Az egyszerűsített vállalkozói adóról ~ 21-23.§ -ig


V. Fejezet
Vegyes és záró rendelkezések
Értelmező rendelkezések
21. § (1) 132 E törvény alkalmazásában:


1.  egyéni vállalkozó:
a)133 az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény (a továbbiakban: Evtv.) szerint egyéni vállalkozóként nyilvántartott személy,
b)    a közjegyző,
c)     az önálló bírósági végrehajtó,
d)    az egyéni szabadalmi ügyvivő,
e)     az ügyvéd (kivéve, amennyiben az ügyvédi tevékenységet ügyvédi iroda tagjaként vagy alkalmazott ügyvédként folytatja), X^f 5a szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszemély,
gja gyógyszerészi magántevékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkező magánszemély;
h)136 az egyénileg tevékenykedő európai közösségi jogász (kivéve, amennyiben e tevékenységet ügyvédi társulás tagjaként vagy alkalmazottként végzi).
2.  kapott előleg: az adóalany által a termékértékesítés vagy a szolgáltatásnyújtás teljesítését megelőzően megszerzett, az ellenértékbe beszámítható, általános forgalmi adót is tartalmazó pénzösszeg,
3.137 egyéni cég: az Evtv.-ben egyéni cégként meghatározott jogalany.
(2)1 38 Ahol e törvény valamely tevékenység folytatásáról rendelkezik azon - a tevékenység tényleges végzésén túlmenően - az állami adóhatóságnál bejelentett tevékenységet is érteni kell. (3)139
Vegyes rendelkezések
22. § (1) 140 A számvitelről szóló törvény hatálya alá nem tartozó jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és korlátlan mögöttes felelősséggel működő egyéni cég adóalanyra, a gazdasági társaságokra vonatkozóan más jogszabályban meghatározott, a számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóval, mérleggel, vagyonnal, saját tőkével, eredménnyel, valamint az osztalékkal kapcsolatos előírások nem vonatkoznak.
(2)  Az adóalany nem határozhatja el átalakulását, egyesülését és szétválását, valamint jegyzett tőkéjének a jegyzett tőkén felüli saját tőke terhére történő felemelését.
(3)     141 Az adóhatóság az adózó részére kiállított, az adóalanyiság adóévére vonatkozó jövedelemigazoláson feltünteti azt a tényt, hogy az adózó az eva alanya volt, továbbá az adóalany által az adóévben
megszerzett összes bevételt és az adóévre megállapított adót (evát). A magánszemély adóalany által megszerzett olyan bevétel (jövedelem) tekintetében, amely nem képezi az eva alapját, az adóhatóság az erre
egyébként irányadó szabályok szerint állítja ki a jövedelemigazolást.
(4)1 42 Ha az adózó az adómegállapítási időszakot tartalmazó adóévre vonatkozó e törvény szerinti bejelentését [10. § (1) és (4) bekezdés] jogszerűen nem tehette volna meg, illetve jogszerűtlenül nem tette meg, akkor az állami adóhatóság az adózás rendjéről szóló törvény előírásai szerinti becsléssel állapítja meg az adónemenkénti adókötelezettséget
a)     a bejelentés jogszerűtlenségére, illetve mulasztására vonatkozó nyilatkozat megtételének napjáig, vagy
b)     a bejelentés jogszerűtlenségét, illetve mulasztását megállapító határozata jogerőre emelkedésének napjáig, ha az a) pont szerinti nyilatkozattétel nem történt meg.
Ha a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és az egyéni cég az adómegállapítási időszakot tartalmazó adóévre vonatkozó bejelentését [10. § (1) bekezdés] jogszerűen nem tehette volna meg, akkor az a)-b) pontban foglalt határidőt követő 30 napon belül köteles a bejelentés adóévére vonatkozóan a társasági adóról és az osztalékadóról - a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény előírásainak megfelelő - adóbevallást benyújtani.
(5)     143 Az adóhatóság a becslés során
a)    teljes adómegállapítási időszakra (hónap, negyedév, adóév) az adó alapját és az adó összegét állapítja meg,
b)    nem teljes adómegállapítási időszakra az adóalapot állapítja meg, amelyet az adózó az adómegállapítási időszakra vonatkozó adóbevallásában figyelembe vesz; az adóalap megállapítása nem keletkeztet ellenőrzéssel lezárt időszakot.

(6) 144 A becslés során előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem lehet megállapítani.
(7) 145 A 2. § (3) bekezdése a) pontjában foglalt feltétel teljesülése szempontjából egyéni vállalkozónak kell tekinteni azt a magánszemélyt is, aki az adott tevékenységével összefüggő adókötelezettségének 2001-ben vagy 2002-ben a személyi jövedelemadóról szóló törvénynek az egyéni vállalkozókra vonatkozó rendelkezései szerint tett eleget.
(8) 146 Az egyszerűsített vállalkozói adó szabályai szerint adózó biztosított egyéni vállalkozó a Tbj. 29/A. §-ának (1)-(3) bekezdésében meghatározott járulékalap után fizetendő járulékot havonta a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig fizeti meg és az adózás rendjéről szóló törvény 31. §-ának (2) bekezdésében meghatározott adattartalommal a tárgyhónapot követő hónap 12-éig vallja be. A Tbj. 31. §-ának (4) bekezdésében említett egyéni vállalkozó az evaalap 4 százaléka után fizetendő járulékot negyedévente, a negyedévet követő hónap 12. napjáig fizeti meg és az adózás rendjéről szóló törvény 31. §-ának (2) bekezdésében meghatározott adattartalommal a tárgynegyedév utolsó hónapjának kötelezettségeként vallja be. A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó a Tbj. 19. § (4) bekezdése


szerinti egészségügyi szolgáltatási járulékot és az evaalap 10 százaléka után megállapított nyugdíjj árulékot évente, az adóévet követő hónap 12. napjáig fizeti meg és az éves eva-bevallásában vallja be.
(9) 147 Az adóalanyiságnak a 2004. évre történő választásakor a feltételeknek való megfelelést - a (10) bekezdésben meghatározott kivétellel - a 2. § (3)-(7) bekezdésének 2004. január 1-jén hatályos rendelkezései szerint kell meghatározni.
(10)1 48 Ha a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság a 2003. évre történő bejelentéskor az új tag (új tagok) szavazati jogot biztosító részesedése tekintetében megfelelt a 2. § (3) bekezdés a) pontja 2003. január 1-jén hatályos rendelkezésében meghatározott feltételnek, a 2005. évre - az egyéb feltételeknek való megfelelés esetén - akkor is jogosult az adóalanyra vonatkozó rendelkezések alkalmazását választani, ha e tekintetben nem felel meg az említett pont 2005. január 1-jén hatályos rendelkezésében foglalt feltételnek.
(11) 149 Ha a 2003. évben az Eva tv. hatálya alá tartozó adózó a 2004. adóévre az Eva tv. 2. § (5) bekezdésének e) pontjában foglalt feltétel miatt veszítette el adóalanyiságát, az Eva tv. 3. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelentheti az állami adóhatóságnak, hogy a 2005. adóévben adókötelezettségeit az adóalanyra vonatkozó rendelkezések szerint teljesíti, ha a bejelentkezés időpontjában megfelel az e törvényben meghatározott valamennyi feltételnek.
(12) 150 Ha az adózó a 2004-2005. adóévekben az Eva tv. 3. § (1) bekezdés i) pontjában foglalt feltétel miatt veszítette el adóalanyiságát, az Eva tv. 3. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelentheti az állami adóhatóságnak, hogy a 2006. adóévben adókötelezettségeit az adóalanyra vonatkozó rendelkezések szerint teljesíti, ha a bejelentkezés időpontjában megfelel az e törvényben meghatározott valamennyi feltételnek.
Hatálybalépés
23. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével - 2003. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit első ízben a 2003. január 1-jével kezdődő adóévre kell alkalmazni.
(2)  A 10. § a kihirdetés napján lép hatályba.
(3)     151A 16. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti kötelezettséget a 2002. szeptember 30-át követően beszerzett tárgyi eszköz esetében kell első ízben alkalmazni.
(4)1 52 E törvénynek az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CXXIII. törvénnyel beiktatott, 2011. január 1-jétől hatályos rendelkezéseit első ízben a 2011. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni. 24-29. §—
Melléklet a 2002. évi XLIII. törvényhez
A nyilvántartási kötelezettség teljesítése
Az adóalany - a 4. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - nyilvántartási kötelezettségei teljesítése során e melléklet rendelkezéseinek figyelembe vételével jár el.
I. A bizonylat
1.154     Bizonylat az alakilag és tartalmilag hiteles olyan dokumentum, irat, amely megfelel az e törvényben meghatározott valamennyi feltételnek. Az adózó által kibocsátott bizonylat adattartalmát az általános
forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései szerint, az általános forgalmi adóról szóló törvény és az adózás rendjéről szóló törvény felhatalmazása alapján a kiadott külön jogszabály figyelembevételével kell
meghatározni. Az adózó a jogszabályban előírt kötelezettsége teljesítéséhez, a teljesítés ellenőrzéséhez szükséges határidőig bizonylatot állít ki minden olyan gazdasági eseményről, amelynek alapján
jogszabály rendelkezése szerint nyilvántartásában adat rögzítésére, módosítására vagy törlésére köteles, kivéve, ha a bizonylat kiállítására más személy kötelezett.
2.      A bizonylatok alaki és tartalmi hitelességét, megbízhatóságát - ha jogszabály másként nem rendelkezik - az adóalany képviseletére jogosult személy vagy az általa a bizonylat aláírására feljogosított személy (ideértve a Polgári Törvénykönyv szerint vélelmezett képviseletet is) az adóalany azonosító adatainak feltüntetésével és aláírásával igazolja.
3.      A bizonylaton az adat csak a kiállító által és kizárólag akkor módosítható, ha a módosítás a bizonylat valamennyi példányán hitelt érdemlő módon keresztülvezetésre kerül.
4.155    A számlának, egyszerűsített számlának vagy nyugtának nem minősülő bizonylat legalább a következő adatokat tartalmazza:
a)     megnevezés;
b)     sorszám vagy más azonosító;


c)      az adóalany neve (elnevezése), állandó lakóhelye (székhelye, telephelye), valamint adószáma;
d)     a kiállító neve (elnevezése), állandó lakóhelye (székhelye, telephelye), valamint - ha rendelkezik ilyennel - adóazonosító jele, adószáma, ha a kiállító nem azonos az adózóval;
e)      a kiállítás időpontja;
f)    a gazdasági esemény leírása, megjelölése (így különösen a bevétel összege, megszerzésének jogcíme);
g)  a nyilvántartásban való rögzítés időpontja;
h) több gazdasági eseményt összesítő bizonylat esetén az összesítés alapjául szolgáló bizonylatok körének, valamint annak az időszaknak a megjelölése, amelyre az összesítés vonatkozik; i) minden olyan adat, amely az adókötelezettség teljesítéséhez, a teljesítés ellenőrzéséhez szükséges.
5. Bizonylatként a minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott elektronikus dokumentum, irat is alkalmazható, feltéve, hogy megfelel e törvény előírásainak és a hitelesítésszolgáltató által kibocsátott tanúsítvány érvényessége az adó megállapításához való jog elévüléséig ellenőrizhető.
6.156 A pénztárgéppel rendelkező, azt használó adóalany köteles a pénztárgépek használatáról szóló külön jogszabály előírásait betartani.
II. A szigorú számadási kötelezettség
1.       157 Szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni a készpénz kezeléséhez kapcsolódó bizonylatot, valamint az általános forgalmi adóról szóló törvény X. fejezetében meghatározott bizonylatot, továbbá
minden olyan bizonylatot, amelyért az értékét meghaladó vagy a rajta feltüntetett értéknek megfelelő ellenértéket kell fizetni, vagy amelynek illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat.
2.  A szigorú számadási kötelezettség a bizonylatot kiállítót terheli. A szigorú számadás alá vont bizonylatról a kezelésükkel megbízott vagy a kibocsátásukra jogosult személy köteles olyan nyilvántartást
vezetni, amely biztosítja a bizonylattal történő elszámolást.
III. Az egyes nyilvántartások
1.  Az adózó valamennyi, az eva alapjába tartozó bevételéről nyilvántartást vezet, amely a következő adatokat tartalmazza:
a)    sorszám;
b)    a bevétel megszerzésének időpontja;
c)     a bizonylat sorszáma vagy más azonosítója;
d)    a gazdasági esemény rövid leírása (így különösen ellenérték, kamat, kötbér, kártérítés);
e)     a bevétel összege.
2.  Az adózó külön nyilvántartást vezet minden olyan adóról és járulékról, amellyel összefüggésben adómegállapítási, -bevallási, -fizetési vagy adatszolgáltatási kötelezettség terheli. E nyilvántartás
adónként, járulékonként a következő adatokat tartalmazza:
a)     az adó, a járulék megnevezése;
b)     az adó, az adóelőleg, a járulék esedékességének időpontja;
c)      az adó, az adóelőleg, a járulék alapja (szükség esetén az annak megállapításánál figyelembe vett csökkentő tételek jogcímek szerint);
d)     az adó, az adóelőleg, a járulék mértéke;
e)      az adó, az adóelőleg, a járulék összegét csökkentő tételek jogcímek szerint (ideértve az adóra, a járulékra tekintettel már befizetett adóelőleget is);
f)    a fizetendő adó, adóelőleg, járulék;
g)  a megfizetés időpontja; h) a bevallás időpontja.
3.  Az adózó külön nyilvántartást vezet a szigorú számadású nyomtatványokról. E nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza:
a)    a nyomtatvány neve és számjele;
b)    a beszerzés kelte;
c)     a tömb sorszáma ("-tól - -ig");
d)    a használatbavétel kelte;


e) a felhasználás kelte;
f)  a kiselejtezés kelte.
1  Kihirdetve: 2002. XI 15.
2  Beiktatta: 2005. évi CXIX. törvény 181. § (1). Hatályos: 2005. XI. 15-től.
3  Módosította: 2003. évi XCI törvény 210. § (2), 2011. évi CCI törvény 220. §.
4  Módosította: 2003. évi XCI törvény 210. § (2).
5  Megállapította: 2003. évi XCI törvény 61. § (1). Hatályos: 2004. I. 1-től. 2004. január 1-jétől megszerzett bevételre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.
6  Megállapította: 2009. évi CXVI törvény 31. § (1). Hatályos: 2010. I. 1-től.
7  Megállapította: 2009. évi CXVI. törvény 31. § (2). Hatályos: 2010. I. 1-től.
8  Megállapította: 2007. évi CXXVII törvény 264. § (1). Hatályos: 2008. I. 1-től.
9  Módosította: 2009. évi CXVI. törvény 94. § a).
10   Megállapította: 2003. évi XCI törvény 61. § (3). Hatályos: 2004. I. 1-től. 2004. január 1-jétől megszerzett bevételre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.
11     Módosította: 2011. évi CLVI törvény 409. §.
12   Módosította: 2011. évi CLVI törvény 409. §.
13   Módosította: 2009. évi CXVI. törvény 94. § b).
14   Módosította: 2011. évi CLVI törvény 409. §.
15   Megállapította: 2003. évi XCI törvény 61. § (4). Hatályos: 2004. I. 1-től. 2004. január 1-jétől megszerzett bevételre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.
16   Megállapította: 2003. évi XCI törvény 61. § (5). Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének
napjától.
17   Hatályon kívül helyezte: 2007. évi CXXVII. törvény 262. § (3) c). Hatálytalan: 2008. I. 1-től.
18   Beiktatta: 2003. évi XCI törvény 61. § (6). Módosította: 2009. évi LXXXV törvény 118. §.


19   Hatályon kívül helyezte: 2003. évi XCI. törvény 210. § (3). Hatálytalan: 2004. I 1-től.
20   Módosította: 2009. évi CXVI. törvény 94. § c).
21   Megállapította: 2003. évi XCI. törvény 61. § (7). Hatályos: 2004. I. 1-től. 2004. január 1-jétől megszerzett bevételre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.
22   Megállapította: 2010. évi CXXIII. törvény 45. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
23   Beiktatta: 2010. évi CXXIII. törvény 45. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
24   Lásd: 2006. évi LXI törvény 226. § (7).
25   Megállapította: 2003. évi XCI törvény 62. § (1). Hatályos: 2003. XI 14-től. Előírásait ettől az időponttól kell alkalmazni.
26   Megállapítva: 2009. évi LXXVII törvény 47. § alapján. Hatályos: 2010. I. 1-től.
27   Megállapította: 2003. évi XCI törvény 210. § (8). Módosította: 2007. évi CXXVII törvény 264. § (2), 2011. évi CLVI törvény 410. §.
28   Megállapította: 2003. évi XCI törvény 62. § (2). Módosította: 2009. évi CXVI. törvény 94. § d).
29   Megállapította: 2009. évi CXVI. törvény 32. § (1). Hatályos: 2010. I. 1-től.
30   Megállapította: 2007. évi CXXVI törvény 51. § (1). Módosította: 2010. évi CXXIII törvény 46. § (1) a).
31   Megállapította: 2009. évi CXVI. törvény 32. § (2). Hatályos: 2010. I. 1-től.
32   Megállapította: 2009. évi CXVI. törvény 32. § (2). Hatályos: 2010. I. 1-től.
33   Beiktatta: 2009. évi CXVI. törvény 32. § (3). Hatályos: 2010. I. 1-től.
34   Lásd: 2006. évi LXI törvény 226. § (3).
35   Módosította: 2005. évi CXIX. törvény 181. § (2) 2., 2009. évi CXVI. törvény 94. § e).
36   Módosította: 2009. évi CXVI. törvény 94. § f).
37   Módosította: 2008. évi LXXXI törvény 214. § a).
38   Lásd: 2006. évi LXI törvény 226. § (2), (4)-(6).
39   Hatályon kívül helyezte: 2007. évi CXXVII. törvény 262. § (3) c). Hatálytalan: 2008. I. 1-től.


40   Hatályon kívül helyezte: 2003. évi XVIII. törvény 9. §. Hatálytalan: 2003. III. 28-tól. 2003. I. 1-től már nem kell alkalmazni.
41   Megállapította: 2005. évi XXVI törvény 13. §. Hatályos: 2005. V. 10-től. Az adózó 2004. január 1-jétől alkalmazhatja.
42   Hatályon kívül helyezte: 2007. évi CXXVI törvény 433. §. Hatálytalan: 2008. I. 1-től.
43   Megállapította: 2003. évi XCI törvény 64. § (1). Módosította: 2006. évi CXXXI törvény 150. §.
44   Megállapította: 2003. évi XCI törvény 64. § (2). Módosította: 2007. évi CXXVI. törvény 402. §.
45   Megállapította: 2003. évi XCI törvény 64. § (3). Hatályos: 2003. XI 14-től. Előírásait az adózó 2003. január 1-jétől alkalmazhatja.
46   Beiktatta: 2004. évi CI. törvény 34. §. Hatályos: 2005. I. 1-től.
47   Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 52. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
48   Számozását módosította: 2003. évi XCI törvény 64. § (4).
49   Számozását módosította: 2003. évi XCI törvény 64. § (4).
50   Megállapította: 2007. évi CXXVII törvény 264. § (3). Hatályos: 2008. I. 1-től.
51   Beiktatta: 2006. évi LXI törvény 40. §. Hatályos: 2007. I. 1-től. Alkalmazására lásd: ugyane törvény 226. §.
52   Megállapította: 2003. évi XCI törvény 65. § (1). Hatályos: 2004. I. 1-től. 2004. január 1-jétől megszerzett bevételre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.
53   Megállapította: 2007. évi CXXVII. törvény 264. § (4). Hatályos: 2008. I. 1-től.
54   Módosította: 2009. évi CXVI törvény 94. § g).
55   Módosította: 2009. évi CXVI. törvény 94. § g).
56   Beiktatta: 2003. évi XVIII törvény 1. §. Hatályos: 2003. III 28-tól. Alkalmazni kell: 2003. I. 1-től.
57   Beiktatta: 2003. évi XVIII törvény 1. §. Hatályos: 2003. III 28-tól. Alkalmazni kell: 2003. I. 1-től.
58   Megállapítva: 2009. évi LXXVII törvény 48. § alapján. Hatályos: 2010. I. 1-től.
59   Megállapította: 2009. évi LXXVII törvény 49. §. Hatályos: 2010. I. 1-től.
60   Módosította: 2011. évi CLVI törvény 411. §.
61   Megállapította: 2010. évi XII törvény 51. § (10). Hatályos: 2010. V. 15-től.


62   Megállapította: 2003. évi XCI törvény 66. §. Hatályos: 2003. XI 14-től. Előírásait ettől az időponttól kell alkalmazni.
63   Módosította: 2005. évi XXVI törvény 56. § (2), 2006. évi CIX. törvény 84. § (1) k).
64   Megállapította: 2005. évi CXIX. törvény 181. § (2) 3. Hatályos: 2005. XI. 20-tól.
65   Lásd: 2006. évi LXI törvény 226. § (4)-(6).
66   Módosította: 2005. évi XXVI törvény 56. § (2), 2006. évi CIX. törvény 84. § (1) k).
67   Módosította: 2005. évi CXIX. törvény 181. § (3) 1., 2009. évi LXXVII törvény 171. § a). Lásd: 2009. évi LXXVII törvény 220. §.
68   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 412. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.
69   Megállapította: 2006. évi LXI törvény 42. §. Módosította: 2009. évi CXVI törvény 94. § h).
70   Megállapította: 2003. évi XCI törvény 67. § (3). Hatályos: 2003. XI 14-től. Lásd még: ugyane törvény 210. § (5).
71   Megállapította: 2003. évi XCI törvény 68. § (1). Módosította: 2004. évi CI. törvény 302. § (2).
72   Megállapította: 2003. évi XVIII törvény 2. §. Módosította: 2004. évi CI. törvény 302. § (2).
73   Megállapította: 2006. évi LXI törvény 43. § (1). Hatályos: 2006. X. 1-től. Alkalmazására lásd: ugyane törvény 226. §.
74   Megállapította: 2006. évi LXI törvény 43. § (1). Hatályos: 2007. I. 1-től. Alkalmazására lásd: ugyane törvény 226. §.
75   Beiktatta: 2006. évi LXI törvény 43. § (2). Módosította: 2009. évi LXXXV. törvény 118. §.
76   Megállapította: 2007. évi CXXVII törvény 264. § (5). Hatályos: 2008. I. 1-től.
77   Megállapította: 2007. évi CXXVII. törvény 264. § (5). Hatályos: 2008. I. 1-től.
78   Hatályon kívül helyezte: 2007. évi CXXVII. törvény 262. § (3) c). Hatálytalan: 2008. I. 1-től.
79   A korábbi alcímmel együtt hatályon kívül helyezte: 2007. évi CXXVII. törvény 262. § (3) c). Hatálytalan: 2008. I. 1-től.
80   Megállapította: 2003. évi XCI törvény 72. § (1). Hatályos: 2004. I. 1-től. 2004. január 1-jétől megszerzett bevételre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.
81   Módosította: 2007. évi CXXVII. törvény 264. § (2).
82   Módosította: 2007. évi CXXVII. törvény 264. § (2).


83   Módosította: 2007. évi CXXVII. törvény 264. § (2).
84   Módosította: 2007. évi CXXVII. törvény 264. § (2).
85   Megállapította: 2009. évi CX. törvény 47. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Ettől az időponttól kezdődően kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (1).
86   Beiktatta: 2009. évi CX. törvény 47. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Ettől az időponttól kezdődően kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (1).
87   Beiktatta: 2009. évi CX. törvény 47. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Ettől az időponttól kezdődően kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (1).
88   Módosította: 2007. évi CXXVII. törvény 264. § (2). Számozását módosította: 2009. évi CX. törvény 47. §.
89   Számozását módosította: 2009. évi CX. törvény 47. §.
90   Számozását módosította: 2009. évi CX. törvény 47. §.
91   Megállapította: 2007. évi CXXVII. törvény 264. § (7). Számozását módosította: 2009. évi CX. törvény 47. §.
92   Beiktatta: 2003. évi XCI törvény 73. §. Hatályos: 2004. I. 1-től. 2004. január 1-jétől megszerzett bevételre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.
93   Beiktatta: 2003. évi XCI törvény 73. §. Hatályos: 2004. I. 1-től. 2004. január 1-jétől megszerzett bevételre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.
94   Módosította: 2008. évi LXXXI törvény 214. § b), 2009. évi CLII törvény 26. §.
95   Megállapította: 2006. évi LXI törvény 44. §. Hatályos: 2007. I. 1-től. Alkalmazására lásd: ugyane törvény 226. §.
96   Megállapította: 2003. évi XCI törvény 74. § (1). Módosította: ugyane törvény 210. § (9), 2007. évi CXXVII. törvény 264. § (2).
97   Megállapította: 2003. évi XCI törvény 74. § (1). Hatályos: 2004. I. 1-től. 2004. január 1-jétől megszerzett bevételre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.
98   Megállapította: 2003. évi XCI törvény 74. § (1). Módosította: 2008. évi LXXXI törvény 214. § c).
99   Megállapította: 2003. évi XCI törvény 74. § (1). Hatályos: 2004. I. 1-től. 2004. január 1-jétől megszerzett bevételre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.
100   Megállapította: 2005. évi CXIX. törvény 181. § (3) 4. Módosította: 2009. évi LXXVII törvény 171. § b). Lásd: 2009. évi LXXVII törvény 208. §.
101    Megállapította: 2009. évi CXVI törvény 33. §. Hatályos: 2010. I. 1-től.
102   Megállapította: 2009. évi CXVI. törvény 33. §. Hatályos: 2010. I. 1-től.
103   Megállapította: 2003. évi XCI törvény 74. § (2). Hatályos: 2004. I. 1-től. 2004. január 1-jétől megszerzett bevételre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.
104   Megállapította: 2003. évi XCI törvény 74. § (2). Hatályos: 2004. I. 1-től. 2004. január 1-jétől megszerzett bevételre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.


105  Megállapította: 2006. évi LXI törvény 45. §. Hatályos: 2007. I 1-től. Alkalmazására lásd: ugyane törvény 226. §.
106  Módosította: 2009. évi CXVI. törvény 94. § i).
107  Megállapította: 2006. évi LXI törvény 46. §. Módosította: 2009. évi CXVI. törvény 94. § i), 2010. évi CXXIII törvény 46. § (1) b).
108  Megállapította: 2003. évi XCI törvény 75. §. Módosította: 2009. évi CXVI. törvény 94. § i).
109  Beiktatta: 2003. évi XCI törvény 75. §. Módosította: 2009. évi CXVI. törvény 94. § i).
110   Beiktatta: 2003. évi XCI törvény 75. §. Módosította: 2009. évi CXVI. törvény 94. § i), 2010. évi CXXIII törvény 46. § (1) c).
111     Megállapította és számozását módosította: 2003. évi XCI törvény 75. §. Módosította: 2009. évi CXVI. törvény 94. § i).
112   Beiktatta: 2003. évi XCI törvény 75. §. Hatályos: 2004. I. 1-től. 2004. január 1-jétől megszerzett bevételre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.
113   Megállapította és számozását módosította: 2003. évi XCI törvény 75. §. Módosította: 2009. évi CXVI. törvény 94. § i).
114   Megállapította és számozását módosította: 2003. évi XCI törvény 75. §. Módosította: 2009. évi CXVI. törvény 94. § i).
115   Megállapította és számozását módosította: 2003. évi XCI törvény 75. §. Hatályos: 2004. I. 1-től. 2004. január 1-jétől megszerzett bevételre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.
116  Módosította: 2010. évi CXXIII törvény 46. § (1) d).
117  Megállapította: 2009. évi CXVI. törvény 34. §. Módosította: 2010. évi CXXIII törvény 46. § (1) e).
118   Módosította: 2009. évi CXVI. törvény 94. § j).
119   Beiktatta: 2003. évi XCI törvény 76. § (1). Módosította: 2009. évi CXVI. törvény 94. § j).
120  Megállapította és számozását módosította: 2003. évi XCI törvény 76. § (1)-(2). Hatályos: 2004. I. 1-től. 2004. január 1-jétől megszerzett bevételre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.
121   Megállapította és számozását módosította: 2003. évi XCI törvény 76. § (1)-(2). Hatályos: 2004. I. 1-től. 2004. január 1-jétől megszerzett bevételre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.
122  Megállapította és számozását módosította: 2003. évi XCI törvény 76. § (1)-(2). Hatályos: 2004. I. 1-től. 2004. január 1-jétől megszerzett bevételre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.
123  Számozását módosította: 2003. évi XCI törvény 76. § (1).
124  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLVI törvény 413. §. Hatálytalan: 2012. I. 1-től.
125  Számozását módosította: 2003. évi XCI törvény 76. § (1).


126   Módosította: 2009. évi CXVI. törvény 94. § j).
127   Módosította: 2009. évi CXVI. törvény 94. § j).
128   Módosította: 2009. évi CXVI. törvény 94. § j).
129   Beiktatta: 2003. évi XVIII törvény 3. §. Hatályos: 2003. III. 28-tól. Alkalmazni kell: 2003. I. 1-től.
130   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 412. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.
131    Módosította: 2009. évi CXVI. törvény 94. § k).
132   Számozását módosította: 2003. évi XCI törvény 78. §.
133   Megállapította: 2009. évi CXVI. törvény 35. § (1). Hatályos: 2010. I. 1-től.
134   Módosította: 2012. évi CXXVII törvény 52. § (4).
135   Végre nem hajtható módosítására lásd: 2009. évi CXVI. törvény 136. §.
136   Végre nem hajtható módosítására lásd: 2009. évi CXVI. törvény 136. §.
137   Beiktatta: 2009. évi CXVI. törvény 35. § (2). Hatályos: 2010. I. 1-től.


138


Beiktatta: 2003. évi XCI törvény 78. §. Hatályos: 2003. XI 14-től. Előírásait ettől az időponttól kell alkalmazni.


139   Hatályon kívül helyezte: 2004. évi IX. törvény 70. § (5). Hatálytalan: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény
hatálybalépésének napjától.
140   Módosította: 2009. évi CXVI. törvény 94. § l).
141    Megállapította: 2004. évi CI. törvény 37. §. Hatályos: 2005. I. 1-től.
142   Megállapította: 2003. évi XCI törvény 79. § (1). Módosította: 2009. évi CXVI. törvény 94. § l).
143   Beiktatta: 2003. évi XCI törvény 79. § (1). Hatályos: 2003. XI 14-től. Lásd még: ugyane törvény 210. § (5).
144   Beiktatta: 2003. évi XCI törvény 79. § (1). Hatályos: 2003. XI 14-től. Lásd még: ugyane törvény 210. § (5).
145   Számozását módosította: 2003. évi XCI törvény 79. § (1).
146   Megállapította: 2006. évi CXXXI törvény 16. §. Módosította: 2009. évi LXXVII törvény 171. § d), 2009. évi LXXVIII törvény 46. §.


147   Beiktatta: 2003. évi XCI. törvény 79. § (2). Hatályos: 2003. XI 14-től. Előírásait ettől az időponttól kell alkalmazni.
148   Beiktatta: 2003. évi XCI. törvény 79. § (2). Módosította: 2005. évi XXVI. törvény 56. § (3). A módosításban foglaltakat az adózó 2004. december 1-jétől alkalmazhatja.
149   Beiktatta: 2004. évi CI. törvény 37. §. Hatályos: 2005. I. 1-től.
150   Beiktatta: 2005. évi CXIX. törvény 181. § (5) 5. Hatályos: 2006. I. 1-től.
151    Megállapította: 2007. évi CXXVII törvény 264. § (8). Hatályos: 2008. I. 1-től.
152   Beiktatta: 2010. évi CXXIII törvény 46. § (2). Hatályos: 2011. I. 1-től.
153   A megelőző alcímmel együtt hatályon kívül helyezte: 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 560. Hatálytalan: 2007. VII 1-től.
154   Megállapította: 2003. évi XCI törvény 80. §, 11. számú melléklet 1. Módosította: 2007. évi CXXVII. törvény 262. § (3) d), 264. § (2).
155   A felvezető szövegrészt megállapította: 2003. évi XCI törvény 80. §, 11. számú melléklet 2. Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi
szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.
156   Beiktatta: 2003. évi XCI törvény 80. §, 11. számú melléklet 3. Hatályos: 2004. I. 1-től. 2004. január 1-jétől megszerzett bevételre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.
157   Módosította: 2007. évi CXXVII. törvény 264. § (2).
Navigáció:

Visszalépés a Törvénytár: Az egyszerűsített vállalkozói adóról - fejezetek választása oldalra