A számvitelről - mellékletek


1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez
A mérleg előírt tagolása
"A" változat
Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
1.     Alapítás-átszervezés aktivált értéke
2.     Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
3.     Vagyoni értékű jogok
4.     Szellemi termékek
5.     Üzleti vagy cégérték
6.     Immateriális javakra adott előlegek
7.     Immateriális javak értékhelyesbítése
II. Tárgyi eszközök
1.     Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2.     Műszaki berendezések, gépek, járművek
3.     Egyéb berendezések felszerelések, járművek
4.     Tenyészállatok
5.     Beruházások felújítások
6.     Beruházásokra adott előlegek
7.     Tárgyi eszközök értékhelyesbítése


III. Befektetett pénzügyi eszközök
1.  Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
2.  Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
3.  Egyéb tartós részesedés
4.  Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
5.  Egyéb tartósan adott kölcsön
6.  Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
7.  Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
8.  599 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
B.  Forgóeszközök
I.  Készletek
1.     Anyagok
2.     Befejezetlen termelés és félkész termékek
3.     Növendék-, hízó- és egyéb állatok
4.     Késztermékek
5.     Áruk
6.     Készletekre adott előlegek
II.  Követelések
1.  Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
2.  Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
3.  Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
4.  Váltókövetelések
5.  Egyéb követelések
6.  600 Követelések értékelési különbözete
7.  601 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
III.  Értékpapírok
1.  Részesedés kapcsolt vállalkozásban
2.  Egyéb részesedés
3.  Saját részvények, saját üzletrészek
4.  Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
5.  602 Értékpapírok értékelési különbözete
IV Pénzeszközök
1.     Pénztár, csekkek
2.     Bankbetétek
C.  Aktív időbeli elhatárolások
1.     Bevételek aktív időbeli elhatárolása
2.     Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
3.     Halasztott ráfordítások


Eszközök összesen
Források (passzívák)
D. Saját tőke
I. Jegyzett tőke
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)
III.  Tőketartalék
IV Eredménytartalék
V.  Lekötött tartalék
VI.  Értékelési tartalék
1.  603Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
2.  604 Valós értékelés értékelési tartaléka
VII.  Mérleg szerinti eredmény
E. Céltartalékok
1.     Céltartalék a várható kötelezettségekre
2.     Céltartalék a jövőbeni költségekre
3.     Egyéb céltartalék
F.  Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
1.     Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
2.     Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
3.     Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
1.     Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2.     Átváltoztatható kötvények
3.     Tartozások kötvénykibocsátásból
4.     Beruházási és fejlesztési hitelek
5.     Egyéb hosszú lejáratú hitelek
6.     Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
7.     Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
8.     Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
III.  Rövid lejáratú kötelezettségek
1.  Rövid lejáratú kölcsönök
- ebből: az átváltoztatható kötvények
2.     Rövid lejáratú hitelek
3.     Vevőktől kapott előlegek
4.     Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
5.     Váltótartozások
6.     Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben


7.  Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
8.  Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
9.  605 Kötelezettségek értékelési különbözete
10. 606 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete
G. Passzív időbeli elhatárolások
1.     Bevételek passzív időbeli elhatárolása
2.     Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
3.     Halasztott bevételek
Források összesen
A mérleg előírt tagolása 
"B" változat
A. Befektetett eszközök
I.  Immateriális javak
1.     Alapítás-átszervezés aktivált értéke
2.     Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
3.     Vagyoni értékű jogok
4.     Szellemi termékek
5.     Üzleti vagy cégérték
6.     Immateriális javakra adott előlegek
7.     Immateriális javak értékhelyesbítése
II.  Tárgyi eszközök
1.     Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2.     Műszaki berendezések, gépek, járművek
3.     Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
4.     Tenyészállatok
5.     Beruházások, felújítások
6.     Beruházásokra adott előlegek
7.     Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III.  Befektetett pénzügyi eszközök
1.Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
2.     Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
3.     Egyéb tartós részesedés
4.     Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
5.     Egyéb tartósan adott kölcsön


6.  Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
7.  Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
8.  607 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
B.  Forgóeszközök
I.  Készletek
1.     Anyagok
2.     Befejezetlen termelés és félkész termékek
3.     Növendék-, hízó- és egyéb állatok
4.     Késztermékek
5.     Áruk
6.     Készletekre adott előlegek
II.  Követelések
1.  Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
2.  Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
3.  Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
4.  Váltókövetelések
5.  Egyéb követelések
6.  608 Követelések értékelési különbözete
7.  609 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
III.  Értékpapírok
1.  Részesedés kapcsolt vállalkozásban
2.  Egyéb részesedés
3.  Saját részvények, saját üzletrészek
4.  Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
5.  610 Értékpapírok értékelési különbözete
IV Pénzeszközök
1.     Pénztár, csekkek
2.     Bankbetétek
C.  Aktív időbeli elhatárolások
1.     Bevételek aktív időbeli elhatárolása
2.     Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
3.     Halasztott ráfordítások
D.  Egy éven belül esedékes kötelezettségek
1.  Rövid lejáratú kölcsönök
- ebből: az átváltoztatható kötvények
2.     Rövid lejáratú hitelek
3.     Vevőktől kapott előlegek


4.  Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
5.  Váltótartozások
6.  Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
7.  Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
8.  Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
9.  611 Kötelezettségek értékelési különbözete
10. 612 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete
E. Passzív időbeli elhatárolások
1.     Bevételek passzív időbeli elhatárolása
2.     Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
3.     Halasztott bevételek
F.  Forgóeszközök - rövid lejáratú kötelezettségek különbözete (B+C-D-E)
G. Az eszközök összértéke az egy éven belül esedékes kötelezettségek levonása után (A+F)
H. Egy évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
I.  Hosszú lejáratú kötelezettségek
1.     Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2.     Átváltoztatható kötvények
3.     Tartozások kötvénykibocsátásból
4.     Beruházási és fejlesztési hitelek
5.     Egyéb hosszú lejáratú hitelek
6.     Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
7.     Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
8.     Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
II.  Hátrasorolt kötelezettségek
1.     Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
2.     Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
3.     Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
I. Céltartalékok
1.     Céltartalék a várható kötelezettségekre
2.     Céltartalék a jövőbeni költségekre
3.     Egyéb céltartalék
J. Saját tőke
I.  Jegyzett tőke
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
II.  Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 
III. Tőketartalék IV Eredménytartalék
V.  Lekötött tartalék
VI.  Értékelési tartalék
1.  613Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
2.  614 Valós értékelés értékelési tartaléka
VII.  Mérleg szerinti eredmény2. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez Az eredménykimutatás előírt tagolása 
(összköltség eljárással)
"A" változat
1.            Belföldi értékesítés nettó árbevétele
2.            Exportértékesítés nettó árbevétele
I.  Értékesítés nettó árbevétele (01+02)
3.            Saj át termelésű készletek állományváltozása
4.            Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II.  Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)
III.  Egyéb bevételek
Ebből: visszaírt értékvesztés
5.            Anyagköltség
6.            Igénybe vett szolgáltatások értéke
7.            Egyéb szolgáltatások értéke
8.            Eladott áruk beszerzési értéke
9.            Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
IV           Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)
10.      Bérköltség
11.      Személyi jellegű egyéb kifizetések
12.      Bérjárulékok
Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)
VI.  Értékcsökkenési leírás
VII.  Egyéb ráfordítások
Ebből: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)
13.      Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
14.      Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott


15.     Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
16.     Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
17.6 15 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Ebből: értékelési különbözet
VIII.  Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)
18.     Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
19.     Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
20.  Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
21.6 16 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
Ebből: értékelési különbözet
IX.  Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)
C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)
X.  Rendkívüli bevételek
XI.  Rendkívüli ráfordítások
D. Rendkívüli eredmény (X-XI)
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)
XII.  Adófizetési kötelezettség
F.  Adózott eredmény (+E-XII)
22.      Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre
23.      Jóváhagyott osztalék, részesedés
G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)
Az eredménykimutatás előírt tagolása (összköltség eljárással)
"B" változat
Ráfordítások
I.  Saját termelésű készletek állományának csökkenése
1.            Anyagköltség
2.            Igénybe vett szolgáltatások értéke
3.            Egyéb szolgáltatások értéke
4.            Eladott áruk beszerzési értéke
5.            Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
II.  Anyagjellegű ráfordítások (01+02+03+04+05)
6.            Bérköltség
7.            Személyi jellegű egyéb kifizetések


08.  Bérjárulékok
III. Személyi jellegű ráfordítások (06+07+08)
IV Értékcsökkenési leírás
V Egyéb ráfordítások
Ebből: értékvesztés
VI.  Üzemi (üzleti) tevékenység ráfordításai
(I+II+III+IV+V)
A.  Üzemi (üzleti) tevékenység nyeresége (VI<XIV)
09.  Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
10. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 11. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 12.6 17 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
Ebből: értékelési különbözet
VII.  Pénzügyi műveletek ráfordításai (09+10+11+12)
B.  Pénzügyi műveletek nyeresége (VII<XV)
C.  Szokásos vállalkozási eredmény (nyereség)
[(A+B)>(H+I)]
VIII.  Rendkívüli ráfordítások
D.  Rendkívüli eredmény (nyereség) (VIII<XVI)
E Adózás előtti eredmény (nyereség)
[(C+D)>(J+K)]
IX.  Adófizetési kötelezettség
F.  Adózott eredmény (nyereség) [(E-IX)>O]
X.. Jóváhagyott osztalék, részesedés
G. Mérleg szerinti eredmény (nyereség)
Összesen (VI+VII+VIII+IX+X+G)
Bevételek
13.    Belföldi értékesítés nettó árbevétele
14.    Exportértékesítés nettó árbevétele
XI.  Értékesítés nettó árbevétele (13+14)
15.    Saj át termelésű készletek állománynövekedése
16.    Saját előállítású eszközök aktivált értéke
XII.  Aktivált saj át teljesítmények értéke (15+16)
XIII.       Egyéb bevételek
Ebből: visszaírt értékvesztés
XIV Üzemi (üzleti) tevékenység bevételei
(XI+XII+XIII)
H. Üzemi (üzleti) tevékenység vesztesége (VI>XIV)
17. Kapott (járó) osztalék és részesedés


Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
18.  Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
19.  Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
20.  Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
21.  618 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Ebből: értékelési különbözet
XV Pénzügyi műveletek bevételei
(17+18+19+20+21)
I. Pénzügyi műveletek vesztesége (VII>XV)
J. Szokásos vállalkozási eredmény (veszteség)
[(A+B)<(H+I)]
XVI.  Rendkívüli bevételek
K. Rendkívüli eredmény (veszteség) (VIII>XVI)
L. Adózás előtti eredmény (veszteség)
[(C+D)<(J+K)]
M. Adózott eredmény (veszteség) [(E-IX)<0] vagy [(L+IX)>0]
XVII.  Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre
N. Mérleg szerinti eredmény (veszteség)
Összesen (XIV+XV+XVI+XVII+N)


3. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez

Az eredménykimutatás előírt tagolása (forgalmi költség eljárással)
"A" változat
1.            Belföldi értékesítés nettó árbevétele
2.     Exportértékesítés nettó árbevétele
I.  Értékesítés nettó árbevétele (01+02)
3.            Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége
4.     Eladott áruk beszerzési értéke
5.     Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
II.  Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)
III.  Értékesítés bruttó eredménye (I-II)
6.            Értékesítési, forgalmazási költségek
7.     Igazgatási költségek


08. Egyéb általános költségek
IV Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)
V Egyéb bevételek
Ebből: visszaírt értékvesztés VI. Egyéb ráfordítások
Ebből: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (+III-IV+V-VI)
A következő sorok értelemszerűen megegyeznek a 2. számú melléklet "A" változat 13-23. és VIII-XII., valamint a B-G. soraival.
Az eredménykimutatás előírt tagolása (forgalmi költség eljárással)
"B" változat
Ráfordítások
1.            Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége
2.     Eladott áruk beszerzési értéke
3.     Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
I. Értékesítés közvetlen költségei (01+02+03)
4.            Értékesítési, forgalmazási költségek
5.     Igazgatási költségek
6.     Egyéb általános költségek
II. Értékesítés közvetett költségei (04+05+06)
III. Egyéb ráfordítások
Ebből: értékvesztés IV Üzemi (üzleti) tevékenység ráfordításai (I+II+III) A. Üzemi (üzleti) tevékenység nyeresége (IV<XI)
A Ráfordítások következő sorai értelemszerűen megegyeznek a 2. számú melléklet "B" változat 09-12. és VII-X., valamint B-G. soraival.
Bevételek
11.    Belföldi értékesítés nettó árbevétele
12.    Exportértékesítés nettó árbevétele
IX.  Értékesítés nettó árbevétele (11+12)
X.  Egyéb bevételek
Ebből: visszaírt értékvesztés
XI.  Üzemi (üzleti) tevékenység bevételei (IX+X)
H. Üzemi (üzleti) tevékenység vesztesége (IV>XI)
A Bevételek következő sorai értelemszerűen megegyeznek a 2. számú melléklet "B" változat 17-21. és XV-XVII., valamint I-N. soraival.4. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez
Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása
Eszközök (aktívák):
A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
ebből: pénzkiadásból származó követelések
pénzmozgáshoz nem kapcsolódó követelések619 III. Értékpapírok IV Pénzeszközök
Források (passzívák):
C. Saját tőke
I. Jegyzett tőke
II. Tőketartalék
III. Eredménytartalék
IVLekötött tartalék
V   Egyszerűsített mérleg szerinti eredmény
D. Tartalék
E. Céltartalékok
F.  Kötelezettségek
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
ebből: pénzbevételből származó kötelezettségek pénzmozgáshoz nem kapcsolódó kötelezettségek620


5. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez

Az eredménylevezetés előírt tagolása
A. Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (III+IV)
1.    Pénzügyileg rendezett nettó árbevétel
2.    Pénzügyileg rendezett adóköteles egyéb bevételek I. Adóköteles pénzbevételek (1+2)


3.     Nem pénzben kiegyenlített értékesítés nettó árbevétele
4.     Nem pénzben kiegyenlített egyéb bevételek
II.  Pénzbevételt nem jelentő adóköteles bevételek (3+4)
III.  Adóköteles bevételek (I+II)
5.     Pénzbevételt is jelentő jövedelemadózás alá nem vont bevételek
6.     Pénzbevételt nem jelentő jövedelemadózás alá nem vont bevételek
IV Jövedelemadózás alá nem vont bevételek (5+6)
B. Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások (VIII+IX)
7.     Anyag- és árubeszerzés költségei
8.     Személyi jellegű ráfordítások
9.     Egyéb termelési és kezelési költségek, ráfordítások
V Ráfordításként érvényesíthető kiadások
(7+8+9)
10. Nem pénzben kiegyenlített, nem beruházási célú beszerzések
11 621 Természetben adott juttatások munkavállalóknak, tagoknak
12. Nem pénzben kiegyenlített ráfordítások
VI. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
(10+11+12)
13.    Értékcsökkenési leírás
14.    Értékvesztés
15.    Kifizetett vásárolt készletek állományváltozása +
VII.  Ráfordítást jelentő elszámolások (13+14+15)
VIII.  Ráfordítások összesen (V+VI+VII)
16.    Beruházási kiadások
17.    Egyéb kiadások
IX.  Jövedelemadózásban ráfordításként nem érvényesíthető kiadások (16+17)
C. Pénzügyi eredmény adóköteles tárgyévi változása (I-V)
D. Pénzügyi eredmény jövedelemadózás alá nem vont tárgyévi változása (5-IX)
E. Pénzügyi eredmény tárgyévi változása (+C+D)
F.  Nem pénzben realizált eredmény (II+6-VI-VII)
G. Adózás előtti eredmény (C+F-6)=(III-VIII)
18.    Fizetendő társasági adó H. Adózott eredmény (G-18)
19.    Jóváhagyott osztalék
I. Egyszerűsített mérleg szerinti eredmény (H-19)


6. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez

I.
Az összevont (konszolidált) mérleg előírt tagolása a következő kiegészítésekkel tér el az 1. számú melléklet "A" változata szerinti mérleg tagolásától
1.622 Az A/III. pont kiegészül az alábbi 9. sorral: "9. Tőkekonszolidációs különbözet
-  leányvállalatokból
-  társult vállalkozásokból" 2 623 A B/II. pont kiegészül az alábbi 8. sorral: "8. Konszolidációból adódó (számított) társasági adó követelés"
3. A D. Saját tőke sor az alábbi sorokkal egészül ki:
"VIII. Leányvállalati sajáttőke-változás (+)
IX.  Konszolidáció miatti változások (+)
-  adósságkonszolidálás különbözetéből
-  közbenső eredmény különbözetéből
X.  Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése"
4. Az F/I. pont az alábbi 4. sorral egészül ki:
"4. Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból"
5.624 Az F/III. pont az alábbi 11. sorral egészül ki:
"11. Konszolidációból adódó (számított) társasági adó tartozás"
A tagolás értelemszerűen alkalmazandó az 1. számú melléklet "B" változata szerinti mérlegnél is.
II.
Az összevont (konszolidált) eredménykimutatás előírt tagolása a következő kiegészítésekkel tér el a 2. számú melléklet "A" változata szerinti eredmény kimutatás
tagolásától


1. A "III. Egyéb bevételek" sor az alábbi sorral egészül ki: "III/A. Adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt növelő - konszolidációs különbözet"

2. A "VII. Egyéb ráfordítások" sor az alábbi sorral egészül ki: "VII/A. Adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt csökkentő - konszolidációs különbözet" 
  3. A "13. Kapott (járó) osztalék és részesedés" sor helyett a következő sorokat kell felvenni: "13/a. Kapott osztalékok társult vállalkozástól" "13/b. Kapott osztalékok egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól"
4. A "XII. Adófizetési kötelezettség" sor az alábbi sorral egészül ki: "XII/A. Konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet (+)"  
5. Az "Adózott eredmény" és a "Mérleg szerinti eredmény" közötti sorok a következők szerint változnak: "Adózott eredmény Jóváhagyott osztalék és részesedés Mérleg szerinti eredmény" A tagolás értelemszerűen alkalmazandó a 2. számú melléklet "B" változata, továbbá a 3. számú melléklet "A" és "B" változata szerinti eredménykimutatásnál is.
7. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez
Cash flow-kimutatás


A cash flow-kimutatás tagolása
I.  Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás
(Működési cash flow, 1-13. sorok)
1.     Adózás előtti eredmény +
2.     Elszámolt amortizáció +
3.     Elszámolt értékvesztés és visszaírás +
4.     Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +
5.     Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +
6.     Szállítói kötelezettség változása +
7.     Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +
8.     Passzív időbeli elhatárolások változása +
9.     Vevőkövetelés változása +

10.     Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +
11.     Aktív időbeli elhatárolások változása +
12.     Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -
13.     Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás
(Befektetési cash flow, 14-16. sorok)
14.     Befektetett eszközök beszerzése -
15.     Befektetett eszközök eladása +
16.     Kapott osztalék, részesedés +
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás 
(Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)
17.     Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +
18.     Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +
19.     Hitel és kölcsön felvétele +
20.     Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +
21.     Véglegesen kapott pénzeszköz +
22.     Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -
23.     Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -
24.     Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -
25.     Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -
26.     Véglegesen átadott pénzeszköz -
27.     Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása + IV Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +
A cash flow-kimutatás sorainak tartalma
A cash flow-kimutatásban a vállalkozó - választásának függvényében - a tervezett és a tényadatokat, illetve az előző év és a tárgyév adatait köteles feltüntetni.
A cash flow-kimutatás elkészítéséhez nem elegendőek a mérleg és az eredménykimutatás adatai. Elkészítésénél abból kell kiindulni, hogy a cash flow-kimutatás fő sorai az elnevezéseknek megfelelő pénzeszköz-változásokat tartalmazzák. Ehhez olyan korrekciós tételeket kell alkalmazni, amelyek segítségével - a levezetés alapján mutatkozó - halmozódások kiszűrésre kerülnek.
Ha valamely tétel a befektetési cash flow-ba tartozik (mint a kapott osztalék, a tárgyi eszközök eladásának bevétele), akkor azt a tételt a működési cash flow nem tartalmazhatja, az eredmény hatását ki kell


szűrni. A véglegesen kapott pénzeszköz a finanszírozási cash flow-ba tartozik, és így annak időbelileg elhatárolt összegét a működési cash flow passzív időbeli elhatárolások változása nem tartalmazhatja. Korrekciós tételek amelyeket figyelembe kell venni (a felsorolás nem teljes körű):
1.     Az "1. Adózás előtti eredmény" sorban a tulajdoni részesedések után kapott osztalékkal, részesedéssel az adózás előtti eredményt csökkenteni kell.
2.     A "3. Elszámolt értékvesztés" sorban az adott időszakban elszámolt értékvesztéseket, terven felüli értékcsökkenési leírásokat pozitív előjellel, azok visszaírását negatív előjellel kell figyelembe venni.
3.     A "4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete" soron az adott időszaki céltartalék képzés többletét pozitív előjellel, a céltartalék felhasználás többletét negatív előjellel kell figyelembe venni.
4.     Az "5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye" sorban a befektetett eszközök eladási ára (kamatozó értékpapír esetén a felhalmozott kamattal csökkentett eladási ára) és könyv szerinti értéke közötti nyereséget negatív előjellel, a veszteséget pedig pozitív előjellel kell figyelembe venni.

5.      A "7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása" sorban a vevőktől kapott előlegek a váltótartozások és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állománynövekedését pozitív előjellel, állománycsökkenését negatív előjellel kell figyelembe venni.
6.      Az egyéb sorokon kimutatott eszköz állományváltozásokat (a befektetési cash flow-val, a finanszírozási cash flow-val kapcsolatos tételek kivételével) növekedés esetén negatív előjellel, csökkenés esetén pozitív előjellel kell figyelembe venni, a forrás állományváltozásokat (a befektetési cash flow-val, a finanszírozási cash flow-val kapcsolatos tételek kivételével) pedig növekedés esetén pozitív előjellel, csökkenés esetén negatív előjellel kell beállítani.
7.      A "13. Fizetett (fizetendő) osztalék részesedés" sorban az adott időszak után fizetett (fizetendő, a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált) osztalék, részesedés és a kamatozó részvények után fizetett (fizetendő) kamat összegét kell kimutatni.
8.      A "14. Befektetett eszközök beszerzése" sorban az adott időszakban beszerzett befektetett eszközök pénzügyileg rendezett beszerzési értékét kell kimutatni.
9.      A "15. Befektetett eszközök eladása" sorban az adott időszakban eladott befektetett eszközök eladási árának pénzügyileg is rendezett értékét kell kimutatni, a kamatozó értékpapírok esetében az eladási árban lévő - felhalmozott - kamattal csökkentett összegben. Itt kell továbbá kimutatni a befektetett eszközök közé tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltása miatt kapott, ténylegesen befolyt névérték összegét.

10.     A "17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele" soron az adott időszakban jegyzett tőkeemelésből ténylegesen befolyt pénzösszeget kell kimutatni.
11.     A "18. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele" soron az adott időszakban rövid és hosszú lejáratú kötvények és más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátásából származó, befolyt pénzösszeget kell kimutatni.
12.     A "19. Hitel és kölcsön felvétele" soron az adott időszakban felvett hitelből és igénybe vett kölcsönből befolyt pénzösszeget kell kimutatni.
13.     A "20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása" soron a hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök illetve elhelyezett bankbetétek adott időszakban való törlesztéséből, illetve beváltásából, megszüntetéséből befolyt pénzösszeget kell kimutatni.
14.     A "21. Véglegesen kapott pénzeszközök" soron az adott időszakban jogszabály alapján, a tőke-, illetve eredménytartalék javára véglegesen vagy az eredmény javára fejlesztési célból kapott (befolyt) pénzösszeget kell kimutatni.
jx^ 15. 625 A „22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)” soron az adott időszakban jegyzett tőke leszállítás miatt a tulajdonosok részére kifizetett pénzösszeget kell kimutatni, valamint a bevont saját részvény, üzletrész visszavásárlási (nyilvántartás szerinti) értékét.
16.     A "23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok visszafizetése" soron a kibocsátott kötvények és más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok adott időszakban beváltott, törlesztett összegét kell kimutatni.
17.     A "24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése" soron az igénybe vett hitel, kölcsön adott időszakban törlesztett összegét kell kimutatni.
18.     A "25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek" soron az adott időszakban hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek összegét kell kimutatni.
19.     A "26. Véglegesen átadott pénzeszközök" soron az adott időszakban, jogszabály alapján, a tőke-, illetve eredménytartalék vagy az eredmény terhére véglegesen átadott pénzeszközöket kell kimutatni.
A konszolidált éves beszámoló kiegészítő mellékletének részét képező cash flow-kimutatást a jelen melléklet szerinti szerkezetben is el lehet készíteni a konszolidált éves beszámoló mérlege és eredménykimutatása adatainak felhasználásával. A konszolidációs különbözeteket, illetve azok állományváltozását a cash-flow azon soránál kell figyelembe venni, amelyikben szereplő tételhez a konszolidált beszámolóba tartoznak.
A 14-27. sorokban kizárólag azokkal a vállalkozásokkal szembeni gazdasági eseményekből eredő adatokat kell feltüntetni, amely vállalkozások nem tartoznak a konszolidálásba bevont vállalkozások közé.
Valós értéken történő értékelés alkalmazása esetén további korrekciós tételeket kell figyelembe venni a valós értéken történő értékelés eredményt érintő hatásainak kiszűrésére.626


1  Kihirdetve: 2000. IX. 21.
2  Megállapította: 2009. évi CXV. törvény 68. § (1). Hatályos: 2010. I. 1-től.
3  Beiktatta: 2002. évi XLIII. törvény 26. §. Hatályos: 2003. I. 1-től. Első ízben a 2003. január 1-jével kezdődő adóévre kell alkalmazni.
4  Módosította: 2009. évi CXV. törvény 68. § (2), 2012. évi CXLVII. törvény 34. § (1).
5  Módosította: 2009. évi CXV. törvény 68. § (2), 2012. évi CXLVII. törvény 34. § (1).
6  Módosította: 2009. évi CXV. törvény 68. § (2), 2012. évi CXLVII törvény 34. § (1).
7  Módosította: 2009. évi CXV. törvény 68. § (2), 2012. évi CXLVII törvény 34. § (1).
8  Módosította: 2009. évi CXV. törvény 68. § (2), 2012. évi CXLVII törvény 34. § (1).
9  Megállapította: 2006. évi CXXXI törvény 100. § (1). Módosította: 2012. évi CLXXVIII törvény 322. § (1) 1.
10   Módosította: 2011. évi CLXXV. törvény 139. §.
11     Megállapította: 2004. évi XCIX. törvény 1. § (1). Hatályos: 2005. I. 1-től. Először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra lehet alkalmazni.
12   Hatályon kívül helyezte: 2006. évi IV törvény 367. § 22. Hatálytalan: 2009. VII 1-től. Lásd még: ugyane törvény 365. §.
13   Megállapította: 2010. évi CLXXXV törvény 227. § (10). Hatályos: 2011. I. 1-től.


14   Módosította: 2003. évi LXXXV. törvény 52. § (13).


15 Megállapította: 2002. évi XLII törvény 230. § (1). Hatályos: 2003. I. 1-től. Először a 2003. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2002. évben indult üzleti évről készített beszámolóra lehet alkalmazni.


16   Módosította: 2003. évi LXXXV. törvény 52. § (9).


17   Megállapította: 2002. évi XLII. törvény 230. § (2). Hatályos: 2003. I. 1-től. Először a 2003. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2002. évben indult üzleti évről készített beszámolóra
lehet alkalmazni.
18   Megállapította: 2009. évi LXXVII törvény 146. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi LXXVII törvény 229. §.
19   Megállapította: 2012. évi CLXXVIII törvény 307. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.


20   Hatályon kívül helyezte: 2012. évi CLXXVIII törvény 323. § 1. Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


21   Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 227. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.
22   Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 227. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.
23   Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 227. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.
24   Megállapította: 2010. évi CXXIII törvény 186. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
25   A korábbi utolsó mondatot hatályon kívül helyezte: 2004. évi XCIX. törvény 44. § (3). Hatálytalan: 2005. I. 1-től.
26   Módosította: 2006. évi CXXXI törvény 167. § a).


27   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 227. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.


28   Hatályon kívül helyezte: 2004. évi XCIX. törvény 44. § (4). Hatálytalan: 2005. I. 1-től. Az ilyen címen már kimutatott tételek elszámolását az erre vonatkozó korábbi döntéseknek megfelelően kell
folytatni.
29   Módosította: 2006. évi CXXXI törvény 167. § a).
30   Megállapította: 2005. évi CXII törvény 1. § (2). Módosította: 2006. évi CXXXI törvény 167. § a).
31    Hatályon kívül helyezte: 2004. évi XCIX. törvény 44. § (4). Hatálytalan: 2005. I. 1-től. Az ilyen címen már kimutatott tételek elszámolását az erre vonatkozó korábbi döntéseknek megfelelően kell
folytatni.
32    Megállapította: 2006. évi CXXXI törvény 100. § (2). Hatályos: 2007. I. 1-től. A 2007. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de a 2006. évi üzleti évről készített beszámolóra
is alkalmazni lehet.
33    Módosította: 2012. évi CLXXVIII törvény 322. § (1) 2.
34    Az első mondat szövegét megállapította: 2005. évi CXII törvény 1. § (3). Módosította: 2011. évi CLXVII törvény 75. §.
35    Megállapította: 2008. évi XV. törvény 4. §. Hatályos: 2008. V 1-től.
36   Megállapította: 2008. évi XV. törvény 4. §. Hatályos: 2008. V 1-től. Az utolsó mondatot beiktatta: 2008. évi LXXXII törvény 13. § (1). Hatályos: 2008. XII 10-től.


37   Megállapította: 2003. évi LXXXV törvény 1. § (2). Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.


38 Megállapította: 2001. évi LXXIV törvény 118. §. Hatályos: 2002. I. 1-től. Először a 2002. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2001. évben indult üzleti évről készített beszámolóra lehet alkalmazni.


39   Megállapította: 2003. évi LXXXV törvény 1. § (3). Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.


40   Megállapította: 2003. évi LXXXV. törvény 1. § (4). Hatályos: 2004. I 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
41   Módosította: 2008. évi LXXXII. törvény 30. § (5) b).
42   Módosította: 2008. évi LXXXII. törvény 30. § (5) b).
43   Megállapította: 2010. évi CXXIII törvény 187. §. Módosította: 2011. évi CLVI törvény 256. § (1) 1.
44   Megállapította: 2003. évi LXXXV. törvény 1. § (5). Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
45   Megállapította: 2003. évi LXXXV. törvény 1. § (5). Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
46   Beiktatta: 2003. évi LXXXV törvény 1. § (5). Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
47   Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 1. § (5). Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
48   Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 1. § (5). Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
49   Számozását módosította: 2003. évi LXXXV. törvény 1. § (5).
50   Számozását módosította: 2003. évi LXXXV. törvény 1. § (5).
51   Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 1. § (6). Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
52   Lásd még: 2003. évi LXXXV törvény 52. § (5), 53. §.
53   Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 1. § (6). Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
54   Beiktatta: 2004. évi XCIX. törvény 1. § (3). Hatályos: 2005. I. 1-től. Először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra lehet alkalmazni.
55   Módosította: 2011. évi CLVI törvény 256. § (1) 2.


56   Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 256. § (1) 2.


57   Beiktatta: 2009. évi CXVI törvény 74. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Először a 2010. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, a 2009. évben induló üzleti évről készített
beszámolóra is alkalmazható.
58   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 227. § (3). Hatályos: 2012. I. 1-től.
59   Lásd: ugyane törvény 174. § (2).
60   Módosította: 2012. évi CLXXVIII törvény 322. § (1) 3.


61   Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 228. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
62   Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII. törvény 308. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.
63   Megállapította: 2003. évi LXXXV. törvény 2. §. Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
64   Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 229. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
65   Módosította: 2003. évi LXXXV. törvény 52. § (11).
66   Megállapította: 2003. évi LXXXV. törvény 3. §. Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
67   Beiktatta: 2007. évi CXXVI. törvény 285. §. Hatályos: 2008. I. 1-től. Első alkalommal a 2008. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de a 2007. évi üzleti évről készített
beszámolóra is alkalmazni lehet.
68   Megállapította: 2005. évi XXVI. törvény 49. §. Hatályos: 2005. V 10-től. Rendelkezéseit a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is lehet alkalmazni.
69   Módosította: 2005. évi CXII törvény 30. § (7).
70   Módosította: 2005. évi CXII törvény 30. § (7).
71   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 230. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.


72   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 230. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.


73   Beiktatta: 2002. évi XLII törvény 231. §. Hatályos: 2003. I. 1-től. Először a 2003. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2002. évben indult üzleti évről készített beszámolóra lehet
alkalmazni.
74   Megállapította: 2012. évi CLXXVIII törvény 309. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.
75   Megállapította: 2012. évi CLXXVIII törvény 309. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.
76   Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII törvény 309. § (2). Hatályos: 2013. I. 1-től.
77   Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII törvény 309. § (2). Hatályos: 2013. I. 1-től.
78   Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII törvény 309. § (2). Hatályos: 2013. I. 1-től.
79   Megállapította: 2003. évi LXXXV törvény 4. §. Hatályos: 2005. I. 1-től.
80   Módosította: 2004. évi XCIX. törvény 44. § (6).
81
Beiktatta: 2004. évi XCIX. törvény 3. §. Hatályos: 2005. I. 1-től. Először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.


82   Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 232. §. Módosította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 322. § (1) 4.
83   Módosította: 2006. évi CXXXI. törvény 188. §, 2010. évi CXXIII. törvény 195. §. A korábbi utolsó mondatot hatályon kívül helyezte: 2012. évi CLXXVIII. törvény 323. § 2. Hatálytalan: 2013. I. 1-től.
84   Megállapította: 2007. évi CXXVI törvény 286. §. Hatályos: 2008. I. 1-től. Első alkalommal a 2008. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
85   Módosította: 2006. évi IV. törvény 364. § 12.
86   Módosította: 2006. évi IV törvény 364. § 12.
87   Megállapította: 2012. évi CLXXVIII törvény 310. § (1). Hatályos: 2012. XI 30-tól.
88   Megállapította: 2012. évi CLXXVIII törvény 310. § (1). Hatályos: 2012. XI 30-tól.
89   Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII törvény 310. § (2). Hatályos: 2012. XI 30-tól.
90   A harmadik és negyedik mondatot beiktatta: 2003. évi LXXXV törvény 5. §. A második mondat szövegét módosította: 2011. évi CLVI törvény 256. § (2) 1.
91   A korábbi második mondatot hatályon kívül helyezte: 2003. évi LXXXV. törvény 52. § (6). Hatálytalan: 2004. I. 1-től. Módosította: ugyane törvény 52. § (11).
92   Megállapította: 2003. évi LXXXV. törvény 6. §. Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
93   Módosította: 2003. évi LXXXV törvény 52. § (11).
94   Beiktatta: 2006. évi CXXXI törvény 101. §. Hatályos: 2007. I. 1-től. A 2007. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de a 2006. évi üzleti évről készített beszámolóra is
alkalmazni lehet.
95   Hatályon kívül helyezte: 2012. évi CXLVI törvény 25. §. Hatálytalan: 2012. XII 1-től.
96   Számozását módosította: 2006. évi CXXXI törvény 101. §, 2008. évi LXXXI. törvény 170. §.
97   Számozását módosította: 2006. évi CXXXI törvény 101. §, 2008. évi LXXXI. törvény 170. §.
98   Módosította: 2008. évi LXXXI törvény 233. § (1).
99   Megállapította: 2009. évi LXXVII törvény 147. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi LXXVII törvény 229. § (1).
100   Megállapította: 2009. évi LXXVII törvény 147. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi LXXVII. törvény 229. § (1).
101    Megállapította: 2009. évi LXXVII törvény 147. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi LXXVII. törvény 229. § (1).
102   Megállapította: 2009. évi LXXVII törvény 147. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi LXXVII. törvény 229. § (1).


103   Számozását módosította: 2005. évi CXII. törvény 2. §, 2008. évi LXXXI. törvény 171. §.
104   Megállapította: 2003. évi LXXXV. törvény 7. §. Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
105   Megállapította: 2003. évi LXXXV. törvény 7. §. Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
106   Beiktatta: 2004. évi XCIX. törvény 4. §. Hatályos: 2005. I. 1-től. Először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra lehet alkalmazni.
107   Az első mondat szövegét megállapította: 2004. évi XCIX. törvény 5. §. Módosítva: 2007. évi CVI. törvény 56. § (1) r) alapján.
108   Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 233. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
109   Megállapította: 2004. évi XCIX. törvény 6. §. Módosította: 2006. évi CXXXI. törvény 188. §.
110    Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 311. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.
111      Módosította: 2004. évi XCIX. törvény 44. § (5).
112    Módosította: 2009. évi LXXVII. törvény 183. § (4). Lásd: 2009. évi LXXVII. törvény 229. § (2).
113    Az utolsó mondatot beiktatta: 2002. évi XLII. törvény 232. §. Hatályos: 2003. I. 1-től. Először a 2003. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2002. évben indult üzleti évről készített
beszámolóra lehet alkalmazni.
114    Megállapította: 2008. évi LXXXI. törvény 172. §. Hatályos: 2009. I. 1-től. A 2008. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazható a 2008. évi LXXXI törvény 271. § (2) szerint. A
2009. évben induló üzleti évről készített beszámolóra alkalmazni kell.
115    Módosította: 2006. évi CXXXI törvény 167. § b).
116   Módosította: 2009. évi LXXVII. törvény 183. § (4). Lásd: 2009. évi LXXVII. törvény 229. § (2).
117   Megállapította: 2005. évi CXII törvény 3. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. Először a 2006. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2005. évi üzleti évről készített beszámolóra lehet
alkalmazni.
118    Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII törvény 312. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.
119    Módosította: 2009. évi LXXVII. törvény 183. § (4). Lásd: 2009. évi LXXVII. törvény 229. § (2).
120   Megállapította: 2004. évi XCIX. törvény 7. § (1). Hatályos: 2005. I. 1-től. Először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra lehet
alkalmazni.


121   Megállapította: 2009. évi LXXVII. törvény 148. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi LXXVII. törvény 229. §.


122   Megállapította: 2004. évi XCIX. törvény 7. § (2). Hatályos: 2005. I 1-től. Először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra lehet
alkalmazni.
123   Megállapította: 2004. évi XCIX. törvény 7. § (2). Hatályos: 2005. I 1-től. Először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra lehet
alkalmazni.


124   Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 8. § (2). Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.


125   A második mondatot beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 9. §. Az első mondat szövegét megállapította: 2006. évi CXXXI. törvény 103. § (1). Hatályos: 2007. I. 1-től. A 2007. évben induló üzleti évről
készített beszámolóra kell alkalmazni, de a 2006. évi üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet.
126   Beiktatta: 2006. évi CXXXI. törvény 103. § (2). Hatályos: 2007. I. 1-től. A 2007. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de a 2006. évi üzleti évről készített beszámolóra is
alkalmazni lehet.
127   Módosította: 2011. évi CLVI törvény 256. § (1) 4.
128   Megállapította: 2003. évi LXXXV. törvény 10. §. Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
129   Beiktatta: 2007. évi CXXVI törvény 287. §. Hatályos: 2008. I. 1-től. Első alkalommal a 2008. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de a 2007. évi üzleti évről készített
beszámolóra is alkalmazni lehet.
130   Megállapította: 2012. évi CXLVI törvény 22. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.
131    Megállapította: 2012. évi CXLVI törvény 22. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.
132   Beiktatta: 2006. évi CXXXI törvény 104. §. Hatályos: 2007. I. 1-től. A 2007. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de a 2006. évi üzleti évről készített beszámolóra is
alkalmazni lehet.
133   Beiktatta: 2007. évi CXXVI. törvény 288. §. Hatályos: 2008. I. 1-től. Első alkalommal a 2008. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de a 2007. évi üzleti évről készített
beszámolóra is alkalmazni lehet.


134   Beiktatta: 2007. évi CXXVI. törvény 288. §. Módosította: 2010. évi CXXIII. törvény 195. §.


135   A második mondat szövegét megállapította: 2006. évi CXXXI törvény 105. §. Hatályos: 2007. I. 1-től. A 2007. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de a 2006. évi üzleti
évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet.
136   Módosította: 2001. évi LXXIV. törvény 173. § (3).
137   Megállapította: 2003. évi LXXXV törvény 11. §. Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.


138   Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 11. §. Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.


139   Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 234. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
140   Lásd: 2010. évi CLXXII. törvény 106. §.
141    Megállapította: 2001. évi LXXIV. törvény 120. §. Hatályos: 2002. I. 1-től. Először a 2002. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2001. évben indult üzleti évről készített beszámolóra
lehet alkalmazni.
142   Lásd: 2010. évi CLXXII. törvény 106. §.
143   Módosította: 2006. évi IV. törvény 363. § b).


144   Megállapította: 2009. évi LXXVII. törvény 149. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi LXXVII. törvény 229. §.


145 Megállapította: 2001. évi LXXIV. törvény 121. §. Hatályos: 2002. I. 1-től. Először a 2002. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2001. évben indult üzleti évről készített beszámolóra lehet alkalmazni.


146    Hatályon kívül helyezte: 2001. évi LXXIV törvény 173. § (3). Hatálytalan: 2002. I. 1-től.


147   Beiktatta: 2002. évi XLII. törvény 233. §. Hatályos: 2003. I. 1-től. Először a 2003. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2002. évben indult üzleti évről készített beszámolóra lehet
alkalmazni.
148   Megállapította: 2003. évi LXXXV törvény 12. § (1). Módosította: 2009. évi LXXVII. törvény 183. § (3). Lásd: 2009. évi LXXVII. törvény 229. § (2).
149   Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLVI. törvény 257. § 1. Hatálytalan: 2012. I. 1-től.
150   Megállapította: 2006. évi CXXXI. törvény 106. § (1). Hatályos: 2007. I. 1-től. A 2007. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de a 2006. évi üzleti évről készített beszámolóra
is alkalmazni lehet.
151    Módosította: 2001. évi LXXIV törvény 173. § (3).
152   Beiktatta: 2003. évi LXXXV törvény 12. § (2). Módosította: 2006. évi IV törvény 363. § b).
153
Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 12. § (2). Módosította: 2006. évi IV. törvény 363. § b).
154   Beiktatta: 2006. évi CXXXI. törvény 106. § (2). Hatályos: 2007. I. 1-től. A 2007. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de a 2006. évi üzleti évről készített beszámolóra is
alkalmazni lehet.
155   Megállapította: 2003. évi LXXXV törvény 13. § (1). Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
156   Megállapította: 2003. évi LXXXV. törvény 13. § (2). Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.


157


Megállapította: 2003. évi LXXXV. törvény 13. § (2). Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 256. § (1) 5.


158   Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 13. § (2). Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
159   Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 256. § (1) 5.
160   Megállapította: 2003. évi LXXXV. törvény 14. §. Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
161    Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 256. § (1) 5.
162   Megállapította: 2003. évi LXXXV törvény 14. §. Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
163   Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 14. §. Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
164   Számozását módosította: 2003. évi LXXXV. törvény 14. §.
165   Megállapította: 2004. évi XCIX. törvény 8. § (1). Módosította: 2011. évi CLXVII. törvény 75. §.
166   Megállapította: 2004. évi XCIX. törvény 8. § (1). Hatályos: 2005. I. 1-től. Először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
167   Megállapította: 2012. évi CXLVI. törvény 23. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.
168   Megállapította: 2006. évi CXXXI. törvény 107. §. Hatályos: 2007. I. 1-től. A 2007. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de a 2006. évi üzleti évről készített beszámolóra is
alkalmazni lehet.
169   Módosította: 2005. évi CXII. törvény 30. § (7).
170   Beiktatta: 2003. évi LXXXV törvény 15. §. Hatályos: 2004. I. 1-től. A vállalkozók a 2003. évi üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazhatják.
171    Számozását módosította: 2003. évi LXXXV. törvény 15. §.
172   Beiktatta: 2004. évi XCIX. törvény 8. § (2). Hatályos: 2005. I. 1-től. Először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
173   Megállapította: 2004. évi XCIX. törvény 9. § (1). Módosítva: 2007. évi CVI. törvény 56. § (1) r) alapján.
174   Megállapította: 2004. évi XCIX. törvény 9. § (2). Módosítva: 2007. évi CVI. törvény 56. § (1) r) alapján.
175   Megállapította: 2009. évi LXXVII. törvény 150. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi LXXVII. törvény 229. §.
176   Megállapította: 2003. évi LXXXV. törvény 16. § (1). Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
177   Módosította: 2003. évi LXXXV. törvény 52. § (9), 2005. évi CXII. törvény 30. § (6).
178   Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 16. § (2). Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.


179   Megállapította: 2003. évi LXXXV. törvény 17. §. Hatályos: 2004. I 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
180   Megállapította: 2003. évi LXXXV. törvény 17. §. Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
181    Beiktatta: 2007. évi CXXVI. törvény 289. §. Hatályos: 2008. I. 1-től. Első alkalommal a 2008. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de a 2007. évi üzleti évről készített
beszámolóra is alkalmazni lehet.


182   Módosította: 2004. évi XCIX. törvény 44. § (6).


183   Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 290. § (1). Hatályos: 2008. I. 1-től. Első alkalommal a 2008. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de a 2007. évi üzleti évről
készített beszámolóra is alkalmazni lehet.
184   Az első mondat szövegét módosította: 2007. évi CXXVI. törvény 460. § (1). A második mondatot beiktatta: 2008. évi LXXXI törvény 173. §. Hatályos: 2009. I. 1-től. A 2008. évben induló üzleti évről
készített beszámolóra is alkalmazható a 2008. évi LXXXI törvény 271. § (2) szerint. A 2009. évben induló üzleti évről készített beszámolóra alkalmazni kell.
185   Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII törvény 313. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.
186   Módosította: 2004. évi XCIX. törvény 44. § (5).
187   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 235. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
188   Beiktatta: 2004. évi XCIX. törvény 10. §. Hatályos: 2005. I. 1-től. Először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra lehet alkalmazni.
189   Beiktatta: 2007. évi CXXVI. törvény 290. § (2). Hatályos: 2008. I. 1-től. Első alkalommal a 2008. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de a 2007. évi üzleti évről készített
beszámolóra is alkalmazni lehet.
190   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 236. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
191    Megállapította: 2012. évi CLXXVIII törvény 314. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.


192   Módosította: 2003. évi LXXXV. törvény 52. § (12).


193   Megállapította: 2002. évi XLII törvény 234. § (1). Hatályos: 2003. I. 1-től. Először a 2003. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2002. évben indult üzleti évről készített beszámolóra
lehet alkalmazni.
194   Megállapította: 2012. évi CLXXVIII törvény 315. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.
195   Megállapította: 2010. évi CXXIII törvény 189. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
196   Az utolsó mondatot beiktatta: 2002. évi XLII törvény 234. § (2). Hatályos: 2003. I. 1-től. Először a 2003. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2002. évben indult üzleti évről készített
beszámolóra lehet alkalmazni.


197   Megállapította: 2004. évi XCIX. törvény 11. § (1). Hatályos: 2005. I. 1-től. Először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra lehet
alkalmazni.
198   Megállapította: 2004. évi XCIX. törvény 11. § (1). Hatályos: 2005. I. 1-től. Először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra lehet
alkalmazni.
199   Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 238. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
200   Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 238. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
201    Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 238. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
202   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 239. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.


203   Megállapította: 2006. évi IV törvény 349. § (3). Hatályos: 2006. VII 1-től.


204 Megállapította: 2007. évi CXXVI törvény 291. §. Hatályos: 2008. I. 1-től. Első alkalommal a 2008. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de a 2007. évi üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet.


205   Megállapította: 2012. évi CLXXVIII törvény 316. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.


206   Megállapította: 2006. évi CXXXI törvény 109. §. Hatályos: 2007. I. 1-től. A 2007. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de a 2006. évi üzleti évről készített beszámolóra is
alkalmazni lehet.
207   Megállapította: 2006. évi CXXXI törvény 109. §. Hatályos: 2007. I. 1-től. A 2007. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de a 2006. évi üzleti évről készített beszámolóra is
alkalmazni lehet.
208   Megállapította: 2006. évi CXXXI törvény 109. §. Hatályos: 2007. I. 1-től. A 2007. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de a 2006. évi üzleti évről készített beszámolóra is
alkalmazni lehet.
209   Módosította: 2011. évi CLVI törvény 256. § (1) 7.
210   Módosította: 2004. évi XCIX. törvény 44. § (6).


211   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 240. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.


212   Az utolsó mondatot beiktatta: 2004. évi XCIX. törvény 13. § (2). Hatályos: 2005. I. 1-től. Először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra lehet alkalmazni.
213   Beiktatta: 2004. évi XCIX. törvény 13. § (3). Hatályos: 2005. I. 1-től. Először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra lehet alkalmazni.


214   Beiktatta: 2004. évi XCIX. törvény 13. § (3). Hatályos: 2005. I 1-től. Először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra lehet alkalmazni.
215   Megállapította: 2001. évi LXXIV. törvény 123. §. Számozását módosította: 2004. évi XCIX. törvény 13. § (3).
216   Megállapította: 2001. évi LXXIV. törvény 123. §. Számozását módosította: 2004. évi XCIX. törvény 13. § (3).
217   Megállapította: 2004. évi XCIX. törvény 14. § (1). Hatályos: 2005. I. 1-től. Először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra lehet alkalmazni.
218   Megállapította: 2001. évi LXXIV. törvény 124. §. Hatályos: 2002. I. 1-től. Először a 2002. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2001. évben indult üzleti évről készített beszámolóra
lehet alkalmazni.
219   Beiktatta: 2004. évi XCIX. törvény 14. § (2). Hatályos: 2005. I. 1-től. Először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra lehet alkalmazni.
220   Beiktatta: 2004. évi XCIX. törvény 14. § (2). Módosította: 2008. évi LXXXI törvény 253. §. Lásd még: 2008. évi LXXXI törvény 271. § (2).
221    Megállapította: 2007. évi CXXVI törvény 292. §. Hatályos: 2008. I. 1-től. Első alkalommal a 2008. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
222   Megállapította: 2001. évi LXXIV törvény 125. §. Az utolsó mondatot beiktatta: 2004. évi XCIX. törvény 15. §. Hatályos: 2005. I. 1-től. Először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra
kell, a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra lehet alkalmazni.
223   Megállapította: 2001. évi LXXIV törvény 126. § (1). Hatályos: 2002. I. 1-től. Először a 2002. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2001. évben indult üzleti évről készített beszámolóra lehet alkalmazni.
224   Megállapította: 2001. évi LXXIV törvény 126. § (2). Hatályos: 2002. I. 1-től. Először a 2002. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2001. évben indult üzleti évről készített beszámolóra lehet alkalmazni.
225   Megállapította: 2001. évi LXXIV törvény 126. § (3). Hatályos: 2002. I. 1-től. Először a 2002. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2001. évben indult üzleti évről készített
beszámolóra lehet alkalmazni.
226   Megállapította: 2001. évi LXXIV törvény 126. § (4). Hatályos: 2002. I. 1-től. Először a 2002. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2001. évben indult üzleti évről készített beszámolóra lehet alkalmazni.
227   Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 18. §. Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
228   Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 18. §. Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.


229   Megállapította: 2008. évi LXXXII. törvény 13. § (2). Hatályos: 2008. XII 10-től.


230   Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 18. §. Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
231    Módosította: 2004. évi XCIX. törvény 44. § (6).
232   Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 18. §. Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
233   Módosította: 2010. évi CXXIII. törvény 195. §.
234   Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 18. §. Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
235   Beiktatta: 2003. évi LXXXV törvény 18. §. Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
236   Beiktatta: 2003. évi LXXXV törvény 18. §. Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
237   Lásd még: 2003. évi LXXXV törvény 52. § (5), 53. §.
238   Megállapította: 2010. évi CXXIII. törvény 190. § (1). Hatályos: 2011. I. 1-től.
239   Megállapította: 2003. évi LXXXV. törvény 19. § (1). Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
240   Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 241. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
241    Módosította: 2010. évi CXXIII. törvény 197. §.


242   Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 19. § (2). Módosította: 2004. évi XCIX. törvény 44. § (6).


243 Beiktatta: 2004. évi XCIX. törvény 16. §. Hatályos: 2005. I. 1-től. Először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra lehet alkalmazni. Lásd még: ugyane törvény 45. § (2).


244   Megállapította: 2010. évi CXXIII. törvény 190. § (2). Hatályos: 2011. I. 1-től.


245   Megállapította: 2004. évi XCIX. törvény 17. §. Hatályos: 2005. I. 1-től. Először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra lehet
alkalmazni.
246   Megállapította: 2002. évi XLII. törvény 237. § (1). Módosította: 2009. évi LXXVII. törvény 183. § (4). Lásd: 2009. évi LXXVII. törvény 229. § (2).
247   Megállapította: 2002. évi XLII. törvény 237. § (2). Módosította: 2009. évi LXXVII. törvény 183. § (4). Lásd: 2009. évi LXXVII. törvény 229. § (2).
248   Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 20. §. Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
249   Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 20. §. Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.


250   Módosította: 2003. évi LXXXV. törvény 52. § (9).


251    Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 21. §. Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
252   Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 21. §. Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
253   Módosította: 2009. évi LXXVII. törvény 183. § (4). Lásd: 2009. évi LXXVII. törvény 229. § (2).
254   Módosította: 2006. évi CXXXI. törvény 167. § c).
255   Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 242. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
256   Módosította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 322. § (1) 7.
257   Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 243. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.
258   Módosította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 322. § (1) 8.
259   Megállapította: 2008. évi LXXXI. törvény 174. §. Hatályos: 2009. I. 1-től. A 2008. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazható a 2008. évi LXXXI. törvény 271. § (2) szerint. A
2009. évben induló üzleti évről készített beszámolóra alkalmazni kell.


260   Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 243. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.


261    Beiktatta: 2006. évi CXXXI. törvény 110. §. Hatályos: 2007. I. 1-től. A 2007. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de a 2006. évi üzleti évről készített beszámolóra is
alkalmazni lehet.
262   Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 256. § (1) 8.
263   Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 256. § (1) 8.
264   Módosította: 2004. évi XCIX. törvény 44. § (5), 2011. évi CLVI. törvény 256. § (1) 8.
265   Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 256. § (1) 8.
266   Megállapította: 2004. évi XCIX. törvény 18. §. Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 256. § (1) 8.
267   Megállapította: 2004. évi XCIX. törvény 18. §. Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 256. § (1) 8.
268   Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 256. § (1) 8.
269   Megállapította: 2004. évi XCIX. törvény 19. §. Hatályos: 2005. I. 1-től. Először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra lehet
alkalmazni.


270   Megállapította: 2004. évi XCIX. törvény 19. §. Hatályos: 2005. I. 1-től. Először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra lehet


alkalmazni.
271 Módosította: 2003. évi LXXXV. törvény 52. § (9).
272
Hatályon kívül helyezte: 2009. évi LXXVII. törvény 200. § (1). Hatálytalan: 2010. I. 1-től.
273   Az utolsó mondatot beiktatta: 2004. évi XCIX. törvény 20. § (1). Hatályos: 2005. I. 1-től. Először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2004. évi üzleti évről készített
beszámolóra lehet alkalmazni.
274   Megállapította: 2005. évi CXII. törvény 4. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. Először a 2006. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2005. évi üzleti évről készített beszámolóra lehet
alkalmazni.


275   Hatályon kívül helyezte: 2002. évi XLII. törvény 323. § (4). Hatálytalan: 2003. I. 1-től.


276   Megállapította: 2004. évi XCIX. törvény 20. § (2). Hatályos: 2005. I. 1-től. Először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra lehet
alkalmazni.
277   Beiktatta: 2004. évi XCIX. törvény 20. § (3). Hatályos: 2005. I. 1-től. Először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra lehet
alkalmazni.
278   Beiktatta: 2008. évi LXXXI. törvény 175. § (1). Hatályos: 2009. I. 1-től. A 2008. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazható a 2008. évi LXXXI. törvény 271. § (2) szerint. A 2009.
évben induló üzleti évről készített beszámolóra alkalmazni kell.
279   Beiktatta: 2008. évi LXXXI. törvény 175. § (2). Hatályos: 2009. I. 1-től. A 2008. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazható a 2008. évi LXXXI törvény 271. § (2) szerint. A 2009.
évben induló üzleti évről készített beszámolóra alkalmazni kell.
280   Beiktatta: 2009. évi LXXVII törvény 152. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi LXXVII. törvény 229. §.
281    Módosította: 2008. évi LXXXI törvény 233. § (2). Lásd még: 2008. évi LXXXI törvény 271. § (2).
282   Módosította: 2012. évi CLXXVIII törvény 322. § (1) 9.
283   Megállapította: 2009. évi CXVI törvény 76. §. Módosította: 2012. évi CLXXVIII törvény 322. § (1) 10.
284   Megállapította: 2005. évi CXII törvény 5. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. Először a 2006. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
285   Módosította: 2005. évi CXII törvény 30. § (6).
286   Megállapította: 2004. évi XCIX. törvény 21. §. Hatályos: 2005. I. 1-től. Először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra lehet
alkalmazni.


287   Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLVI törvény 257. § 2. Hatálytalan: 2012. I. 1-től.


288   Hatályon kívül helyezte: 2009. évi LXXVII. törvény 200. § (1). Hatálytalan: 2010. I. 1-től.


289   Beiktatta: 2008. évi LXXXI. törvény 176. §. Hatályos: 2009. I. 1-től. A 2008. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazható a 2008. évi LXXXI. törvény 271. § (2) szerint. A 2009.
évben induló üzleti évről készített beszámolóra alkalmazni kell.
290   Hatályon kívül helyezte: 2001. évi LXXIV. törvény 173. § (3). Hatálytalan: 2002. I. 1-től.
291    Módosította: 2003. évi LXXXV. törvény 52. § (12).
292   Beiktatta: 2009. évi LXXVII. törvény 153. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi LXXVII. törvény 229. §.
293   Megállapította: 2008. évi LXXXI törvény 177. §. Módosította: 2009. évi LXXVII. törvény 200. § (2).
294   Megállapította: 2003. évi LXXXV. törvény 22. § (1). Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
295   Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 22. § (2). Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
296   Megállapította: 2003. évi LXXXV. törvény 22. § (3). Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
297   Módosította: 2003. évi LXXXV törvény 52. § (12), 2012. évi CLXXVIII törvény 322. § (1) 11.
298   Megállapította: 2004. évi XCIX. törvény 22. §. Hatályos: 2005. I. 1-től. Először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra lehet
alkalmazni.
299   Beiktatta: 2003. évi LXXXV törvény 22. § (4). Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
300   Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 22. § (4). Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
301    Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 22. § (4). Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
302   Hatályon kívül helyezte: 2010. évi CXXIII törvény 196. §. Hatálytalan: 2011. I. 1-től.
303   Módosította: 2009. évi LXXVII törvény 200. § (2).
304   Megállapította: 2003. évi LXXXV. törvény 23. § (1). Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
305   Módosította: 2001. évi LXXIV. törvény 173. § (2).
306   Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 23. § (2). Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
307   Megállapította: 2003. évi LXXXV törvény 23. § (3). Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.


308   Módosította: 2003. évi LXXXV. törvény 52. § (12), 2012. évi CLXXVIII. törvény 322. § (1) 11.


309   Megállapította: 2004. évi XCIX. törvény 23. §. Hatályos: 2005. I 1-től. Először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra lehet
alkalmazni.
310   Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 23. § (4). Hatályos: 2004. I 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
311    Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 23. § (4). Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
312   Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 23. § (4). Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
313   Hatályon kívül helyezte: 2010. évi CXXIII. törvény 196. §. Hatálytalan: 2011. I. 1-től.
314   Módosította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 322. § (2).
315   Megállapította: 2006. évi IV. törvény 349. § (4). Hatályos: 2006. VII. 1-től.
316   Módosította: 2003. évi LXXXV. törvény 52. § (12).
317   Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLVI törvény 257. § 3. Hatálytalan: 2012. I. 1-től.


318   Hatályon kívül helyezte: 2003. évi LXXXV törvény 52. § (8). Hatálytalan: 2004. I. 1-től. A folyamatban lévő ügyekben még alkalmazni kell.


319   Beiktatta: 2004. évi XCIX. törvény 24. § (1). Hatályos: 2005. I. 1-től. Először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra lehet
alkalmazni.
320   Megállapította: 2007. évi CXXVI törvény 293. § (1). Hatályos: 2008. I. 1-től. Első alkalommal a 2008. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de a 2007. évi üzleti évről
készített beszámolóra is alkalmazni lehet.


321   Módosította: 2004. évi XCIX. törvény 44. § (6).


322   Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 293. § (2). Hatályos: 2008. I. 1-től. Első alkalommal a 2008. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de a 2007. évi üzleti évről
készített beszámolóra is alkalmazni lehet.
323   Az utolsó mondatot beiktatta: 2007. évi CXXVI. törvény 293. § (3). Hatályos: 2008. I. 1-től. Első alkalommal a 2008. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de a 2007. évi
üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet.
324   Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLVI törvény 257. § 4. Hatálytalan: 2012. I. 1-től.
325   Módosította: 2012. évi CLXXVIII törvény 322. § (2).


326   Megállapította: 2004. évi XCIX. törvény 24. § (2). Hatályos: 2005. I. 1-től. Először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra lehet


alkalmazni.
327   Beiktatta: 2008. évi LXXXI. törvény 178. §. Módosította: 2009. évi LXXVII. törvény 200. § (2).
328   Beiktatta: 2007. évi CXXVI. törvény 293. § (4). Módosította: 2010. évi CXXIII. törvény 195. §.
329   Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 244. §. Módosította: 2012. évi CXLVII. törvény 34. § (2).
330   Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 317. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.
331    Megállapította: 2004. évi XCIX. törvény 25. § (1). Hatályos: 2005. I. 1-től. Először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra lehet
alkalmazni.
332   Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 25. §. Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
333   Megállapította: 2007. évi LXXV. törvény 210. §. Hatályos: 2008. I. 1-től. Rendelkezéseit első alkalommal a 2008-ban induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
334   Beiktatta: 2004. évi XCIX. törvény 25. § (2). Hatályos: 2005. I. 1-től. Először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra lehet
alkalmazni.
335   Megállapította: 2006. évi CXXXI. törvény 112. §. Hatályos: 2007. I. 1-től. A 2007. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de a 2006. évi üzleti évről készített beszámolóra is
alkalmazni lehet.
336   Megállapította: 2006. évi CXXXI. törvény 112. §. Hatályos: 2007. I. 1-től. A 2007. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de a 2006. évi üzleti évről készített beszámolóra is
alkalmazni lehet.


337   Beiktatta: 2004. évi XCIX. törvény 26. §. Hatályos: 2005. I. 1-től. Először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra lehet alkalmazni.


338 Beiktatta: 2007. évi CXXVI. törvény 294. §. Hatályos: 2008. I. 1-től. Első alkalommal a 2008. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de a 2007. évi üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet.


339   Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 26. §. Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.


340   Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 295. §. Hatályos: 2008. I. 1-től. Első alkalommal a 2008. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de a 2007. évi üzleti évről készített
beszámolóra is alkalmazni lehet.
341    Megállapította: 2003. évi LXXXV. törvény 27. § (1). Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
342   Beiktatta: 2004. évi XCIX. törvény 27. §. Hatályos: 2005. I. 1-től. Először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra lehet alkalmazni.


343


Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 27. § (2). Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.


344   Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 27. § (2). Hatályos: 2004. I 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
345   Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 27. § (2). Hatályos: 2004. I 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
346   Megállapította: 2004. évi XCIX. törvény 28. §. Hatályos: 2005. I. 1-től. Először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra lehet
alkalmazni.
347   Módosította: 2010. évi CXXIII. törvény 197. §.
348   Megállapította: 2003. évi LXXXV. törvény 28. § (2). Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.


349   Beiktatta: 2004. évi XCIX. törvény 29. §. Hatályos: 2005. I. 1-től. Először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra lehet alkalmazni.


350 Megállapította: 2004. évi XCIX. törvény 30. §. Hatályos: 2005. I. 1-től. Először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra lehet alkalmazni.


351   Beiktatta: 2006. évi IV törvény 349. § (5). Hatályos: 2006. VII. 1-től.


352   Beiktatta: 2007. évi CXXVI törvény 296. §. Hatályos: 2008. I. 1-től. Első alkalommal a 2008. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de a 2007. évi üzleti évről készített
beszámolóra is alkalmazni lehet.
353   Az utolsó mondatot beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 245. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
354   Megállapította: 2010. évi CXXIII törvény 191. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
355   Megállapította: 2010. évi CXXIII törvény 191. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
356   Beiktatta: 2010. évi CXXIII törvény 191. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
357   Megállapította: 2002. évi XLII törvény 240. §. Hatályos: 2003. I. 1-től. Először a 2003. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2002. évben indult üzleti évről készített beszámolóra
lehet alkalmazni.
358   Hatályon kívül helyezte: 2005. évi CXII törvény 30. § (4). Hatálytalan: 2006. I. 1-től.
359   Beiktatta: 2005. évi CXII törvény 7. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. Először a 2006. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2005. évi üzleti évről készített beszámolóra lehet alkalmazni.
360   A korábbi alcímmel együtt hatályon kívül helyezte: 2012. évi CLXXVIII törvény 323. § 3. Hatálytalan: 2013. I. 1-től.
361    Módosította: 2003. évi LXXXV törvény 52. § (11).


362   Módosította: 2003. évi LXXXV. törvény 52. § (11).


363    Módosította: 2003. évi LXXXV. törvény 52. § (11).
364    Módosította: 2003. évi LXXXV. törvény 52. § (11).
365    Módosította: 2003. évi LXXXV. törvény 52. § (11).
366    Módosította: 2003. évi LXXXV. törvény 52. § (11).


367   Módosította: 2003. évi LXXXV. törvény 52. § (11).


368   Megállapította: 2001. évi LXXIV. törvény 127. §. Hatályos: 2002. I. 1-től. Először a 2002. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2001. évben indult üzleti évről készített beszámolóra
lehet alkalmazni.
369   Módosította: 2001. évi LXXIV. törvény 173. § (3).
370   Módosította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 322. § (1) 12.


371   Módosította: 2003. évi LXXXV. törvény 52. § (11).


372   Az utolsó mondatot megállapította: 2001. évi LXXIV. törvény 128. §. Hatályos: 2002. I. 1-től. Először a 2002. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2001. évben indult üzleti évről
készített beszámolóra lehet alkalmazni.
373   Módosította: 2003. évi LXXXV törvény 52. § (11).
374   Módosította: 2003. évi LXXXV törvény 52. § (11).
375   A korábbi második és harmadik mondatot hatályon kívül helyezte: 2001. évi LXXIV törvény 173. § (3). Módosította: 2003. évi LXXXV törvény 52. § (11).
376   Módosította: 2003. évi LXXXV törvény 52. § (11).
377   Megállapította: 2001. évi LXXIV törvény 129. §. Hatályos: 2002. I. 1-től. Először a 2002. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2001. évben indult üzleti évről készített beszámolóra
lehet alkalmazni.
378   Megállapította: 2002. évi XLII törvény 241. § (1). Hatályos: 2003. I. 1-től. Először a 2003. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2002. évben indult üzleti évről készített beszámolóra
lehet alkalmazni.


379   Módosította: 2001. évi LXXIV. törvény 173. § (3).


380 Megállapította: 2002. évi XLII. törvény 241. § (2). Hatályos: 2003. I. 1-től. Először a 2003. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2002. évben indult üzleti évről készített beszámolóra lehet alkalmazni.


381   Módosította: 2003. évi LXXXV. törvény 52. § (12).


382   Megállapította: 2008. évi LXXXI. törvény 180. §. Módosította: 2009. évi CXVI. törvény 104. § (1). Először a 2010. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, a 2009. évben
induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazható.
383   Módosította: 2010. évi CXXIII. törvény 195. §.
384   Beiktatta: 2008. évi LXXXI. törvény 180. §. Módosította: 2010. évi CXXIII. törvény 195. §.


385   Számozását módosította: 2008. évi LXXXI. törvény 180. §. Módosította: 2008. évi LXXXI. törvény 233. § (2). Lásd még: 2008. évi LXXXI. törvény 271. § (2).


386   Megállapította: 2004. évi XCIX. törvény 31. § (2). Számozását módosította: 2008. évi LXXXI törvény 180. §. Módosította: 2008. évi LXXXI törvény 233. § (2). Lásd még: 2008. évi LXXXI törvény
271. § (2).
387   Beiktatta: 2004. évi XCIX. törvény 31. § (3). Számozását módosította: 2008. évi LXXXI törvény 180. §. Módosította: 2008. évi LXXXI törvény 233. § (2). Lásd még: 2008. évi LXXXI törvény 271. §
(2).
388   Beiktatta: 2004. évi XCIX. törvény 31. § (3). A második mondat szövegét megállapította: 2006. évi CXXXI törvény 113. §. Számozását módosította: 2008. évi LXXXI törvény 180. §. Módosította:
2008. évi LXXXI törvény 233. § (2), 2010. évi CXXIII törvény 195. §, 197. §.
389   Módosította: 2012. évi CLXXVIII törvény 322. § (1) 5.
390   Megállapította: 2012. évi CLXXVIII törvény 318. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.
391    Módosította: 2009. évi LXXVII törvény 183. § (2).
392   Módosította: 2009. évi LXXVII. törvény 183. § (1).
393   Beiktatta: 2007. évi CXXVI törvény 298. §. Hatályos: 2008. I. 1-től. Első alkalommal a 2008. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de a 2007. évi üzleti évről készített
beszámolóra is alkalmazni lehet.
394   Módosította: 2011. évi CLVI törvény 256. § (2) 2-3.
395   Módosította: 2011. évi CLVI törvény 256. § (2) 3-4.
396   Módosította: 2011. évi CLVI törvény 256. § (2) 3.
397   Módosította: 2011. évi CLVI törvény 256. § (2) 5.
398   Módosította: 2011. évi CLVI törvény 256. § (2) 6.
399
Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 256. § (2) 7.


400   Módosította: 2009. évi LXXVII. törvény 183. § (1), 2011. évi CLVI. törvény 256. § (2) 8.
401    Megállapította: 2003. évi LXXXV. törvény 32. §. Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
402   Módosította: 2008. évi LXXXI. törvény 233. § (2). Lásd még: 2008. évi LXXXI. törvény 271. § (2).
403   Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 256. § (2) 7.
404   Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 247. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
405   Módosította: 2011. évi CLVI törvény 256. § (2) 8.
406   Helyesbítette: Magyar Közlöny 2000/102.
407   Módosította: 2011. évi CLVI törvény 256. § (2) 7.
408   Módosította: 2011. évi CLVI törvény 256. § (2) 9.
409   Módosította: 2011. évi CLVI törvény 256. § (2) 10.
410   Megállapította: 2003. évi LXXXV. törvény 33. § (1). Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
411    Megállapította: 2003. évi LXXXV törvény 33. § (2). Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
412   Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 33. § (2). Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
413   Beiktatta: 2007. évi LXXV törvény 212. §. Hatályos: 2008. I. 1-től. Rendelkezéseit első alkalommal a 2008-ban induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
414   Beiktatta: 2007. évi CXXVI törvény 299. §. Hatályos: 2008. I. 1-től. Első alkalommal a 2008. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de a 2007. évi üzleti évről készített
beszámolóra is alkalmazni lehet.
415   Beiktatta: 2007. évi CXXVI. törvény 299. §. Hatályos: 2008. I. 1-től. Első alkalommal a 2008. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de a 2007. évi üzleti évről készített
beszámolóra is alkalmazni lehet.
416   Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 33. § (3). Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
417   Számozását módosította: 2003. évi LXXXV törvény 33. § (3).


418   Beiktatta: 2005. évi CXII törvény 8. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. Először a 2006. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2005. évi üzleti évről készített beszámolóra lehet alkalmazni.


419 Megállapította: 2004. évi XCIX. törvény 32. §. Hatályos: 2005. I. 1-től. Először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra lehet alkalmazni.


420   Megállapította: 2006. évi IV. törvény 349. § (6). Hatályos: 2006. VII. 1-től.


421    Beiktatta: 2007. évi CXXVI törvény 300. §. Hatályos: 2008. I. 1-től. Első alkalommal a 2008. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de a 2007. évi üzleti évről készített
beszámolóra is alkalmazni lehet.
422   Beiktatta: 2007. évi CXXVI. törvény 300. §. Hatályos: 2008. I. 1-től. Első alkalommal a 2008. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de a 2007. évi üzleti évről készített
beszámolóra is alkalmazni lehet.
423   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 248. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
424   Módosította: 2006. évi IV törvény 363. § b).
425   Beiktatta: 2007. évi CXXVI. törvény 301. §. Hatályos: 2008. I. 1-től. Első alkalommal a 2008. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
426   Módosította: 2006. évi IV törvény 364. § 12.
427   Megállapította: 2003. évi LXXXV. törvény 35. §. Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
428   Beiktatta: 2006. évi IV törvény 349. § (7). Hatályos: 2006. VII 1-től.
429   Hatályon kívül helyezte: 2004. évi XCIX. törvény 44. § (3). Hatálytalan: 2005. I. 1-től.
430   Módosította: 2006. évi IV törvény 364. § 12.
431    Módosította: 2004. évi XCIX. törvény 44. § (5).
432   Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 36. §. Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
433   A korábbi második mondatot hatályon kívül helyezte: 2006. évi CXXXI törvény 188. §. Hatálytalan: 2007. I. 1-től.
434   Hatályon kívül helyezte: 2006. évi CXXXI törvény 188. §. Hatálytalan: 2007. I. 1-től.
435   Hatályon kívül helyezte: 2010. évi CXXIII törvény 196. §. Hatálytalan: 2011. I. 1-től.
436   Módosította: 2006. évi IV törvény 364. § 12., 2009. évi CXVI törvény 104. § (1). Először a 2010. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, a 2009. évben induló üzleti évről
készített beszámolóra is alkalmazható.
437   Módosította: 2012. évi CLXXVIII törvény 322. § (1) 13.
438   Megállapította: 2010. évi CXXIII törvény 192. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.


439   Hatályon kívül helyezte: 2009. évi LXXVII törvény 200. § (1). Hatálytalan: 2010. I. 1-től.


440   Módosította: 2006. évi I V. törvény 364. § 12.


441    A második mondat szövegét megállapította: 2005. évi CXII. törvény 9. §. Hatályos: 2006. I 1-től. Először a 2006. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2005. évi üzleti évről készített
beszámolóra lehet alkalmazni.
442   A megelőző alcímekkel együtt hatályon kívül helyezte: 2003. évi LXXXV. törvény 52. § (6). Hatálytalan: 2004. I 1-től.
443   Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 256. § (1) 10.
444   Lásd még: 2009. évi CXVI. törvény 154. § (3).
445   Lásd még: 2009. évi CXVI. törvény 154. § (3).
446   Módosította: 2009. évi LXXVII. törvény 183. § (1).
447   Megállapította: 2005. évi CXII. törvény 10. §. Módosította: 2007. évi CXXVI. törvény 460. § (1), 2009. évi LXXVII. törvény 183. § (1).


448   Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 249. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.


449   Módosította: 2007. évi CXXVI. törvény 460. § (1). A második mondat szövegét megállapította: 2009. évi CXVI. törvény 78. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Először a 2010. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, a 2009. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazható.
450   Beiktatta: 2007. évi CXXVI. törvény 302. §. Módosította: 2009. évi LXXVII. törvény 183. § (1).
451    Módosította: 2011. évi XCVI törvény 25. § a).
452   Megállapította: 2009. évi LVI törvény 234. § (1). Hatályos: 2009. X. 1-től. Ezt követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
453   Módosította: 2011. évi XCVI. törvény 25. § a), b).
454   Módosította: 2002. évi XLII törvény 323. § (3). Végre nem hajtható módosítására lásd: 2009. évi LXXVII. törvény 183. § (2).
455   Megállapította: 2009. évi LVI törvény 234. § (2). Módosította: 2009. évi CXVI. törvény 104. § (1), 2011. évi XCVI. törvény 25. § a).
456   Megállapította: 2011. évi XCVI. törvény 20. § (1). Hatályos: 2011. VII 15-től.
457   Megállapította: 2009. évi LVI törvény 234. § (2). Hatályos: 2009. X. 1-től. Ezt követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
458   Módosította: 2011. évi XCVI. törvény 25. § a).
459   Módosította: 2011. évi XCVI. törvény 25. § c).
460   Módosította: 2011. évi XCVI. törvény 25. § d), e).


461    Módosította: 2011. évi XCVI. törvény 25. § f).
462   Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 250. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.
463   Megállapította: 2004. évi XCIX. törvény 33. § (3). Hatályos: 2005. I. 1-től. Először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
464   Módosította: 2009. évi LVI. törvény 235. §.
465   Megállapította: 2011. évi XCVI. törvény 20. § (2). Hatályos: 2011. VII. 15-től.
466   Megállapította: 2009. évi CXLIX. törvény 74. § (2). Hatályos: 2010. I. 1-től.
467   Módosította: 2009. évi LVI törvény 235. §.
468   Módosította: 2009. évi LVI törvény 235. §.
469   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 250. § (2). Hatályos: 2013. I. 1-től.
470   Megállapította: 2009. évi LVI törvény 234. § (3). Hatályos: 2009. X. 1-től. Ezt követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
471    Módosította: 2011. évi XCVI. törvény 25. § c).
472   Módosította: 2011. évi XCVI. törvény 25. § b), e).
473   Módosította: 2011. évi XCVI. törvény 25. § f).
474   Megállapította: 2011. évi XCVI. törvény 20. § (3). Hatályos: 2011. VII 15-től.
475   Beiktatta: 2008. évi LXXXI törvény 181. § (1). Hatályos: 2009. I. 1-től. A 2009. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
476   Módosította: 2011. évi XCVI. törvény 25. § g).
477   Megállapította: 2011. évi XCVI. törvény 20. § (4). Hatályos: 2011. VII 15-től.
478   Megállapította: 2009. évi LVI törvény 234. § (4). Módosította: 2011. évi XCVI törvény 25. § h).
479   Számozását módosította: 2004. évi XCIX. törvény 33. § (4), 2008. évi LXXXI törvény 181. § (1). Módosította: 2006. évi CIX. törvény 91. § b), 2011. évi XCVI. törvény 25. § b).
480   Beiktatta: 2005. évi CXII törvény 11. § (2). Módosította: 2006. évi CIX. törvény 91. § b). Számozását módosította: 2008. évi LXXXI törvény 181. § (1).
481    Beiktatta: 2009. évi LVI törvény 234. § (5). Hatályos: 2009. X. 1-től. Ezt követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.


482   Beiktatta: 2009. évi CXLIX. törvény 74. § (4). Hatályos: 2010. I 1-től.
483   Megállapította: 2011. évi XCVI. törvény 21. §. Hatályos: 2012. X. 1-től.
484   Megállapította: 2011. évi XCVI. törvény 22. §. Hatályos: 2012. X. 1-től.
485   Beiktatta: 2009. évi LVI. törvény 234. § (6). Hatályos: 2009. X. 1-től. Ezt követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
486   Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 256. § (1) 11.
487   Módosította: 2009. évi CXVI. törvény 104. § (2). Először a 2010. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
488   Beiktatta: 2009. évi CXVI. törvény 79. §. Hatályos: 2009. XI. 17-től. Először a 2010. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
489   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 251. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.
490   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 251. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.
491    Hatályon kívül helyezte: 2003. évi LXXXV törvény 52. § (7). Hatálytalan: 2004. I. 1-től. A 2003. évi üzleti évről készített egyszerűsített beszámolóra még alkalmazni kell.
492   Megállapította: 2004. évi XCIX. törvény 34. § (2). Módosította: 2007. évi CXXVI törvény 424. §. Lásd még: 2007. évi CXXVI törvény 486. § (2).
493   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 251. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.


494   Az első mondat szövegét megállapította: 2004. évi XCIX. törvény 35. § (1). Módosította: 2007. évi CXXVI. törvény 460. § (2). Lásd még: 2007. évi CXXVI. törvény 486. § (2).


495   Megállapította: 2004. évi XCIX. törvény 35. § (2). Hatályos: 2005. I. 1-től. Először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra lehet
alkalmazni.
496   Az utolsó mondatot hatályon kívül helyezte: 2007. évi CXXVI. törvény 460. § (2). Hatálytalan: 2008. I. 1-től.
497   Megállapította: 2004. évi XCIX. törvény 35. § (3). Módosította: 2007. évi CXXVI. törvény 460. § (2). Lásd még: 2007. évi CXXVI. törvény 486. § (2).
498   Hatályon kívül helyezte: 2012. évi CLXXVIII törvény 323. § 4. Hatálytalan: 2013. I. 1-től.
499   Megállapította: 2008. évi XCVI. törvény 23. § (1). Végre nem hajtható módosítására lásd: 2012. évi CLXXVIII törvény 323. § 5.
500   Beiktatta: 2004. évi XCIX. törvény 35. § (5). Hatályos: 2005. I. 1-től. Először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra lehet
alkalmazni.
501    Beiktatta: 2004. évi XCIX. törvény 35. § (5). Hatályos: 2005. I. 1-től. Először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra lehet
alkalmazni.


502    Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 252. §. Módosította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 323. § 6.
503    Módosította: 2007. évi CXXVI. törvény 424. §. Lásd még: 2007. évi CXXVI. törvény 486. § (2).


504   Számozását módosította: 2004. évi XCIX. törvény 35. § (5).


505   Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 39. §. Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének
napjától. Rendelkezéseit az Európai Közösségek jogával összhangban, és először a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
506   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 91. § b).
507   Lásd: 8003/2004. (PK 7.) PM tájékoztató.
508   Módosította: 2010. évi CXXIII. törvény 195. §.
509   Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 303. §. Hatályos: 2008. I. 1-től. Lásd még: 2007. évi CXXVI. törvény 486. § (2).
510   Megállapította: 2008. évi XCVI. törvény 23. § (2). Hatályos: 2008. XII 27-től. Lásd még: 2008. évi XCVI. törvény 27. § (9).
511    Megállapította: 2007. évi LXXV. törvény 213. §. Hatályos: 2008. I. 1-től. Rendelkezéseit első alkalommal a 2008-ban induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
512   Módosította: 2011. évi XCVI. törvény 25. § i).
513   Megállapította: 2007. évi LXXV. törvény 213. §. Hatályos: 2008. I. 1-től. Rendelkezéseit első alkalommal a 2008-ban induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
514   Módosította: 2007. évi LXXV. törvény 216. §.
515   Módosította: 2007. évi LXXV törvény 216. §.
516   Megállapította: 2004. évi XCIX. törvény 36. §. Módosította: 2007. évi LXXV. törvény 216. §.
517   Módosította: 2007. évi LXXV törvény 216. §.
518   Módosította: 2006. évi IV. törvény 363. § b), 2007. évi LXXV. törvény 216. §, 2008. évi LXXXI törvény 233. § (2). Lásd még: 2008. évi LXXXI törvény 271. § (2).
519   Beiktatta: 2007. évi LXXV. törvény 214. §. Hatályos: 2008. I. 1-től. Rendelkezéseit első alkalommal a 2008-ban induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
520   Beiktatta: 2007. évi LXXV törvény 215. §. Hatályos: 2008. I. 1-től. Rendelkezéseit első alkalommal a 2008-ban induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
521    Megállapította: 2004. évi XCIX. törvény 37. § (1). Hatályos: 2005. I. 1-től. Először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra lehet
alkalmazni.


522   Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 256. § (2) 11.


523   Megállapította: 2004. évi XCIX. törvény 37. § (2). Hatályos: 2005. I 1-től. Először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra lehet
alkalmazni.
524   Módosította: 2007. évi LXXV. törvény 216. §.
525   Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLVI. törvény 257. § 5. Hatálytalan: 2012. I. 1-től.
526   Beiktatta: 2006. évi CXXXI. törvény 114. §. Hatályos: 2007. I. 1-től. A 2007. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de a 2006. évi üzleti évről készített beszámolóra is
alkalmazni lehet.
527   Megállapította: 2004. évi XCIX. törvény 38. §. Számozását módosította: 2006. évi CXXXI. törvény 114. §.
528   Megállapította: 2004. évi XCIX. törvény 38. §. Számozását módosította: 2006. évi CXXXI törvény 114. §.
529   Módosította: 2004. évi XCIX. törvény 44. § (6).
530   Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 41. §. Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.


531   Módosította: 2001. évi LXXIV. törvény 173. § (2).


532 Megállapította: 2001. évi LXXIV. törvény 131. §. Hatályos: 2002. I. 1-től. Először a 2002. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2001. évben indult üzleti évről készített beszámolóra lehet alkalmazni.


533   Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 42. §. Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.


534   Megállapította: 2006. évi CXXXI törvény 115. §. Hatályos: 2007. I. 1-től. A 2007. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de a 2006. évi üzleti évről készített beszámolóra is
alkalmazni lehet.
535   Megállapította: 2005. évi CXII törvény 12. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. Először a 2006. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2005. évi üzleti évről készített beszámolóra lehet
alkalmazni.
536   Megállapította: 2005. évi CXII törvény 12. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. Először a 2006. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2005. évi üzleti évről készített beszámolóra lehet
alkalmazni.
537   Megállapította: 2008. évi LXXXI törvény 184. §. Hatályos: 2009. I. 1-től. A 2008. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazható a 2008. évi LXXXI törvény 271. § (2) szerint. A
2009. évben induló üzleti évről készített beszámolóra alkalmazni kell.
538   Módosította: 2003. évi LXXXV. törvény 52. § (10), 2008. évi LXXXI törvény 233. § (2). Lásd még: 2008. évi LXXXI törvény 271. § (2).
539   Megállapította: 2003. évi LXXXV törvény 43. § (1). Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.


540   Hatályon kívül helyezte: 2003. évi LXXXV. törvény 52. § (6). Hatálytalan: 2004. I 1-től.
541    Megállapította: 2003. évi LXXXV. törvény 43. § (2). Módosította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 323. § 7.
542   Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 253. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
543   Módosította: 2008. évi LXXXI. törvény 233. § (2). Lásd még: 2008. évi LXXXI. törvény 271. § (2).
544   Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 254. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.
545   A korábbi második mondatot hatályon kívül helyezte: 2001. évi LXXIV törvény 173. § (3). Hatálytalan: 2002. I. 1-től.
546   Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 254. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.
547   Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 254. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.


548   A korábbi alcímekkel együtt hatályon kívül helyezte: 2012. évi CLXXVIII. törvény 323. § 8-11. Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


549   Megállapította: 2004. évi LXIX. törvény 3. § (2). Módosította: 2009. évi CXVI. törvény 104. § (1). Először a 2010. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, a 2009. évben
induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazható.
550   Hatályon kívül helyezte: 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 454. Hatálytalan: 2007. VII. 1-től.
551    Beiktatta: 2006. évi CXXXI törvény 116. §. Hatályos: 2007. I. 1-től.
552   Megállapította: 2006. évi CXXXI törvény 116. §. Hatályos: 2007. I. 1-től.
553   Beiktatta: 2007. évi LXXV törvény 217. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
554   Beiktatta: 2007. évi CXXVI törvény 304. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
555   Beiktatta: 2006. évi CXXXI törvény 117. §. Hatályos: 2007. I. 1-től.
556   Megállapította: 2006. évi CXXXI törvény 117. §. Hatályos: 2007. I. 1-től.
557   Megállapította: 2003. évi LXXXV. törvény 49. § (1). Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
558   Hatályon kívül helyezte: 2009. évi CXVI. törvény 140. §. Hatálytalan: 2010. I. 1-től.
559   Beiktatta: 2002. évi XLII. törvény 244. §. Hatályos: 2003. I. 1-től. Először a 2003. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2002. évben indult üzleti évről készített beszámolóra is lehet
alkalmazni.


560   Beiktatta: 2002. évi XLII. törvény 244. §. Hatályos: 2003. I. 1-től. Először a 2003. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2002. évben indult üzleti évről készített beszámolóra lehet


alkalmazni.
561    Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 49. § (2). Módosította: 2005. évi CXII. törvény 30. § (6), 2007. évi CXXVI. törvény 460. § (1), 2009. évi LXXVII. törvény 200. § (2), 2011. évi CLVI. törvény 256. §
(1) 12., (2) 9.
562   Beiktatta: 2004. évi XCIX. törvény 40. §. Módosította: 2006. évi CXXXI. törvény 188. §.
563   Beiktatta: 2004. évi XCIX. törvény 40. §. Hatályos: 2005. I. 1-től. Először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.


564   Beiktatta: 2005. évi CXII. törvény 13. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. Először a 2006. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2005. évi üzleti évről készített beszámolóra lehet alkalmazni.


565   Beiktatta: 2007. évi CXXVI. törvény 305. §. Hatályos: 2008. I. 1-től. Első alkalommal a 2008. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni. Módosította: 2008. évi LXXXI törvény
233. § (2). Lásd még: 2008. évi LXXXI törvény 271. § (2).
566   Beiktatta: 2010. évi CXXIII törvény 193. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
567   Beiktatta: 2010. évi CXXIII törvény 193. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
568   Beiktatta: 2011. évi XCVI törvény 23. § (1). Hatályos: 2012. X. 1-től.
569   Beiktatta: 2011. évi XCVI. törvény 23. § (1). Hatályos: 2012. X. 1-től.
570   Beiktatta: 2011. évi XCVI. törvény 23. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.
571    Hatályba lép: 2014. I. 1-jén.
572   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 255. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.
573   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 255. § (2). Hatályos: 2011. XI 30-tól.
574   Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 255. § (2). Hatályos: 2011. XI 30-tól.
575   Hatályba lép: 2014. I. 1-jén.
576   Beiktatta: 2012. évi CXLVI törvény 24. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.
577   Beiktatta: 2012. évi CXLVI törvény 24. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.
578   Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII törvény 319. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.
579   Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII törvény 319. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.
580   Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII törvény 319. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.


581    Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII. törvény 319. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.
582   Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII. törvény 319. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.
583   Lásd: 249/2000. (XII 24.) Korm. rendelet, 34/2011. (III 17.) Korm. rendelet, 130/2011. (VII 18.) Korm. rendelet 9. §.
584   Megállapította: 2008. évi I törvény 157. § (9). Módosította: 2008. évi XXIV törvény 2. § (2) b), 2012. évi CLXXVIII törvény 322. § (1) 6.
585   Lásd: 216/2000. (XII 11.) Korm. rendelet, 218/2000. (XII 11.) Korm. rendelet, 219/2000. (XII 11.) Korm. rendelet, 222/2000. (XII 19.) Korm. rendelet, 223/2000. (XII 19.) Korm. rendelet, 224/2000.
(XII 19.) Korm. rendelet, 245/2000. (XII 24.) Korm. rendelet, 252/2000. (XII 24.) Korm. rendelet, 5/2008. (I. 22.) Korm. rendelet, 347/2010. (XII 28.) Korm. rendelet.
586   Megállapította: 2011. évi XCVI törvény 24. § (1). Hatályos: 2011. VII 15-től.
587   Lásd: 202/2003. (XII 10.) Korm. rendelet.
588   Beiktatta: 2006. évi IV törvény 349. § (9). Hatályos: 2006. VII 1-től.
589   Lásd: 72/2006. (IV 3.) Korm. rendelet.
590   Beiktatta: 2009. évi LXXXV. törvény 110. §. Hatályos: 2009. VII 30-tól.
591    Lásd: 327/2009. (XII 29.) Korm. rendelet.
592   Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII törvény 320. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.
593   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 91. § b).
594   Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 50. §. Módosította: 2006. évi CIX. törvény 91. § b).
595   Lásd: 8003/2004. (PK 7.) PM tájékoztató.
596   Beiktatta: 2004. évi XCIX. törvény 41. § (2). Módosította: 2006. évi CIX. törvény 91. § b).
597   Megállapította: 2011. évi XCVI. törvény 24. § (2). Hatályos: 2011. VII 15-től.
598   Lásd: 39/2008. (XII 31.) PM rendelet.
599   Beiktatta: 2003. évi LXXXV törvény 51. §, 1. számú melléklet 1. Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
600   Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 51. §, 1. számú melléklet 2. Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
601    Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 51. §, 1. számú melléklet 2. Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.


602   Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 51. §, 1. számú melléklet 3. Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
603   Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 51. §, 1. számú melléklet 5. Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
604   Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 51. §, 1. számú melléklet 5. Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
605   Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 51. §, 1. számú melléklet 4. Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
606   Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 51. §, 1. számú melléklet 4. Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
607   Beiktatta: 2003. évi LXXXV törvény 51. §, 1. számú melléklet 1. Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
608   Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 51. §, 1. számú melléklet 2. Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
609   Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 51. §, 1. számú melléklet 2. Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
610   Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 51. §, 1. számú melléklet 3. Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
611    Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 51. §, 1. számú melléklet 4. Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
612   Beiktatta: 2003. évi LXXXV törvény 51. §, 1. számú melléklet 4. Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
613   Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 51. §, 1. számú melléklet 5. Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
614   Beiktatta: 2003. évi LXXXV. törvény 51. §, 1. számú melléklet 5. Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
615   Módosította: 2003. évi LXXXV. törvény 51. §, 2. számú melléklet 1.
616   Módosította: 2003. évi LXXXV. törvény 51. §, 2. számú melléklet 1.
617   Módosította: 2003. évi LXXXV törvény 51. §, 2. számú melléklet 2.
618   Módosította: 2003. évi LXXXV. törvény 51. §, 2. számú melléklet 2.
619   Helyesbítette: Magyar Közlöny 2000/102.
620
Helyesbítette: Magyar Közlöny 2000/102.
621 Megállapította: 2004. évi XCIX. törvény 42. §. Hatályos: 2005. I. 1-től. Először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra lehet alkalmazni.


622


Megállapította: 2010. évi CXXIII. törvény 194. §, 6. számú melléklet (1). Hatályos: 2011. I. 1-től.


Megállapította: 2010. évi CXXIII. törvény 194. §, 6. számú melléklet (1). Hatályos: 2011. I. 1-től. Megállapította: 2010. évi CXXIII. törvény 194. §, 6. számú melléklet (2). Hatályos: 2011. I. 1-től. Megállapítva: 2012. évi CLXXVIII törvény 321. §, 12. melléklet alapján. Hatályos: 2013. I. 1-től. Beiktatta: 2004. évi XCIX. törvény 43. §. Hatályos: 2005. I. 1-től. Először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra lehet alkalmazni.