A közjegyzőkről - lV.


NEGYEDIK RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
XTV. fejezet
A törvény hatálybalépése és végrehajtása
Hatálybalépés
176. § Ez a törvény 1991. november 1-jén, a 184-187. §-okban foglalt rendelkezések 1992. január 1-jén lépnek hatályba.
Átmeneti rendelkezések
177. §— (1) E törvénynek az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvénnyel megállapított 20. § (2) bekezdését az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő
módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő áthelyezési eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) A közjegyzőre irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 2014. január 1-jét megelőzően betöltő közjegyző szolgálata 2013. december 31-én szűnik meg.


178-182. §232
Felhatalmazás
183. §222 Felhatalmazást kap a miniszter, hogy - a 12. § (3) bekezdésében foglaltakon túl - rendelettel állapítsa meg:334
a) a közjegyzők működésének folyamatosságához szükséges átmeneti intézkedéseket,
b)335 a közjegyzői állások számát és székhelyét a Magyar Országos Közjegyzői Kamara és az Országos Bírósági Hivatal elnöke véleményének ismeretében, továbbá a közjegyzői állások betöltésének részletes feltételeit,336
c)337 a közjegyzői, közjegyzőjelölti és közjegyzőhelyettesi névjegyzék vezetésével, továbbá a felsoroltak igazolványának a névjegyzék adatai alapján történő kiállításával, az igazolvány tartalmi és formai követelményeivel, valamint nyilvántartásával kapcsolatos rendelkezéseket,
d) a közjegyzők ügyvitelének szabályait,338
e 3— az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a közjegyzői díjszabást,340
f)— az e törvény végrehajtásához szükséges részletes eljárási szabályokat,342
g)343 a Végrendeletek Országos Nyilvántartása vezetésére vonatkozó szabályokat és a nyilvántartásban szereplő adatok körét,344
h)345 a Magyar Országos Közjegyzői Kamaránál vezetett zálogjogi nyilvántartás részletes szabályait, valamint az igénybevételi díjat,
i)346 a közjegyzői levéltár anyagának nyilvántartásával, szakszerű, biztonságos őrzésével, feldolgozásával és használatának biztosításával összefüggő szakmai követelményeket, valamint a levéltári anyagban végezhető selejtezés rendjét,347
j)348 a közjegyzői pályázati eljárás részletes szabályait, és a közjegyzői kinevezéshez készített kamarai javaslatban szereplő pályázati rangsor kialakítása során figyelembe vehető szempontokat és azokhoz rendelhető pontszámokat.
184. §— 185-187. §222
1  Kihirdetve: 1991. X. 7.
2  Megállapította: 1999. évi XLIV. törvény 1. §. Hatályos: 1999. VIII. 1-től.
3  Módosította: 2007. évi LXIV törvény 66. § (3) a).
4  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXCVII törvény 162. § (4). Hatálytalan: 2012. III. 1-től.
5  Megállapította: 2007. évi LXIV törvény 11. §. Hatályos: 2007. VIII 1-től.
6  Módosította: 2011. évi CCI törvény 47. § a).
7  Megállapította: 1999. évi XLIV. törvény 2. §. Hatályos: 1999. VIII 1-től.
8  Megállapította: 2007. évi CLII törvény 17. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.


9   Beiktatta: 2002. évi LV. törvény 42. §. Hatályos: 2003. III. 17-től.
10   Beiktatta: 2009. évi L. törvény 64. § (1). Hatályos: 2009. VI 30-tól.
11     Hatályon kívül helyezte: 2007. évi CLII. törvény 25. § a). Hatálytalan: 2008. I. 1-től. Lásd: 2007. évi CLII. törvény 26. § (4)-(5).
12   Megállapította: 2007. évi LXIV. törvény 12. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
13   Megállapította: 1999. évi XLIV. törvény 3. §. Módosította: 2007. évi LXIV. törvény 66. § (2).
14   Beiktatta: 2007. évi LXIV törvény 13. §. Hatályos: 2007. VIII. 1-től.
15   Beiktatta: 2005. évi LXXXIII. törvény 144. §. Hatályos: 2005. XI. 1-től. Ezt követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
16   Módosította: 2009. évi LVI törvény 41. §.
17   Megállapította: 2009. évi LVI törvény 40. § (1). Hatályos: 2009. X. 1-től. Ezt követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
18   Megállapította: 2009. évi LVI törvény 40. § (1). Hatályos: 2009. X. 1-től. Ezt követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
19   Hatályon kívül helyezte: 2009. évi LVI törvény 42. §. Hatálytalan: 2009. X. 1-től.
20   Módosította: 2009. évi LVI törvény 41. §.
21   Megállapította: 2009. évi LVI törvény 40. § (2). Módosította: 2010. évi CLII. törvény 2. § (6).
22   Módosította: 2009. évi LVI törvény 41. §.
23   Hatályon kívül helyezte: 2009. évi LVI törvény 42. §. Hatálytalan: 2009. X. 1-től.
24   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 167. § (6) i).
25   Lásd: 15/1991. (XI 26.) IM rendelet.
26   Beiktatta: 2012. évi LXXVI törvény 21. §. Hatályos: 2012. VI 27-től.
27   Módosította: 2011. évi CCII törvény 32. § (2) a).
28   Megállapította: 1999. évi XLIV törvény 4. §. Hatályos: 1999. VIII 1-től.
29   Beiktatta: 1999. évi XLIV törvény 5. §. Módosította: 2006. évi CIX. törvény 167. § (6) i).
30   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 167. § (6) i).


31   Hatályon kívül helyezte: 1999. évi XLIV törvény 66. § (3). Hatálytalan: 1999. VIII. 1-től.
32   Megállapította: 1999. évi XLIV. törvény 6. § (1). Hatályos: 1999. VIII 1-től.
33   Hatályon kívül helyezte: 2009. évi CXLIX. törvény 8. §. Hatálytalan: 2010. I. 1-től.
34   Módosította: 2011. évi CCI törvény 46. § a).
35   Hatályon kívül helyezte: 2007. évi CLII törvény 25. § a). Hatálytalan: 2008. I. 1-től.
36   Módosította: 1999. évi XLIV törvény 66. § (2) e).
37   Beiktatta: 1999. évi XLIV törvény 6. § (2). Hatályos: 1999. VIII 1-től.
38   Megállapította: 2009. évi CXLIX. törvény 6. § (1). Hatályos: 2010. I. 1-től.
39   Megállapította: 2009. évi CXLIX. törvény 6. § (1). Hatályos: 2010. I. 1-től.
40   Beiktatta: 2009. évi CXLIX. törvény 6. § (1). Hatályos: 2010. I. 1-től.
41   Beiktatta: 2009. évi CXLIX. törvény 6. § (1). Hatályos: 2010. I. 1-től.
42   Jelölését módosította: 2009. évi CXLIX. törvény 6. § (1).
43   Jelölését módosította: 2009. évi CXLIX. törvény 6. § (1).
44   Jelölését módosította: 2009. évi CXLIX. törvény 6. § (1).
45   Jelölését módosította: 2009. évi CXLIX. törvény 6. § (1).
46   Hatályon kívül helyezte: 2009. évi CXLIX. törvény 8. §. Hatálytalan: 2010. I. 1-től.
47   Beiktatta: 2009. évi CXLIX. törvény 6. § (2). Hatályos: 2010. I. 1-től.
48   Módosította: 2011. évi CLXXIX. törvény 185. §.
49   Megállapította: 2011. évi CCI törvény 45. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.
50   Beiktatta: 2005. évi LXXXIII törvény 145. §. Módosította: 2006. évi CIX. törvény 167. § (6) i).
51   Beiktatta: 2005. évi LXXXIII törvény 145. §. Hatályos: 2005. XI. 1-től. Ezt követően benyújtott pályázatok elbírálása és előterjesztett áthelyezés iránti kérelmek intézése során kell alkalmazni.


52   Megállapította: 1999. évi XLIV. törvény 7. §. Módosította: 2009. évi CXLIX. törvény 7. §.
53   Megállapította: 2011. évi CCI. törvény 45. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.
54   Beiktatta: 2011. évi CCI. törvény 45. § (3). Hatályos: 2012. I. 1-től.
55   Beiktatta: 2004. évi LV. törvény 21. §. Hatályos: 2004. VII. 1-től.
56   Beiktatta: 2007. évi LXIV. törvény 14. §. Hatályos: 2007. VIII 1-től.
57   Beiktatta: 2007. évi LXIV törvény 14. §. Hatályos: 2007. VIII 1-től.
58   Beiktatta: 2007. évi LXIV törvény 14. §. Hatályos: 2007. VIII 1-től.
59   Beiktatta: 2007. évi LXIV törvény 14. §. Hatályos: 2007. VIII 1-től.
60   Megállapította: 2009. évi CXLIX. törvény 6. § (3). Hatályos: 2010. I. 1-től.
61   Megállapította: 2011. évi CCI törvény 45. § (4). Hatályos: 2014. I. 1-től.
62   Módosította: 2011. évi CCI törvény 46. § b).
63   Beiktatta: 2009. évi CXLIX. törvény 6. § (4). Hatályos: 2010. I. 1-től.
64   Megállapította: 2009. évi CXLIX. törvény 6. § (5). Hatályos: 2010. I. 1-től.
65   Megállapította: 1999. évi XLIV törvény 10. §. Hatályos: 1999. VIII 1-től.
66   Megállapította: 2009. évi CXLIX. törvény 6. § (6). Hatályos: 2010. I. 1-től.
67   Módosította: 2011. évi CCI törvény 46. § c).
68   Beiktatta: 2008. évi VIII törvény 3. §. Módosította: 2009. évi L. törvény 72. § (1) a).
69   Módosította: 2009. évi L. törvény 72. § (1) a).
70   Beiktatta: 2008. évi VIII törvény 3. §. Módosította: 2009. évi L. törvény 72. § (1) a).
71   Beiktatta: 2008. évi VIII törvény 3. §. Módosította: 2009. évi L. törvény 72. § (1) b).
72   Beiktatta: 2009. évi L. törvény 64. § (2). Hatályos: 2009. VI 30-tól.
73   Beiktatta: 1999. évi XLIV törvény 11. §. Hatályos: 1999. VIII 1-től.


74   Beiktatta: 1999. évi XLIV. törvény 11. §. Hatályos: 1999. VIII. 1-től.
75   Megállapította: 1999. évi XLIV. törvény 12. §. Hatályos: 1999. VIII 1-től.
76   Megállapította: 1999. évi XLIV törvény 13. §. Hatályos: 1999. VIII 1-től.
77   Módosította: 2009. évi CXLIX. törvény 7. §.
78   Megállapította: 1999. évi XLIV törvény 14. §. Hatályos: 1999. VIII 1-től.
79   Beiktatta: 2009. évi CXLIX. törvény 6. § (7). Hatályos: 2010. I. 1-től.
80   Megállapította: 1999. évi XLIV törvény 15. §. Hatályos: 1999. VIII 1-től.
81   Megállapította: 1999. évi XLIV törvény 16. § (1). Hatályos: 1999. VIII 1-től.
82   Megállapította: 2007. évi LXIV törvény 15. §. Hatályos: 2007. VIII 1-től.
83   Megállapította: 2009. évi L. törvény 64. § (3). Hatályos: 2009. VI 30-tól.
84   Beiktatta: 2009. évi L. törvény 64. § (3). Hatályos: 2009. VI 30-tól.
85   Beiktatta: 2004. évi CI. törvény 294. §. Hatályos: 2005. I. 1-től.
86   Megállapította: 2008. évi VIII törvény 4. § (1). Hatályos: 2008. V 1-től.
87   Módosította: 2008. évi VIII törvény 26. § b).
88   Megállapította: 2008. évi VIII törvény 4. § (2). Hatályos: 2008. V 1-től.
89   Beiktatta: 2004. évi CI. törvény 294. §. Hatályos: 2005. I. 1-től.
90   Megállapította: 2009. évi CXLIX. törvény 6. § (8). Hatályos: 2010. I. 1-től.
91   Módosította: 2011. évi CCI törvény 46. § a).
92   Hatályon kívül helyezte: 2009. évi CXLIX. törvény 8. §. Hatálytalan: 2010. I. 1-től.
93   Beiktatta: 2009. évi CXLIX. törvény 6. § (9). Hatályos: 2010. I. 1-től.
94   Beiktatta: 2009. évi CXLIX. törvény 6. § (9). Hatályos: 2010. I. 1-től.


o
95   Beiktatta: 2009. évi CXLIX. törvény 6. § (9). Hatályos: 2010. I. 1-től.
96   Beiktatta: 2009. évi CXLIX. törvény 6. § (9). Hatályos: 2010. I. 1-től.
97   Beiktatta: 2004. évi CI. törvény 294. §. Hatályos: 2005. I. 1-től.
98   Módosította: 2009. évi LVI. törvény 42. §.
99   Beiktatta: 2008. évi VIII. törvény 5. §. Hatályos: 2008. V. 1-től.
100   Beiktatta: 2004. évi CI. törvény 294. §. Hatályos: 2005. I. 1-től.
101    Módosította: 2010. évi CLII. törvény 2. § (6).
102   Módosította: 2009. évi CXLIX. törvény 8. §.
103   Módosította: 2011. évi CCI. törvény 47. § b).
104   Megállapította: 2009. évi CXLIX. törvény 6. § (10). Hatályos: 2010. I. 1-től.
105   Beiktatta: 2004. évi CI. törvény 294. §. Hatályos: 2005. I. 1-től.
106   Beiktatta: 2004. évi CI. törvény 294. §. Hatályos: 2005. I. 1-től.
107   Hatályon kívül helyezte: 2008. évi VIII. törvény 27. § (5). Hatálytalan: 2008. V. 1-től.
108   Megállapította: 2008. évi VIII. törvény 6. §. Hatályos: 2008. V 1-től.
109   Megállapította: 2008. évi VIII. törvény 6. §. Hatályos: 2008. V 1-től.
110    Megállapította: 1999. évi XLIV. törvény 17. §. Hatályos: 1999. VIII. 1-től.
111      Módosította: 1999. évi XLIV. törvény 66. § (2) a).
112    Módosította: 1999. évi XLIV. törvény 66. § (2) a).
113    Módosította: 1999. évi XLIV. törvény 66. § (2) a).
114    Megállapította: 1999. évi XLIV. törvény 18. §. Az utolsó mondatot beiktatta: 2011. évi CLXXXI. törvény 110. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.
115    Módosította: 2011. évi CCI. törvény 46. § d).
116   Módosította: 2011. évi CCI. törvény 47. § c).


117   Módosította: 2011. évi CCI. törvény 47. § d).
118    Módosította: 2011. évi CCI. törvény 47. § e).
119    Módosította: 2011. évi CCI. törvény 47. § f).
120   Módosította: 2011. évi CCI törvény 47. § g).
121    Módosította: 2006. évi CIX. törvény 167. § (6) i).
122   Az utolsó mondatot beiktatta: 1999. évi XLIV törvény 19. §. Hatályos: 1999. VIII 1-től.
123   Megállapította: 2008. évi VIII törvény 7. §. Hatályos: 2008. V 1-től. Ezt követő választáson megválasztott elnökségi, illetve választmányi tagokra kell alkalmazni.
124   Hatályon kívül helyezte: 2007. évi CLII törvény 25. § a). Hatálytalan: 2008. I. 1-től. Lásd: 2007. évi CLII törvény 26. § (4)-(5).
125   Jelölését módosította: 2001. évi CII törvény 6. § (4).
126   Jelölését módosította: 2001. évi CII törvény 6. § (4).
127   Jelölését módosította: 2001. évi CII törvény 6. § (4).
128   Megállapította: 1999. évi XLIV törvény 21. § (1). Hatályos: 1999. VIII 1-től.
129   Módosította: 1999. évi XLIV törvény 66. § (3).
130   Hatályon kívül helyezte: 2008. évi VIII törvény 27. § (5). Hatálytalan: 2008. V 1-től.
131    Beiktatta: 1999. évi XLIV törvény 21. § (2). Hatályos: 1999. VIII 1-től.
132   Beiktatta: 1999. évi XLIV törvény 21. § (2). Hatályos: 1999. VIII 1-től.
133   Beiktatta: 1999. évi XLIV törvény 21. § (2). Hatályos: 1999. VIII 1-től.
134   Beiktatta: 2005. évi LXXXIII törvény 147. §. Hatályos: 2005. XI 1-től. Ezt követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
135   Módosította: 2009. évi LVI törvény 41. §.
136   Hatályon kívül helyezte: 2009. évi LVI törvény 42. §. Hatálytalan: 2009. X. 1-től.
137   Módosította: 2009. évi CXLIX. törvény 7. §.


138   Beiktatta: 2008. évi VIII. törvény 8. § (1). Hatályos: 2008. V. 1-től.
139   Beiktatta: 2008. évi VIII törvény 8. § (2). Hatályos: 2008. V 1-től.
140   Módosította: 2009. évi LVI törvény 41. §.
141    Módosította: 2011. évi CCI törvény 46. § e).
142   Megállapította: 2009. évi CXLIX. törvény 6. § (11). Hatályos: 2010. I. 1-től.
143   Módosította: 2009. évi CXLIX. törvény 7. §.
144   Megállapította: 2009. évi LVI törvény 40. § (3). Hatályos: 2009. X. 1-től. Ezt követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
145   Megállapította: 2008. évi VIII törvény 9. §. Hatályos: 2008. V 1-től.
146   Beiktatta: 2007. évi LXIV törvény 17. §. Hatályos: 2007. VIII 1-től.
147   Beiktatta: 2008. évi VIII. törvény 10. §. Hatályos: 2008. V 1-től.
148   Megállapította: 1999. évi XLIV törvény 22. §. Hatályos: 1999. VIII 1-től.
149   Módosította: 2011. évi CCI törvény 46. § f).
150   Megállapította: 1999. évi XLIV törvény 23. §. Az utolsó mondatot beiktatta: 2011. évi CLXXXI törvény 110. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.
151    Számozását módosította: 2005. évi LXXXIII törvény 148. § (3).
152   Megállapította: 1999. évi XLIV törvény 24. § (1). Hatályos: 1999. VIII 1-től.
153   Megállapította: 2005. évi LXXXIII törvény 148. § (1). Hatályos: 2005. XI. 1-től.
154   Beiktatta: 1999. évi XLIV törvény 24. § (2). Hatályos: 1999. VIII 1-től.
155   Megállapította: 2010. évi CXV. törvény 51. § (1). Hatályos: 2010. XII 31-től.
156   Beiktatta: 1999. évi XLIV törvény 24. § (3). Hatályos: 2000. I. 1-től.
157   Beiktatta: 2005. évi LXXXIII törvény 148. § (2). Hatályos: 2005. XI. 1-től.
158   Beiktatta: 2008. évi VIII. törvény 11. §. Hatályos: 2008. V 1-től.
159   Beiktatta: 2008. évi VIII. törvény 11. §. Hatályos: 2008. V 1-től.


160   Beiktatta: 2005. évi LXXXIII. törvény 148. § (3). Hatályos: 2005. XI. 1-től. Ezt követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
161    Beiktatta: 2008. évi LXXX. törvény 12. § (5). Módosította: 2009. évi LVI. törvény 41. §.
162   Megállapította: 1999. évi XLIV törvény 25. § (1). Hatályos: 1999. VIII. 1-től.
163   Beiktatta: 1999. évi XLIV törvény 25. § (2). Hatályos: 1999. VIII. 1-től.
164   Beiktatta: 2005. évi LXXXIII. törvény 149. §. Hatályos: 2005. XI. 1-től. Ezt követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
165   Megállapította: 2008. évi VIII. törvény 12. §. Hatályos: 2008. V 1-től. Ezt követő választáson megválasztott elnökségi, illetve választmányi tagokra kell alkalmazni.
166   Megállapította: 1999. évi XLIV törvény 26. §. Hatályos: 1999. VIII. 1-től.
167   Megállapította: 1999. évi XLIV törvény 27. §. Hatályos: 1999. VIII. 1-től.
168   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 167. § (6) i).
169   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 167. § (6) i).
170   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 167. § (6) i).
171    Megállapította: 2005. évi LXXXIII. törvény 150. §. Módosította: 2006. évi CIX. törvény 167. § (6) i), 2011. évi CCI. törvény 47. § h).
172   Beiktatta: 1999. évi XLIV törvény 28. §. Módosította: 2006. évi CIX. törvény 167. § (6) i).
173   Beiktatta: 1999. évi XLIV törvény 28. §. Hatályos: 1999. VIII. 1-től.
174   Beiktatta: 1999. évi XLIV törvény 28. §. Hatályos: 1999. VIII. 1-től.
175   Beiktatta: 1999. évi XLIV törvény 28. §. Hatályos: 1999. VIII. 1-től.
176   Beiktatta: 1999. évi XLIV törvény 28. §. Módosította: 2006. évi CIX. törvény 167. § (6) i).
177   Beiktatta: 1999. évi XLIV törvény 28. §. Hatályos: 1999. VIII. 1-től.
178   Az első mondat szövegét megállapította: 1999. évi XLIV törvény 29. §. Hatályos: 1999. VIII. 1-től.
179   Hatályon kívül helyezte: 1999. évi XLIV törvény 66. § (3). Hatálytalan: 1999. VIII. 1-től.
180   Megállapította: 1999. évi XLIV törvény 30. §. Módosította: 2011. évi CCI. törvény 47. § i).


181    Módosította: 2011. évi CCI. törvény 47. § j).
182   Beiktatta: 2008. évi VIII. törvény 13. §. Hatályos: 2008. V. 1-től.
183   Megállapította: 1999. évi XLIV. törvény 31. §. Hatályos: 1999. VIII 1-től. Az ezt követően elkövetett fegyelmi vétségek miatt indult eljárásokban kell alkalmazni.
184   Megállapította: 1999. évi XLIV törvény 32. §. Hatályos: 1999. VIII 1-től. Az ezt követően elkövetett fegyelmi vétségek miatt indult eljárásokban kell alkalmazni.
185   Megállapította: 1999. évi XLIV törvény 33. §. Hatályos: 1999. VIII 1-től. Az ezt követően elkövetett fegyelmi vétségek miatt indult eljárásokban kell alkalmazni.
186   Megállapította: 1999. évi XLIV törvény 34. §. Hatályos: 1999. VIII 1-től. Az ezt követően elkövetett fegyelmi vétségek miatt indult eljárásokban kell alkalmazni.
187   Számozását módosította: 1999. évi XLIV törvény 35. §.
188   Beiktatta: 1999. évi XLIV törvény 35. §. Hatályos: 1999. VIII 1-től. Az ezt követően elkövetett fegyelmi vétségek miatt indult eljárásokban kell alkalmazni.
189   Módosította: 1999. évi XLIV törvény 66. § (2) b).
190   Módosította: 2011. évi CCI törvény 47. § k).
191    Megállapította: 1999. évi XLIV törvény 36. §. Hatályos: 1999. VIII 1-től. Az ezt követően elkövetett fegyelmi vétségek miatt indult eljárásokban kell alkalmazni.
192   Módosította: 2011. évi CCI törvény 47. § l).
193   Megállapította: 1999. évi XLIV törvény 37. §. Módosította: 2011. évi CCI törvény 47. § m).
194   Beiktatta: 1999. évi XLIV törvény 37. §. Hatályos: 1999. VIII 1-től. Az ezt követően elkövetett fegyelmi vétségek miatt indult eljárásokban kell alkalmazni.
195   Módosította: 2011. évi CCI törvény 47. § n).
196   Megállapította: 2011. évi CCI törvény 45. § (5). Hatályos: 2012. I. 1-től.
197   Módosította: 1999. évi XLIV törvény 66. § (2) b), 2011. évi CCI törvény 47. § o).
198   Megállapította: 1999. évi XLIV törvény 39. §. Hatályos: 1999. VIII 1-től. Az ezt követően elkövetett fegyelmi vétségek miatt indult eljárásokban kell alkalmazni.
199   Beiktatta: 2008. évi VIII. törvény 14. §. Hatályos: 2008. V 1-től.
200   Módosította: 1999. évi XLIV törvény 66. § (2) c).
201    Módosította: 2011. évi CCI törvény 47. § p).
202   Megállapította: 1999. évi XLIV törvény 40. §. Hatályos: 1999. VIII 1-től. Az ezt követően elkövetett fegyelmi vétségek miatt indult eljárásokban kell alkalmazni.


203   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 167. § (6) i).
204   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 167. § (6) i).
205   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 167. § (6) i).
206   Módosította: 1999. évi XLIV. törvény 66. § (2) e).
207   Módosította: 2011. évi CCI törvény 47. § q).
208   Megállapította: 1999. évi XLIV. törvény 41. § (1). Hatályos: 1999. VIII 1-től. Az ezt követően elkövetett fegyelmi vétségek miatt indult eljárásokban kell alkalmazni.
209   Megállapította: 1999. évi XLIV törvény 41. § (2). Hatályos: 1999. VIII 1-től. Az ezt követően elkövetett fegyelmi vétségek miatt indult eljárásokban kell alkalmazni.
210    Megállapította: 1999. évi XLIV törvény 41. § (2). Hatályos: 1999. VIII 1-től. Az ezt követően elkövetett fegyelmi vétségek miatt indult eljárásokban kell alkalmazni.
211    Helyesbítette: Magyar Közlöny 1999/52.
212   Megállapította: 1999. évi XLIV törvény 42. §. Hatályos: 1999. VIII 1-től. Az ezt követően elkövetett fegyelmi vétségek miatt indult eljárásokban kell alkalmazni.
213   Módosította: 1999. évi XLIV törvény 66. § (2) d).
214   Módosította: 1999. évi XLIV törvény 66. § (2) c).
215   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 167. § (6) i).
216   Módosította: 1999. évi XLIV törvény 66. § (2) c).
217   Megállapította: 1999. évi XLIV törvény 43. §. Módosította: 2006. évi CIX. törvény 167. § (6) i).
218   Módosította: 1999. évi XLIV törvény 66. § (2) c).
219   Módosította: 1999. évi XLIV törvény 66. § (2) c).
220   Módosította: 1999. évi XLIV törvény 66. § (2) d).
221    Megállapította: 1999. évi XLIV törvény 44. §. Hatályos: 1999. VIII 1-től. Az ezt követően elkövetett fegyelmi vétségek miatt indult eljárásokban kell alkalmazni.
222   Megállapította: 1999. évi XLIV törvény 44. §. Módosította: 2006. évi CIX. törvény 167. § (6) i).
223   Megállapította: 1999. évi XLIV törvény 44. §. Módosította: 2006. évi CIX. törvény 167. § (6) i).


224   Módosította: 1999. évi XLIV. törvény 66. § (2) d).
225   Módosította: 1999. évi XLIV. törvény 66. § (2) e).
226   Megállapította: 1999. évi XLIV. törvény 45. §. Módosította: 2006. évi CIX. törvény 167. § (6) i).
227   Megállapította: 1999. évi XLIV törvény 46. §. Módosította: 2006. évi CIX. törvény 167. § (6) i), 2011. évi CCI törvény 47. § r).
228   Módosította: 1999. évi XLIV törvény 66. § (2) c).
229   Módosította: 1999. évi XLIV törvény 66. § (2) c).
230   Módosította: 1999. évi XLIV törvény 66. § (2) c).
231    Megállapította: 1999. évi XLIV törvény 47. §. Hatályos: 1999. VIII 1-től. Az ezt követően elkövetett fegyelmi vétségek miatt indult eljárásokban kell alkalmazni.
232   Megállapította: 1999. évi XLIV törvény 48. §. Hatályos: 1999. VIII 1-től. Az ezt követően elkövetett fegyelmi vétségek miatt indult eljárásokban kell alkalmazni.
233   Megsemmisítette: 32/2002. (VII 4.) AB határozat. Hatálytalan: 2002. VII 4-től.
234   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 167. § (6) i).
235   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 167. § (6) i).
236   Az utolsó mondat szövegét megállapította: 1999. évi XLIV törvény 49. §. Módosította: 2006. évi CIX. törvény 167. § (6) i), 2011. évi CCI törvény 47. § s).
237   Módosította: 1999. évi XLIV törvény 66. § (2) e), 2011. évi CCI törvény 47. § t).
238   Módosította: 1999. évi XLIV törvény 66. § (2) e).
239   Megállapította: 1999. évi XLIV törvény 50. §. Hatályos: 1999. VIII 1-től. Az ezt követően elkövetett fegyelmi vétségek miatt indult eljárásokban kell alkalmazni.
240   Megállapította: 1999. évi XLIV törvény 51. §. Hatályos: 1999. VIII 1-től. Az ezt követően elkövetett fegyelmi vétségek miatt indult eljárásokban kell alkalmazni.
241    Megállapította: 1999. évi XLIV törvény 52. §. Hatályos: 1999. VIII 1-től. Az ezt követően elkövetett fegyelmi vétségek miatt indult eljárásokban kell alkalmazni.
242   Megállapította: 1999. évi XLIV törvény 53. §. Hatályos: 1999. VIII 1-től.
243   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 167. § (6) i), 2009. évi CXLIX. törvény 7. §.
244   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 167. § (6) i).
245   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 167. § (6) i).


246   Megállapította: 2007. évi LXIV. törvény 18. §. Hatályos: 2007. VIII. 1-től.
247   Megállapította: 1994. évi LIII törvény 313. §. Hatályos: 1994. IX. 1-től.
248   Módosította: 2009. évi L. törvény 72. § (1) c).
249   Megállapította: 2008. évi VIII. törvény 15. §. Hatályos: 2008. V 1-től.
250   Beiktatta: 2007. évi LXIV törvény 20. §. Hatályos: 2007. VIII 1-től.
251    Beiktatta: 2007. évi LXIV törvény 20. §. Módosította: 2011. évi CCI törvény 47. § u).
252   Beiktatta: 2008. évi VIII. törvény 16. §. Hatályos: 2008. V 1-től.
253   Megállapította: 2007. évi LXIV törvény 21. §. Hatályos: 2007. VIII 1-től.
254   Megállapította: 2007. évi LXIV törvény 22. §. Hatályos: 2007. VIII 1-től.
255   Beiktatta: 2003. évi LXXXI törvény 12. § (2). Hatályos: 2004. VII 1-től.
256   Számozását módosította: 2004. évi XXII törvény 34. § (1).
257   Megállapította: 2007. évi LXIV törvény 23. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
258   Beiktatta: 2007. évi LXIV törvény 23. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
259   Beiktatta: 2004. évi XXII törvény 34. § (1). Hatályos: 2004. V 6-tól. Alkalmazására lásd: 2004. évi XXII törvény 38. §.
260   Számozását módosította: 2007. évi LXIV törvény 24. §.
261    Beiktatta: 2007. évi LXIV törvény 24. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
262   Beiktatta: 2007. évi LXIV törvény 24. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
263   Beiktatta: 2007. évi LXIV törvény 24. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
264   Beiktatta: 2007. évi LXIV törvény 24. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
265   Beiktatta: 2007. évi LXIV törvény 24. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
266   Beiktatta: 2007. évi LXIV törvény 24. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.


267   Beiktatta: 2007. évi LXIV. törvény 24. §. Hatályos: 2008. I 1-től.
268   Beiktatta: 2007. évi LXIV. törvény 24. §. Hatályos: 2008. I 1-től.
269   Beiktatta: 2007. évi LXIV. törvény 24. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
270   Módosította: 2009. évi CXXV. törvény 31. § (4).
271    Megállapította: 2004. évi XXII törvény 34. § (2). Hatályos: 2004. V 6-tól. Alkalmazására lásd: 2004. évi XXII törvény 38. §.
272   Módosította: 2009. évi CXXV. törvény 31. § (4).
273   Megállapította: 2009. évi CXXV. törvény 28. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
274   Beiktatta: 2007. évi LXIV törvény 25. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
275   Megállapította: 2004. évi XXII törvény 34. § (3). Hatályos: 2004. V 6-tól. Alkalmazására lásd: 2004. évi XXII törvény 38. §.
276   Beiktatta: 2004. évi XXII törvény 34. § (3). Hatályos: 2004. V 6-tól. Alkalmazására lásd: 2004. évi XXII törvény 38. §.
277   Jelölését módosította: 2004. évi XXII törvény 34. § (3).
278   Jelölését módosította: 2004. évi XXII törvény 34. § (3).
279   Megállapította: 2007. évi LXIV törvény 26. §. Hatályos: 2007. VIII 1-től.
280   Megállapította: 2008. évi VIII. törvény 17. §. Hatályos: 2008. V 1-től.
281    Beiktatta: 2007. évi LXIV törvény 27. §. Hatályos: 2007. VIII 1-től.
282   Beiktatta: 2008. évi LXXX. törvény 12. § (6). Hatályos: 2009. I. 8-tól.
283   Számozását módosította: 1999. évi XLIV törvény 55. §.
284   Beiktatta: 1999. évi XLIV törvény 55. §. A második mondatot beiktatta: 2007. évi LXIV törvény 28. §. Hatályos: 2007. VIII 1-től.
285   Helyesbítette: Magyar Közlöny 1999/52.
286   Beiktatta: 2003. évi LXXXI törvény 12. § (3). Hatályos: 2004. VII 1-től.
287   Beiktatta: 2008. évi VIII. törvény 18. §. Hatályos: 2008. V 1-től.
288   Megállapította: 1999. évi XLIV törvény 56. §. Hatályos: 1999. VIII 1-től.


289   Megállapította: 2007. évi LXIV. törvény 29. §. Hatályos: 2007. VIII. 1-től.
290   Megállapította: 2007. évi LXIV. törvény 30. §. Hatályos: 2007. VIII 1-től.
291    Megállapította: 2008. évi VIII. törvény 19. §. Hatályos: 2008. V 1-től.
292   Beiktatta: 2007. évi LXIV törvény 31. § (2). Hatályos: 2007. VIII 1-től.
293   Beiktatta: 2007. évi LXIV törvény 31. § (2). Hatályos: 2007. VIII 1-től.
294   Beiktatta: 1996. évi XLVIII. törvény 45. § d). Számozását módosította: 2007. évi LXIV törvény 31. § (2).
295   Lásd: 1996. évi XLVIII törvény.
296   Megállapította: 2007. évi LXIV törvény 32. §. Hatályos: 2007. VIII 1-től.
297   Megállapította: 2007. évi LXIV törvény 33. §. Hatályos: 2007. VIII 1-től.
298   Megállapította: 2007. évi LXIV törvény 34. §. Hatályos: 2007. VIII 1-től.
299   Megállapította: 2007. évi LXIV törvény 35. §. Hatályos: 2007. VIII 1-től.
300   Megállapította: 2007. évi LXIV törvény 36. §. Hatályos: 2007. VIII 1-től.
301    Megállapította: 2007. évi LXIV törvény 36. §. Hatályos: 2007. VIII 1-től.
302   Megállapította: 2007. évi LXIV törvény 36. §. Hatályos: 2007. VIII 1-től.
303   A második mondatot beiktatta: 2007. évi LXIV törvény 37. §. Módosította: 2009. évi L. törvény 72. § (1) d), 2011. évi CCI törvény 47. § v).
304   Megállapította: 2008. évi VIII törvény 20. § (1). Hatályos: 2009. I. 1-től.
305   Megállapította: 1999. évi XLIV törvény 57. §. Hatályos: 2000. I. 1-től.
306   Megállapította: 2007. évi LXIV törvény 38. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
307   Módosította: 2009. évi L. törvény 72. § (1) e).
308   Beiktatta: 2009. évi L. törvény 64. § (4). Hatályos: 2011. VII 1-től.
309   Beiktatta: 2009. évi L. törvény 64. § (4). Hatályos: 2011. VII 1-től.


310   Megállapította: 2009. évi L. törvény 64. § (5). Hatályos: 2010. I 1-től.
311    Megállapította: 2007. évi LXIV. törvény 39. §. Hatályos: 2007. VIII. 1-től.
312   Megállapította: 2007. évi LXIV. törvény 39. §. Hatályos: 2007. VIII 1-től.
313   Megállapította: 1999. évi XLIV törvény 58. §. Hatályos: 2000. I. 1-től.
314   Módosította: 2009. évi L. törvény 72. § (1) g).
315   Hatályon kívül helyezte: 2009. évi L. törvény 73. § g). Hatálytalan: 2010. I. 1-től.
316   Megállapította: 1999. évi XLIV törvény 59. §. Hatályos: 2000. I. 1-től.
317   Módosította: 2007. évi LXIV törvény 66. § (1) b).
318   Megállapította: 1999. évi XLIV törvény 60. §. Hatályos: 2000. I. 1-től.
319   Módosította: 2011. évi CCI törvény 47. § w).
320   Módosította: 2007. évi LXIV törvény 66. § (1) b).
321    Módosította: 2011. évi CCI törvény 47. § x).
322   Megállapította: 2009. évi L. törvény 64. § (6). Hatályos: 2009. VI. 30-tól.
323   Megállapította: 2010. évi CXV. törvény 51. § (2). Hatályos: 2010. XII 31-től.
324   Módosította: 2009. évi L. törvény 72. § (1) h).
325   Módosította: 1999. évi XLIV törvény 66. § (4), 2007. évi LXIV törvény 66. § (1) b), 2009. évi L. törvény 72. § (1) h).
326   Beiktatta: 2008. évi VIII törvény 20. § (2). Hatályos: 2009. I. 1-től.
327   Hatályon kívül helyezte: 2008. évi XLV törvény 40. § b). Hatálytalan: 2009. I. 1-től.
328   Hatályon kívül helyezte: 2008. évi XLV törvény 40. § b). Hatálytalan: 2009. I. 1-től.
329   Megállapította: 1999. évi XLIV törvény 65. §. Hatályos: 1999. VIII 1-től.
330   Megállapította: 2008. évi VIII. törvény 21. §. Hatályos: 2008. V 1-től.
331    Megállapította: 2011. évi CCI törvény 45. § (6). Hatályos: 2012. I. 1-től.


332   Hatályon kívül helyezte: 2009. évi LVI törvény 42. §. Hatálytalan: 2009. X. 1-től.
333   A bevezető mondat szövegét módosította: 1999. évi XLIV. törvény 66. § (3), 2006. évi CIX. törvény 167. § (6) i).
334   Lásd: 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet.
335   Módosította: 1999. évi XLIV. törvény 66. § (2) e), 2011. évi CCI törvény 47. § y).
336   Lásd: 15/1991. (XI 26.) IM rendelet.
337   Megállapította: 2008. évi VIII. törvény 22. §. Hatályos: 2008. V 1-től.
338   Lásd: 37/2003. (X. 29.) IM rendelet, 34/2004. (XI 19.) IM rendelet, 4/2009. (III 6.) IRM rendelet, 62/2009. (XII 17.) IRM rendelet, 83/2009. (XII 30.) IRM rendelet, 29/2010. (XII 31.) KIM rendelet.
339   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 167. § (6) i).
340   Lásd: 14/1991. (XI 26.) IM rendelet, 14/2008. (VI 27.) IRM rendelet, 4/2009. (III 6.) IRM rendelet, 80/2009. (XII 28.) IRM rendelet, 83/2009. (XII 30.) IRM rendelet, 26/2010. (V 11.) IRM rendelet,
29/2010.
(XII 31.) KIM rendelet.
341    Beiktatta: 2007. évi LXIV törvény 40. §. Hatályos: 2007. VIII 1-től.
342   Lásd: 4/2009. (III 6.) IRM rendelet, 83/2009. (XII 30.) IRM rendelet, 62/2009. (XII 17.) IRM rendelet.
343   Megállapította: 2008. évi LXXX. törvény 12. § (7). Hatályos: 2009. I. 8-tól.
344   Lásd: 4/2009. (III 6.) IRM rendelet.
345   Beiktatta: 2007. évi LXXXII. törvény 8. § (4). Hatályos: 2007. VII 1-től.
346   Beiktatta: 2009. évi L. törvény 64. § (7). Hatályos: 2009. VI 30-tól.
347   Lásd: 62/2009. (XII 17.) IRM rendelet.
348   Beiktatta: 2011. évi CCI törvény 45. § (7). Hatályos: 2012. I. 1-től.
349   A korábbi alcímmel együtt hatályon kívül helyezte: 2007. évi LXXXII törvény 2. § 83. Hatálytalan: 2007. VII 1-től.
350   A korábbi alcímmel együtt hatályon kívül helyezte: 2007. évi LXXXII törvény 2. § 83. Hatálytalan: 2007. VII 1-től.