalépését megelőzően kötött felhasználási szerződés alapján a teljes védelmi időre, illetve határozatlan időre megszerzett felhasználási jog e törvény hatálybalépését követően - a felhasználási szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően - újra megilleti a felhasználót, ha a szerzői jog vagy az azzal szomszédos jog e törvény szerint újra védelemben részesül.
108/A. §Í2X (1) 238 A 31. § és a 84. § rendelkezéseit - a 2001. évi LXXVII. törvény 13. §-a (7) bekezdésének első mondatában szabályozott kivétellel - alkalmazni kell olyan müvekre és szomszédos jogi teljesítményekre is, amelyek védelmi ideje az Európai Gazdasági Térség legalább egy tagállamában még nem járt le 1995. július 1-jéig.


(2) Az (1) bekezdésben említett művekre a 108. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt szabályok megfelelően irányadók azzal, hogy az 1994. évi VII. törvény és e törvény hatálybalépésén, illetve kihirdetésén az (1) bekezdés alkalmazásában a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépését, illetve kihirdetését kell érteni.
109. § A 31. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezést akkor kell alkalmazni, ha az nem eredményezi a korábban hatályos rendelkezés szerint számított védelmi idő megrövidülését. A 31. § (6) bekezdésében
foglalt rendelkezést alkalmazni kell az olyan filmalkotásra is, amelynek védelmi ideje e törvény hatálybalépésekor már eltelt. A 108. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt szabályok ilyen esetben is értelemszerűen
irányadók azzal, hogy az 1994. évi VII. törvény hatálybalépése helyett e törvény hatálybalépését kell érteni.
109/A. §— E törvénynek a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvénnyel összefüggésben szükséges törvénymódosításokról és egyes iparjogvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CXLVIII. törvénnyel megállapított 90. § (2) és (4) bekezdését, valamint 93. § (4)-(6) bekezdését a 2011. január 1-jét követően indult díjszabás-jóváhagyási eljárásokban kell alkalmazni.
110.  §— (1) E törvénynek a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXIII. törvénnyel megállapított 89. § (13) bekezdésében foglaltakat első alkalommal a 2012.
évre vonatkozó beszámolóra kell alkalmazni.
(2) E törvénynek a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXIII. törvénnyel megállapított 92. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesítéséről a közös jogkezelő egyesület 2012. május 1-jéig köteles tájékoztatni a Hivatalt az alapszabály módosításának tudomásulvételéről szóló bírósági jogerős végzés, valamint az alapszabály megküldésével.
111.  §— (1) E törvénynek a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról szóló 2001. évi LXXVII. törvénnyel az adatbázis-előállítók védelmére vonatkozóan megállapított rendelkezéseit
alkalmazni kell arra az adatbázisra is, amelyet 1982. december 31. és 2002. január 1. között készítettek el, feltéve, hogy 2002. január 1-jén az adatbázis megfelelt - a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.
törvény módosításáról szóló 2001. évi LXXVII. törvénnyel megállapított - XI/A. fejezetben szabályozott védelem feltételeinek. Az ilyen adatbázis előállítójának jogai 2002. január 1-jétől kezdődően 2013.
január 1-jéig részesülnek védelemben
(2)  Az (1) bekezdés szerinti adatbázis felhasználására vonatkozóan az annak előállítójával 2002. január 1-jét megelőzően megkötött szerződés alapján végzett cselekményre e törvénynek a szerződés megkötésekor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni 2002. január 1-jét követően is.
(3)  E törvénynek a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról szóló 2001. évi LXXVII. törvénnyel megállapított 84. § (2) bekezdését nem lehet alkalmazni olyan hangfelvételre, amelynek a korábban hatályos rendelkezések szerint számított védelmi ideje már lejárt. E rendelkezés nem érinti a 108. § alkalmazását.
111/A. §— E törvénynek az egyes iparjogvédelmi és szerzői jogi törvények módosításáról szóló 2003. évi CII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit - a 2004. május 1-jét megelőzően elvégzett cselekmények és az így szerzett jogok kivételével - mindazokra a művekre, szomszédos jogi és adatbázis-előállítói teljesítményekre alkalmazni kell, amelyek az Európai Unió tagállamainak jogszabályai szerint védelemben részesültek 2002. december 22-én, vagy amelyeket megilletett a védelem az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló 2001. máj us 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételek alapj án
111/B. §— E törvénynek a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról szóló 2005. évi CVIII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit - az eredeti műalkotás szerzőjét megillető követő jogról szóló 2001. szeptember 27-i 2001/84/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre is figyelemmel - a 2006. január 1-jét követően megkötött szerződésekre kell alkalmazni.
111/C. §— (1) E törvénynek a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXII. törvénnyel megállapított 19. § (1) bekezdését a 2009. február 1-jét követően adott felhasználási engedélyekre kell alkalmazni.
(2) A szerzőt a 23/A. § alapján megillető díjat a 2010. december 31-ét követően kölcsönzött műpéldányok nyilvános haszonkölcsönbe adása után kell megfizetni. A szerzőt a 23/A. § alapján megillető díjat 2012-ben kell először felosztani a 23/A. § (4) bekezdése szerinti, 2011. január 1-jétől szolgáltatott adatok alapján
Felhatalmazások
112.  § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a reprográfiára szolgáló készülékek körét - az érintett érdek-képviseleti szervek véleményének figyelembevételével - rendelettel meghatározza.245
(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendelettel megállapítsa a szerzői jogi szakértő testület szervezetének és működésének részletes szabályait.246
(3)247 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az e törvény 38. §-ának (5) bekezdésében szabályozott szabad felhasználás esetében a nyilvánosság egyes tagjaihoz való közvetítés és a számukra történő hozzáférhetővé tétel módját és feltételeit rendelettel meghatározza.248
(4)249 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendelettel megállapítsa az ismeretlen vagy az ismeretlen helyen tartózkodó szerző alkotása felhasználásának engedélyezésére vonatkozó eljárás részletes szabályait és az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét, beszedésének, visszatérítésének módját továbbá az ilyen alkotások nyilvántartásának részletes szabályait.250
(4a) 251 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg
a) a közös jogkezelő szervezetek nyilvántartására és felügyeletére vonatkozó részletes szabályokat, valamint a közös jogkezelő szervezetek felügyeleti díjának kezelésére, nyilvántartására, felhasználására,


megfizetése módjára, a felügyeleti díj mértéke kiszámításának módjára és a megfizetés elmulasztásának jogkövetkezményeire vonatkozó részletes szabályokat,252
b) a közös j ogkezelő szervezetek díj szabásainak j óváhagyására irányuló elj árásokban elektronikus úton történő kapcsolattartásra vonatkozó részletes szabályokat.253
(5)2 54 Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy
a)255 a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke véleményének kikérésével, a kultúráért felelős miniszterrel egyetértésben a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által vezetett önkéntes műnyilvántartásra vonatkozó részletes szabályokat, valamint256
b)257 a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke véleményének kikérésével, az adópolitikáért felelős miniszterrel, a kultúráért felelős miniszterrel és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala felett felügyeletet gyakorló miniszterrel egyetértésben az önkéntes műnyilvántartással összefüggő eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét, beszedésének és visszatérítésének módját rendelettel megállapítsa.258
(6)259
(7) 260 Felhatalmazást kap a kultúráért felelős miniszter, hogy - az igazságügyért felelős miniszterrel egyetértésben - az e törvény 23/A. §-ának (4) bekezdése alapján a nyilvános haszonkölcsönzésért a szerzőt megillető díj megállapításához és felosztásához szükséges adatok valamint az adatszolgáltatásra kötelezett nyilvános könyvtárak körét rendelettel megállapítsa.261
Az Európai Unió jogának való megfelelés—
113. §— E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a)      a Tanács 91/250/EGK irányelve (1991. május 14.) a számítógépi programok jogi védelméről;
b)      a Tanács 93/83/EGK irányelve (1993. szeptember 27.) a műholdas műsorsugárzásra és a vezeték útján történő továbbközvetítésre alkalmazandó szerzői jogra és a szerzői joghoz kapcsolódó jogokra vonatkozó egyes szabályok összehangolásáról;
c)       az Európai Parlament és a Tanács 96/9/EK irányelve (1996. március 11.) az adatbázisok jogi védelméről;
d)      az Európai Parlament és a Tanács 2001/29/EK irányelve (2001. május 22.) az információs társadalomban érvényesülő szerzői és kapcsolódó jogok egyes kérdésekben történő összehangolásáról;
e)       az Európai Parlament és a Tanács 2001/84/EK irányelve (2001. szeptember 27.) az eredeti műalkotás szerzőjét megillető követő jogról;
f)    az Európai Parlament és a Tanács 2004/48/EK irányelve (2004. április 29.) a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről;
g)  az Európai Parlament és a Tanács 2006/115/EK irányelve (2006. december 12.) a bérleti jogról és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi tulajdon területén a szerzői joghoz kapcsolódó egyes jogokról;
h) az Európai Parlament és a Tanács 2006/116/EK irányelve (2006. december 12.) a szerzői jog és egyes kapcsolódó jogok védelmi idejének összehangolásáról;
i) a Bizottság 2006/585/EK ajánlása (2006. augusztus 24.) a kulturális anyagok digitalizálásáról és online hozzáférhetővé tételéről, valamint a digitális megőrzésről 6. (a) és (c) alpontja.
1  Kihirdetve: 1999. VII 6.
2  Megállapította: 2003. évi CII törvény 51. §. Módosította: 2011. évi CLXXIII törvény 42. §.
3  Beiktatta: 2001. évi LXXVII törvény 1. §. Hatályos: 2002. I. 1-től. Ezt követően megkötött felhasználási szerződésekre kell alkalmazni.
4  Megállapította: 2001. évi XLVIII. törvény 67. § (1) k). Hatályos: 2002. I. 1-től. Alkalmazni kell a korábban létrejött szabványokra, illetve intézkedésekre és tervezeteikre is azzal, hogy a korábban
megkezdett felhasználás a 2002. I. 1-jén meglévő mértékben folytatható 2003. I. 1-ig.
5  Megállapította: 2003. évi CII törvény 52. §. Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének
napjától. Alkalmazására lásd: ugyane törvény 108. §.


6  Megállapította: 2001. évi LXXVII. törvény 2. §. Hatályos: 2002. I 1-től. Ezt követően megkötött felhasználási szerződésekre kell alkalmazni.
7  Megállapította: 2001. évi XLVIII. törvény 67. § (1) l). Hatályos: 2002. I. 1-től.
8  Megállapította: 2001. évi LXXVII. törvény 3. §. Hatályos: 2002. I. 1-től. Ezt követően megkötött felhasználási szerződésekre kell alkalmazni.
9  Módosította: 2011. évi CLXXIII. törvény 42. §.


10


Módosította: 2011. évi CLXXIII. törvény 43. § (1).


11    Az első mondat szövegét megállapította: 2003. évi CII. törvény 53. §. Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény
hatálybalépésének napjától. Alkalmazására lásd: ugyane törvény 108. §.
12   Lásd a Magyar Közlöny 2002/162., 2006/11., 2006/24., 2007/19., 2007/68., 2008/18., 2008/20., 2008/28., 2008/39. számában megjelent jogdíjközleményeket.
13   Módosította: 2011. évi CLXXIII. törvény 43. § (1).
14   Lásd: FilmJus jogdíjközleménye. Megjelent: Magyar Közlöny 2008/39.
15   Megállapította: 2008. évi CXII törvény 1. §. Hatályos: 2009. II 1-től. Ezt követően adott felhasználási engedélyekre kell alkalmazni. Lásd még: 2008. évi CXII törvény 26. § (1).
16  Megállapította: 2003. évi CII törvény 54. § (1). Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének
napjától. Alkalmazására lásd: ugyane törvény 108. §.
17  Lásd: SJH közlemény. Megjelent: Magyar Közlöny 2002/162., 2006/11., 2007/19., 2008/18.
18   Megállapította: 2003. évi CII törvény 54. § (1). A harmadik mondat szövegét megállapította: 2005. évi CLXV. törvény 18. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. Ezt követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.
19   Lásd: SJH közlemény. Megjelent: Magyar Közlöny 2007/19., 2008/18.
20  Megállapította: 2003. évi CII törvény 54. § (2). Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének
napjától. Alkalmazására lásd: ugyane törvény 108. §.
21   Módosította: 2011. évi CLXXIII. törvény 43. § (1).
22  Módosította: 2003. évi CII törvény 55. § (1), 89. §. Az első mondat szövegét megállapította: 2008. évi CXII törvény 2. § (1). Hatályos: 2009. II 1-től.
23  Lásd: Magyar Reprográfiai Szövetség jogdíj közleménye. Megjelent: Magyar Közlöny 2005/153., 2007/24., 2008/55.
24  Lásd: Magyar Reprográfiai Szövetség jogdíj közleménye. Megjelent: Magyar Közlöny 2005/153., 2007/24., 2008/55.
25  Lásd: Magyar Reprográfiai Szövetség jogdíjközleménye. Megjelent: Magyar Közlöny 2001/31.


26   Lásd: Magyar Reprográfiai Szövetség jogdíjközleménye. Megjelent: Magyar Közlöny 2005/153., 2007/24., 2008/55.
27   Beiktatta: 2005. évi XXVI. törvény 52. §. Hatályos: 2005. V. 10-től.
28   Lásd: Magyar Reprográfiai Szövetség jogdíjközleménye. Megjelent: Magyar Közlöny 2005/153., 2007/24., 2008/55.
29   Számozását módosította: 2005. évi XXVI. törvény 52. §.
30   Megállapította: 2003. évi CII törvény 55. § (2). Számozását módosította: 2005. évi XXVI törvény 52. §. Az első mondat szövegét megállapította: 2008. évi CXII törvény 2. § (2). Hatályos: 2009. II
1-től.
31   Számozását módosította: 2005. évi XXVI törvény 52. §. Módosította: 2008. évi CXII törvény 29. § (1) a).
32   Megállapította: 2003. évi CII törvény 55. § (3). Számozását módosította: 2005. évi XXVI törvény 52. §.
33   Az első mondat szövegét megállapította: 2005. évi CLXV törvény 19. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. Ezt követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.
34   Lásd: Magyar Reprográfiai Szövetség jogdíjközleménye. Megjelent: Magyar Közlöny 2005/153., 2007/24., 2008/55.
35   Lásd: Magyar Reprográfiai Szövetség jogdíj közleménye. Megjelent: Magyar Közlöny 2005/153., 2007/24., 2008/55.
36   Lásd: FilmJus jogdíjközleménye. Megjelent: Magyar Közlöny 2007/45., 2008/39.
37   A második mondatot beiktatta: 2003. évi CII törvény 57. § (1). Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény
hatálybalépésének napjától. Alkalmazására lásd: ugyane törvény 108. §.
38   Lásd: FilmJus jogdíjközleménye. Megjelent: Magyar Közlöny 2007/45., 2008/39.
39   Megállapította: 2008. évi CXII törvény 3. §. Hatályos: 2009. II 1-től.
40   Megállapította: 2004. évi LXIX. törvény 7. § (1). Hatályos: 2004. VII 10-től.
41   Lásd: FilmJus jogdíjközleménye. Megjelent: Magyar Közlöny 2007/45., 2008/39.
42   Módosította: 2011. évi CLXXIII törvény 43. § (1).
43   Hatályon kívül helyezte: 2008. évi CXII törvény 30. § (2). Hatálytalan: 2009. II 1-től.
44   Beiktatta: 2008. évi CXII törvény 4. §. Hatályos: 2009. II 1-től. Lásd még: 2008. évi CXII törvény 26. § (2).
45   Megállapította: 2012. évi CXCVI törvény 5. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.


46   Megállapította: 2005. évi CLXV. törvény 20. §. Hatályos: 2006. I 1-től. Ezt követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.
47   Megállapította: 2003. évi CII törvény 58. § (1). Módosította: 2011. évi CLXXIII. törvény 42. §.


48


Lásd a Magyar Közlöny 2008/20. számában megjelent jogdíjközleményt.


49   Hatályon kívül helyezte: 2003. évi CII törvény 89. §. Hatálytalan: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény
hatálybalépésének napjától.
50   Megállapította: 2003. évi CII törvény 58. § (2). Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének
napjától. Alkalmazására lásd: ugyane törvény 108. §.
51   Módosította: 2003. évi CII törvény 89. §.
52   Lásd a Magyar Közlöny 2008/20. számában megjelent jogdíjközleményt.
53   Lásd a Magyar Közlöny 2008/20. számában megjelent jogdíjközleményt.
54   Lásd a Magyar Közlöny 2008/20. számában megjelent jogdíjközleményt.
55   Lásd a Magyar Közlöny 2002/162., 2006/11., 2007/45., 2008/28., 2008/39. számában megjelent jogdíjközleményeket.
56   Megállapította: 2004. évi LXIX. törvény 7. § (2). Hatályos: 2004. VII 10-től.
57   Lásd a Magyar Közlöny 2008/28., 2008/39. számában megjelent jogdíjközleményt.
58   Megállapította: 2011. évi CLXXIII törvény 29. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
59   Lásd a Magyar Közlöny 2008/28., 2008/39. számában megjelent jogdíjközleményt.
60   Lásd a Magyar Közlöny 2008/28., 2008/39. számában megjelent jogdíjközleményt.
61   Lásd a Magyar Közlöny 2008/28., 2008/39. számában megjelent jogdíjközleményt.
62   Lásd a Magyar Közlöny 2008/28., 2008/39. számában megjelent jogdíjközleményt.
63   Lásd a Magyar Közlöny 2007/19., 2007/45., 2007/68., 2008/18., 2008/28., 2008/39. számában megjelent jogdíjközleményt.
64   Megállapította: 2003. évi CII törvény 60. §. Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének
napjától. Alkalmazására lásd: ugyane törvény 108. §.


65


Lásd: MSZSZ-EJI jogdíjközlemény. Megjelent: Magyar Közlöny 2005/31.


66   Módosította: 2011. évi CLXXIII. törvény 42. §.
67   Módosította: 2011. évi CLXXIII. törvény 42. §.


68


Lásd: MSZSZ-EJI jogdíjközlemény. Megjelent: Magyar Közlöny 2006/12., 2007/19., 2007/35., 2008/18., 2008/28., 2008/39.


69 Megállapította: 2003. évi CII törvény 61. §. Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától. Alkalmazására lásd: ugyane törvény 108. §.


70


Lásd a Magyar Közlöny 2008/20., 2008/28. számában megjelent jogdíjközleményt.


71 Megállapította: 2003. évi CII törvény 61. §. Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától. Alkalmazására lásd: ugyane törvény 108. §.


72


Lásd a Magyar Közlöny 2008/20., 2008/28. számában megjelent jogdíjközleményt.


73   Megállapította: 2003. évi CII törvény 61. §. Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének
napjától. Alkalmazására lásd: ugyane törvény 108. §.
74   Megállapította: 2003. évi CII törvény 61. §. Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének
napjától. Alkalmazására lásd: ugyane törvény 108. §.
75   Megállapította: 2010. évi CLXXXV. törvény 227. § (11). Hatályos: 2011. I. 1-től.
76   Módosította: 2003. évi CII törvény 89. §.
77   Megállapította: 2008. évi CXII törvény 5. § (1). Hatályos: 2009. II 1-től.
78   Megállapította: 2003. évi CII törvény 62. §. Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének
napjától. Alkalmazására lásd: ugyane törvény 108. §.
79   Beiktatta: 2008. évi CXII törvény 5. § (2). Hatályos: 2009. II 1-től.
80   Megállapította: 2003. évi CII törvény 63. § (1). Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének
napjától. Alkalmazására lásd: ugyane törvény 108. §.
81   Megállapította: 2003. évi CII törvény 63. § (2). Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének
napjától. Alkalmazására lásd: ugyane törvény 108. §.
82   Megállapította: 2008. évi CXII törvény 6. §. Hatályos: 2009. II 1-től.
83   Megállapította: 2003. évi CII törvény 63. § (3). Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének


napjától. Alkalmazására lásd: ugyane törvény 108. §.
84    Beiktatta: 2003. évi CII törvény 63. § (4). Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.
Alkalmazására lásd: ugyane törvény 108. §.
85    Beiktatta: 2003. évi CII törvény 63. § (4). Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.
Alkalmazására lásd: ugyane törvény 108. §.
86   Megállapította: 2003. évi CII törvény 64. § (1). Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének
napjától. Alkalmazására lásd: ugyane törvény 108. §.
87   Beiktatta: 2003. évi CII törvény 64. § (2). Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.
Alkalmazására lásd: ugyane törvény 108. §.
88   Számozását módosította: 2003. évi CII törvény 64. § (2). Módosítva: 2010. évi CLXXXV. törvény 226. § (5) 2. alapján.
89   Számozását módosította: 2003. évi CII törvény 64. § (2). Módosította: 2010. évi CLXXXV. törvény 226. § (5) 2.


90


Beiktatta: 2011. évi CLXXIII törvény 30. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.


91    Megállapította: 2003. évi CII törvény 65. §. Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének
napjától. Alkalmazására lásd: ugyane törvény 108. §.
92    Módosította: 2012. évi LXXVI törvény 51. §.
93    Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLXXIII törvény 43. § (2). Hatálytalan: 2012. I. 1-től.
94    Beiktatta: 2003. évi CII törvény 66. §. Módosította: 2008. évi CXII törvény 29. § (1) b).
95    Megállapította: 2008. évi CXII törvény 7. §. Hatályos: 2009. II 1-től.
96   Megállapította: 2011. évi CLXXIII törvény 31. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
97   Megállapította: 2003. évi CII törvény 68. §. Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének
napjától. Alkalmazására lásd: ugyane törvény 108. §.
98   Módosította: 2009. évi LVI törvény 207. §.
99   Módosította: 2011. évi CLXXIII törvény 42. §.


100


Beiktatta: 2005. évi CLXV. törvény 21. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. Ezt követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.


101    Beiktatta: 2008. évi CXII. törvény 8. §. Hatályos: 2009. II. 1-től.
102   Beiktatta: 2008. évi CXII törvény 8. §. Hatályos: 2009. II 1-től.
103   Módosította: 2011. évi CLXXIII. törvény 42. §.
104   Módosította: 2010. évi CXLVIII. törvény 151. § (2).
105   Módosította: 2010. évi CXLVIII törvény 151. § (1).
106   Módosította: 2010. évi CXLVIII törvény 151. § (1), (3).
107   Beiktatta: 2011. évi CLXXIII. törvény 32. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
108   Beiktatta: 2008. évi CXII törvény 8. §. Hatályos: 2009. II 1-től.
109   Módosította: 2009. évi LVI törvény 207. §, 2010. évi CXLVIII törvény 151. § (4).
110    Módosította: 2009. évi LVI törvény 207. §.
111      Módosította: 2010. évi CXLVIII törvény 151. § (1).
112    Módosította: 2009. évi LVI törvény 207. §.
113    Megállapította: 2011. évi CLXIII. törvény 56. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től. Módosította: 2011. évi CCI törvény 184. § a).
114    Beiktatta: 2009. évi LVI törvény 206. § (1). Hatályos: 2009. X. 1-től. Ezt követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
115    Beiktatta: 2009. évi LVI törvény 206. § (1). Módosította: 2011. évi CLXXIII. törvény 42. §.
116   Módosította: 2010. évi CXLVIII törvény 151. § (6).
117   A korábbi második mondatot hatályon kívül helyezte: 2009. évi LVI. törvény 208. §. Hatálytalan: 2009. X. 1-től.
118    Beiktatta: 2009. évi LVI törvény 206. § (2). Módosította: 2010. évi CLII. törvény 2. § (44).
119    Módosította: 2010. évi CXLVIII törvény 151. § (1).
120   Módosította: 2010. évi CXLVIII törvény 151. § (1).
121    Beiktatta: 2008. évi CXII törvény 8. §. Hatályos: 2009. II 1-től.
122   Megállapította: 2011. évi CLXXIII. törvény 33. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.


123   Beiktatta: 2011. évi CLXXIII. törvény 33. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
124   Beiktatta: 2009. évi LVI. törvény 206. § (3). Hatályos: 2009. X. 1-től. Ezt követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
125   Módosította: 2010. évi CXLVIII. törvény 151. § (1).
126   Módosította: 2010. évi CXLVIII. törvény 151. § (1).
127   Módosította: 2010. évi CXLVIII törvény 151. § (1).
128   Módosította: 2010. évi CXLVIII törvény 151. § (1).
129   Módosította: 2010. évi CXLVIII törvény 151. § (1).
130   A címet megállapította: 2001. évi LXXVII törvény 12. §. Hatályos: 2002. I. 1-től.
131    Beiktatta: 2001. évi LXXVII törvény 4. §. Hatályos: 2002. I. 1-től. Ezt követően megkötött felhasználási szerződésekre kell alkalmazni.
132   Beiktatta: 2001. évi LXXVII törvény 5. §. Hatályos: 2002. I. 1-től. Ezt követően megkötött felhasználási szerződésekre kell alkalmazni.
133   Módosította: 2001. évi LXXVII. törvény 5. §, 12. §.
134   Módosította: 2001. évi LXXVII. törvény 5. §, 12. §.
135   Módosította: 2001. évi LXXVII törvény 12. §.
136   Módosította: 2001. évi LXXVII törvény 12. §.
137   Beiktatta: 2001. évi LXXVII. törvény 6. §. Hatályos: 2002. I. 1-től. Ezt követően megkötött felhasználási szerződésekre kell alkalmazni.
138   Beiktatta: 2001. évi LXXVII törvény 6. §. Hatályos: 2002. I. 1-től. Ezt követően megkötött felhasználási szerződésekre kell alkalmazni.
139   Módosította: 2011. évi CLXXIII törvény 43. § (1).
140   Megállapította: 2008. évi CXII törvény 9. §. Hatályos: 2009. II 1-től.
141    Lásd a Magyar Közlöny 2005/46., 2006/27., 2007/45., 2008/39. számában megjelent jogdíjközleményeket.
142   Megállapította: 2005. évi CVIII. törvény 1. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. Alkalmazására lásd: ugyane törvény 4. § (2), 5. §.
143   Módosította: 2011. évi CLXXIII törvény 43. § (3).


144   Megállapította: 2011. évi CLXXIII. törvény 34. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
145   Módosította: 2011. évi CLXXIII. törvény 42. §.
146   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 170. § (5) i).
147   A címet megállapította: 2001. évi LXXVII törvény 8. § (1). Hatályos: 2002. I. 1-től.
148   Lásd: MSZSZ-EJI jogdíjközlemény. Megjelent: Magyar Közlöny 2001/4., 2005/31., 2006/12., 2007/35., 2008/39.
149   Megállapította: 2003. évi CII törvény 69. §. Módosította: 2011. évi CLXXIII törvény 43. § (1).
150   Lásd a Magyar Közlöny 2005/31., 2006/12., 2007/35., 2008/39. számában megjelent jogdíjközleményeket.
151    Lásd: MAHASZ jogdíjközlemény. Megjelent: Magyar Közlöny 2007/21., 2008/18.
152   Lásd: MAHASZ jogdíjközlemény. Megjelent: Magyar Közlöny 2001/4., 2005/31., 2006/4.
153   Lásd: MSZSZ-EJI-MAHASZ közös jogdíjközlemény. Megjelent: Magyar közlöny 2001/4., 2005/31., 2006/12., 2007/35., 2008/20., 2008/39.
154   A második és harmadik mondatot beiktatta: 2003. évi CII törvény 70. §. Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető
törvény hatálybalépésének napjától. Alkalmazására lásd: ugyane törvény 108. §.
155   Módosította: 2011. évi CLXXIII törvény 43. § (1).
156   Lásd: MSZSZ-EJI-MAHASZ közös jogdíjközlemény. Megjelent: Magyar közlöny 2001/4., 2005/31., 2006/12., 2007/35., 2008/39.


157


Módosította: 2011. évi CLXXIII. törvény 43. § (1).


158    Beiktatta: 2003. évi CII törvény 71. §. Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.
Alkalmazására lásd: ugyane törvény 108. §.
159    Megállapította: 2001. évi LXXVII törvény 7. §. Hatályos: 2002. I. 1-től. Ezt követően megkötött felhasználási szerződésekre kell alkalmazni.
160    Alkalmazására lásd: 2001. évi LXXVII. törvény 13. § (7).
161     Beiktatta: 2001. évi LXXVII törvény 8. § (2). Hatályos: 2002. I. 1-től. Alkalmazására lásd még: ugyane törvény 13. § (2)-(6).
162    A címet beiktatta: 2001. évi LXXVII. törvény 8. § (2). Hatályos: 2002. I. 1-től. Alkalmazására lásd még: ugyane törvény 13. § (2)-(6).
163    Beiktatta: 2001. évi LXXVII törvény 8. § (2). Hatályos: 2002. I. 1-től. Alkalmazására lásd még: ugyane törvény 13. § (2)-(6).
164
Megállapította: 2004. évi LXIX. törvény 7. § (3). Hatályos: 2004. VII 10-től.


165   Megállapította: 2004. évi LXIX. törvény 7. § (3). Hatályos: 2004. VII 10-től.
166   Beiktatta: 2001. évi LXXVII törvény 8. § (2). Hatályos: 2002. I. 1-től. Alkalmazására lásd még: ugyane törvény 13. § (2)-(6).
167   Beiktatta: 2001. évi LXXVII. törvény 8. § (2). Hatályos: 2002. I. 1-től. Alkalmazására lásd még: ugyane törvény 13. § (2)-(6).
168   Beiktatta: 2001. évi LXXVII törvény 8. § (2). Hatályos: 2002. I. 1-től. Alkalmazására lásd még: ugyane törvény 13. § (2)-(6).
169   Beiktatta: 2001. évi LXXVII törvény 8. § (2). Hatályos: 2002. I. 1-től. Alkalmazására lásd még: ugyane törvény 13. § (2)-(6).
170   Megállapította: 2011. évi CLXXIII törvény 35. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
171    Megállapította: 2011. évi CLXXIII törvény 35. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
172   Megállapította: 2011. évi CLXXIII törvény 35. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
173   Megállapította: 2011. évi CLXXIII törvény 35. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
174   Megállapította: 2011. évi CLXXIII törvény 35. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
175
176   Megállapította: 2011. évi CLXXIII törvény 35. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
177   Megállapította: 2011. évi CLXXIII törvény 35. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
178   Beiktatta: 2011. évi CLXXIII törvény 35. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
179   Megállapította: 2011. évi CLXXIII törvény 35. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
180   Megállapította: 2011. évi CLXXIII törvény 35. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
181    Megállapította: 2011. évi CLXXIII törvény 35. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
182   Beiktatta: 2011. évi CLXXIII törvény 35. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
183   Megállapította: 2011. évi CLXXIII törvény 35. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
184   Megállapította: 2011. évi CLXXIII törvény 35. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
185   Beiktatta: 2011. évi CLXXIII törvény 35. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.


186   Beiktatta: 2011. évi CLXXIII. törvény 35. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
187   Beiktatta: 2011. évi CLXXIII. törvény 35. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
188   Beiktatta: 2011. évi CLXXIII törvény 35. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
189   Beiktatta: 2011. évi CLXXIII törvény 35. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
190   Beiktatta: 2011. évi CLXXIII törvény 35. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
191    Beiktatta: 2011. évi CLXXIII törvény 35. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
192   Beiktatta: 2011. évi CLXXIII törvény 35. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
193   Beiktatta: 2011. évi CLXXIII törvény 35. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
194   Beiktatta: 2011. évi CLXXIII törvény 35. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
195   Beiktatta: 2011. évi CLXXIII törvény 35. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
196   Beiktatta: 2011. évi CLXXIII törvény 35. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
197   Beiktatta: 2011. évi CLXXIII törvény 35. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
198   Beiktatta: 2011. évi CLXXIII törvény 35. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
199   Beiktatta: 2011. évi CLXXIII törvény 35. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
200   Beiktatta: 2011. évi CLXXIII törvény 35. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
201    Beiktatta: 2011. évi CLXXIII törvény 35. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
202   Beiktatta: 2011. évi CLXXIII törvény 35. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
203   Beiktatta: 2011. évi CLXXIII törvény 35. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
204   Beiktatta: 2011. évi CLXXIII törvény 35. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
205   Beiktatta: 2011. évi CLXXIII törvény 35. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
206   Megállapította: 2005. évi CLXV. törvény 23. §. Hatályos: 2006. IV. 15-től.
207   Beiktatta: 2008. évi CXII törvény 18. §. Hatályos: 2009. II 1-től.


208   Beiktatta: 2005. évi CLXV. törvény 24. §. Hatályos: 2006. IV 15-től.
209   Módosította: 2011. évi CCI. törvény 184. § b).
210   Beiktatta: 2005. évi CLXV. törvény 24. §. Hatályos: 2006. IV 15-től.
211    Megállapította: 2008. évi CXII törvény 19. §. Módosította: 2010. évi CXLVIII törvény 151. § (2).


212


Módosította: 2011. évi CLXXIII. törvény 43. § (4).


213    Megállapította: 2003. évi CII. törvény 78. §. Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének
napjától. Alkalmazására lásd: ugyane törvény 108. §.
214    Beiktatta: 2003. évi CII törvény 79. §. Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.
Alkalmazására lásd: ugyane törvény 108. §.
215    Megállapította: 2003. évi CII törvény 80. §. Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének
napjától. Alkalmazására lásd: ugyane törvény 108. §.
216    Módosította: 2003. évi CII törvény 89. §.
217    Az első mondat szövegét megállapította: 2005. évi CLXV. törvény 25. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. Ezt követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.


218


A címet megállapította: 2001. évi LXXVII törvény 10. §. Hatályos: 2002. I. 1-től. Ezt követően megkötött felhasználási szerződésekre kell alkalmazni.


219   A második mondatot beiktatta: 2003. évi CII törvény 81. §. Az első mondat szövegét megállapította: 2005. évi CLXV törvény 26. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. Ezt követően indult eljárásokban lehet
alkalmazni.
220   Megállapította: 2005. évi CVIII. törvény 2. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. Alkalmazására lásd: ugyane törvény 4. § (2), 5. §.
221    Megállapította: 2011. évi CLXXIII törvény 36. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
222   Beiktatta: 2005. évi CVIII törvény 2. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. Alkalmazására lásd: ugyane törvény 4. § (2), 5. §.
223   Számozását módosította: 2005. évi CVIII törvény 2. §.
224   Megállapította: 2011. évi CLXXIII törvény 37. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
225   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 170. § (5) i), 2010. évi CXLVIII törvény 151. § (1).
226   Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLXXIII törvény 43. § (5). Hatálytalan: 2012. I. 1-től.


227    Beiktatta: 2003. évi CII törvény 82. §. Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.
Alkalmazására lásd: ugyane törvény 108. §.
228    Számozását módosította: 2003. évi CII törvény 82. §.
229    Megállapította: 2011. évi CLXXIII törvény 38. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
230    Megállapította: 2008. évi CXII törvény 21. §. A második mondat szövegét megállapította: 2011. évi CLXXIII törvény 39. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
231     Beiktatta: 2003. évi CII törvény 84. § (2). Módosította: 2011. évi CCI törvény 184. § c).


232


Megállapította: 2008. évi CXII. törvény 22. §. Módosította: 2010. évi CXLVIII. törvény 151. § (1), 152. §.


233    Beiktatta: 2003. évi CII törvény 85. §. Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.
Alkalmazására lásd: ugyane törvény 108. §.
234    Módosította: 2011. évi CCI törvény 184. § c).
235    Megállapította: 2005. évi CLXV. törvény 27. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. Ezt követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.


236


Beiktatta: 2001. évi LXXVII törvény 11. §. Hatályos: 2002. I. 1-től. Ezt követően megkötött felhasználási szerződésekre kell alkalmazni.


237    Beiktatta: 2003. évi CII törvény 86. §. Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.
Alkalmazására lásd: ugyane törvény 108. §.
238    Megállapította: 2004. évi LXIX. törvény 7. § (4). Hatályos: 2004. VII 10-től.
239    Beiktatta: 2010. évi CXLVIII törvény 149. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
240    Megállapította: 2011. évi CLXXIII törvény 40. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
241     Megállapította: 2012. évi LXXVI törvény 50. §. Hatályos: 2012. VI 27-től.
242    Beiktatta: 2012. évi LXXVI törvény 50. §. Hatályos: 2012. VI 27-től.
243    Beiktatta: 2012. évi LXXVI törvény 50. §. Hatályos: 2012. VI 27-től.
244    Beiktatta: 2012. évi LXXVI törvény 50. §. Hatályos: 2012. VI 27-től.
245    Lásd: 158/2000. (IX. 13.) Korm. rendelet.
246    Lásd: 156/1999. (XI 3.) Korm. rendelet.


247    Beiktatta: 2003. évi CII. törvény 87. §. Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.
Alkalmazására lásd: ugyane törvény 108. §.
248    Lásd: 117/2004. (IV 28.) Korm. rendelet.
249    Megállapította: 2008. évi CXII. törvény 23. §. Hatályos: 2009. II. 1-től.
250    Lásd: 100/2009. (V. 8.) Korm. rendelet.
251     Beiktatta: 2011. évi CLXXIII. törvény 41. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.
252    Lásd: 307/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet.
253    Lásd: 307/2011. (XII 23.) Korm. rendelet.
254    Megállapította: 2008. évi CXII törvény 23. §. Hatályos: 2009. II 1-től.
255    Módosította: 2010. évi CXLVIII törvény 151. § (16).
256    Lásd: 26/2010. (XII 28.) KIM rendelet.
257    Módosította: 2010. évi CXLVIII törvény 151. § (17).
258    Lásd: 26/2010. (XII 28.) KIM rendelet.
259    Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLXXIII törvény 43. § (6). Hatálytalan: 2012. I. 1-től.
260    Beiktatta: 2008. évi CXII törvény 23. §. Hatályos: 2009. II 1-től.
261     Lásd: 14/2011. (IV 7.) NEFMI rendelet.
262    Megállapította: 2005. évi CLXV. törvény 29. § (1). Hatályos: 2006. IV 15-től.
263    Megállapította: 2008. évi CXII törvény 24. §. Hatályos: 2009. II 1-től.


Navigáció:

Visszalépés a Törvénytár: Törvény a szerzői jogról - fejezetek választása oldalra