Az adózás rendjéről - 11.sz. melléklet


11. számú melléklet a 2003. évi XCII. törvényhez1179
A jövedelem-, nyereség- és vagyonadó, valamint a biztosítási díjakra kiszabott adó fogalma az egyes tagállamokban
L Az e törvény 57. § (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában a „jövedelem-, nyereség- és vagyonadó” kifejezés jelentése az Európai Közösség egyes tagállamaiban különösen a következő:1180
1.     a Belga Királyság esetében: Impőt des personnes physiques/Personenbelasting, Impőt des sociétés/Vennootschapsbelasting, Impőt des personnes morales/Rechtspersonenbelasting Impőt des non-résidents/Belasting der niet-verblijfhouders;
2.     a Bolgár Köztársaság esetében ^aHHc Btp?^ ^oxo/rnTe na (Jm3HHecKHTe unna, KopnoparnBeH ^aHMc, ^aH-bun, yirbpjKaHH npn H3TOHHHKa, ajrrepHaTHBHH ^aH-bun Ha KopnoparHBHHa ^aHMc, OKOHnareneH KWHiiieH (nareHTeH) ^aHMc;
3.     Ciprus esetében: <Dópoc;Eujo5iíuaxo<;, ’EKTonctn Eiocpopáyiaíny Aymva,x\\c, AnuoKpaTÍra;, <Dópoc; KecpaXoaouxiKcovKepScov, <Dópo<; AKÍvnTr|<; Kiokttjoíok;;
4.     a Cseh Köztársaság esetében: Dané z pfíjmű, Danz nemovitostí, Dandédická, dandarovací a dan z pfevodu nemovitostí, Danz pfidané hodnoty, Spotfební dané;
5.     a Dán Királyság esetében: Indkomstskat til staten, Selskabsskat, Den kommunale indkomstskat, Den amtskommunale indkomstskat, Folkepensionsbidragene, Sømandsskat Den særlige indkomstskat, Kirkeskat, Formueskat til staten, Bidrag til dagpengefonden;
6.     az Egyesült Királyság esetében: Income tax, Corporation tax, Capital gains tax, Petroleum revenue tax, Development land tax;
7.     az Észt Köztársaság esetében: Tulumaks, Sotsiaalmaks, Maamaks;
8.    a Finn Köztársaság esetében: Valtion tuloverot/de statliga inkomstskatterna, Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund, Kunnallisvero/kommunalskatten, Kirkollisvero/kyrkoskatten,
Kansaneläkevakuutusmaksu/folkpensionsförsäkringspremien, Sairausvakuutusmaksu/sjukförsäkringspremien, Korkotulon lähdevero/källskatten på ränteinkomst, Rajoitetusti verovelvollisen
lähdevero/källskatten för begränsat skattskyldig,
Valtion varalllisuusvero/den statliga förmögenhetsskatten, Kiinteistövero/fastighetsskatten;
9.  a Francia Köztársaság esetében Impőt sur le revenu, Impőt sur les sociétés, Taxe professionnelle, Taxe foncière sur les propriétés bâties, Taxe foncière sur les propriétés non bâties;


10.      a Görög Köztársaság esetében: <Dópoc; eujo5í|uaxcx; (puaiKcov 7tpoocű7tcov, <Dópoc; aoo5f|uaTOc; cpuuiKcov 7tpoocű7tcov, <Dopoc; aiavf|TOt> 7iepiooíaí;;
11.      a Holland Királyság esetében Inkomstenbelasting, \ennootschapsbelasting, \ermogensbelasting,
12.      Írország esetében: Income tax, Corporation tax, Capital gains tax, Wealth tax;
13.      a Lengyel Köztársaság esetében Podatek dochodowy od osób prawnych, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek od czynnosci cywilnopranych;
14.      a Lett Köztársaság esetében: ledzrvotáju ienakuma nodoklis, Nekustama ípašuma nodoklis, Uznemumu ienakuma nodoklis;
15.      a Litván Köztársaság esetében Gyventoju pajamij mokestis, Pelno mokestis, Jmoniu ir orgamzacijvj nekilnojamojo turto mokestis, Žemés mokestis, Mokestis už valstybinius gamtos išteklius, Mokestis už aplinkos teršima^ Naftos ir dujij ištekliu mokestis, Paveldimo turto mokestis;
16.      a Luxemburgi Nagyhercegség esetében: Impőt sur le revenu des persormes physiques, Impőt sur le revenu des collectivités, Impőt commercial communal, Impőt sur la fortune, Impőt foncier;
17.      a Máltai Köztársaság esetében: taxxa fuq 1-income;
18.      a Németországi Szövetségi Köztársaság esetében: Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Vérmögensteuer, Gewerbesteuer, Grundsteuer;
19.      az Olasz Köztársaság esetében: Imposta sul reddito delle persone fisiche, Imposta sul reddito delle persone giuridiche, Imposta locale sui redditi;
20.      az Osztrák Köztársaság esetében: Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Grundsteuer Bodenwertabgabe, Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben,
21.      a Portugál Köztársaság esetében Contribuigáo predial, Imposto sobre a indústria agrícola, Contribuigáo industrial, Imposto de capitais, Imposto profissional, Imposto complementar, Imposto de mais-valias, Imposto sobre o rendimento do petróleo, Os adicionais devidos sobre os impostos precedentes;
22.      Románia esetében: impozitul pe venit, impozitul pe profit, impozitul pe veniturile obtinute din Románia de nerezidenti, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, impozitul pe cládiri, impozitul pe terén;
23.      a Spanyol Királyság esetében: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades, Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las personas Físicas;
24.      a Svéd Királyság esetében Den statliga inkomstskatten, Sjömansskatten, Kupongskatten Den sárskilda inkomstskatten för utomland bosatta, Den sárskilda inkomstskatten för utomland bosatta artister mit., Den statliga fastighetsskatten, Den kommunala inskomstskatten, Förmögenhetsskatten;

25.      a Szlovák Köztársaság esetében: dan z príjmov fyzických osőb, dan z príjmov právnických osőb, dan z dedicstva, dan z darovania, dan z prevodu a prechodu nehnutel'ností, dariz nehnuterností, danz pridanej hodnoty, spotrebné dane;
26.      a Szlovén Köztársaság esetében: Dohodnina Davki obcanov, Davek od dobicka pravnih oseb, Posebni davek na bilancno vsoto bank in hranilnic.
IL Az e törvény 57. § (1) bekezdés d) pontjában a „biztosítási díjakra kiszabott adó” kifejezés jelentése az Európai Közösség egyes tagállamaiban különösen a következő:^i
1.     a Belga Királyság esetében: taxe annuelle sur les contrats d’assurance, jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten;
2.     a Bolgár Köztársaság esetében: -;
3.     Ciprus esetében -;
4.     a Cseh Köztársaság esetében: -;
5.     a Dán Királyság esetében: afgift af lystfartøjsforsikringer, afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer .v., stempelafgift af forsikringspr£emier;
6.     az Egyesült Királyság esetében: insurance prémium tax (IPT);
7.     az Észt Köztársaság esetében: -,
8.     a Finn Köztársaság esetében eráistä vakuutusmaksuista suoritettava vero/skatt pá vissa försákringspremier, palosuojelumaksu/brandskyddsavgift;
9.     a Francia Köztársaság esetében taxe sur les conventions d’assurances;

10.    a Görög Köztársaság esetében <Dópo<; kdk^ou epyamcov (<1>.K.E), TéXn Xapxoofuiot);
11.    a Holland Királyság esetében assurantiebelasting;
12.    Írország esetében: levy on insurance premiums;
13.    a Lengyel Köztársaság esetében -;
14.    a Lett Köztársaság esetében: -;
15.    a Litván Köztársaság esetében -;
16.    a Luxemburgi Nagyhercegség esetében: impőt sur les assurances, impőt dans Pintérét du service d’incendie;
17.    a Máltai Köztársaság esetében: taxxa fuq dokumenti u trasferimenti;
18.    a Németországi Szövetségi Köztársaság esetében: Vérsicherungssteuer, Feuerschutzsteuer;


19.  az Olasz Köztársaság esetében: imposte sulle assicurazioni private ed i contratti vitalizi di cui alla legge 1967.10.29. no 1216;
20.  az Osztrák Köztársaság esetében: Versicherungssteuer, Feuerschutzsteuer;
21.  a Portugál Köztársaság esetében: imposto de selo sobre os prémios de seguros;
22.  Románia esetében: -;
23.  a Spanyol Királyság esetében: impuesto sobre las primas de seguros;
24.  a Svéd Királyság esetében: -;
25.  a Szlovák Köztársaság esetében: -;
26.  a Szlovén Köztársaság esetében: davek od prometa zavarovalnih poslov, požarna taksa.
1  Kihirdetve: 2003. XI 14.
2  Lásd: FMM-PM együttes irányelv. Megjelent: Magyar Közlöny 2005/170.
3  Módosítva: 2011. évi CLVI. törvény 360. § (1) 1. alapján.
4  Módosította: 2006. évi CIX. törvény 85. § (4).
5  Beiktatta: 2004. évi XXVII. törvény 1. §. Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.
6  Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 282. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
7  Megállapította: 2005. évi CXII törvény 33. § (1). Hatályos: 2005. XI 1-től. Ezt követően indult ügyekben és a megismételt eljárásban kell alkalmazni.
8  Megállapította: 2009. évi LVI törvény 284. § (1). Hatályos: 2009. X. 1-től. Ezt követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
9  Megállapította: 2009. évi LVI törvény 284. § (1). Hatályos: 2009. X. 1-től. Ezt követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
10   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 283. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
11    Megállapította: 2009. évi LVI törvény 284. § (2). Hatályos: 2009. X. 1-től. Ezt követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
12   Megállapította: 2009. évi LVI törvény 284. § (2). Hatályos: 2009. X. 1-től. Ezt követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
13   Beiktatta: 2009. évi LVI törvény 284. § (2). Hatályos: 2009. X. 1-től. Ezt követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
14   Beiktatta: 2009. évi LVI törvény 284. § (3). Hatályos: 2009. X. 1-től. Ezt követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
15   Beiktatta: 2010. évi CXXII törvény 100. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.


16   Az első mondat szövegét módosította: 2005. évi LXXXV. törvény 41. § (2).
17   Megállapította: 2005. évi LXXXV. törvény 2. §. Módosította: 2010. évi CXXII. törvény 154. § 1.
18   Megállapította: 2006. évi CXXXI. törvény 46. §. Módosította: 2010. évi CXXII. törvény 154. § 2., 2011. évi CLVI törvény 360. § (1) 2.
19   Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLVI törvény 361. § (1) 1. Hatálytalan: 2012. I. 1-től.
20   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 284. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
21   Hatályon kívül helyezte: 2007. évi CXXVI törvény 443. §. Hatálytalan: 2008. I. 1-től.
22   Hatályon kívül helyezte: 2005. évi LXXXV törvény 40. § (1). Hatálytalan: 2006. I. 1-től.
23   Módosította: 2004. évi CI. törvény 315. § (1).
24   Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (1) 3.
25   Módosította: 2006. évi LXI törvény 238. § (6), 2006. évi CIX. törvény 85. § (4), 2009. évi LXXXV törvény 125. § (1).
26   Módosította: 2005. évi CLXIII. törvény 27. § (10).
27   Módosította: 2009. évi LXXXV törvény 125. § (1).
28   Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 102. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
29   Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 103. §. Hatályos: 2011. I. 2-től.
30   Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 103. §. Hatályos: 2011. I. 2-től.
31   Módosította: 2012. évi LXIX. törvény 40. § 1.
32   Módosította: 2012. évi XCIII törvény 56. § (1) a).
33   Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (2) 1.
34   A második mondat szövegét módosította: 2005. évi LXXXV törvény 41. § (2).
35   Megállapította: 2005. évi LXXXV törvény 3. §. Hatályos: 2005. XI. 1-től. Ezt követően indult eljárásokra kell alkalmazni.
36   Beiktatta: 2005. évi LXXXV törvény 3. §. Hatályos: 2005. XI 1-től. Ezt követően indult eljárásokra kell alkalmazni.
37   Módosította: 2009. évi CLV. törvény 42. § (31).


38   Hatályon kívül helyezte: 2008. évi LXXXI. törvény 248. § 1. Hatálytalan: 2009. I 1-től.
39   Megállapította: 2008. évi LXXXI. törvény 90. §. Hatályos: 2009. II 1-től. Lásd még: 2008. évi LXXXI törvény 267. § (1)-(3).
40   Megállapította: 2012. évi LXIX. törvény 25. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.
41   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 285. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
42   Módosította: 2006. évi IV. törvény 367. § 26.
43   Módosította: 2006. évi IV. törvény 367. § 26.
44   Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 104. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
45   Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 104. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
46   Lásd: 2006. évi LXI törvény 238. § (8)-(9).
47   Lásd: 2008. évi LXXXII törvény 33. §.
48   Megállapította: 2004. évi CI. törvény 187. §. Hatályos: 2005. I. 1-től.
49   Megállapította: 2008. évi XCVI törvény 25. § (1). Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (1) 4., 2012. évi LXIX. törvény 41. § 1.
50   Megállapította: 2007. évi CXXVI törvény 176. § (1). Hatályos: 2008. I. 1-től.
51   Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 105. § (1). Hatályos: 2011. I. 1-től.
52   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 286. § (1). Módosította: 2012. évi LXIX. törvény 40. § 2.
53   Módosította: 2004. évi CI. törvény 315. § (1), 2011. évi CLVI törvény 360. § (1) 5.
54   Módosította: 2011. évi CLXVII törvény 92. § a).
55   Beiktatta: 2007. évi CXXVI. törvény 176. § (1). Módosította: 2011. évi CLXXV törvény 204. §.
56   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 286. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.
57   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 286. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.
58   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 286. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.


59   Beiktatta: 2011. évi CLXXXI. törvény 117. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.
60   Beiktatta: 2011. évi CLXXXI. törvény 117. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.
61   Beiktatta: 2006. évi CXXXI. törvény 47. §. Módosította: 2007. évi CXXVI. törvény 411. §, 2008. évi LXXXI. törvény 225. § (1) a). A korábbi második mondatot hatályon kívül helyezte: 2008. évi LXXXI.
törvény 248. § 2. Módosította: 2009. évi LVI. törvény 286. §, 2010. évi CXXII. törvény 154. § 3., 2011. évi CLVI. törvény 361. § (1) 2.
62   Megállapította: 2010. évi CXXII. törvény 105. § (2). Hatályos: 2011. I. 1-től.
63   Beiktatta: 2008. évi LXXXI törvény 91. §. Hatályos: 2009. II 1-től. Lásd még: 2008. évi LXXXI törvény 267. § (1)-(3).
64   Beiktatta: 2010. évi CXXII törvény 105. § (3). Hatályos: 2011. I. 1-től.
65   Beiktatta: 2012. évi LXXXVI törvény 52. § (1). Hatályos: 2012. VII 1-től.
66   Beiktatta: 2006. évi CXXXI törvény 47. §. Módosította: 2012. évi LXXXVI törvény 52. § (6) a).
67   Megállapította: 2011. évi CV. törvény 72. § (1). Módosította: 2012. évi LXXXVI. törvény 52. § (6) b).
68   Beiktatta: 2006. évi CXXXI törvény 47. §. Módosította: 2011. évi CXCV törvény 113. § (3).
69   Beiktatta: 2007. évi XXXIX. törvény 3. §. Hatályos: 2007. V 29-től.
70   Beiktatta: 2007. évi CXXVI. törvény 176. § (2). Hatályos: 2008. I. 1-től.
71   Beiktatta: 2010. évi CXXII törvény 105. § (4). Hatályos: 2011. I. 1-től.
72   Megállapította: 2012. évi LXXXVI törvény 52. § (2). Hatályos: 2012. VII 1-től.
73   Beiktatta: 2011. évi CV. törvény 72. § (2). Hatályos: 2011. VIII 1-től.
74   Megállapította: 2009. évi CXV törvény 76. § (3). Hatályos: 2010. I. 1-től.
75   Megállapította: 2006. évi LXI törvény 102. § (1). Módosítva: 2009. évi CXV. törvény 76. § (14) alapján.
76   Megállapította: 2011. évi CLXXXI törvény 117. § (2). Hatályos: 2013. I. 1-től.
77   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 287. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.
78   Megállapította: 2009. évi CXV. törvény 76. § (4). Hatályos: 2010. I. 1-től.
79   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 287. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.


80   Hatályon kívül helyezte: 2010. évi CXXII. törvény 171. § 1. Hatálytalan: 2011. I. 1-től.
81   Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 287. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.
82   Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXCVII. törvény 162. § (5). Hatálytalan: 2012. III. 1-től.
83   Beiktatta: 2010. évi CXXII törvény 106. § (1). Hatályos: 2011. I. 1-től.
84   Beiktatta: 2011. évi CLXXXI törvény 117. § (3). Hatályos: 2013. I. 1-től.
85   Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 106. § (2). Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (3), 2012. évi XCIII. törvény 56. § (1) b).
86   Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 106. § (3). Hatályos: 2011. I. 1-től.
87   Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (1) 6.
88   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 287. § (3). Hatályos: 2012. I. 1-től.
89   Beiktatta: 2004. évi CI. törvény 188. § (3). Hatályos: 2005. I. 1-től.
90   Módosította: 2009. évi LVI törvény 286. §.
91   Módosította: 2005. évi LXXXV. törvény 40. § (1).
92   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 287. § (4). Hatályos: 2012. I. 1-től.
93   Beiktatta: 2008. évi LXXXI törvény 92. §. Hatályos: 2009. II 1-től. Lásd még: 2008. évi LXXXI törvény 267. § (1)-(3).
94   Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXCVII. törvény 162. § (5). Hatálytalan: 2012. III 1-től.
95   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 287. § (5). Hatályos: 2012. I. 1-től.
96   Megállapította: 2011. évi CLXXXI. törvény 117. § (4). Hatályos: 2013. I. 1-től.
97   Beiktatta: 2009. évi LXXVII törvény 81. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi LXXVII törvény 222. §, 2009. évi CXVI törvény 148. § (3).
98   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 287. § (6). Hatályos: 2012. I. 1-től.
99   Megállapította: 2008. évi LXXXII törvény 18. § (1). Hatályos: 2009. VII 1-től. Lásd: 2008. évi LXXXII törvény 32. § (7), 33. §.
100   Módosította: 2010. évi CXXII törvény 154. § 4.
101    Módosította: 2010. évi CXXII törvény 154. § 4.


102   Módosította: 2010. évi CXXII. törvény 154. § 4.
103   Módosította: 2010. évi CXXII. törvény 154. § 4.
104   Módosította: 2010. évi CXXII törvény 154. § 4., 5.
105   Módosította: 2010. évi CXXII törvény 154. § 4.
106   Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 107. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
107   Módosította: 2010. évi CXXII törvény 154. § 4., 6.
108   Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (1) 7.
109   Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 108. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
110    Módosította: 2004. évi CI. törvény 315. § (1), 2009. évi LVI törvény 286. §.
111      Módosította: 2006. évi CIX. törvény 85. § (4), 2009. évi LVI törvény 286. §.
112    Módosította: 2006. évi CIX. törvény 85. § (4).
113    Módosította: 2012. évi XCIII. törvény 56. § (1) c).
114    Megállapította: 2007. évi CXXVI törvény 178. §. Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (1) 8.
115    Beiktatta: 2008. évi LXXXI törvény 93. §. Hatályos: 2009. I. 1-től. Lásd még: 2008. évi LXXXI törvény 267. § (1)-(3).
116   Beiktatta: 2008. évi LXXXI törvény 93. §. Hatályos: 2009. I. 1-től. Lásd még: 2008. évi LXXXI törvény 267. § (1)-(3).
117   Beiktatta: 2008. évi LXXXI törvény 93. §. Hatályos: 2009. I. 1-től. Lásd még: 2008. évi LXXXI törvény 267. § (1)-(3).
118    Beiktatta: 2008. évi LXXXI törvény 93. §. Hatályos: 2009. I. 1-től. Lásd még: 2008. évi LXXXI törvény 267. § (1)-(3).
119    Beiktatta: 2008. évi LXXXI törvény 93. §. Módosította: 2009. évi LVI törvény 286. §.
120   Megállapította: 2007. évi XIV törvény 9. § (4). Hatályos: 2007. VII 1-től.
121    Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (4).
122   Módosította: 2009. évi LVI törvény 286. §.


123   Megállapította: 2009. évi CIX. törvény 29. §. Hatályos: 2010. I 1-től.
124   Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 179. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
125   Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 288. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
126   Beiktatta: 2011. évi CXCI. törvény 112. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.


127     Beiktatta: 2011. évi CXCI. törvény 112. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.


128   Megállapította: 2008. évi VII. törvény 13. §. Hatályos: 2008. V. 1-től. Azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben a termék vámjogi szabad forgalomba bocsátására irányuló eljárás
2008. május 1. napján vagy azt követően kezdődik. Lásd: 2008. évi
VII törvény 26. § (2).
129   Megállapította: 2008. évi LXXXI törvény 94. §. Módosította: 2009. évi LVI törvény 286. §.
130   Hatályon kívül helyezte: 2006. évi LXI törvény 238. § (5). Hatálytalan: 2006. VII 17-től. 2007. I. 1-jéig még alkalmazni kell.
131    Lásd: 2007. évi CXXVI. törvény 476. §.
132   Módosította: 2007. évi CXXVII törvény 263. § (2).


133    Megállapította: 2004. évi XXVII. törvény 2. § (1). Módosította: 2007. évi CXXVII. törvény 263. § (2).


134 Megállapította: 2004. évi XXVII törvény 2. § (2). Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.


135    Megállapította: 2009. évi CX. törvény 48. § (1). Hatályos: 2009. XI 21-től. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (12).


136   Megállapította: 2008. évi VII törvény 14. § (1). Hatályos: 2008. V 1-től. Azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben a termék vámjogi szabad forgalomba bocsátására irányuló eljárás
2008. május 1. napján vagy azt követően kezdődik. Lásd: 2008. évi
VII törvény 26. § (2).
137   Megállapította: 2008. évi VII törvény 14. § (1). Hatályos: 2008. V 1-től. Azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben a termék vámjogi szabad forgalomba bocsátására irányuló eljárás
2008. május 1. napján vagy azt követően kezdődik. Lásd: 2008. évi
VII törvény 26. § (2).
138   Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 109. § (1). Hatályos: 2011. I. 1-től.
139   Beiktatta: 2012. évi CXLVI törvény 6. §. Hatályos: 2012. X. 16-tól.
140   Megállapította: 2012. évi CXLVI törvény 7. §. Hatályos: 2012. X. 16-tól.
141
Megállapította: 2004. évi XXVII. törvény 2. § (3). Módosította: 2009. évi CX. törvény 62. § (2) a).


142   Megállapította: 2009. évi CX. törvény 48. § (2). Hatályos: 2009. XI 21-től. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (12).
143   Megállapította: 2009. évi CX. törvény 48. § (2). Hatályos: 2009. XI. 21-től. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (12).
144   Megállapította: 2009. évi CX. törvény 48. § (2). Hatályos: 2009. XI 21-től. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (12).
145   Megállapította: 2009. évi CX. törvény 48. § (2). Hatályos: 2009. XI 21-től. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (12).


146      Megállapította: 2009. évi CX. törvény 48. § (2). Hatályos: 2009. XI 21-től. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (12).


147   Beiktatta: 2004. évi XXVII törvény 2. § (3). Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének
napjától.
148   Beiktatta: 2004. évi XXVII törvény 2. § (3). Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének
napjától.
149   Beiktatta: 2004. évi XXVII törvény 2. § (3). Módosította: 2006. évi LXI. törvény 238. § (6), 2006. évi CIX. törvény 85. § (4), 2007. évi CXXVII törvény 263. § (2).
150   Beiktatta: 2004. évi XXVII törvény 2. § (3). Módosította: 2007. évi CXXVII. törvény 263. § (2).
151    Beiktatta: 2004. évi XXVII törvény 2. § (3). Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének
napjától.
152   Számozását módosította: 2004. évi XXVII törvény 2. § (3). Módosította: 2006. évi LXI törvény 238. § (4).
153   Megállapította: 2010. évi XC törvény 34. § (1). Hatályos: 2010. VIII 16-tól.
154   Beiktatta: 2007. évi CXXVII. törvény 263. § (3). Hatályos: 2007. XI 16-tól. A csoportos adóalanyiságot engedélyező, 2008. január 1. napját megelőzően jogerőre emelkedett határozatok esetében a
határozat jogerőre emelkedéséhez fűződő jogkövetkezményeket 2008. január 1. napjától kell alkalmazni. Lásd még: 2007. évi CXXVII. törvény 269. § (4).
155   Beiktatta: 2010. évi CXXII törvény 109. § (2). Hatályos: 2011. I. 1-től.
156   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 289. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
157   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 289. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
158   Lásd: 2007. évi CXXVI törvény 479. §, 2008. évi XCVI törvény 28. §.
159   Megállapította: 2011. évi CLXXXI törvény 117. § (5). Hatályos: 2013. I. 1-től.
160
Megállapította: 2011. évi CLXXXI törvény 117. § (5). Hatályos: 2013. I. 1-től.


161    Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 290. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.
162   Megállapította: 2011. évi CLXXXI. törvény 117. § (6). Hatályos: 2013. I. 1-től.
163   Megállapította: 2011. évi CLXXXI. törvény 117. § (6). Hatályos: 2013. I. 1-től.
164   Módosította: 2009. évi LXXXV. törvény 125. § (1).
165   Megállapította: 2010. évi CXXII. törvény 111. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
166   Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 180. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
167   Megállapította: 2008. évi LXXXII. törvény 18. § (2). Módosította: 2009. évi CXV. törvény 76. § (15).
168   Módosította: 2009. évi LVI. törvény 286. §.
169   A második mondat szövegét módosította: 2009. évi XXXV. törvény 43. §.
170   Módosította: 2009. évi LVI. törvény 286. §.
171    Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 291. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.
172   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 291. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.
173   Megállapította: 2009. évi CXV. törvény 76. § (7). Hatályos: 2010. I. 1-től.
174   Beiktatta: 2008. évi LXXXI törvény 95. §. Hatályos: 2009. I. 1-től. Lásd még: 2008. évi LXXXI törvény 267. § (1)-(3).


175      Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 291. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.


176   Beiktatta: 2006. évi LXI törvény 108. §. Hatályos: 2006. IX. 15-től. Azokban az ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni, amelyekben az adószám alkalmazása felfüggesztésére okot adó
körülmény e napot követően következett be.
177   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 292. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.
178   Megállapította: 2009. évi CXV. törvény 76. § (8). Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (2) 2.
179   Módosította: 2009. évi CXV. törvény 76. § (14).
180   Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 181. § (1). Az első mondat szövegét módosította: 2008. évi LXXXI törvény 225. § (2), 2009. évi CXV. törvény 76. § (14), 2011. évi CLVI törvény 360. § (2) 3.
181    Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 181. § (2). Hatályos: 2008. I. 1-től.


182   Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 292. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.
183   Megállapította: 2009. évi CXV. törvény 76. § (9). Hatályos: 2010. I. 1-től.
184   Módosította: 2009. évi CXV. törvény 76. § (14).
185   Beiktatta: 2007. évi CXXVII. törvény 263. § (4). Hatályos: 2008. I. 1-től.
186   Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLVI. törvény 361. § (2) 1. Hatálytalan: 2012. I. 1-től.
187   Megállapította: 2010. évi CXXII. törvény 112. §. Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 360. § (2) 4.
188   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 293. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
189   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 293. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
190   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 293. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
191    Módosította: 2012. évi LXIX. törvény 40. § 3.
192   Beiktatta: 2012. évi LXIX. törvény 26. §. Hatályos: 2012. VI 20-tól.
193   Módosította: 2012. évi LXIX. törvény 40. § 4.
194   A 2011. évi CLXXXI törvény 121. § (2) szerint módosított szöveggel lép hatályba.
195   Beiktatta: 2012. évi CXXXV törvény 1. § (1). Hatályos: 2012. IX. 25-től.
196   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 293. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
197   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 293. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
198   Módosította: 2012. évi LXIX. törvény 40. § 5.
199   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 293. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
200   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 293. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
201    Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 293. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
202   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 293. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
203   Módosította: 2008. évi LXXXI törvény 248. § 4.


204   Beiktatta: 2005. évi LXXXV. törvény 5. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. Alkalmazására lásd: 2005. évi LXXXV. törvény 40. § (5)-(6).
205   Beiktatta: 2005. évi LXXXV. törvény 5. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. Alkalmazására lásd: 2005. évi LXXXV. törvény 40. § (5)-(6).
206   Módosította: 2005. évi XXVI. törvény 66. § (1).
207   Megállapította: 2006. évi CXXXI. törvény 50. §. Módosította: 2008. évi LXXXI. törvény 248. § 5.
208   Hatályon kívül helyezte: 2010. évi XC. törvény 36. § (1) 1. Hatálytalan: 2010. VIII. 16-tól. Lásd még: 2010. évi XC. törvény 134. § (4).
209   Megállapította: 2008. évi LXXXI. törvény 97. §. Hatályos: 2009. I. 1-től.
210   Megállapította: 2008. évi LXXXI. törvény 97. §. Hatályos: 2009. I. 1-től. Lásd még: 2008. évi LXXXI. törvény 262. §, 267. § (1)-(3).
211    Megállapította: 2010. évi CXXII. törvény 113. § (1). Hatályos: 2011. I. 1-től.
212   Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 294. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
213   Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 294. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
214   Beiktatta: 2010. évi CXXII. törvény 113. § (2). Hatályos: 2011. I. 1-től.
215   Beiktatta: 2010. évi CXXII. törvény 113. § (2). Hatályos: 2011. I. 1-től.
216   Beiktatta: 2008. évi LXXXI. törvény 98. §. Hatályos: 2009. I. 1-től.
217   Megállapította: 2008. évi LXXXI. törvény 98. §. Hatályos: 2009. I. 1-től. Lásd még: 2008. évi LXXXI. törvény 262. §, 267. § (1)-(3).
218   Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 295. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
219   Megállapította: 2008. évi LXXXI. törvény 99. §. Hatályos: 2009. I. 1-től. Lásd még: 2008. évi LXXXI. törvény 262. §, 267. § (1)-(3).
220   Beiktatta: 2008. évi LXXXI. törvény 100. §. Hatályos: 2009. I. 1-től.
221    Beiktatta: 2006. évi CXXXI. törvény 51. §. Hatályos: 2007. I. 1-től. Lásd: ugyane törvény 204. §.
222   Megállapította: 2005. évi LXXXV. törvény 7. §. Módosította: 2010. évi CXXII. törvény 154. § 7.
223   Megállapította: 2008. évi LXXXI. törvény 101. §. Hatályos: 2009. II. 1-től. Lásd még: 2008. évi LXXXI. törvény 267. § (1)-(3).
224   Megállapította: 2008. évi VII. törvény 15. §. Hatályos: 2008. V 1-től. Azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben a termék vámjogi szabad forgalomba bocsátására irányuló eljárás
2008. május 1. napján vagy azt követően kezdődik. Lásd: 2008. évi VII. törvény 26. § (2).


225


Megállapította: 2005. évi CXIX. törvény 115. §. A korábbi utolsó mondatot hatályon kívül helyezte: 2007. évi CXXVI. törvény 443. §. Hatálytalan: 2008. I. 1-től.


226   Megállapította: 2006. évi LXI. törvény 109. § (2). A 2006. évi CXXXI. törvény 156. § (1) bekezdésével módosított szöveggel lép hatályba 2007. I. 1-jén. Lásd még: 2005. évi CLXIII. törvény 1. § (3),
(8), (10), 27. § (11), 2006. évi LXI. törvény 237. § (5). Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 360. § (1) 9.
227   Megállapította: 2009. évi CXVI. törvény 50. § (1). Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi CXVI. törvény 150. §.
228   Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 183. § (1). Módosította: 2011. évi CLXVII törvény 92. § b).
229   Megállapította: 2009. évi LXXVII törvény 83. § (1). Módosította: 2011. évi CLVI törvény 361. § (1) 3.
230   Megállapította: 2006. évi LXI törvény 109. § (2). Módosította: 2009. évi CXVI. törvény 138. § (2) 1., 2011. évi CLVI törvény 361. § (1) 4.
231    Megállapította: 2009. évi LXXVII törvény 83. § (1). Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi LXXVII törvény 222. §.
232   Megállapította: 2009. évi LXXVII. törvény 83. § (1). Módosította: 2011. évi CLVI törvény 361. § (1) 5.
233   Megállapította: 2009. évi LXXVII. törvény 83. § (1). Módosította: 2011. évi CLVI törvény 361. § (1) 6.
234   Megállapította: 2006. évi LXI törvény 109. § (2). Módosította: 2009. évi CXVI. törvény 138. § (2) 2., 2011. évi CLVI törvény 361. § (1) 7.
235   Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLVI törvény 361. § (1) 7. Hatálytalan: 2012. I. 1-től.
236   Megállapította: 2009. évi LXXVII törvény 83. § (1). Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi LXXVII törvény 222. §.
237   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 296. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.
238   Megállapította: 2009. évi CXVI. törvény 50. § (3). Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi CXVI. törvény 150. §.
239   Megállapította: 2009. évi LXXVII törvény 83. § (1). Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi LXXVII törvény 222. §.
240   Megállapította: 2009. évi CXVI. törvény 50. § (4). Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi CXVI. törvény 150. §.
241    Megállapította: 2009. évi CLII törvény 23. § (2). Hatályos: 2010. IV. 1-től.
242   Beiktatta: 2009. évi CLI törvény 18. § (24). Módosítva: 2011. évi CLVI törvény 360. § (1) 9. alapján.
243   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 296. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.
244   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 296. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.
245   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 296. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.


246   Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 296. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.
247   Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 183. § (2). Hatályos: 2008. I. 1-től.


248      Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 296. § (3). Hatályos: 2012. I. 1-től.


249    Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 183. § (3). Módosította: 2008. évi LXXXI. törvény 225. § (1) b). A korábbi első mondatot hatályon kívül helyezte: 2008. évi LXXXI. törvény 248. § 6.
Módosította: 2009. évi LXXVII. törvény 176. § (2) a), 2011. évi CLXXV. törvény 151. §, 204. §. Lásd: 2009. évi LXXVII. törvény 220. §.
250    Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 296. § (4). Hatályos: 2012. I. 1-től.
251     Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 183. § (5). Hatályos: 2008. I. 1-től.
252    Hatályon kívül helyezte: 2007. évi CXXVI. törvény 443. §. Hatálytalan: 2008. I. 1-től.
253    Megállapította: 2007. évi XXXIX. törvény 4. §. Hatályos: 2007. V 29-től. Első alkalommal a 2007. július hónapjáról benyújtott bevallásban kell alkalmazni.
254    Beiktatta: 2006. évi CXXXI törvény 52. § (3). Módosította: 2007. évi CXXVI. törvény 411. §, 2010. évi CLIII. törvény 45. § (5) 1., 2011. évi CLXVII törvény 92. § c).
255    Hatályon kívül helyezte: 2010. évi CXXII törvény 171. § 2. Hatálytalan: 2011. I. 1-től.
256    Számozását módosította: 2006. évi CXXXI törvény 52. § (3).
257    Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 296. § (5). Hatályos: 2012. I. 1-től.
258    Megállapította: 2005. évi LXXXV. törvény 8. § (2). Számozását módosította: 2006. évi CXXXI törvény 52. § (3).
259    Beiktatta: 2010. évi LXXV. törvény 18. §. Módosította: 2011. évi CLVI törvény 361. § (1) 8., 2011. évi CLXVII törvény 92. § d).
260    Megállapította: 2012. évi CLIV. törvény 1. §. Hatályos: 2012. X. 26-tól.
261     Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 296. § (6). Hatályos: 2013. I. 1-től.
262    Beiktatta: 2012. évi CXLVI törvény 8. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.
263    Beiktatta: 2012. évi CXLVI törvény 8. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.
264    Megállapította: 2010. évi LVII törvény 3. §. Módosította: 2010. évi XC törvény 36. § (2) 1.
265    Beiktatta: 2009. évi LXXVII törvény 84. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi LXXVII törvény 222. §.
266    Megállapította: 2006. évi CXXXI törvény 53. §. Módosította: 2009. évi LXXVII. törvény 193. § (2) b).


267   Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 297. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.
268   Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 297. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.


269      Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 297. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.


270   Beiktatta: 2007. évi CXXVII törvény 263. § (5). Hatályos: 2007. XI 16-tól. A csoportos adóalanyiságot engedélyező, 2008. január 1. napját megelőzően jogerőre emelkedett határozatok esetében a
határozat jogerőre emelkedéséhez fűződő jogkövetkezményeket 2008. január 1. napjától kell alkalmazni. Lásd még: 2007. évi CXXVII. törvény 269. § (4).
271    Megállapította: 2008. évi LXXXI törvény 104. § (2). Hatályos: 2009. I. 1-től. Lásd még: 2008. évi LXXXI törvény 267. § (1)-(3).
272   Hatályon kívül helyezte: 2008. évi LXXXI törvény 248. § 7. Hatálytalan: 2009. I. 1-től.
273   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 297. § (3). Hatályos: 2012. I. 1-től.
274   Beiktatta: 2009. évi LXXVIII törvény 38. §. A kihirdetésre visszamenőleges hatállyal megsemmisítette: 8/2010. (I 28.) AB határozat 2.
275   Hatályon kívül helyezte: 2010. évi XC törvény 36. § (1) 3. Hatálytalan: 2010. VIII 16-tól.
276   A megelőző alcímmel együtt hatályon kívül helyezte: 2012. évi V törvény 59. § (3) a). Hatálytalan: 2012. III 1-től.
277   Beiktatta: 2008. évi LXXXI törvény 105. §. Hatályos: 2009. I. 1-től. Lásd még: 2008. évi LXXXI törvény 267. § (1)-(3).
278   Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (1) 10.
279   Módosította: 2012. évi LXIX. törvény 40. § 6.
280   Beiktatta: 2012. évi LXXXVI törvény 52. § (3). Hatályos: 2012. VII 1-től.
281    Beiktatta: 2012. évi LXXXVI törvény 52. § (3). Hatályos: 2012. VII 1-től.
282   Megállapította: 2006. évi CIX. törvény 85. § (1). Hatályos: 2007. I. 1-től.
283   Számozását módosította: 2005. évi LVI törvény 2. §.
284   Számozását módosította: 2005. évi LVI törvény 2. §.
285   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 299. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
286   Hatályon kívül helyezte: 2010. évi XC. törvény 36. § (1) 4. Hatálytalan: 2010. VIII 16-tól.
287   Megállapította: 2009. évi LXXVII törvény 85. §. Hatályos: 2009. VII 9-től. Lásd: 2009. évi LXXVII törvény 221. § (1), 222. §.


288   Megállapította: 2008. évi LXXXII. törvény 18. § (5). Hatályos: 2008. XII 10-től. Lásd: 2008. évi LXXXII törvény 32. § (5), (7).
289   Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (1) 11.
290   Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 115. §. Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (1) 12.
291    Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (1) 13.
292   Megállapította: 2011. évi XCVI törvény 31. § (1). Hatályos: 2011. VII 15-től.
293   Beiktatta: 2008. évi LXXXII törvény 18. § (6). Hatályos: 2009. I. 1-től. Lásd: 2008. évi LXXXII törvény 32. § (7).
294   Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 116. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
295   Az első mondat szövegét módosította: 2010. évi CXXII törvény 154. § 8.
296   Módosította: 2009. évi LXXXV. törvény 125. § (1).
297   Megállapította: 2011. évi CXCIII törvény 162. § (1). Hatályos: 2012. II 1-től.
298   Beiktatta: 2011. évi CXCIII törvény 162. § (1). Hatályos: 2012. II 1-től.
299   Módosította: 2004. évi CI. törvény 315. § (2), 2011. évi CLVI törvény 360. § (2) 6.
300   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 301. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
301    Megállapította: 2009. évi LXXXV. törvény 125. § (2). Hatályos: 2009. XI 1-től.
302   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 302. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
303   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 302. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
304   Beiktatta: 2012. évi LXIX. törvény 27. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.
305   Beiktatta: 2012. évi LXIX. törvény 27. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.
306   Megállapította: 2011. évi LXIII. törvény 8. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.
307   Beiktatta: 2011. évi LXIII törvény 8. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.
308   Megállapította: 2011. évi LXIII törvény 8. § (3). Hatályos: 2012. I. 1-től.


309   Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 187. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
310   Megállapította: 2006. évi CXXXI. törvény 54. §. Hatályos: 2007. I. 1-től. Lásd: ugyane törvény 204. §.
311    Módosította: 2006. évi CIX. törvény 85. § (4).
312   Módosította: 2005. évi LXXXV. törvény 40. § (4), 2008. évi LXXXI. törvény 225. § (1) c), 2011. évi CLVI. törvény 361. § (1) 9.
313   Beiktatta: 2010. évi CXXII. törvény 118. § (1). Hatályos: 2011. I. 1-től.
314   Beiktatta: 2004. évi CI. törvény 198. §. Módosította: 2009. évi LXXXV. törvény 125. § (1), 2012. évi LXIX. törvény 40. § 7.
315   Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 303. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.
316   Számozását módosította: 2004. évi CI. törvény 198. §.
317   Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 303. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.
318   Megállapította: 2010. évi CXXII. törvény 118. § (2). Hatályos: 2011. I. 1-től.
319   Számozását módosította: 2004. évi CI. törvény 198. §.
320   Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 188. §. Módosította: 2008. évi LXXXI. törvény 248. § 8.
321    Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLVI. törvény 361. § (1) 10. Hatálytalan: 2012. I. 1-től.
322   Megállapította: 2010. évi CXXII. törvény 118. § (3). Hatályos: 2011. I. 1-től.
323   Hatályon kívül helyezte: 2010. évi LVII. törvény 13. §. Hatálytalan: 2010. VI. 29-től. Lásd: 2010. évi LVII. törvény 15. § (1)-(11).
324   Hatályon kívül helyezte: 2010. évi LVII. törvény 13. §. Hatálytalan: 2010. VI. 29-től. Lásd: 2010. évi LVII. törvény 15. § (1)-(11).
325   Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 360. § (1) 14.
326   Módosította: 2004. évi CI. törvény 315. § (2).
327
Megállapította: 2008. évi LXXXI. törvény 106. §. A negyedik mondat szövegét módosította: 2009. évi LXXVII. törvény 176. § (1). A korábbi második mondatot hatályon kívül helyezte: 2009. évi CXVI. törvény 138. § (1) 1. Hatálytalan: 2009. XI. 17-től.
328   Hatályon kívül helyezte: 2010. évi CXXII. törvény 171. § 3. Hatálytalan: 2011. I. 1-től.
329   Módosította: 2008. évi LXXXI. törvény 225. § (1) d).


330   Módosította: 2005. évi LXXXV. törvény 40. § (1).
331    Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 189. §. Hatályos: 2008. I 1-től.
332   Megállapította: 2006. évi CXXXI. törvény 57. §. Hatályos: 2007. I. 1-től.
333   Beiktatta: 2008. évi LXXXI. törvény 107. §. Hatályos: 2009. II. 1-től. Lásd még: 2008. évi LXXXI törvény 267. § (1)-(3).
334   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 304. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
335   Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 119. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
336   Lásd: 2006. évi LXI törvény 240. §.
337   Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 120. §. Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (1) 15.
338   Megállapította: 2006. évi CXXXI törvény 58. §. Hatályos: 2007. I. 1-től. Lásd: ugyane törvény 204. §.
339   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 305. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
340   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 305. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
341    Hatályon kívül helyezte: 2008. évi LXXXI törvény 248. § 9. Hatálytalan: 2009. I. 1-től.
342   Megállapította: 2006. évi LXI törvény 111. §. Hatályos: 2007. I. 1-től.
343   Megállapította: 2011. évi LXIX. törvény 6. §. Hatályos: 2011. VI 25-től.
344   Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 121. § (1). Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (1) 16.
345   Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 121. § (1). Hatályos: 2011. I. 1-től.
346   A felvezető szövegrészt megállapította: 2005. évi LXXXV. törvény 13. § (2). Hatályos: 2006. I. 1-től.
347   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 85. § (4).
348   Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 190. § (2). Hatályos: 2008. I. 1-től.
349   Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 190. § (2). Hatályos: 2008. I. 1-től.
350   Módosította: 2005. évi LXXXV. törvény 40. § (4), 2011. évi CLVI törvény 361. § (1) 11.
351    Megállapította: 2010. évi CLIII. törvény 45. § (1). Módosította: 2011. évi CLXVII törvény 92. § e).


352   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 85. § (4), 2011. évi CLVI. törvény 360. § (2) 7.
353   Módosította: 2004. évi XXVII. törvény 66. § (1).
354   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 85. § (4).
355   Beiktatta: 2005. évi LXXXV. törvény 13. § (2). Hatályos: 2006. I. 1-től.
356   Beiktatta: 2005. évi LXXXV. törvény 13. § (2). Hatályos: 2006. I. 1-től.
357   Beiktatta: 2005. évi LXXXV. törvény 13. § (2). Hatályos: 2006. I. 1-től.
358   Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 121. § (2). Hatályos: 2011. I. 1-től.
359   Megállapította: 2012. évi XCIII. törvény 56. § (2). Hatályos: 2012. VII 6-tól.
360   Módosította: 2005. évi LXXXV. törvény 41. § (3).
361    Megállapította: 2006. évi CXXXI törvény 59. §. Hatályos: 2007. I. 1-től. Lásd: ugyane törvény 203. § (1)-(2).
362   Megállapította: 2007. évi CXXVI törvény 190. § (3). Hatályos: 2008. I. 1-től.
363   Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 121. § (3). Módosította: 2011. évi CXCI törvény 112. § (4) a).
364   Megállapította: 2009. évi CXVI törvény 52. § (2). Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (1) 17., 2012. évi LXIX. törvény 40. § 8.
365   Megállapította: 2009. évi CXVI. törvény 52. § (2). Módosította: 2011. évi CXCI törvény 112. § (4) b).
366   Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLVI törvény 361. § (2) 3. Hatálytalan: 2012. I. 1-től.
367   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 306. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.
368   Beiktatta: 2007. évi CXXVI. törvény 190. § (3). Módosította: 2011. évi CLXVII törvény 92. § f).
369   Beiktatta: 2011. évi CXCI törvény 112. § (3). Hatályos: 2012. I. 1-től.
370   Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 121. § (4). Hatályos: 2011. I. 1-től.
371    Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (1) 18.
372   Módosította: 2011. évi CLVI törvény 361. § (1) 12.


373   Módosította: 2011. évi CLXVI. törvény 88. § (6).
374   Megállapította: 2010. évi CXXII. törvény 121. § (4). Módosította: 2011. évi CLXVII. törvény 92. § g).
375   Megállapította: 2010. évi CXXII. törvény 121. § (4). Hatályos: 2011. I. 1-től.
376   Beiktatta: 2008. évi LXXXI törvény 108. §. Módosította: 2009. évi CXV. törvény 76. § (14), 2010. évi CXXII törvény 154. § 10., 2011. évi CLVI törvény 361. § (1) 13.
377   Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLVI törvény 361. § (2) 4. Hatálytalan: 2012. I. 1-től.
378   Beiktatta: 2010. évi XC törvény 7. §. Hatályos: 2010. VIII 15-től.
379   Beiktatta: 2010. évi CLIII. törvény 45. § (2). Hatályos: 2011. VII 1-től. Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (1) 18.
380   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 306. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.
381    Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 306. § (1). Módosította: 2012. évi XCIII. törvény 56. § (1) d).
382   Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 121. § (5). Hatályos: 2011. I. 1-től.
383   Beiktatta: 2004. évi CI. törvény 200. §. Módosította: 2005. évi XXVI törvény 66. § (2), 2009. évi LVI törvény 286. §.
384   Beiktatta: 2004. évi CI. törvény 200. §. Módosította: 2009. évi LVI törvény 286. §.
385   Beiktatta: 2004. évi CI. törvény 200. §. Módosította: 2006. évi CIX. törvény 85. § (4), 2010. évi CXXII törvény 154. § 11.
386   Beiktatta: 2004. évi CI. törvény 200. §. Hatályos: 2005. VII 1-től.
387   Beiktatta: 2004. évi CI. törvény 200. §. Hatályos: 2005. I. 1-től.
388   Megállapította: 2007. évi CXXVI törvény 190. § (4). Hatályos: 2008. I. 1-től.
389   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 85. § (4).
390   Beiktatta: 2005. évi CXIX. törvény 116. § (2). Módosította: 2006. évi CIX. törvény 85. § (4).
391    Megállapította: 2006. évi LXI törvény 112. § (2). Hatályos: 2007. I. 1-től.
392   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 306. § (3). Hatályos: 2012. I. 1-től.
393   Beiktatta: 2009. évi XXXV. törvény 22. § (2). Hatályos: 2009. VII 1-től.
394   Megállapította: 2012. évi LXIX. törvény 28. §. Hatályos: 2012. VI 20-tól.


395   Hatályon kívül helyezte: 2010. évi LVII. törvény 13. §. Hatálytalan: 2010. VI. 29-től. Lásd: 2010. évi LVII. törvény 15. § (1)-(11).
396   Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 307. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
397   Beiktatta: 2007. évi CI. törvény 9. §. Hatályos: 2007. VII. 25-től.
398   Beiktatta: 2011. évi CLXXXI. törvény 117. § (7). Hatályos: 2013. I. 1-től.
399   Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 360. § (1) 19.
400   Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 308. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.
401    Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 308. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.
402   Megállapította: 2010. évi CXXII. törvény 122. § (1). Hatályos: 2011. I. 1-től.
403   Megállapította: 2007. évi CXXVII. törvény 263. § (6). Hatályos: 2008. I. 1-től.
404   Megállapította: 2009. évi CX. törvény 49. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Ettől az időponttól kezdődően kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (1).
405   Megállapította: 2012. évi CXLVI. törvény 9. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.
406   Megállapította: 2008. évi LXXXI. törvény 109. § (1). Hatályos: 2009. II. 1-től. Lásd még: 2008. évi LXXXI. törvény 267. § (1)-(3).
407   Beiktatta: 2008. évi XCVI. törvény 25. § (9). Hatályos: 2008. XII. 27-től. Lásd még: 2008. évi XCVI. törvény 27. § (6).
408   Beiktatta: 2011. évi CII. törvény 25. §. Hatályos: 2011. VII. 27-től.
409   Hatályon kívül helyezte: 2012. évi V törvény 59. § (3) b). Hatálytalan: 2012. III. 1-től.
410   Beiktatta: 2006. évi LXI. törvény 113. § (2). A 2006. évi CXXXI. törvény 156. § (1) bekezdésével módosított szöveggel lépett hatályba. Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 360. § (1) 20.
411    Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 308. § (4). Hatályos: 2012. I. 1-től.
412   Megállapította: 2011. évi CCVII. törvény 40. §. Hatályos: 2012. I. 5-től.
413   Módosította: 2012. évi LXIX. törvény 41. § 3.
414   Módosította: 2012. évi XCIII. törvény 56. § (1) d).
415   Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 308. § (4). Hatályos: 2012. I. 1-től.


416   Megállapította: 2008. évi LXXXI. törvény 109. § (2). Hatályos: 2009. I. 1-től. Lásd még: 2008. évi LXXXI. törvény 267. § (1)-(3).
417   Beiktatta: 2004. évi CI. törvény 201. §. Számozását módosította: 2006. évi LXI. törvény 113. § (2). Módosította: 2006. évi CIX. törvény 85. § (4).
418   Beiktatta: 2004. évi CI. törvény 201. §. Számozását módosította: 2006. évi LXI. törvény 113. § (2).
419   Beiktatta: 2007. évi CXXVI. törvény 191. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
420   Beiktatta: 2007. évi CXXXVI. törvény 49. §. Számozását módosította: 2008. évi LXXXI. törvény 226. §.
421    Beiktatta: 2008. évi LXXXI. törvény 109. § (3). Hatályos: 2009. I. 1-től. Lásd még: 2008. évi LXXXI. törvény 267. § (1)-(3).
422   Beiktatta: 2008. évi LXXXI. törvény 109. § (3). Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 360. § (4), 361. § (1) 14., 2011. évi CLXVII. törvény 92. § h).
423   Beiktatta: 2007. évi CXXVI. törvény 192. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
424   Lásd: 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet.
425   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 85. § (4).
426   Megállapította: 2005. évi CXIX. törvény 117. §. Módosította: 2007. évi CXXVI. törvény 411. §, 2011. évi CLVI. törvény 360. § (1) 21.
427   Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 193. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
428   Megállapította: 2010. évi XIV. törvény 3. §. Módosította: 2010. évi CLIII. törvény 45. § (5) 2., 2011. évi CXCV törvény 113. § (3).
429   Beiktatta: 2009. évi CXXVI. törvény 43. §. Hatályos: 2009. XI. 28-tól.
430   Beiktatta: 2009. évi LXXVII. törvény 90. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi LXXVII. törvény 222. §, 2009. évi CXVI. törvény 148. § (3).
431    Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 309. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
432   Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 310. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
433   Beiktatta: 2004. évi CI. törvény 202. §. Hatályos: 2005. I. 1-től.
434   Megállapította: 2004. évi CI. törvény 203. §. Hatályos: 2005. I. 1-től, a (9) bekezdése 2005. VII. 1-től.
435   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 85. § (4).
436   Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 360. § (1) 22.
437   Módosította: 2009. évi CX. törvény 62. § (2) c).


438   Megállapította: 2010. évi CXXII. törvény 123. § (1). Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 360. § (1) 23.
439   Hatályon kívül helyezte: 2010. évi CXXII. törvény 171. § 6. Hatálytalan: 2011. I. 1-től.
440   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 85. § (4).
441    Módosította: 2006. évi CIX. törvény 85. § (4).
442   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 85. § (4).
443   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 85. § (4).
444   Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 123. § (2). Hatályos: 2011. I. 1-től.
445   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 85. § (4).
446   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 85. § (4).
447   Módosította: 2004. évi CI. törvény 315. § (2), 2006. évi CIX. törvény 85. § (4).
448   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 85. § (4).
449   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 85. § (4).
450   Beiktatta: 2004. évi CI. törvény 204. §. Hatályos: 2005. I. 1-től.
451    Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 311. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
452   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 311. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
453   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 312. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
454   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 312. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
455   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 312. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
456   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 312. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
457   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 312. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
458   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 312. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.


459   Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 312. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
460   Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 312. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
461    Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 312. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
462   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 312. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
463   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 312. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
464   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 312. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
465   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 312. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
466   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 312. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
467   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 312. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
468   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 312. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
469   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 312. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
470   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 312. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
471    Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 312. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
472   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 312. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
473   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 312. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
474   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 312. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
475   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 312. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
476   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 312. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
477   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 312. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
478   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 312. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
479   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 312. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
480   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 312. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.


481    Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 312. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
482   Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 360. § (1) 24.
483   Megállapította: 2010. évi CXXII. törvény 124. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
484   Beiktatta: 2010. évi LVII. törvény 4. §. Hatályos: 2010. VI. 29-től. Lásd: 2010. évi LVII törvény 15. § (1)-(11).
485   Módosította: 2007. évi CXXVI törvény 411. §.
486   Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLVI törvény 361. § (1) 15. Hatálytalan: 2012. I. 1-től.
487   Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 125. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
488   Beiktatta: 2009. évi LXXVII törvény 91. § (2). Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi LXXVII törvény 222. §.
489   Beiktatta: 2005. évi CXIX. törvény 118. § (2). Számozását módosította: 2009. évi LXXVII. törvény 91. § (2).
490   Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 195. § (2). Számozását módosította: 2009. évi LXXVII. törvény 91. § (2).
491    Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 126. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
492   Hatályon kívül helyezte a megelőző alcímmel együtt: 2006. évi CIX. törvény 86. § a). Hatálytalan: 2007. I. 1-től.
493   Hatályon kívül helyezte a megelőző alcímmel együtt: 2006. évi CIX. törvény 86. § a). Hatálytalan: 2007. I. 1-től.
494   Hatályon kívül helyezte: 2006. évi LXI törvény 238. § (5). Hatálytalan: 2006. VII 17-től. 2007. I. 1-jéig még alkalmazni kell.
495   Hatályon kívül helyezte a megelőző alcímmel együtt: 2006. évi CIX. törvény 86. § a). Hatálytalan: 2007. I. 1-től.
496   Hatályon kívül helyezte: 2006. évi LXI törvény 238. § (5). Hatálytalan: 2006. VII 17-től. 2007. I. 1-jéig még alkalmazni kell.
497   Megállapította: 2004. évi XXVII törvény 10. §. Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének
napjától.
498   Megállapította: 2005. évi XXVI törvény 35. §. Módosította: 2007. évi CXXVII törvény 263. § (2).
499   Megállapította: 2005. évi CXIX. törvény 119. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. Az ezt követően indult adómegállapítási eljárásokban kell alkalmazni.
500   Beiktatta: 2009. évi CXVI törvény 53. §. Hatályos: 2009. XI 17-től. Lásd: 2009. évi CXVI törvény 150. §.
501    Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 313. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
502   Megállapította: 2010. évi CXXII. törvény 127. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
503   Hatályon kívül helyezte: 2007. évi CXXVII. törvény 262. § (3) a). Hatálytalan: 2008. I. 1-től.
504   Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 314. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
505   Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 314. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
506   Megállapította: 2010. évi LVII. törvény 6. §. Hatályos: 2010. VI. 29-től. Lásd: 2010. évi LVII törvény 15. § (1)-(11).
507   Megállapította: 2010. évi LVII törvény 7. §. Hatályos: 2010. VI 29-től. Lásd: 2010. évi LVII törvény 15. § (1)-(11).
508   Hatályon kívül helyezte: 2006. évi LXI törvény 238. § (3). Hatálytalan: 2006. VII 17-től. A megelőző alcímet hatályon kívül helyezte: 2006. évi CIX. törvény 86. § a). Hatálytalan: 2007. I. 1-től.
509   Hatályon kívül helyezte: 2006. évi CIX. törvény 86. § a). Hatálytalan: 2007. I. 1-től.
510   Beiktatta: 2004. évi CI. törvény 207. §. Hatályos: 2005. I. 1-től.
511    Beiktatta: 2004. évi CI. törvény 207. §. Hatályos: 2005. I. 1-től.
512   Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 128. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
513   Megállapította: 2007. évi CXXVI törvény 196. § (1). Hatályos: 2008. I. 1-től.
514   Megállapította: 2005. évi XXVI törvény 36. § (2). A harmadik mondatot beiktatta: 2007. évi CXXVI. törvény 196. § (2). Módosította: 2008. évi LXXXI törvény 225. § (1) f).
515   Megállapította: 2012. évi LXIX. törvény 29. §. Hatályos: 2012. VI 20-tól.
516   Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (1) 25.
517   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 315. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
518   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 86. § a).
519   Hatályon kívül helyezte: 2009. évi LVI törvény 287. §. Hatálytalan: 2009. X. 1-től.
520   Hatályon kívül helyezte: 2006. évi CIX. törvény 86. § a). Hatálytalan: 2007. I. 1-től.
521    Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 129. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
522   Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 129. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.


523   Megállapította: 2010. évi CXXII. törvény 129. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
524   Hatályon kívül helyezte: 2006. évi CIX. törvény 86. § a). Hatálytalan: 2007. I. 1-től.
525   Beiktatta: 2006. évi LXI. törvény 117. §. Hatályos: 2007. I. 1-től.
526   Megállapította: 2010. évi CXXII. törvény 130. §. Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (1) 26.
527   Beiktatta: 2007. évi CXXVI törvény 197. §. Módosította: 2008. évi LXXXII törvény 30. § (5) a).
528   Beiktatta: 2009. évi CXVI törvény 54. § (2). Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi CXVI törvény 150. §.
529   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 87. § b).
530   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 316. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
531    Módosította: 2004. évi CI. törvény 315. § (2).
532   Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (1) 27.
533   Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLVI törvény 361. § (2) 5. Hatálytalan: 2012. I. 1-től.
534   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 85. § (4), 2011. évi CLVI törvény 360. § (1) 29.
535   Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (1) 30.
536   Megállapította: 2005. évi LXXXV. törvény 15. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. Alkalmazására lásd: 2005. évi LXXXV. törvény 40. § (5)-(6).
537   Módosította: 2004. évi XXVII törvény 66. § (1), 2006. évi LXI törvény 238. § (2).
538   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 317. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
539   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 317. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
540   Beiktatta: 2007. évi CXXVI. törvény 198. §. Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (1) 31.
541    Módosította: 2011. évi CLVI törvény 361. § (2) 6.
542   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 85. § (4). Számozását módosította: 2007. évi CXXVI. törvény 198. §.
543   Beiktatta: 2009. évi CXVI. törvény 55. §. Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (1) 32.
544   Beiktatta: 2007. évi XXXIX. törvény 6. §. Hatályos: 2007. VII 1-től. Lásd még: ugyane törvény 9. § (3).


545   Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 318. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
546   Módosította: 2012. évi LXIX. törvény 40. § 9.
547   Módosította: 2012. évi LXIX. törvény 40. § 10.
548   Módosította: 2012. évi LXIX. törvény 40. § 11.
549   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 319. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.
550   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 319. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.
551    Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 319. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.
552   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 319. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.
553   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 85. § (4).
554   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 85. § (4), 2011. évi CLVI törvény 360. § (1) 33.
555   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 320. § (1). Módosította: 2012. évi LXIX. törvény 40. § 12.
556   Megállapította: 2004. évi XXVII törvény 12. §. Számozását módosította: 2005. évi CXIX. törvény 121. §.
557   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 320. § (2). Módosította: 2012. évi LXIX. törvény 40. § 13.
558   Számozását módosította: 2005. évi CXIX. törvény 121. §.
559   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 320. § (3). Hatályos: 2012. I. 1-től.
560   Számozását módosította: 2005. évi CXIX. törvény 121. §. Módosította: 2009. évi CXVI törvény 96. § (1) a).
561    Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (1) 34.
562   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 321. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
563   Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (1) 35.
564   Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (1) 36.
565   Módosította: 2009. évi CXV. törvény 76. § (14).


566   Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 322. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
567   Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 360. § (1) 37.
568   Módosította: 2005. évi XXVI. törvény 66. § (2), 2005. évi LXXXV. törvény 41. § (3), 2010. évi CXXII törvény 154. § 13.
569   Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 132. §. Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (1) 38.
570   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 323. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
571    Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 323. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
572   Megállapította: 2004. évi CI. törvény 211. §. Hatályos: 2005. I. 1-től.
573   Módosította: 2005. évi XXVI törvény 66. § (2), 2007. évi CXXVI törvény 411. §, 2010. évi CXXII törvény 154. § 14.
574   Megállapította: 2005. évi XXVI törvény 37. § (1). Hatályos: 2005. V 10-től. Módosította: 2005. évi LXXXV. törvény 40. § (4), 41. § (3), 2006. évi CIX. törvény 85. § (4).
575   Módosította: 2005. évi LXXXV. törvény 41. § (3).
576   Módosította: 2005. évi LXXXV törvény 41. § (3). Az utolsó mondatot beiktatta: 2012. évi XCV törvény 10. § (12). Hatályos: 2012. VII 13-tól. Ezt követően kötött kölcsönzési szerződések alapján
indult eljárásokban kell alkalmazni.
577   Megállapította: 2005. évi XXVI törvény 37. § (2). Hatályos: 2005. V 10-től. Módosította: 2005. évi LXXXV. törvény 41. § (3).
578   Megállapította: 2012. évi LXIX. törvény 30. §. Hatályos: 2012. VI 20-tól.
579   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 324. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
580   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 324. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
581    Beiktatta: 2009. évi LVI törvény 284. § (4). Hatályos: 2009. X. 1-től. Ezt követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
582   A korábbi utolsó mondatot hatályon kívül helyezte: 2010. évi LVII törvény 13. §. Hatálytalan: 2010. VI 29-től. Lásd: 2010. évi LVII törvény 15. § (1)-(11).
583   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 325. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
584   Megállapította: 2006. évi CXXXI törvény 61. §. Hatályos: 2007. I. 1-től. Lásd: ugyane törvény 204. §.
585   Az utolsó mondatot beiktatta: 2005. évi LXXXV. törvény 16. § (1). Az első mondat szövegét módosította: 2009. évi LVI törvény 286. §.
586   Megállapította: 2005. évi LXXXV. törvény 16. § (2). Hatályos: 2006. I. 1-től. Alkalmazására lásd: 2005. évi LXXXV. törvény 40. § (5)-(6).


587    Beiktatta: 2007. évi XXXIX. törvény 7. §. Hatályos: 2007. VII 1-től. Lásd még: ugyane törvény 9. § (3).
588    Megállapította: 2005. évi LXXXV. törvény 17. §. Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (1) 39.
589    Megállapította: 2006. évi LXI törvény 119. § (1). Hatályos: 2006. VII 17-től. Rendelkezését a 2006. IX. 15. napját követően indult ellenőrzési eljárásokban kell alkalmazni.
590    Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 133. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
591     Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 326. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
592    Beiktatta: 2006. évi LXI törvény 119. § (2). Számozását módosította: 2007. évi CXXVI törvény 199. §.
593    Módosította: 2007. évi CXXVI. törvény 411. §.
594    Megállapította: 2006. évi LXI törvény 120. §. Módosította: 2009. évi LXXXV. törvény 125. § (1).
595    Beiktatta: 2006. évi LXI törvény 120. §. Hatályos: 2006. VII 17-től. Azokban az ellenőrzési eljárásokban kell alkalmazni, amelyekben az adózó nyilatkozatában megjelölt vagyongyarapodás
forrásának megszerzésére 2006.
IX. 15. napját követően kerül sor.
596    Módosította: 2009. évi LXXXV. törvény 125. § (1).
597    Módosította: 2006. évi CIX. törvény 85. § (4).
598    Módosította: 2006. évi CIX. törvény 85. § (4).
599    Módosította: 2006. évi CIX. törvény 85. § (4).
600    Módosította: 2006. évi CIX. törvény 85. § (4).
601     Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 134. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
602    Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 134. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
603    Módosította: 2005. évi LXXXV. törvény 41. § (3), 2006. évi CIX. törvény 85. § (4).
604    Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 327. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.
605    Hatályon kívül helyezte: 2012. évi V törvény 59. § (3) c). Hatálytalan: 2012. III 1-től.
606    Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 135. § (1). Hatályos: 2011. I. 1-től.
607    Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 328. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.


608   Módosította: 2005. évi CXIX. törvény 193. § (2).
609   Módosította: 2006. évi LXI törvény 238. § (2).
610   Módosította: 2008. évi LXXXI. törvény 225. § (1) g).
611    Megállapította: 2010. évi CXXII. törvény 135. § (2). Módosította: 2012. évi XCIII. törvény 56. § (1) e).
612   Módosította: 2010. évi CXXII. törvény 154. § 15., 2010. évi CXXVI törvény 81. §, 2012. évi XCIII törvény 56. § (1) f).
613   Beiktatta: 2008. évi LXXXI törvény 114. §. Hatályos: 2009. II 1-től. Lásd még: 2008. évi LXXXI törvény 267. § (1)-(3).
614   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 329. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
615   Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (1) 40.
616   Beiktatta: 2006. évi LXI törvény 122. §. Hatályos: 2006. IX. 15-től.
617   Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (1) 41.
618   Megállapította: 2012. évi V törvény 45. §. Hatályos: 2012. III 1-től.
619   Beiktatta: 2004. évi CI. törvény 214. §. Hatályos: 2005. I. 1-től.
620   Hatályon kívül helyezte: 2010. évi LVII törvény 13. §. Hatálytalan: 2010. VI 29-től. Lásd: 2010. évi LVII törvény 15. § (1)-(11).
621    Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 330. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
622   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 330. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
623   Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (1) 43.
624   Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (1) 44.
625   Beiktatta: 2005. évi LXXXV. törvény 18. §. Hatályos: 2005. XI 1-től. Ezt követően indult eljárásokra kell alkalmazni.
626   Beiktatta: 2005. évi LXXXV. törvény 18. §. Hatályos: 2005. XI 1-től. Ezt követően indult eljárásokra kell alkalmazni.
627   Beiktatta: 2008. évi LXXXI törvény 115. §. Hatályos: 2009. I. 1-től. Lásd még: 2008. évi LXXXI törvény 267. § (1)-(3).
628   Megállapította: 2009. évi LVI törvény 285. §. Hatályos: 2010. VII 1-től. Ezt követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
629   Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (2) 8.


630   Megállapította: 2005. évi XXVI. törvény 38. §. Hatályos: 2005. V. 10-től.
631    Megállapította: 2005. évi LXXXV. törvény 19. §. Hatályos: 2005. XI. 1-től. Ezt követően indult eljárásokra kell alkalmazni.
632   Megállapította: 2012. évi LXIX. törvény 31. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.
633   Beiktatta: 2012. évi LXIX. törvény 31. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.
634   Megállapította: 2012. évi LXIX. törvény 31. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.
635   Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLVI törvény 361. § (1) 16. Hatálytalan: 2012. I. 1-től.
636   Beiktatta: 2009. évi CXVI törvény 57. §. Hatályos: 2009. XI 17-től. Lásd: 2009. évi CXVI törvény 150. §.
637   Beiktatta: 2010. évi CXXII törvény 136. § (2). Hatályos: 2011. I. 1-től.
638   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 331. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.
639   Beiktatta: 2012. évi LXIX. törvény 31. § (2). Hatályos: 2013. I. 1-től.
640   Beiktatta: 2012. évi LXIX. törvény 31. § (2). Hatályos: 2013. I. 1-től.
641    Beiktatta: 2004. évi LXV törvény 6. § (2). Hatályos: 2004. VII 15-től. Alkalmazására lásd még: ugyane törvény 17. § (2) a).
642   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 332. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
643   Az utolsó mondatot beiktatta: 2005. évi XXVI törvény 39. §. Módosította: 2005. évi CXIX. törvény 193. § (2), 2011. évi CLVI törvény 360. § (1) 45.
644   Megállapította: 2005. évi LXXXV törvény 20. §. Hatályos: 2005. XI 1-től. Ezt követően indult eljárásokra kell alkalmazni.
645   Beiktatta: 2006. évi LXI törvény 123. §. Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (2) 9.
646   Beiktatta: 2007. évi CXXVI törvény 200. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
647   Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (2) 10.
648   Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (2) 10., 2011. évi CLXVI törvény 88. § (6).
649   Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (2) 10.
650   Beiktatta: 2009. évi XXXV törvény 23. §. Hatályos: 2009. V 15-től.


651      Módosítva: 2011. évi CLVI. törvény 360. § (2) 10. alapján.


652   Megállapította: 2004. évi XXVII. törvény 13. §. Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének
napjától.
653   Megállapította: 2005. évi XXVI törvény 40. §. Módosította: 2007. évi CXXVII törvény 263. § (2).
654   Megállapította: 2005. évi CXIX. törvény 122. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. Az ezt követően indult adómegállapítási eljárásokban kell alkalmazni.
655   Módosította: 2010. évi XC. törvény 36. § (2) 2.
656   Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 137. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
657   Módosította: 2009. évi LVI törvény 286. §.
658   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 333. §. Módosította: 2012. évi LXIX. törvény 40. § 14.
659   Beiktatta: 2007. évi CXXVI törvény 201. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
660   2008. I. 1-jét követően indult hatósági eljárásokban kell alkalmazni.
661    2008. I. 1-jét követően indult hatósági eljárásokban kell alkalmazni.
662   2008. I. 1-jét követően indult hatósági eljárásokban kell alkalmazni.
663   Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 138. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
664   Megállapította: 2011. évi CLXXXI törvény 117. § (8). Hatályos: 2013. I. 1-től.
665   Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 138. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
666   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 334. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
667   Hatályon kívül helyezte: 2010. évi CXXII törvény 171. § 9. Hatálytalan: 2011. I. 1-től.
668   Beiktatta: 2009. évi LXXVIII törvény 39. §. A kihirdetésre visszamenőleges hatállyal megsemmisítette: 8/2010. (I 28.) AB határozat 2.
669   Számozását módosította: 2009. évi LXXVIII törvény 39. §.
670   Beiktatta: 2005. évi XXVI törvény 41. §. A második mondat szövegét módosította: 2006. évi LXI. törvény 238. § (2).
671    Számozását módosította: 2005. évi XXVI törvény 41. §.


672   Megállapította: 2009. évi CXVI. törvény 59. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi CXVI. törvény 149. § (1), 150. §.
673   Megállapította: 2006. évi CXXXI. törvény 62. §. Hatályos: 2007. I. 1-től. Lásd: ugyane törvény 204. §.
674   Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 335. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
675   Megállapította: 2012. évi LXIX. törvény 32. §. Hatályos: 2012. VI. 20-tól.
676   Beiktatta: 2009. évi CXVI. törvény 61. §. Hatályos: 2009. XI. 24-től.
677   Beiktatta: 2009. évi CXVI. törvény 61. §. Hatályos: 2009. XI. 24-től. Lásd: 2009. évi CXVI. törvény 150. §.
678   Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 336. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
679   Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 336. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
680   Beiktatta: 2006. évi CXXXI. törvény 64. §. Hatályos: 2007. I. 1-től.
681    Beiktatta: 2006. évi CXXXI. törvény 64. §. Számozását módosította: 2009. évi CXVI. törvény 61. §.
682   Módosította: 2010. évi CXXII. törvény 154. § 16.
683   Megállapította: 2009. évi CXVI. törvény 60. § (1). Hatályos: 2009. XI. 17-től. Lásd: 2009. évi CXVI. törvény 150. §.
684   Lásd: 2009. évi CXVI. törvény 148. § (1).
685   Megállapította: 2009. évi CXVI. törvény 60. § (2). Hatályos: 2009. XI. 17-től. Lásd: 2009. évi CXVI. törvény 150. §.
686   Lásd: 2009. évi CXVI. törvény 148. § (1).
687   Megállapította: 2011. évi XCVI. törvény 31. § (2). Hatályos: 2011. VII. 15-től.
688   Megállapította: 2011. évi XCVI. törvény 31. § (3). Hatályos: 2011. VII. 15-től.
689   Megállapította: 2009. évi LXXVII. törvény 98. §. Hatályos: 2009. VII. 9-től. Lásd: 2009. évi LXXVII. törvény 221. § (3), 222. §.
690   Módosította: 2010. évi CXXII. törvény 154. § 16.
691    Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 203. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
692   Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 360. § (2) 11.
693   Lásd: 2009. évi CXVI. törvény 148. § (1).


694   Hatályon kívül helyezte: 2009. évi CXVI. törvény 138. § (1) 2. Hatálytalan: 2009. XI 17-től.
695   Beiktatta: 2006. évi CXXXI törvény 64. §. Számozását módosította: 2009. évi CXVI. törvény 61. §.
696   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 337. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
697   Beiktatta: 2008. évi LXXXI törvény 118. §. Hatályos: 2009. I. 1-től. Lásd még: 2008. évi LXXXI törvény 264. §, 267. § (1)-(3).
698   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 338. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
699   Hatályon kívül helyezte: 2010. évi LVII törvény 13. §. Hatálytalan: 2010. VI 29-től. Lásd: 2010. évi LVII törvény 15. § (1)-(11).
700    Az „- a magánszemélyt terhelő járuléktartozás kivételével -” szövegrész megsemmisítve: 73/2009. (VII 10.) AB határozat alapján. Hatálytalan: 2009. VII 10-től.
701    Módosította: 2012. évi LXIX. törvény 41. § 4.
702    Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 339. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
703    Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXCIV törvény 54. § b). Hatálytalan: 2012. I. 1-től.
704    Hatályon kívül helyezte: 2010. évi LVII törvény 13. §. Hatálytalan: 2010. VI 29-től. Lásd: 2010. évi LVII törvény 15. § (1)-(11).
705    Módosította: 2005. évi LXXXV. törvény 41. § (3).
706   Módosította: 2004. évi CI. törvény 315. § (2), 2005. évi LXXXV. törvény 41. § (3).
707   Módosítva: 2005. évi XCI törvény 29. § (3) i) alapján. Módosította: 2011. évi LXIII. törvény 10. § (7).
708    Módosította: 2005. évi LXXXV. törvény 41. § (3).
709    Módosította: 2005. évi LXXXV. törvény 41. § (3), 2008. évi LXXXI törvény 248. § 14.
710    Megállapította: 2005. évi LXXXV. törvény 23. §. Hatályos: 2005. XI 1-től. Ezt követően indult eljárásokra kell alkalmazni.
711    Módosította: 2010. évi CXXII törvény 154. § 18.
712    Beiktatta: 2009. évi CXVI. törvény 62. §. Hatályos: 2009. XI 17-től. Lásd: 2009. évi CXVI. törvény 150. §.
713    Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 340. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
714    Megállapította: 2005. évi LXXXV. törvény 24. §. Hatályos: 2005. XI 1-től. Ezt követően indult eljárásokra kell alkalmazni.


715    Megállapította: 2005. évi LXXXV. törvény 25. §. Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 360. § (1) 46.
716   Módosította: 2005. évi LXXXV. törvény 41. § (3).
717   Módosította: 2005. évi LXXXV. törvény 41. § (3).
718    Megállapította: 2004. évi CI. törvény 216. § (1). Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 360. § (1) 47.
719    Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 360. § (2) 12.
720    Hatályon kívül helyezte: 2005. évi XXVI. törvény 66. § (1). Hatálytalan: 2005. V. 10-től.
721    Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 341. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.
722    Beiktatta: 2005. évi LXXXV. törvény 26. §. Módosította: 2006. évi CIX. törvény 85. § (4), 2010. évi CXXII. törvény 154. § 20., 2011. évi CLVI. törvény 360. § (1) 48.
723    Megállapította: 2005. évi CXIX. törvény 123. §. Módosította: 2006. évi CIX. törvény 85. § (4), 2008. évi LXXXI. törvény 248. § 15., 2010. évi CXXII. törvény 154. § 21., 171. § 10.
724    Beiktatta: 2008. évi LXXXI. törvény 119. §. Módosította: 2010. évi CXXII. törvény 154. § 22.
725    Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 341. § (2). Módosította: 2012. évi LXIX. törvény 40. § 15.
726   Beiktatta: 2008. évi LXXXI. törvény 120. §. Hatályos: 2009. I. 1-től. Lásd még: 2008. évi LXXXI. törvény 267. § (1)-(3).
727   Módosította: 2011. évi LXIII. törvény 10. § (7).
728    Módosította: 2005. évi LXXXV. törvény 41. § (3), 2005. évi CXIX. törvény 193. § (2), 2006. évi CIX. törvény 85. § (4).
729    Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 361. § (1) 17.
730    Módosította: 2006. évi CIX. törvény 85. § (4), 2010. évi CXXII. törvény 154. § 23.
731    Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 204. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
732    Hatályon kívül helyezte: 2007. évi CXXVI. törvény 443. §. Hatálytalan: 2008. I. 1-től.
733    Módosította: 2005. évi CXIX. törvény 193. § (1).
734    Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 342. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
735    Megállapította: 2010. évi CXXII. törvény 142. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
736   Megállapította: 2009. évi LXXVII. törvény 101. § (1). Hatályos: 2009. VII. 9-től. Lásd: 2009. évi LXXVII. törvény 221. § (1), 222. §.


737


Beiktatta: 2010. évi LVII. törvény 8. §. Hatályos: 2010. VI. 29-től. Lásd: 2010. évi LVII. törvény 15. § (1)-(11).


738    Megállapította: 2004. évi XXVII. törvény 15. §. Módosította: 2006. évi CIX. törvény 86. § a). A második mondat szövegét megállapította: 2008. évi XXXIX. törvény 40. § (1). Számozását módosította:
2010. évi LVII törvény 8. §.
739    Az utolsó mondatot beiktatta: 2009. évi LXXVII törvény 101. § (2). Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi LXXVII törvény 222. §. Számozását módosította: 2010. évi LVII törvény 8. §.
740    Számozását módosította: 2010. évi LVII törvény 8. §.
741    Megállapította: 2005. évi CXIX. törvény 124. §. Hatályos: 2006. I. 1-től.
742    Módosította: 2006. évi CIX. törvény 85. § (4).
743    Beiktatta: 2007. évi CXXVI törvény 205. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
744    Számozását módosította: 2007. évi CXXVI. törvény 205. §.
745    Megállapította: 2006. évi CXXXI törvény 65. §. Számozását módosította: 2007. évi CXXVI. törvény 205. §. Módosította: 2010. évi CXXII törvény 171. § 11.
746   Számozását módosította: 2007. évi CXXVI. törvény 205. §.
747   Megállapította: 2009. évi LXXVII törvény 102. § (1). Hatályos: 2009. VII 9-től. Lásd: 2009. évi LXXVII törvény 222. §.
748    Módosította: 2005. évi LXXXV törvény 41. § (3).
749    Módosította: 2005. évi LXXXV törvény 41. § (3).
750    Módosította: 2005. évi LXXXV törvény 41. § (3).
751    Megállapította: 2009. évi LXXVII törvény 102. § (2). Az utolsó mondatot beiktatta: 2012. évi XCV törvény 10. § (13). Hatályos: 2012. VII 13-tól. Ezt követően kötött kölcsönzési szerződések alapján
indult eljárásokban kell alkalmazni.
752    Megállapította: 2006. évi LXI törvény 125. §. Hatályos: 2007. I. 1-től.
753    Megállapította: 2006. évi LXI törvény 125. §. Hatályos: 2007. I. 1-től.
754    Megállapította: 2006. évi LXI törvény 125. §. Hatályos: 2007. I. 1-től.
755    Módosította: 2005. évi LXXXV törvény 41. § (2).
756   Hatályon kívül helyezte: 2005. évi LXXXV törvény 41. § (2). Hatálytalan: 2005. XI 1-től.


757   Módosította: 2010. évi CXXII. törvény 171. § 12.
758    Beiktatta: 2008. évi LXXXI. törvény 121. §. Hatályos: 2009. I. 1-től.
759    Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 343. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
760    Megállapította: 2010. évi CXXII. törvény 143. § (1). Hatályos: 2011. I. 1-től.
761    Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 143. § (1). Módosította: 2011. évi CLVI törvény 361. § (1) 18.
762    Módosította: 2005. évi LXXXV. törvény 41. § (3).
763    Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 143. § (2). Hatályos: 2011. I. 1-től.
764    Módosította: 2005. évi LXXXV. törvény 41. § (3).
765    Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 143. § (3). Hatályos: 2011. I. 1-től.
766   Beiktatta: 2010. évi CXXII törvény 143. § (3). Hatályos: 2011. I. 1-től.
767   Megállapította: 2009. évi LXXXV törvény 125. § (3). Hatályos: 2009. XI 1-től.
768    Módosította: 2009. évi LXXXV. törvény 125. § (1).
769    Megállapította: 2008. évi LXXXI törvény 123. §. Módosította: 2009. évi LXXXV. törvény 125. § (1).
770    Beiktatta: 2010. évi CXXII törvény 144. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
771    Beiktatta: 2010. évi CXXII törvény 144. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
772    Megállapította: 2008. évi LXXXI törvény 124. §. Számozását módosította: 2011. évi CLVI törvény 344. §.
773    Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 344. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
774    Módosította: 2005. évi LXXXV. törvény 41. § (3).
775    Megállapította: 2005. évi LXXXV törvény 28. §. Módosította: 2006. évi CIX. törvény 85. § (4).
776   Megállapította: 2005. évi LXXXV törvény 28. §. Módosította: 2006. évi CIX. törvény 85. § (4).
777   Beiktatta: 2012. évi LXIX. törvény 33. §. Hatályos: 2012. VI 20-tól.
778    Megállapította: 2008. évi LXXXI törvény 125. § (1). Hatályos: 2009. I. 1-től. Lásd még: 2008. évi LXXXI törvény 267. § (1)-(3).


779    Megállapította: 2009. évi XLVIII. törvény 3. § (1). Hatályos: 2009. VIII. 21-től. Lásd még: 2009. évi XLVIII törvény 16. § (7).
780    Megállapította: 2008. évi LXXXI törvény 125. § (2). Hatályos: 2009. I. 1-től. Lásd még: 2008. évi LXXXI törvény 267. § (1)-(3).
781    Megállapította: 2011. évi CLXXX. törvény 90. § (1). Hatályos: 2012. IX. 1-től.
782    Megállapította: 2011. évi CLXXX. törvény 90. § (2). Hatályos: 2012. IX. 1-től.
783    Megállapította: 2008. évi XXXIX. törvény 40. § (2). Hatályos: 2009. I. 1-től. A folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell.
784    Megállapította: 2011. évi CLXXX. törvény 90. § (3). Hatályos: 2012. IX. 1-től.
785    Beiktatta: 2008. évi XXXIX. törvény 40. § (3). Hatályos: 2008. VII 3-tól. A folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell.
786   Megállapította: 2008. évi LXXXI törvény 126. §. Hatályos: 2009. I. 1-től. Lásd még: 2008. évi LXXXI törvény 267. § (1)-(3).
787   Megállapította: 2011. évi CLXXX. törvény 91. § (1). Hatályos: 2012. IX. 1-től.
788    Megállapította: 2009. évi XLVIII törvény 3. § (2). Hatályos: 2009. VIII 21-től. Lásd még: 2009. évi XLVIII törvény 16. § (7).
789    Módosította: 2009. évi LVI törvény 286. §.
790    Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 345. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
791    Megállapította: 2009. évi XLVIII törvény 3. § (3). Hatályos: 2009. VIII 21-től. Lásd még: 2009. évi XLVIII törvény 16. § (7).
792    Megállapította: 2009. évi XLVIII törvény 3. § (3). Hatályos: 2009. VIII 21-től. Lásd még: 2009. évi XLVIII törvény 16. § (7).
793    Megállapította: 2009. évi XLVIII törvény 3. § (4). Módosította: 2011. évi CLVI törvény 361. § (1) 19.
794    Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (1) 49.
795    Megállapította: 2011. évi CLXXX. törvény 91. § (2). Hatályos: 2012. IX. 1-től.
796   Módosította: 2009. évi LXXVII törvény 193. § (2) c).
797   Beiktatta: 2008. évi XXXIX. törvény 40. § (6). Hatályos: 2009. I. 1-től. A folyamatban lévő végrehajtási elj árásokban is alkalmazni kell.
798    Beiktatta: 2009. évi XLVIII törvény 3. § (5). Hatályos: 2009. VIII 21-től. Lásd még: 2009. évi XLVIII törvény 16. § (7).
799    Megállapította: 2009. évi XLVIII törvény 3. § (6). Hatályos: 2009. VIII 21-től. Lásd még: 2009. évi XLVIII törvény 16. § (7).


800   Beiktatta: 2008. évi XXXIX. törvény 40. § (6). Hatályos: 2009. I 1-től. A folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell.
801    Beiktatta: 2008. évi XXXIX. törvény 40. § (6). Hatályos: 2009. I. 1-től. A folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell.
802   Megállapította: 2009. évi XLVIII. törvény 3. § (7). Hatályos: 2009. VIII 21-től. Lásd még: 2009. évi XLVIII törvény 16. § (7).
803   Beiktatta: 2008. évi XXXIX. törvény 40. § (6). Hatályos: 2009. I. 1-től. A folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell.
804   Megállapította: 2009. évi XLVIII törvény 3. § (8). Hatályos: 2009. VIII 21-től. Lásd még: 2009. évi XLVIII törvény 16. § (7).
805   Megállapította: 2009. évi XLVIII törvény 3. § (9). Hatályos: 2009. VIII 21-től. Lásd még: 2009. évi XLVIII törvény 16. § (7).
806   Beiktatta: 2008. évi XXXIX. törvény 40. § (6). Hatályos: 2009. I. 1-től. A folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell.
807   Beiktatta: 2008. évi XXXIX. törvény 40. § (6). Hatályos: 2009. I. 1-től. A folyamatban lévő végrehajtási elj árásokban is alkalmazni kell.
808   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 85. § (4).
809   Megállapította: 2009. évi XXXI törvény 4. §. Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (1) 50.
810   Megállapította: 2004. évi CI. törvény 218. §. Hatályos: 2005. I. 1-től.
811    Módosította: 2005. évi LXXXV. törvény 41. § (3).
812   Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 145. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
813   A korábbi utolsó mondatot hatályon kívül helyezte: 2005. évi LXXXV. törvény 41. § (2). Hatálytalan: 2005. XI. 1-től.
814   Megállapította: 2006. évi LXI törvény 127. § (1). Hatályos: 2007. I. 1-től.
815   Megállapította: 2007. évi CXXVI törvény 209. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
816   Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (1) 51.
817   Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 146. § (1). Hatályos: 2011. I. 1-től.
818   Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 146. § (2). Hatályos: 2011. I. 1-től.
819   Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (1) 52.
820   Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 146. § (3). Hatályos: 2011. I. 1-től.
821    Módosította: 2008. évi LXXXI törvény 225. § (1) h).


822   Módosította: 2005. évi LXXXV. törvény 40. § (1), 2006. évi CIX. törvény 86. § a), 2007. évi CLX. törvény 11. §. Módosítva: 2011. évi CLVI. törvény 360. § (1) 53., 2012. évi II. törvény 254. § (1) j),
2012. évi CXIX. törvény 74. § alapján.
823   Módosította: 2005. évi LXXXV. törvény 31. § (1), 41. § (3). A korábbi harmadik mondatot hatályon kívül helyezte: 2008. évi LXXXI törvény 248. § 17. Hatálytalan: 2009. I. 1-től.
824   Megállapította: 2008. évi LXXXI törvény 128. § (1). Hatályos: 2009. I. 1-től. Lásd még: 2008. évi LXXXI törvény 267. § (1)-(3).
825   Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 147. § (1). Hatályos: 2011. I. 1-től.
826   A második mondatot hatályon kívül helyezte: 2006. évi CIX. törvény 86. § a). Hatálytalan: 2007. I. 1-től.
827   Az első mondat szövegét megállapította: 2004. évi CI. törvény 220. § (2). Hatályos: 2005. I. 1-től.
828   Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 346. §. Hatályos: 2012. I. 1-től. Módosította: 2012. évi II törvény 254. § (1) j).
829   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 346. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
830   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 346. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
831    Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 346. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
832   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 346. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
833   Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 147. § (2). Hatályos: 2011. I. 1-től.
834   Beiktatta: 2010. évi LVII törvény 9. §. Hatályos: 2010. VI 29-től.
835   Beiktatta: 2010. évi LVII törvény 9. §. Hatályos: 2010. VI 29-től. Lásd: 2010. évi LVII törvény 15. § (1)-(11).
836   Megállapította: 2008. évi LXXXI törvény 129. §. Hatályos: 2009. I. 1-től.
837   Megállapította: 2008. évi LXXXI törvény 129. §. Hatályos: 2009. I. 1-től. Lásd még: 2008. évi LXXXI törvény 267. § (1)-(3).
838   Megállapította: 2012. évi LXIX. törvény 34. §. Hatályos: 2012. VI 20-tól.
839   Módosította: 2005. évi LXXXV törvény 40. § (4), 41. § (3).
840   Módosította: 2005. évi LXXXV törvény 41. § (3).
841    Megállapította: 2011. évi LXIII. törvény 8. § (4). Hatályos: 2012. I. 1-től.
842   Beiktatta: 2011. évi LXIII törvény 8. § (4). Hatályos: 2012. I. 1-től.


843   Beiktatta: 2011. évi LXIII. törvény 8. § (4). Hatályos: 2012. I. 1-től.
844   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 85. § (4).
845   Megállapította: 2008. évi LXXXI. törvény 130. §. Hatályos: 2009. II. 1-től. Lásd még: 2008. évi LXXXI törvény 265. §, 267. § (1)-(3).
846   Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (2) 13.
847   Beiktatta: 2004. évi LXV. törvény 6. § (4). Hatályos: 2004. VII 15-től. Alkalmazására lásd még: ugyane törvény 17. § (2) a). Módosította: 2005. évi LXXXV. törvény 41. § (3).
848   Hatályon kívül helyezte: 2010. évi CXXII törvény 171. § 13. Hatálytalan: 2011. I. 1-től.
849   Beiktatta: 2008. évi LXXXII törvény 18. § (7). Hatályos: 2008. XII 10-től. Lásd: 2008. évi LXXXII törvény 32. § (7).
850   Beiktatta: 2010. évi CXXII törvény 148. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
851    Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 347. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
852   Beiktatta: 2008. évi LXXXI törvény 131. §. Hatályos: 2009. I. 1-től. Lásd még: 2008. évi LXXXI törvény 267. § (1)-(3).
853   Módosította: 2011. évi CXCV törvény 113. § (3).
854   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 348. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
855   Módosította: 2005. évi CXIX. törvény 193. § (2), 2006. évi CIX. törvény 85. § (4).
856   Módosította: 2005. évi LXXXV. törvény 40. § (4).
857   A korábbi utolsó mondatot hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLVI törvény 361. § (1) 20. Hatálytalan: 2012. I. 1-től.
858   Hatályon kívül helyezte: 2010. évi LVII törvény 13. §. Hatálytalan: 2010. VI 29-től. Lásd: 2010. évi LVII törvény 15. § (1)-(11).
859   Számozását módosította: 2009. évi LXXVII törvény 103. § (2).
860   Módosította: 2005. évi LXXXV. törvény 41. § (3). Számozását módosította: 2009. évi LXXVII. törvény 103. § (2).
861    A korábbi utolsó mondatot hatályon kívül helyezte: 2010. évi LVII törvény 13. §. Hatálytalan: 2010. VI 29-től. Lásd: 2010. évi LVII törvény 15. § (1)-(11).
862   Megállapította: 2004. évi CI. törvény 223. §. A korábbi második mondatot hatályon kívül helyezte: 2008. évi LXXXI törvény 248. § 18. Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (1) 54.
863   Megállapította: 2005. évi XXVI törvény 42. §. Hatályos: 2005. V 10-től.


864   Beiktatta: 2007. évi CXXVI. törvény 210. §. Hatályos: 2008. I 1-től.
865   Beiktatta: 2009. évi LXXVIII. törvény 40. §. A kihirdetésre visszamenőleges hatállyal megsemmisítette: 8/2010. (I. 28.) AB határozat 2.
866   Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 349. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.
867   Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 349. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.
868   Hatályon kívül helyezte: 2012. évi V. törvény 59. § (3) d). Hatálytalan: 2012. III. 1-től.
869   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 349. § (3). Hatályos: 2012. I. 1-től.
870   Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 212. §. Hatályos: 2008. I. 1-től. Lásd: 2009. évi XXXVIII törvény 11. § (1).
871    Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (2) 14.
872   Megállapította: 2009. évi XXXVIII törvény 5. § (2). Hatályos: 2009. VI. 1-től. Lásd: 2009. évi XXXVIII törvény 11. § (1).
873   Módosította: 2009. évi LXXXV. törvény 125. § (1).
874   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 350. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.
875   Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLVI törvény 361. § (1) 21. Hatálytalan: 2012. I. 1-től.
876   Hatályon kívül helyezte: 2009. évi LXXVII törvény 193. § (2) d). Hatálytalan: 2009. VII 9-től.
877   Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (1) 55.
878   Módosította: 2011. évi CLVI törvény 361. § (1) 22.
879   Beiktatta: 2008. évi LXXXII törvény 18. § (8). Hatályos: 2009. I. 1-től. Lásd: 2008. évi LXXXII törvény 32. § (7).
880   Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 149. § (1). Hatályos: 2011. I. 1-től.
881    Megállapította: 2009. évi XXXVIII törvény 5. § (3). Hatályos: 2009. VI. 1-től. Lásd: 2009. évi XXXVIII törvény 11. § (1).
882   Beiktatta: 2012. évi LXXXVI törvény 52. § (4). Hatályos: 2012. VII 1-től.
883   Megállapította: 2008. évi LXXXI törvény 133. § (1). Módosította: 2009. évi CXVI törvény 96. § (1) c), 2010. évi CXXII törvény 171. § 14.
884   Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 149. § (2). Hatályos: 2011. I. 1-től.
885   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 350. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.


886   Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 350. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.
887   Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 350. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.
888   Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 350. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.
889   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 350. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.
890   Megállapította: 2012. évi V törvény 36. § (1). Hatályos: 2012. III 1-től.
891    Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 350. § (4). Hatályos: 2012. I. 1-től.
892   Módosította: 2008. évi LXXXII törvény 30. § (5) a).
893   Beiktatta: 2008. évi LXXXI törvény 133. § (3). Hatályos: 2009. II 1-től. Lásd még: 2008. évi LXXXI törvény 267. § (1)-(3).
894   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 350. § (5). Hatályos: 2012. I. 1-től.
895   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 350. § (5). Hatályos: 2012. I. 1-től.
896   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 350. § (5). Hatályos: 2012. I. 1-től.
897   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 350. § (5). Hatályos: 2012. I. 1-től.
898   Hatályon kívül helyezte: 2012. évi V törvény 59. § (3) e). Hatálytalan: 2012. III 1-től.
899   Beiktatta: 2011. évi CLXXXI törvény 122. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.
900   Beiktatta: 2011. évi CXCIII törvény 162. § (2). Hatályos: 2012. II 1-től.
901    Beiktatta: 2012. évi LXIX. törvény 35. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.
902   Számozását módosította: 2008. évi LXXXI törvény 133. § (3).
903   Megállapította: 2009. évi CXV. törvény 76. § (11). Hatályos: 2010. I. 1-től.
904   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 351. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.
905   Módosította: 2011. évi CLVI törvény 361. § (2) 7.
906   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 351. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.


907    Az utolsó mondatot beiktatta: 2004. évi CI. törvény 225. §. Hatályos: 2005. I. 1-től.
908    Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 351. § (3). Hatályos: 2012. I. 1-től.
909    Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 351. § (3). Hatályos: 2012. I. 1-től.
910    Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 352. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
911     Módosította: 2012. évi LXIX. törvény 40. § 16.
912    Módosította: 2008. évi LXXXI. törvény 225. § (1) i).
913    Megállapította: 2004. évi CI. törvény 226. § (1). A második mondat szövegét módosította: 2005. évi XXVI. törvény 66. § (2). Az első mondat szövegét módosította: 2008. évi LXXXI. törvény 225. § (1)
j).
914    Megállapította: 2010. évi CXXII. törvény 150. § (1). Hatályos: 2011. I. 1-től.
915    Az első mondat szövegét módosította: 2005. évi XXVI. törvény 66. § (2), 2008. évi LXXXI. törvény 248. § 21.
916    Megállapította: 2006. évi LXI. törvény 129. § (1). Hatályos: 2007. I. 1-től. Módosította: 2006. évi CIX. törvény 87. § d).
917    Lásd: 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet, 47/2007. (XII. 29.) PM rendelet.
918    Módosította: 2006. évi CIX. törvény 85. § (4).
919    Lásd: 13/1991. (V. 21.) PM rendelet, 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet.
920    Megállapította: 2005. évi LXXXV. törvény 35. §. Módosította: 2009. évi LVI. törvény 286. §.
921     Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 353. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.
922    Megállapította: 2010. évi CXXII. törvény 150. § (2). Hatályos: 2011. I. 1-től.
923    Megállapította: 2010. évi CXXII. törvény 150. § (3). Hatályos: 2011. I. 1-től.
924    Megállapította: 2004. évi CI. törvény 226. § (2). Módosította: 2006. évi CIX. törvény 85. § (4).
925    Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 360. § (2) 15.
926    Lásd: 37/2006. (XII. 25.) PM rendelet, 4/2012. (II. 14.) NGM rendelet.
927    Megállapította: 2006. évi CIX. törvény 85. § (5). Hatályos: 2007. I. 1-től.


928   Lásd: 37/2006. (XII. 25.) PM rendelet, 4/2012. (II 14.) NGM rendelet.
929   Hatályon kívül helyezte: 2008. évi LXXXI törvény 248. § 22. Hatálytalan: 2009. I. 1-től.
930   Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 150. § (4). Hatályos: 2011. I. 1-től.
931    Módosította: 2012. évi LXIX. törvény 40. § 17.
932   Megállapította: 2009. évi LXXVII törvény 106. § (2). Hatályos: 2009. VII 9-től. Lásd: 2009. évi LXXVII törvény 222. §.
933   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 354. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.
934   Módosította: 2012. évi LXXXVI törvény 52. § (6) c).
935   Megállapította: 2009. évi CXLIX. törvény 87. § (1). Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (1) 56.
936   Megállapította: 2009. évi LVI törvény 284. § (6). Hatályos: 2009. X. 1-től.
937   Lásd: 26/2008. (VIII 30.) PM rendelet.
938   Beiktatta: 2007. évi CXXVI törvény 214. § (5). Módosította: 2009. évi LVI törvény 286. §.
939   Módosította: 2009. évi LVI törvény 286. §.
940   Hatályon kívül helyezte: 2009. évi LVI törvény 287. §. Hatálytalan: 2009. X. 1-től.
941    Módosította: 2009. évi LVI törvény 287. §.
942   Megállapította: 2008. évi LXXXI törvény 134. § (2). Hatályos: 2008. XII 10-től. Lásd még: 2008. évi LXXXI törvény 267. § (1)-(3).
943   Megállapította: 2009. évi LVI törvény 284. § (7). Módosította: 2010. évi CXXII törvény 154. § 24., 2011. évi CLVI törvény 360. § (1) 57.
944   Beiktatta: 2008. évi LXXXI törvény 134. § (3). Módosította: 2009. évi LVI törvény 286. §, 2010. évi CXXII törvény 154. § 25., 2011. évi CLVI törvény 360. § (1) 58.
945   Beiktatta: 2008. évi LXXXI törvény 134. § (3). Módosította: 2009. évi LVI törvény 286. §.
946   Hatályon kívül helyezte: 2009. évi LXXVII törvény 193. § (2) e). Hatálytalan: 2009. VII 9-től.
947   Beiktatta: 2009. évi LXXXI törvény 1. §. Hatályos: 2009. VII 15-től.
948   Beiktatta: 2009. évi CX. törvény 56. § (3). Hatályos: 2010. I. 1-től.
949   Lásd: 32/2009. (XII 21.) PM rendelet.


950   Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 354. § (3). Módosította: 2012. évi LXIX. törvény 40. § 18.
951    Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 354. § (5). Módosította: 2012. évi LXIX. törvény 40. § 19.
952   Beiktatta: 2009. évi CXLIX. törvény 87. § (2). Hatályos: 2010. I. 1-től.
953   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 355. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
954   Módosította: 2004. évi CI. törvény 315. § (1).
955   Megállapította: 2007. évi CXXVII törvény 263. § (7). Hatályos: 2008. I. 1-től.
956   Módosította: 2010. évi CXXII törvény 154. § 26.
957   Megállapította: 2009. évi LXXVII törvény 107. § (1). Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi LXXVII törvény 222. §.
958   Megállapította: 2006. évi CXXXI törvény 71. §. Hatályos: 2007. I. 1-től.
959   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 85. § (4).
960   Hatályon kívül helyezte: 2010. évi XC törvény 36. § (1) 6. Hatálytalan: 2010. VIII 16-tól.
961    Hatályon kívül helyezte: 2006. évi CXXXI törvény 180. §. Hatálytalan: 2007. I. 1-től.


962      A korábbi utolsó mondatot hatályon kívül helyezte: 2005. évi XXVI törvény 66. § (1). Hatálytalan: 2005. V 10-től.


963   Beiktatta: 2007. évi CXXVI törvény 215. §. Hatályba lépett a 2006. évi XXXVI. törvény 3-6. §-ával egyidejűleg. A 35/2007. (XII 4.) KüM határozat szerint a 2006. évi XXXVI törvény 3-6. § a részes
államok többsége tekintetében, országonként különböző időpontokban, 2006. június 1. és 2007. november 1. között hatályba lépett. Az Európai Unió további tagállamai tekintetében történő
hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter azok ismertté válását követően valamennyi tagállam esetében egyedi határozatával állapítja meg.
964   Megállapította: 2008. évi LXXXI törvény 135. §. Hatályos: 2009. I. 1-től. Lásd még: 2008. évi LXXXI törvény 267. § (1)-(3).
965   Beiktatta: 2006. évi CIX. törvény 85. § (2). Hatályos: 2007. I. 1-től.
966   Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 151. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
967   A megelőző alcímmel együtt hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLVI törvény 361. § (1) 23. Hatálytalan: 2012. I. 1-től.
968   Megállapította: 2007. évi CXXVII. törvény 263. § (8). Hatályos: 2007. XI 16-tól. A csoportos adóalanyiságot engedélyező, 2008. január 1. napját megelőzően jogerőre emelkedett határozatok
esetében a határozat jogerőre emelkedéséhez fűződő jogkövetkezményeket 2008. január 1. napjától kell alkalmazni. Lásd még: 2007. évi CXXVII. törvény 269. § (4).
Megállapította: 2008. évi LXXXI törvény 136. § (1). Hatályos: 2009. I. 1-től. Lásd még: 2008. évi LXXXI törvény 267. § (1)-(3).


970   Megállapította: 2008. évi LXXXI. törvény 136. § (2). Hatályos: 2009. I 1-től. Lásd még: 2008. évi LXXXI. törvény 267. § (1)-(3).
971    Megállapította: 2006. évi LXI. törvény 130. §. Hatályos: 2007. I. 1-től. Alkalmazására lásd: ugyane törvény 238. § (10).
972   Megállapította: 2009. évi CXV. törvény 76. § (12). Hatályos: 2010. I. 1-től.
973   Módosította: 2006. évi IV. törvény 367. § 26., 2008. évi LXXXI. törvény 225. § (1) l). Lásd még: 2008. évi LXXXI törvény 267. § (1)-(3).
974   Módosította: 2005. évi LXXXV. törvény 41. § (3), 2011. évi CLVI törvény 360. § (1) 59.
975   Megállapította: 2009. évi LXXVII törvény 109. §. Módosította: 2011. évi CLVI törvény 361. § (1) 24.
976   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 356. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.
977   Megállapította: 2009. évi CXVI törvény 64. § (2). Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi CXVI törvény 150. §.
978   A második mondat szövegét módosította: 2006. évi LXI törvény 238. § (7). Az utolsó előtti mondat szövegét módosította: 2006. évi LXI. törvény 238. § (2), 2010. évi CXXII törvény 154. § 27., 2011.
évi CLVI törvény 360. § (1) 60.
979   Módosította: 2006. évi CXXXI törvény 155. § h), 2007. évi CXXVI törvény 411. §.
980   Megállapította: 2012. évi LXXXVI törvény 52. § (5). Hatályos: 2012. VII 1-től.
981    Megállapította: 2004. évi CI. törvény 227. § (2). Hatályos: 2005. I. 1-től.
982   Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (1) 62.
983   Megállapította: 2009. évi CXV. törvény 76. § (13). Hatályos: 2010. I. 1-től.
984   Megállapította: 2007. évi XXXIX. törvény 8. §. Hatályos: 2007. V 29-től. 2007. I. 1-től kell alkalmazni.
985   Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 152. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
986   Megállapította: 2008. évi LXXXII törvény 18. § (11). Hatályos: 2009. I. 1-től. Lásd: 2008. évi LXXXII törvény 32. § (7).
987   Beiktatta: 2006. évi CXXXI törvény 72. § (2). Hatályos: 2007. I. 1-től.
988   Beiktatta: 2009. évi CX. törvény 57. §. Hatályos: 2009. XI 21-től. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (12).
989   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 356. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.
990   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 356. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.


991    Beiktatta: 2011. évi CLXXXI. törvény 117. § (9). Hatályos: 2013. I. 1-től.
992   Módosította: 2005. évi LXXXV. törvény 41. § (3).
993   Hatályon kívül helyezte: 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 626. Hatálytalan: 2007. VII. 1-től.
994   Hatályon kívül helyezte: 2007. évi LXXXII törvény 2. § 626. Hatálytalan: 2007. VII 1-től.
995   Beiktatta: 2005. évi CXIX. törvény 127. §. Hatályos: 2006. I. 1-től.
996   Megállapította: 2005. évi CXIX. törvény 127. §. Hatályos: 2006. I. 1-től.
997   Megállapította: 2009. évi CX. törvény 58. § (1). Hatályos: 2010. I. 1-től.
998   Megállapította: 2009. évi CX. törvény 58. § (2). Hatályos: 2010. I. 1-től.
999   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 357. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.
1000    Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLVI törvény 361. § (1) 25. Hatálytalan: 2012. I. 1-től.
1001    Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 357. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.
1002     Beiktatta: 2007. évi CXXVI törvény 493. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
1003    Beiktatta: 2008. évi LXXXI törvény 278. § (3). Hatályos: 2009. I. 1-től.
1004    Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 358. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
1005 Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 358. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
1006   Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (2) 16.
1007    Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLVI törvény 361. § (1) 26. Hatálytalan: 2012. I. 1-től.
1008  Módosította: 2006. évi CIX. törvény 85. § (4).
1009    Lásd: 6/2004. (II 13.) PM rendelet, 39/2006. (XII 25.) PM rendelet.
1010    Megállapította: 2006. évi CXXXI törvény 73. §. Hatályos: 2007. I. 1-től.
1011     Lásd: 38/2006. (XII 25.) PM rendelet.


1012   Hatályon kívül helyezte: 2010. évi CXXII. törvény 171. § 15. Hatálytalan: 2011. I. 1-től.
1013   Beiktatta: 2010. évi XC. törvény 35. §. Hatályos: 2010. VIII. 16-tól.
1014   Beiktatta: 2010. évi CXXII törvény 153. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
1015   Beiktatta: 2010. évi CLIII. törvény 45. § (3). Hatályos: 2011. I. 1-től.
1016  Beiktatta: 2010. évi CLIV. törvény 44. §. Hatályos: 2010. XII 22-től.
1017   Beiktatta: 2011. évi XCVI törvény 31. § (4). Hatályos: 2011. VII 15-től.
1018   Beiktatta: 2011. évi CXXV. törvény 32. §. Hatályos: 2011. XI 1-től.
1019   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 359. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
1020      Megállapította: 2012. évi V törvény 36. § (2). Hatályos: 2012. III 1-től.
1021         Megállapította: 2012. évi LXIX. törvény 37. § (1). Hatályos: 2012. VI 20-tól.
1022         Hatályon kívül helyezte: 2012. évi LXIX. törvény 41. § 5. Hatálytalan: 2012. VI 20-tól.
1023         Hatályon kívül helyezte: 2012. évi LXIX. törvény 41. § 5. Hatálytalan: 2012. VI 20-tól.
1024   Beiktatta: 2012. évi LXIX. törvény 37. § (2). Hatályos: 2012. VI 20-tól.
1025   Beiktatta: 2012. évi LXIX. törvény 37. § (2). Hatályos: 2012. VI 20-tól.
1026  Beiktatta: 2012. évi V törvény 36. § (3). Hatályos: 2012. III 1-től.
1027   Beiktatta: 2012. évi XLIX. törvény 6. §. Hatályos: 2012. VII 1-től.
1028  Beiktatta: 2012. évi LXIX. törvény 38. § (1). Hatályos: 2012. VI 20-tól.
1029   Beiktatta: 2012. évi LXIX. törvény 38. § (2). Hatályos: 2013. I. 1-től.
1030  Beiktatta: 2012. évi CXXXV. törvény 1. § (2). Hatályos: 2012. IX. 25-től.
1031     Beiktatta: 2012. évi LXIX. törvény 39. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.
1032   Beiktatta: 2012. évi CXLVI törvény 10. §. Hatályos: 2012. X. 16-tól.
1033   Megállapította: 2009. évi CXVI törvény 65. § (1), 4. számú melléklet 1. Az első mondat szövege módosítva: 2010. évi LVII törvény 14. § (1) alapján. A korábbi utolsó mondatot hatályon kívül


helyezte: 2010. évi LVII. törvény 14. § (1). Hatálytalan: 2010. VI. 29-től. Az első és a hatodik mondat szövegét módosította: 2010. évi XC. törvény 36. § (1) 7., a második mondat szövegét módosította: 2010. évi XC. törvény 36. § (3) 1.
1034   Megállapította: 2005. évi LXXXV. törvény 38. §, 1. számú melléklet 2. Hatályos: 2006. I. 1-től. Alkalmazására lásd: 2005. évi LXXXV. törvény 40. § (5)-(6), (8).
1035   Módosította: 2006. évi LXI. törvény 238. § (3).
1036  Megállapította: 2006. évi LXI. törvény 131. §, 6. számú melléklet 1. Hatályos: 2007. I. 1-től.
1037   Módosította: 2005. évi XXVI törvény 66. § (1).
1038  Megállapította: 2007. évi CXXVII törvény 263. § (10). Hatályos: 2008. I. 1-től.
1039   Megállapította: 2009. évi LXXVIII törvény 41. §. Hatályos: 2010. I. 1-től.
1040   Hatályon kívül helyezte: 2010. évi XC. törvény 36. § (1) 8. Hatálytalan: 2010. VIII 16-tól.
1041     Hatályon kívül helyezte: 2010. évi XC. törvény 36. § (1) 9. Hatálytalan: 2010. VIII 16-tól.
1042  Hatályon kívül helyezte: 2010. évi LVII törvény 14. § (1). Hatálytalan: 2010. VI. 29-től.
1043   Módosította: 2005. évi LXXXV. törvény 40. § (4), 2005. évi CLXIII. törvény 27. § (10).
1044   Megállapította: 2008. évi LXXXI törvény 137. §, 3. számú melléklet. Hatályos: 2008. XII 10-től. Lásd még: 2008. évi LXXXI törvény 267. § (1)-(3).
1045   Módosította: 2004. évi CI. törvény 315. § (2), 2005. évi LXXXV. törvény 40. § (4), 2005. évi CLXIII. törvény 27. § (10), 2007. évi CXXVI törvény 411. §.
1046  Hatályon kívül helyezte: 2007. évi CXXVII. törvény 262. § (3) a). Hatálytalan: 2008. I. 1-től.
1047   Beiktatta: 2006. évi LXI törvény 131. §, 6. számú melléklet 2. Hatályos: 2007. I. 1-től.


1048      Beiktatta: 2007. évi CXXVII. törvény 263. § (11). Hatályos: 2008. I. 1-től.


1049    Beiktatta: 2008. évi VII törvény 17. §, 2. számú melléklet 2. Hatályos: 2008. V 1-től. Azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben a termék vámjogi szabad forgalomba bocsátására
irányuló eljárás 2008. május 1. napján vagy azt követően kezdődik. Lásd: 2008. évi
VII törvény 26. § (2).
1050  Beiktatta: 2008. évi VII törvény 17. §, 2. számú melléklet 2. Hatályos: 2008. V 1-től. Azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben a termék vámjogi szabad forgalomba bocsátására
irányuló eljárás 2008. május 1. napján vagy azt követően kezdődik. Lásd: 2008. évi
VII törvény 26. § (2).
1051     Beiktatta: 2008. évi VII törvény 17. §, 2. számú melléklet 2. Hatályos: 2008. V 1-től. Azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben a termék vámjogi szabad forgalomba bocsátására
irányuló eljárás 2008. május 1. napján vagy azt követően kezdődik. Lásd: 2008. évi
VII törvény 26. § (2).


1052  Megállapította: 2005. évi CXIX. törvény 128. §, 15. számú melléklet 1. Hatályos: 2006. I. 1-től.
1053   Megállapította: 2005. évi CXIX. törvény 128. §, 15. számú melléklet 1. Módosította: 2009. évi CX. törvény 62. § (2) e).
1054   Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 362. §, 10. melléklet 1. Hatályos: 2012. I. 1-től.
1055   Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 362. §, 10. melléklet 2. Hatályos: 2012. I. 1-től.
1056  Megállapította: 2007. évi CXXVII törvény 263. § (12). Hatályos: 2008. I. 1-től.
1057   Jelölését módosította: 2004. évi CI. törvény 230. §, 14. számú melléklet.
1058  Megállapította: 2006. évi CXXXI törvény 74. §, 5. számú melléklet. Hatályos: 2007. II 1-től.
1059   Módosította: 2008. évi LXXXI törvény 225. § (1) n). Lásd még: 2008. évi LXXXI törvény 267. § (4).
1060      Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 362. §, 11. melléklet 1. Hatályos: 2012. I. 1-től.
1061      Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 362. §, 11. melléklet 1. Hatályos: 2012. I. 1-től.
1062      Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 155. §, 8. számú melléklet. Módosította: 2011. évi CLVI törvény 361. § (1) 27.
1063      Módosította: 2004. évi CI. törvény 315. § (2).
1064      Módosította: 2008. évi LXXXI törvény 225. § (1) o). Lásd még: 2008. évi LXXXI törvény 267. § (4).
1065      Módosította: 2008. évi LXXXI törvény 225. § (1) p). Lásd még: 2008. évi LXXXI törvény 267. § (4).
1066      Megállapította: 2012. évi V törvény 36. § (4), Melléklet. Hatályos: 2012. III 1-től.
1067      Megállapította: 2007. évi CXXVI törvény 217. §, 11. számú melléklet 2. Hatályos: 2008. I. 1-től.
1068      Hatályon kívül helyezte: 2010. évi LVII törvény 14. § (1). Hatálytalan: 2010. VI. 29-től.
1069      Megállapította: 2006. évi LXI törvény 131. §, 7. számú melléklet 1. Hatályos: 2007. I. 1-től.
1070      Megállapította: 2009. évi LXXVII törvény 110. §, 8. melléklet 2. Módosította: 2011. évi CLVI törvény 361. § (1) 28.
1071     Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLVI törvény 361. § (1) 29. Hatálytalan: 2012. I. 1-től.
1072  Megállapította: 2006. évi CXXXI törvény 74. §, 6. számú melléklet. Hatályos: 2007. II 1-től.
1073   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 362. §, 11. melléklet 3. Hatályos: 2012. I. 1-től.


1074   Megállapította: 2011. évi CXCIII. törvény 171. § (1), 15. melléklet 1. Hatályos: 2012. I. 1-től.
1075   Megállapította: 2008. évi LXXXI. törvény 137. §, 4. számú melléklet. Hatályos: 2009. I. 1-től. Lásd még: 2008. évi LXXXI. törvény 267. § (1)-(3).
1076   Hatályon kívül helyezte: 2010. évi XC. törvény 36. § (1) 11. Hatálytalan: 2010. VIII. 16-tól.
1077   Számozását módosította: 2009. évi LXXVIII törvény 42. §.
1078  Beiktatta: 2005. évi CXIX. törvény 128. §, 16. számú melléklet 3. Hatályos: 2006. I. 1-től.
1079 Megállapította: 2006. évi LXI törvény 131. §, 7. számú melléklet 2. Hatályos: 2007. I. 1-től.
1080    Megállapította: 2010. évi LVII törvény 14. § (3). Hatályos: 2010. VI 29-től.
1081        Megállapította: 2010. évi XC. törvény 37. §, 1. melléklet 1. Hatályos: 2011. I. 1-től.
1082        Megállapítva: 2010. évi LVII törvény 14. § (5) alapján. Hatályos: 2010. VI 29-től. Lásd: 2010. évi LVII törvény 15. § (1)-(11).
1083        Hatályon kívül helyezte: 2010. évi XC. törvény 36. § (2) 3. Hatálytalan: 2011. I. 1-től.
1084        Módosította: 2010. évi CXXII törvény 154. § 28.
1085      A címet megállapította: 2007. évi CXXVI törvény 217. §, 11. számú melléklet 3. Hatályos: 2008. I. 1-től.
1086      Módosította: 2006. évi CXXXI törvény 156. § (5).
1087   A címet beiktatta: 2007. évi CXXVI. törvény 217. §, 11. számú melléklet 4. Hatályos: 2008. I. 1-től.
1088      Beiktatta: 2007. évi CXXVI. törvény 217. §, 11. számú melléklet 4. Hatályos: 2008. I. 1-től.
1089      Hatályon kívül helyezte: 2005. évi LXXXV. törvény 40. § (1). Hatálytalan: 2006. I. 1-től.
1090      Módosította: 2008. évi LXXXI törvény 248. § 24.
1091     Módosította: 2006. évi CIX. törvény 85. § (4), 2008. évi LXXXI törvény 248. § 25., 2010. évi CXXII törvény 171. § 16.
1092  Módosította: 2006. évi CIX. törvény 85. § (4), 86. § a).
1093   Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 217. §, 12. számú melléklet 1. Hatályos: 2008. I. 1-től.
1094  Hatályon kívül helyezte: 2006. évi LXI törvény 238. § (5). Hatálytalan: 2006. VII 17-től. 2007. I. 1-jéig még alkalmazni kell.


1095   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 85. § (4).
1096        Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 217. §, 12. számú melléklet 2. Módosította: 2009. évi LXXXV. törvény 125. § (1).
1097   Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLVI. törvény 361. § (1) 30. Hatálytalan: 2012. I. 1-től.
1098 Hatályon kívül helyezte: 2010. évi CXXII. törvény 171. § 17. Hatálytalan: 2011. I. 1-től.
1099 Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLVI. törvény 361. § (1) 31. Hatálytalan: 2012. I. 1-től.
1100   Módosította: 2009. évi LXXXV. törvény 125. § (1).
1101    Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 362. §, 12. melléklet 1. Hatályos: 2012. I. 1-től.
1102  Megállapította: 2010. évi CLIII. törvény 45. § (4), Melléklet. Módosította: 2011. évi CLXVII törvény 92. § i).
1103    Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 155. §, 9. számú melléklet 1. Hatályos: 2011. I. 1-től.
1104    Megállapította: 2004. évi CI. törvény 230. §, 15. számú melléklet 2. Módosította: 2006. évi CIX. törvény 85. § (4).
1105    Beiktatta: 2006. évi LXI törvény 131. §, 8. számú melléklet 1. A 2006. évi CXXXI törvény 156. § (4) bekezdésével módosított szöveggel lép hatályba 2007. I. 1-jén.
1106  Beiktatta: 2010. évi CXXII törvény 155. §, 9. számú melléklet 2. Hatályos: 2011. I. 1-től.
1107   Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 155. §, 9. számú melléklet 3. Hatályos: 2011. I. 1-től.
1108   Beiktatta: 2007. évi CXXVI. törvény 217. §, 12. számú melléklet 4. Módosította: 2008. évi LXXXI törvény 225. § (1) q), 2010. évi CXXII törvény 154. § 29., 2011. évi CLXXXI törvény 122. § (2).
1109   A második mondat szövegét megállapította: 2006. évi LXI törvény 131. §, 8. számú melléklet 2. Számozását módosította: 2007. évi CXXVI. törvény 217. §, 12. számú melléklet 4. Módosította: 2012.
évi XCIII. törvény 56. § (1) g).
1110    Beiktatta: 2005. évi LXXVI törvény 6. § (2). Módosította: 2006. évi CIX. törvény 85. § (4). Számozását módosította: 2007. évi CXXVI. törvény 217. §, 12. számú melléklet 4. Módosította: 2008. évi
LXXXI törvény 225. § (1) r).
1111      Megállapította: 2005. évi CXIX. törvény 128. §, 17. számú melléklet. Hatályos: 2006. I. 1-től.
1112    Megállapította: 2012. évi LXIX. törvény 42. §, 1. melléklet. Hatályos: 2012. VI. 20-tól. Végre nem hajtható módosítására lásd: 2012. évi XCIII törvény 56. § (1) g).
1113    Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 362. §, 12. melléklet 3. Hatályos: 2012. I. 1-től.
1114    Megállapította: 2004. évi XXVII törvény 18. §, 2. számú melléklet. Módosította: 2011. évi CLVI törvény 360. § (1) 63.


1115    Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 362. §, 12. melléklet 4. Hatályos: 2012. I. 1-től.


1116    Megállapította: 2012. évi CXLVI. törvény 11. §, Melléklet. Hatályos: 2013. I. 1-től.
1117    Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 360. § (1) 65.
1118    Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 360. § (1) 66.
1119    Beiktatta: 2010. évi CXXII. törvény 155. §, 9. számú melléklet 4. Hatályos: 2011. I. 1-től.
1120  Módosította: 2006. évi CIX. törvény 85. § (4).
1121    Beiktatta: 2004. évi CI. törvény 230. §, 15. számú melléklet 3. Módosította: 2009. évi CXV. törvény 76. § (15).
1122    Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLVI. törvény 361. § (1) 32. Hatálytalan: 2012. I. 1-től.
1123    Beiktatta: 2009. évi LXXVII. törvény 110. §, 9. melléklet. Hatályos: 2010. I. 1-től.
1124    Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLVI. törvény 361. § (2) 8. Hatálytalan: 2012. I. 1-től.
1125    Megállapította: 2009. évi LXXVII. törvény 110. §, 10. melléklet 1. Módosította: 2010. évi CXXII. törvény 171. § 19.
1126  Megállapította: 2009. évi LXXVII. törvény 110. §, 10. melléklet 1. Módosította: 2010. évi CXXII. törvény 154. § 30.
1127   Megállapította: 2009. évi LXXVII. törvény 110. §, 10. melléklet 1. Hatályos: 2010. I. 1-től.
1128    Hatályon kívül helyezte: 2010. évi CXXII. törvény 171. § 20. Hatálytalan: 2011. I. 1-től.
1129    Módosította: 2005. évi XXVI. törvény 66. § (2), 2006. évi CIX. törvény 85. § (4), 2009. évi LXXXV. törvény 125. § (1), 2010. évi CXXII. törvény 154. § 31.
1130    Megállapította: 2009. évi LXXVII. törvény 110. §, 10. melléklet 2. Módosította: 2010. évi  CXXII. törvény 154. § 32.


Navigáció:

Visszalépés a Törvénytár: Törvény az adózás rendjéről - fejezetek választása oldalra