A büntető eljárásról - záró rendelkezések


XXXI. Fejezet^^ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

600. §i^2i a bírósági titkár is teljesítheti a más bíróságoktól származó megkereséseket, valamint lefolytathatja - az 557. § (2) bekezdése, az 558. §, az 565. §, az 566. §, az 567. § (2) bekezdése, az 568. §,
az 572-577. §, az 579. §, az 586. § és az 587. § szerinti eljárások kivételével - a XXIX. Fejezet II. és III. Címe szerinti eljárásokat.
Értelmező rendelkezések
601. § (1) 1509 Ahol e törvény helyi bíróságról rendelkezik, ezen a kerületi és a városi bíróságot is érteni kell.


(2) Ahol e törvény büntetés helyett alkalmazott intézkedésről rendelkezik, ezen a megrovást (Btk. 71. §), a próbára bocsátást (Btk. 72. §) és a javítóintézeti nevelést (Btk. 118. §) kell érteni.
(3)     1510 Ahol e törvény hozzátartozóról rendelkezik, a Btk. 137. §-ának 6. pontja az irányadó, ahol e törvény állami szervről rendelkezik, ezen költségvetési szervet kell érteni.
(4) Ahol e törvény gazdálkodó szervezetről rendelkezik, ezen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény 685. § c) pontjában felsoroltakat kell érteni.
(5)1 511 Ahol e törvény a jogkövetkezményeket a törvényben meghatározott büntetéshez fűzi, ezen a Btk. Különös Részében meghatározott büntetési tételkeret felső határát kell érteni. (6)1512 E törvény alkalmazásában médiatartalom-szolgáltató a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvény szerinti médiatartalom-szolgáltató.
Átmeneti rendelkezések
602. § (1) Ha e törvény hatálybalépésének időpontjában az ügyben a korábbi jogszabály alapján elrendelt feljelentés kiegészítése során a nyomozó hatóság eljárási cselekményeket végez, a nyomozó
hatóság a hatálybalépéstől számított három napon belül jelentést készít, és e törvény rendelkezései szerint a feljelentést elutasítja, vagy a nyomozást elrendeli.
(2)  Ha korábbi jogszabály alapján a nyomozás során panasszal éltek, a panaszt el kell bírálni. Ha e törvény a panasz elutasítását követően a sértett számára pótmagánvádlókénti fellépést enged meg, erről a panaszt tevőt értesíteni kell.
(3)  Ha a korábbi jogszabály alapján az ügyben pótnyomozást rendeltek el, a pótnyomozást e törvény rendelkezései szerint kell lefolytatni.
(4)  Ha magánvádas ügyben vagy perújítás folytán a bíróság nyomozást rendelt el, a nyomozást e törvény alapján kell lefolytatni.
(5)1513 A jogosulatlan gazdasági előny megszerzése, az adócsalás, a munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás, a visszaélés jövedékkel, a jövedéki orgazdaság, a csempészet és az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése miatt 2011. december 31. napját követően induló vagy 2012. január 1. napján folyamatban lévő nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal végzi.
603. § (1)1514 Ha a Kúria a bíróságnak e törvény hatálybalépése előtt hozott határozatát rendkívüli jogorvoslati eljárás folytán hatályon kívül helyezi, és a bíróságot új eljárásra utasítja, a megismételt
eljárást az e törvény szerint hatáskörrel rendelkező és illetékes bíróság folytatja le.
(2)     1515 a 416. § (4) bekezdésének b) pontja és a 421. § (2) bekezdése alapján a törvényben kizártnak kell tekinteni azt az indítványt, amelyet a korábbi törvény alapján benyújtott felülvizsgálati indítvány és
törvényesség érdekében emelt jogorvoslat elbírálása során hozott határozat ellen nyújtottak be. A 416. § (1) bekezdésének f) pontja alapján felülvizsgálati indítványt csak az Alkotmánybíróság e törvény
hatálybalépését követően közzétett határozata alapján lehet előterjeszteni.
(3) Ha a bíróság elé állítás során a bíróság az iratokat az ügyésznek visszaküldi, a további elj árást e törvény rendelkezései szerint kell lefolytatni.
(4)1516 Ha a bíróságnak az e törvény hatálybalépése előtt, a tárgyalás mellőzésével hozott végzésével kapcsolatban tárgyalás tartását kérték, az eljárást e törvény szerint kell lefolytatni.
(5) Ha a bíróság az eljárást felfüggeszti, a felfüggesztést követően az eljárást e törvény szerint kell lefolytatni.
(6)     1517 A korábbi törvény szerinti felülvizsgálati eljárást és a törvényesség érdekében emelt jogorvoslati eljárást a korábbi törvény szerint kell lefolytatni, ha az indítvány e törvény hatálybalépése előtt a
Legfelsőbb Bíróságra érkezett.
(7)1518 A különösen nagy, vagy ezt meghaladó mértékű bevételcsökkenést okozó adócsalás, a különösen nagy, vagy ezt meghaladó mértékű bevételcsökkenést okozó munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás, a különösen nagy, vagy ezt meghaladó mértékű bevételcsökkenést okozó visszaélés jövedékkel, a különösen nagy, illetve a különösen jelentős értékű jövedéki termékre elkövetett jövedéki orgazdaság és a különösen nagy, vagy ezt meghaladó mértékű vámbevétel-csökkenést okozó csempészet miatt 2011. december 31. napját követően induló vagy 2012. január 1. napján folyamatban lévő büntetőeljárás a megyei bíróság hatáskörébe tartozik.
603/A. §^^ A jogosulatlan gazdasági előny megszerzése, különösen nagy, vagy ezt meghaladó mértékű bevételcsökkenést okozó adócsalás, különösen nagy, vagy ezt meghaladó mértékű bevételcsökkenést okozó munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás és az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése miatt 2011. december 31. napját követően induló vagy 2012. január 1. napján folyamatban lévő büntetőeljárásra a Be. XXVIII/A. Fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni.
603/B. §-^^ E törvénynek az igazságszolgáltatást érintő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CCV törvénnyel megállapított rendelkezéseit az igazságszolgáltatást érintő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CCV törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.
Felhatalmazó rendelkezések
604. §^^ (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben meghatározza
a)      a büntetőeljárásban részt vevők, valamint az eljárást folytató bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, illetve a büntetés-végrehajtási szervezet tagjainak személyi védelmére vonatkozó szabályokat,
b)      a hírközlési szolgáltatást, valamint a küldemények továbbítását végzők titkos adatszerzéssel kapcsolatos kötelezettségeit és hatóságokkal történő együttműködésük részletes szabályait,1522


c) a bírósági ügyintéző által a büntető ügyekben ellátható feladatokat.1523
(2)  Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy1524
a)í$H az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt, illetve a bűncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható ismeretlen személy tartózkodási helye felkutatásának, lakóhelye, illetőleg személyazonossága
megállapításának és körözése elrendelésének részletes szabályait az érintett miniszterekkel egyetértésben,1526
b)L521 büntetőeljárás során kirendelt védő, a büntetőeljárásban részt vevő személyek költségeit, e személyek képviselőinek - ide nem értve a pártfogó ügyvédek - díját és költségeit, valamint a terhelt személyes költségmentességével kapcsolatos részletes szabályokat a rendészetért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével kiadott,
c)1^- a bűnügyi költségek előlegezésének és az államot illető bűnügyi költségek behajtásának és elszámolásának, valamint a vádlott és a védő készkiadása, illetőleg a védő díja állam általi megtérítésének szabályait az államháztartásért felelős miniszter és a rendészetért felelős miniszter egyetértésével kiadott,1529
^ A530 a szaktanácsadó díjazására, illetve a tanú által felszámítható költségekre vonatkozó részletes szabályokat az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben,1531
e)L5S2
jjlíll az elmeállapot megfigyelésére kijelölt egészségügyi intézményeket, a pszichiátriai fekvőbeteg-intézetben az elmeállapot megfigyelésével kapcsolatos költségeket és ezek elszámolását az egészségügyért felelős miniszter egyetértésével kiadott,
g)í^-íí a tolmácsra és a fordítóra vonatkozó rendelkezéseket, a tolmács és a fordító díjazására és az általuk felszámítható költségekre vonatkozó részletes szabályokat az érintett miniszterek egyetértésével kiadott,
h)^^- a házi őrizet végrehajtási szabályait, valamint a lakhelyelhagyási tilalommal összefüggésben a terhelt mozgását nyomon követő eszköz alkalmazásának szabályait a rendészetért felelős miniszter egyetértésével kiadott,1536
i) az óvadék letétele esetén a bírósági letét szabályait,1537
j)í22& a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályait a rendészetért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével kiadott,1539
k) a bírósági eljárásban az eljárási cselekmény jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályait, valamint a tárgyalás zártcélú távközlő hálózat útján történő megtartásának részletes szabályait,1540
IjlAíl a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra háruló feladatokat az érintett miniszterek egyetértésével kiadott,1542
TwjZiíá a büntetőeljárás során keletkezett iratokból másolat adását a rendészetért felelős miniszter és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felügyeletét ellátó miniszter egyetértésével kiadott,1544
njlAiA a büntetőeljárásban alkalmazható sajtóhirdetmény útján történő értesítés szabályait a rendészetért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével kiadott,1546
0/)!ÜZ a bírósági ügyvitel szabályait,1548
p)í242- a fogva tartásban lévő terhelt elmeállapota megfigyelésének és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásának szabályait,1550
rjUJ2 az ügyészség és a Rendőrség szerveinek az ügyészségi nyomozásban való együttműködése, és az ennek kapcsán felmerült költségek viselése részletes szabályait1553, sjLííl a tizennegyedik életévét be nem töltött személy meghallgatására szolgáló rendőrségi helyiség kialakítására vonatkozó szabályokat a rendészetért felelős miniszter egyetértésével kiadott1555 rendeletben szabályozza.
(3)     1556 Felhatalmazást kap a rendészetért felelős miniszter, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felügyeletét ellátó miniszter, hogy az igazságügyért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben
szabályozza az irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályait, köztük a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályait, a büntetőeljárás
nyomozási szakaszában a sajtónak adandó tájékoztatás részletes szabályait.1557
(4)  Felhatalmazást kap
a)U-í§- a honvédelemért felelős miniszter, hogy az érintett miniszterek egyetértésével a katonával szemben elrendelt lakhelyelhagyási tilalom ellenőrzésének szabályait,1559 bjJJóQ. a fegyveres szervet irányító miniszter, hogy az igazságügyért felelős miniszter egyetértésével a nyomozásra illetékes parancsnokokat, valamint hatáskörüket és a parancsnoki nyomozás részletes szabályait1561,
c)l^2- a rendészetért felelős miniszter, hogy az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikai rendszer szabályait, valamint az adatgyűjtés és feldolgozás részletes szabályait1563 rendeletben megállapítsa.
(5)  Felhatalmazást kap
a)      a nyomozó hatóság országos parancsnoka (vezetője), hogy a legfőbb ügyésszel együttesen a nyomozással kapcsolatban utasításban,
b)      a legfőbb ügyész, hogy a büntetőeljárással összefüggő ügyészi feladatok ellátása során utasításban,


c)l^i- az Országos Bírósági Hivatal elnöke, hogy a bírósági eljárással kapcsolatban szabályzatban,
djJJűA az igazságügyért felelős miniszter, hogy a bíróság büntetés-végrehajtási feladataival kapcsolatban rendeletben az idézésekre, értesítésekre, határozatokra, jegyzőkönyvekre és az eljárás során gyakrabban használt más iratokra nyomtatvány rendszeresítését rendelje el.
(6)1566 Felhatalmazást kap az egészségügyért felelős miniszter, hogy a kábítószer-megelőzésért és a kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter, a rendészetért felelős miniszter, az igazságügyért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben meghatározza a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályait.1567
(7)1568 Felhatalmazást kap a rendészetért felelős miniszter, hogy az igazságügyért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben szabályozza a büntetőeljárásban elrendelt elővezetés végrehajtásával, valamint a terhelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság elé állításával felmerült költség megtérítésének részletes szabályait.1569
(8)1570 Felhatalmazást kap a rendészetért felelős miniszter, hogy az igazságügyért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben szabályozza az irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok hatáskörét és illetékességét.
Hatálybalépés
605. § (1) 1571 Ez a törvény - a 607. § kivételével - 2003. július 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő büntetőeljárásokban is alkalmazni kell. A 607. § hatálybalépéséről külön törvény
rendelkezik.1572
(2) Az e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő büntetőeljárásban az ezt megelőzően, a korábbi jogszabály szerint végzett eljárási cselekmény akkor is érvényes, ha ezt e törvény másként szabályozza.
(3)1573 Az eljárást a korábbi jogszabály szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság folytatja le, ha az ügy iratai e törvény hatálybalépése előtt a bírósághoz érkeztek A Legfelsőbb Bíróságon folyamatban maradt olyan ügyeket, amelyek elbírálása e törvény rendelkezései szerint az ítélőtábla hatáskörébe tartozik, 2003. július 1. napjáig át kell tenni az ítélőtáblára.
(4)1574 Ha a másodfokú bíróság, illetőleg az ítélőtábla vagy a Kúria az elsőfokú bíróságnak e törvény hatálybalépése előtt hozott határozatát hatályon kívül helyezi, a megismételt eljárást - az (5) bekezdésben szabályozott kivétellel - az e törvény szerint hatáskörrel rendelkező és illetékes bíróság folytatja le.
(5)  Az e törvény hatálybalépése előtt történt hatályon kívül helyezés esetén a megismételt eljárást a korábbi jogszabály szerint hatáskörrel rendelkező és illetékes bíróság folytatja le, ha az ügy iratai a megismételt eljárás lefolytatására e törvény hatálybalépése előtt érkeztek a bírósághoz.
(6)  A perújítási indítványt a korábbi jogszabály szerint hatáskörrel rendelkező és illetékes bíróság bírálj a el, ha az indítvány e törvény hatálybalépése előtt érkezett a bírósághoz.
(7)1575 (8)1576
(9)-(10)1577 (11)1578
(12)1579
606. § (1) Ha jogszabály az e törvénnyel hatályon kívül helyezett 1973. évi I. törvényre utal, azon e törvény megfelelő rendelkezését kell érteni.
(2)   E törvény tanúvédelemről szóló és a tanúvédelemmel összefüggő, valamint a fedett nyomozóról szóló és a fedett nyomozóval összefüggő rendelkezéseinek a 605. § (1) bekezdésében meghatározott hatálybalépést megelőző hatálybalépéséről - az 1973. évi I. törvény megfelelő módosításával - külön törvény rendelkezik.1580
(3)   A (2) bekezdés szerinti külön törvény rendelkezik a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV törvény módosításával kapcsolatos rendelkezéseknek [605. § (8)-(12) bek] a 605. § (1) bekezdésben meghatározott hatálybalépést megelőző hatálybalépéséről is.1581
607. §-^^
Az Európai Unió jogának való megfelelése^
608. §15^4 (1) e törvény 36. § (5) bekezdése a közös nyomozócsoportokról szóló, 2002. június 13-i 2002/465/IB tanácsi kerethatározatnak való megfelelést szolgálja.
(2) E törvény 28. § (7) bekezdése, 114/A. § (1) bekezdése, 190. § (3) bekezdése, 216. §-a, 221/A. §-a, 224. § (4) bekezdése, 226. § (2) bekezdése, 263. § (4) bekezdése, 266. § (3) bekezdés c) pontja, 272. § (2) bekezdés b) pontja, 287. § (1) bekezdése, 459. § (2)-(4) bekezdése és 485/C. § (3) bekezdése a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV törvény 32. § cl) pontjával, 36. §-ával, 107/A. §-ával,


valamint a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V törvény 7. § (2) bekezdésével együtt a büntetőeljárásban a sértett jogállásáról szóló, 2001. március 15-i 2001/220/IB tanácsi kerethatározat 2. cikk (1) bekezdésének 9. cikk (2) bekezdésének és 10. cikkének való megfelelést szolgálja.
(3) 1585 A 178/A. § (2) bekezdése, a 178/B. § és a 266. § (1) bekezdés e) pontja az Európai Unió más tagállamaiban hozott ítéleteknek egy új büntetőeljárásban való figyelembevételéről szóló 2008/675/IB kerethatározatnak való megfelelést szolgálja.
1  Kihirdetve: 1998. III. 23. A 605. § (1) bekezdése és a 607. § 2000. január 1-jén, a 605. § (8)-(12) bekezdése 1999. szeptember 1-jén, a törvény többi része 2003. július 1-jén lép hatályba. Lásd: 1999. évi
CX. törvény 163. § (1), 171. § (1), 1999. évi LXXV. törvény 61. § (4), 2002. évi
XXII törvény 2. § (6).
2  Megállapította: 2006. évi LI törvény 1. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
3  Megállapította: 2006. évi LI törvény 2. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
4  Megállapította: 2002. évi I törvény 1. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
5  Megállapította: 2011. évi LXXXIX. törvény 1. §. Hatályos: 2011. VII 13-tól. Lásd: 2011. évi LXXXIX. törvény 27. § (2).
6  Beiktatta: 2006. évi LI törvény 2. § (2). Módosította: 2011. évi CL. törvény 81. § a).
7  Megállapította: 2006. évi LI törvény 3. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
8  Megállapította: 2002. évi I törvény 2. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
9  A címet megállapította: 2002. évi I törvény 3. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
10   Beiktatta: 2002. évi I törvény 3. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
11    Megállapította: 2006. évi LI törvény 4. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
12   Lásd: 6/2009. Büntető jogegységi határozat.
13   Beiktatta: 2002. évi I törvény 3. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
14   Beiktatta: 2002. évi I törvény 3. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
15   Lásd: 1999. évi LXIX. törvény 103. § (1) e).
16  Megállapította: 2002. évi I törvény 4. §. Módosította: 2011. évi CLXXIX. törvény 202. § a).
17  Megállapította: 2002. évi I törvény 4. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.


18   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 5. §. Hatályos: 2006. VII. 1-től.
19   Módosította: 2011. évi CLXI törvény 203. § a).
20   Módosította: 2011. évi CLXI törvény 203. § a).
21   Módosította: 2011. évi CLXI törvény 203. § a).
22   Beiktatta: 2002. évi I törvény 5. § (1). Módosította: 2011. évi CL törvény 81. § a).
23   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 6. §. Hatályos: 2006. VII. 1-től.
24   Módosította: 2011. évi CLXI törvény 203. § a).
25   Módosította: 2011. évi CL törvény 81. § a).
26   Megállapította: 2002. évi I törvény 5. § (2). Számozását módosította: 2006. évi LI törvény 6. §.
27   Beiktatta: 2002. évi I törvény 5. § (2). Számozását módosította: 2006. évi LI törvény 6. §.
28   Megállapította: 2002. évi I törvény 6. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
29   Módosította: 2011. évi CLXI törvény 203. § a).
30   Megállapította: 2006. évi LI törvény 7. § (1). Hatályos: 2006. VII. 1-től.
31   Megállapította: 2010. évi CLXXXIII. törvény 123. §. Módosította: 2011. évi CLXI. törvény 203. § a).
32   Megállapította: 2006. évi LI törvény 7. § (2). Módosította: 2011. évi CL törvény 81. § a).
33   Megállapította: 2006. évi LI törvény 7. § (3). Módosította: 2011. évi CL törvény 81. § a), 2011. évi CLXI. törvény 203. § b).
34   Módosította: 2011. évi CLXI törvény 203. § a).
35   Megállapította: 2002. évi I törvény 7. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
36   Módosította: 2011. évi CLXI törvény 203. § a).
37   Módosította: 2003. évi II törvény 88. § (2) a), 2009. évi LXXXIII. törvény 59. § (5).
38   Megállapította: 2003. évi II törvény 29. § (1). Módosította: 2009. évi CLV. törvény 42. § (21), 2011. évi CCI törvény 168. §.


39  Megállapította: 2003. évi II. törvény 29. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től. Módosította: 2005. évi XCI törvény 29. § (3) b).
40  Megállapította: 2007. évi XXVII törvény 36. §. Hatályos: 2007. VI 1-től.
41   Megállapította: 2011. évi LXIII. törvény 6. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.
42   Jelölését módosította: 2003. évi II törvény 29. § (2).
43   Beiktatta: 2011. évi CCX. törvény 9. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.
44   Módosította: 2011. évi CLXI törvény 203. § a).
45   A második mondatot beiktatta: 2002. évi I törvény 8. § (1). A második mondat szövegét módosította: 2010. évi CLXXXIII. törvény 165. § (1).
46  Megállapította: 2002. évi I törvény 8. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
47  Megállapította: 2002. évi I törvény 8. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
48  Megállapította: 2010. évi CLXXXIII. törvény 124. §. Módosította: 2011. évi CLXI. törvény 203. § c).
49  Megállapította: 2007. évi XXVII törvény 37. §. Módosította: 2011. évi CLXI. törvény 203. § c).
50  Beiktatta: 2002. évi I törvény 8. § (3). Hatályos: 2003. VII 1-től.
51   Megsemmisítette: 166/2011. (XII 20.) AB határozat 1. Hatálytalan: 2011. XII 21-től.
52   Beiktatta: 2011. évi CCX. törvény 9. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.
53   Módosította: 2011. évi CL. törvény 81. § c).
54   Módosította: 2011. évi CL. törvény 81. § d).
55   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 8. §. Módosította: 2011. évi CLXI törvény 203. § c).
56  Módosította: 2011. évi CLXI törvény 203. § a).
57  Megállapította: 2002. évi XXII törvény 2. § (1). Módosította: 2011. évi CLXI. törvény 203. § d).
58  Megállapította: 2002. évi XXII törvény 2. § (1). Módosította: 2011. évi CL. törvény 81. § b), 2011. évi. CLXI törvény 203. § e).
59  Módosította: 2011. évi CL. törvény 81. § a).
60   Beiktatta: 2010. évi CLXXXIII. törvény 125. §. Módosította: 2011. évi CLXI. törvény 203. § f).


61   Megállapította: 2006. évi LI törvény 9. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
62   Megállapította: 2006. évi LI törvény 9. § (1). Hatályos: 2006. IV. 1-től.
63   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 9. § (1). Hatályos: 2006. IV 1-től.
64   Megállapította: 2002. évi I törvény 10. § (1). Jelölését módosította: 2006. évi LI törvény 9. § (1).
65   Megállapította: 2006. évi LI törvény 9. § (2). Hatályos: 2006. IV 1-től.
66   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 9. § (3). Hatályos: 2006. IV 1-től.
67   Megállapította: 2002. évi XXII törvény 2. § (2). Módosította: 2003. évi II törvény 88. § (2) c), 2011. évi CL. törvény 81. § a).
68   Beiktatta: 2002. évi I törvény 12. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
69   Számozását módosította: 2002. évi I törvény 12. §.
70   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 10. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
71   Megállapította: 2009. évi LXXXIII törvény 2. §. Hatályos: 2009. VIII 13-tól.
72   Beiktatta: 2009. évi LXXXIII törvény 3. §. Hatályos: 2009. VIII 13-tól.
73   Módosította: 2011. évi CL. törvény 81. § a).
74   Megállapította: 2010. évi CLXXXIII törvény 126. §. Hatályos: 2011. III 1-től. Lásd: 2010. évi CLXXXIII törvény 179. §.
75   Megállapította: 2002. évi I törvény 14. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
76   Megállapította: 2002. évi I törvény 15. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
77   Megállapította: 2009. évi LXXXIII törvény 4. §. Hatályos: 2009. VIII 13-tól.
78   Az első mondat szövegét megállapította: 2006. évi LI törvény 12. § (2). Hatályos: 2007. I. 1-től.
79   Megállapította: 2003. évi II törvény 30. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
80   Megállapította: 2003. évi II törvény 30. § (1). Módosítva: 2009. évi CXXXVI törvény 26. § (1) a) alapján. Módosította: 2011. évi CLXI törvény 203. § g), 2012. évi LXXVI törvény 48. §.
81   Megállapította: 2002. évi I törvény 16. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.


82   Megállapította: 2002. évi I törvény 16. § (1). Hatályos: 2003. VII. 1-től.
83   Megállapította: 2012. évi XXXVI törvény 148. § (2). Hatályos: 2013. I. 1-től.
84   Megállapította: 2002. évi I törvény 16. § (1). Módosította: 2008. évi LXXIX. törvény 38. § (2) b), 2009. évi LXXXIII. törvény 59. § (5), 2010. évi CLXI törvény 68. § (6) a).
85   Beiktatta: 2002. évi I törvény 16. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
86   Beiktatta: 2011. évi CCX. törvény 9. § (3). Hatályos: 2012. I. 1-től.
87   Megállapította: 2002. évi I törvény 17. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
88   Megállapította: 2006. évi LI törvény 14. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
89   Megállapította: 2002. évi XXII törvény 2. § (4). Hatályos: 2003. VII 1-től.
90   Beiktatta: 2002. évi I törvény 18. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
91   Beiktatta: 2002. évi I törvény 19. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
92   Beiktatta: 2002. évi I törvény 19. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
93   Beiktatta: 2002. évi I törvény 19. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
94   Számozását módosította: 2002. évi I törvény 19. §.
95   Megállapította: 2011. évi LXXXIX. törvény 3. §. Hatályos: 2011. VII 13-tól. Lásd: 2011. évi LXXXIX. törvény 27. § (2).
96   Beiktatta: 2006. évi CXXIII törvény 21. § (2). Hatályos: 2007. I. 1-től.
97   Megállapította: 2002. évi I törvény 20. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
98   Megállapította: 2006. évi LI törvény 15. §. Módosította: 2011. évi CLXI törvény 203. § h).
99   Megállapította: 2006. évi LI törvény 16. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
100   Megállapította: 2003. évi II törvény 31. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
101    Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 158. § (1). Hatályos: 2011. I. 1-től. Lásd: 2010. évi CXXII törvény 97. § (1)-(2).
102   Megállapította: 2007. évi XXVII törvény 38. § (1). Módosította: 2011. évi LXIII. törvény 10. § (15) b).
103   Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 158. § (2). Hatályos: 2011. I. 1-től.


104   Megállapította: 2011. évi LXIII. törvény 6. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.
105   Hatályon kívül helyezte: 2010. évi CXXII. törvény 172. § 3. Hatálytalan: 2011. I. 1-től.


106


Hatályon kívül helyezte: 2007. évi XC. törvény 21. § (1) k). Hatálytalan: 2008. I. 1-től.


107   A korábbi (4) bekezdés érvényét veszti és nem lép hatályba, egyidejűleg a korábbi (5) bekezdés számozása (4) bekezdésre módosul a 2003. évi II. törvény 88. § (2) a)-b) alapján. Hatályos: 2003. VII
1-től.
108   Megállapította: 2009. évi LXXXIII törvény 5. §. Hatályos: 2009. VIII 13-tól.
109   Lásd: 15/1994. (VII 14.) BM rendelet, 59/1997. (X. 31.) BM rendelet, 3/1999. (I 29.) PM rendelet, 17/2003. (VII 1.) PM-IM együttes rendelet, 1/2004. (I. 9.) BM-IM együttes rendelet.
110    Megállapította: 2003. évi II törvény 32. §. Módosította: 2007. évi XC. törvény 21. § (1) k), 2010. évi CXXII törvény 158. § (5) 2.
111      Beiktatta: 2002. évi I törvény 23. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
112    Megállapította: 2002. évi I törvény 24. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
113    Megállapította: 2003. évi II törvény 33. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
114    Megállapította: 2002. évi I törvény 26. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
115    Megállapította: 2006. évi LI. törvény 18. § (1). Hatályos: 2006. VII. 1-től.
116   Beiktatta: 2002. évi I törvény 26. § (2). Az utolsó mondatot beiktatta: 2006. évi LI törvény 18. § (2). Módosította: 2011. évi CL. törvény 81. § c).
117   Beiktatta: 2002. évi I törvény 26. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
118    Megállapította: 2002. évi I törvény 27. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
119    Megállapította: 2006. évi LI törvény 19. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
120   Megállapította: 2006. évi LI törvény 19. § (2). Módosította: 2011. évi CL. törvény 81. § a), 2011. évi CLXI. törvény 203. § i).
121    Megállapította: 2003. évi II törvény 34. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
122   Beiktatva: 2007. évi CLXIII törvény 10. § (1) alapján. Hatályos: 2008. I. 1-től.
123   Beiktatta: 2002. évi I törvény 28. §. Jelölését módosította: 2007. évi CLXIII törvény 10. § (1).
124   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 20. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.


125   Módosította: 2003. évi II. törvény 88. § (2) a). Jelölését módosította: 2006. évi LI törvény 20. §.
126   Megállapította: 2009. évi CXXV. törvény 24. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
127   Jelölését módosította: 2006. évi LI. törvény 20. §.
128   Jelölését módosította: 2006. évi LI. törvény 20. §.
129   Jelölését módosította: 2006. évi LI. törvény 20. §.
130   A második mondat szövegét megállapította: 2002. évi I törvény 30. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
131    Beiktatta: 2002. évi I törvény 30. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
132   Beiktatta: 2009. évi LXXXIII. törvény 6. §. Hatályos: 2009. VIII 13-tól.
133   Számozását módosította: 2009. évi LXXXIII. törvény 6. §.
134   Beiktatta: 2010. évi CLXXXIII. törvény 128. §. Hatályos: 2011. III 1-től. Lásd: 2010. évi CLXXXIII. törvény 179. §.
135   Megállapította: 2006. évi LI törvény 21. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
136   Beiktatta: 2002. évi I törvény 31. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
137   Megállapította: 2006. évi LI törvény 21. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
138   Számozását módosította: 2002. évi I törvény 31. § (1).
139   Számozását módosította: 2002. évi I törvény 31. § (1).
140   Számozását módosította és megállapította: 2002. évi I törvény 31. § (1)-(2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
141    Megállapította: 2009. évi LXXXIII. törvény 7. §. Hatályos: 2009. VIII 13-tól.
142   Megállapította: 2006. évi LI törvény 21. § (3). Hatályos: 2006. VII 1-től.
143   Lásd: 7/2002. (III 30.) IM rendelet.
144   Megállapította: 2006. évi LI törvény 21. § (4). Hatályos: 2006. VII 1-től.
145   Beiktatta: 2002. évi I törvény 32. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.


146   Beiktatta: 2010. évi CLXXXIII. törvény 129. §. Hatályos: 2011. III. 1-től. Lásd: 2010. évi CLXXXIII. törvény 179. §.
147   Beiktatta: 2010. évi CLXXXIII. törvény 129. §. Hatályos: 2011. III 1-től. Lásd: 2010. évi CLXXXIII. törvény 179. §.
148   Megállapította: 2002. évi I törvény 33. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
149   Lásd: 2/2005. Büntető jogegységi határozat. Megjelent: Magyar Közlöny 2005/91.
150   Megállapította: 2002. évi I törvény 34. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
151    Megállapította: 2002. évi I törvény 35. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
152   Megállapította: 2006. évi LI törvény 22. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
153   Megállapította: 2002. évi I törvény 36. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
154   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 23. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
155   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 23. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
156   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 23. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
157   Megállapította: 2002. évi I törvény 37. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
158   Lásd: 1952. évi III törvény.
159   Hatályon kívül helyezte: 2006. évi LI törvény 285. § (1) b). Hatálytalan: 2006. VII 1-től.
160   Számozását módosította: 2002. évi I törvény 37. § (2).
161    Számozását módosította: 2002. évi I törvény 37. § (2). Az utolsó mondatot beiktatta: 2006. évi LI törvény 24. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
162   Beiktatta: 2002. évi I törvény 37. § (3). Hatályos: 2003. VII 1-től.
163   Számozását módosította: 2002. évi I törvény 38. §.
164   Beiktatta: 2002. évi I. törvény 38. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
165   Beiktatta: 2002. évi I. törvény 38. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
166   Megállapította: 2002. évi I. törvény 39. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
167   A második mondat szövegét megállapította: 2006. évi LI törvény 25. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.


168   A második mondatot beiktatta: 2006. évi LI törvény 25. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
169   Megállapította: 2007. évi CLXIII törvény 10. § (2). Hatályos: 2008. I. 1-től.
170   Megállapította: 2007. évi CLXIII törvény 10. § (3). Hatályos: 2008. I. 1-től.
171    Megállapította: 2002. évi I. törvény 40. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
172    Megállapította: 2006. évi LI törvény 26. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
173   Megállapította: 2003. évi LXXX. törvény 82. § (1). Hatályos: ugyane törvénynek a 2005. évi CXXXV. törvény 48. § (12) bekezdésével megállapított 72. § (5) bekezdése alapján 2008. I. 1-től.
174   Megállapította: 2002. évi I törvény 41. §. Módosította: 2011. évi CLXXV. törvény 128. § a).
175   Megállapította: 2003. évi II törvény 36. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
176   Megállapította: 2003. évi II törvény 36. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
177   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 27. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
178   Számozását módosította: 2006. évi LI törvény 27. §.
179    Megállapította: 2006. évi LI törvény 28. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
180   Lásd: 1999. évi LXXXV. törvény.
181    Beiktatta: 2007. évi CLXII törvény 16. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
182   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 29. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
183   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 29. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
184   Megállapította: 2009. évi LXXXIII törvény 8. §. Hatályos: 2009. VIII 13-tól.
185   Megállapította: 2009. évi LXXXIII törvény 8. §. Hatályos: 2009. VIII 13-tól.
186   Beiktatta: 2004. évi CXXXII törvény 1. §. Hatályos: 2005. I. 1-től.
187   Beiktatta: 2004. évi CXXXII törvény 1. §. Hatályos: 2005. I. 1-től.
188   Beiktatta: 2011. évi LXXXIX. törvény 4. §. Hatályos: 2011. VII 13-tól. Lásd: 2011. évi LXXXIX. törvény 27. § (2).


189   A második mondat szövegét megállapította: 2006. évi LI törvény 30. §. Hatályos: 2006. VII. 1-től.
190   Beiktatta: 2006. évi CXXIII törvény 21. § (3). Hatályos: 2007. I. 1-től.
191    A második mondatot beiktatta: 2002. évi I. törvény 42. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
192   Megállapította: 2009. évi LXXXIII. törvény 9. §. Hatályos: 2009. VIII 13-tól.
193   Megállapította: 2009. évi LXXXIII. törvény 9. §. Hatályos: 2009. VIII 13-tól.
194   Megállapította: 2002. évi I törvény 42. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
195   Beiktatta: 2012. évi LXII törvény 12. §. Hatályos: 2012. IX. 1-től.
196   Hatályon kívül helyezte: 2012. évi CXVII törvény 35. § (2). Hatálytalan: 2012. VII 24-től.
197   Megállapította: 2010. évi CLXXXIII. törvény 130. §. Hatályos: 2011. III 1-től. Lásd: 2010. évi CLXXXIII. törvény 179. §.
198   Megállapította: 2002. évi I törvény 43. § (1). Módosította: 2010. évi CLXXXIII. törvény 165. § (2) a).
199   Módosította: 2010. évi CLXXXIII. törvény 165. § (2) b).
200   Beiktatta: 2010. évi CLXXXIII. törvény 131. § (1). Hatályos: 2011. III 1-től. Lásd: 2010. évi CLXXXIII. törvény 179. §.
201    Beiktatta: 2010. évi CLXXXIII. törvény 131. § (2). Hatályos: 2011. III 1-től. Lásd: 2010. évi CLXXXIII. törvény 179. §.
202   Megállapította: 2002. évi I törvény 43. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
203   Megállapította: 2002. évi I törvény 43. § (2). Módosította: 2010. évi CLXXXIII. törvény 165. § (2) c).
204   Beiktatta: 2009. évi LXXXIII. törvény 11. §. Hatályos: 2009. VIII 13-tól.
205   Beiktatta: 2012. évi CXVII. törvény 30. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.
206   Beiktatta: 2012. évi CXVII. törvény 30. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.
207   Lásd: 254/2001. (XII 18.) Korm. rendelet.
208   Megállapította: 2012. évi CXVII. törvény 31. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.
209   Megállapította: 2006. évi LI törvény 32. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
210   Az első mondat szövegét megállapította: 2002. évi I törvény 44. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től. A második mondat szövegét megállapította: 2004. évi CXXXII törvény 2. §. Hatályos: 2005. I. 1-től.


211    Megállapította: 2002. évi I. törvény 44. § (1). Hatályos: 2003. VII. 1-től.
212   Beiktatta: 2002. évi I törvény 44. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
213   Beiktatta: 2002. évi I törvény 44. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
214   Beiktatta: 2002. évi I törvény 44. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
215   Beiktatta: 2002. évi I törvény 44. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
216   Beiktatta: 2004. évi CXXXII törvény 3. §. Hatályos: 2005. I. 1-től.
217    Beiktatta: 2002. évi I törvény 45. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
218   Beiktatta: 2002. évi I törvény 45. §. Hatályos: 2003. VII 1-től. Számozását módosította: 2004. évi CXXXII törvény 3. §.
219   Megállapította: 2006. évi LI törvény 33. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
220   A harmadik mondatot beiktatta: 2007. évi XXVII törvény 39. §. Hatályos: 2007. VI. 1-től.
221    Megállapította: 2012. évi CXVII törvény 32. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.
222   Beiktatta: 2012. évi CXVII. törvény 32. § (2). Hatályos: 2013. I. 1-től.
223   Megállapította: 2009. évi CLV. törvény 42. § (21). Hatályos: 2010. IV 1-től.
224   Beiktatta: 2002. évi I törvény 46. §. Hatályos: 2003. VII 1-től. Számozását módosította: 2004. évi CXXXII törvény 3. §.
225   Módosította: 2009. évi CLV. törvény 42. § (21).
226   Módosította: 2009. évi CLV. törvény 42. § (21).
227   Lásd: 2009. évi CLV. törvény.
228   Módosította: 2009. évi CLV. törvény 42. § (21).
229   Módosította: 2009. évi CLV. törvény 42. § (21).
230   Módosította: 2009. évi CLV. törvény 42. § (21).
231    Módosította: 2009. évi CLV. törvény 42. § (21).


232   Módosította: 2009. évi CLV törvény 42. § (21).
233   Módosította: 2009. évi CLV. törvény 42. § (21).
234   Módosította: 2009. évi CLV. törvény 42. § (21).
235   Módosította: 2009. évi CLV. törvény 42. § (21).
236   Beiktatta: 2009. évi CXXXVI. törvény 18. §. Hatályos: 2010. I. 13-tól.
237   Módosította: 2010. évi CLXI. törvény 68. § (6) b).
238   Az első mondat szövegét módosította: 2010. évi CLXI. törvény 68. § (6) c).
239   Megállapította: 2002. évi I. törvény 47. § (1). A harmadik mondat szövegét megállapította: 2006. évi LI. törvény 34. §. Módosította: 2011. évi CLXXV. törvény 128. § b).
240   Beiktatta: 2002. évi I. törvény 47. § (2). Hatályos: 2003. VII. 1-től.
241    Beiktatta: 2002. évi I. törvény 47. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
242   Megállapította: 2007. évi XXVII törvény 40. §. Hatályos: 2007. VI 1-től.
243   Beiktatta: 2003. évi II törvény 37. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
244   Beiktatta: 2003. évi II törvény 37. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
245   Beiktatta: 2009. évi LXXXIII. törvény 13. §. Hatályos: 2009. VIII 13-tól.
246   Megállapította: 2002. évi I törvény 48. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
247   Megállapította: 2002. évi I. törvény 48. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
248   Módosította: 2007. évi XC törvény 21. § (1) k).
249   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 35. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
250   Beiktatta: 2007. évi CV törvény 38. §. Hatályos: 2007. VIII 10-től.
251    Megállapította: 2002. évi I törvény 49. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
252   Megállapította: 2002. évi I törvény 49. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
253   Megállapította: 2002. évi I törvény 49. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.


254   Hatályon kívül helyezte: 2006. évi LI törvény 285. § (1) b). Hatálytalan: 2006. VII. 1-től.
255   Megállapította: 2006. évi LI törvény 36. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
256   Megállapította: 2002. évi I törvény 49. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
257   Megállapította: 2008. évi XCII törvény 12. § (1). Hatályos: 2009. I. 12-től.
258   Beiktatta: 2003. évi II törvény 38. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
259   Beiktatta: 2003. évi II törvény 38. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
260   Beiktatta: 2003. évi II törvény 38. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
261    Módosította: 2009. évi CLV. törvény 42. § (21), 2010. évi CLXI törvény 68. § (6) d).
262   Beiktatta: 2003. évi II törvény 38. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
263   Lásd: 1995. évi LXVI törvény.
264   Hatályon kívül helyezte: 2009. évi LXXXIII. törvény 59. § (6). Hatálytalan: 2009. VIII 13-tól.
265   Megállapította: 2006. évi LI törvény 37. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
266   Beiktatta: 2002. évi I törvény 50. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
267   Megállapította: 2002. évi I törvény 51. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
268   A korábbi (3) bekezdés érvényét veszti és nem lép hatályba, egyidejűleg a korábbi (4) bekezdés számozása (3) bekezdésre módosul a 2002. évi I törvény 308. § (2) alapján. Hatályos: 2003. VII 1-től.
269   Lásd: 1/1969. (I 8.) IM rendelet, 14/2008. (VI 27.) IRM rendelet.
270   Megállapította: 2002. évi I törvény 52. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
271    Beiktatta: 2006. évi LI törvény 38. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
272   Módosította: 2009. évi CLV. törvény 42. § (21).
273   Megállapította: 2002. évi I törvény 53. §. Módosította: 2009. évi CLV. törvény 42. § (21).
274   Lásd: 1995. évi LXV. törvény.


275   Megállapította: 2002. évi I törvény 54. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
276   Megállapította: 2002. évi I törvény 54. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
277   Beiktatta: 2012. évi LXVI törvény 4. § (1). Hatályos: 2012. VII 3-tól.
278   Megállapította: 2010. évi CLXXXIII törvény 133. §. Hatályos: 2011. III 1-től. Lásd: 2010. évi CLXXXIII törvény 179. §.
279   Megállapította: 2006. évi LI törvény 39. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
280   Beiktatta: 2002. évi I. törvény 54. § (2). Az első mondat szövegét megállapította: 2007. évi XXVII törvény 42. §. Hatályos: 2007. VI. 1-től.
281    Beiktatta: 2012. évi LXVI törvény 4. § (2). Hatályos: 2012. VII 3-tól.
282   Megállapította: 2002. évi I. törvény 55. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
283   A korábbi utolsó mondatot hatályon kívül helyezte: 2006. évi LI törvény 285. § (1) b). Hatálytalan: 2006. VII 1-től.
284   Módosította: 2006. évi LI törvény 285. § (1) b).
285   Beiktatta: 2012. évi LXVI törvény 5. §. Hatályos: 2012. VII 3-tól.
286   Megállapította: 2006. évi LI törvény 40. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
287   Megállapította: 2010. évi CLXXXIII törvény 134. §. Hatályos: 2011. III 1-től. Lásd: 2010. évi CLXXXIII törvény 179. §.
288   Megállapította: 2011. évi CL. törvény 50. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
289   Beiktatta: 2002. évi I. törvény 56. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
290   Beiktatta: 2002. évi I. törvény 56. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
291    Megállapította: 2006. évi LI törvény 42. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
292   Beiktatta: 2012. évi LXII törvény 13. §. Hatályos: 2012. VI 29-től.
293   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 42. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
294   Az első mondat szövegét megállapította: 2002. évi I törvény 57. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
295   A 89. és 91. §-okat megelőző korábbi alcímekkel együtt érvényét veszti és nem lép hatályba 2003. VII 1-től a 2002. évi I törvény 308. § (2) alapján.
296   Megállapította: 2011. évi LXXXIX. törvény 5. §. Hatályos: 2011. VII 13-tól. Lásd: 2011. évi LXXXIX. törvény 27. § (2). A korábbi utolsó mondatot megsemmisítette: 166/2011. (XII 20.) AB határozat


2. Hatálytalan: 2011. XII. 21-től.
297   Megállapította: 2002. évi I törvény 58. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
298   Beiktatta: 2002. évi I törvény 58. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
299   Megállapította: 2002. évi I. törvény 59. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
300   Megállapította: 2002. évi I. törvény 60. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
301    Megállapította: 2002. évi I. törvény 60. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
302   Lásd: 34/1999. (II 26.) Korm. rendelet.
303   Beiktatta: 2002. évi I. törvény 61. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
304   Beiktatta: 2002. évi I. törvény 61. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
305   Lásd: 2001. évi LXXXV. törvény.
306   Megállapította: 2002. évi I törvény 62. §. Módosította: 2009. évi CXXXVI törvény 26. § (4) fb).
307   Módosította: 2009. évi CXXXVI. törvény 26. § (4) fb).
308   Megállapította: 2006. évi LI. törvény 43. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
309   Megállapította: 2002. évi I. törvény 63. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
310   Megállapította: 2005. évi XLVII törvény 35. § (1). Hatályos: 2006. I. 1-től.
311    Megállapította: 2005. évi XLVII törvény 35. § (2). Hatályos: 2006. I. 1-től.
312   Beiktatta: 2005. évi XLVII törvény 35. § (2). Hatályos: 2006. I. 1-től.
313   Megállapította: 2010. évi CLXI törvény 25. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
314   Megállapította: 2005. évi XLVII törvény 35. § (3). Hatályos: 2006. I. 1-től.
315   Beiktatta: 2005. évi XLVII törvény 35. § (3). Hatályos: 2006. I. 1-től.
316   Jelölését módosította: 2005. évi XLVII törvény 35. § (3).
317   Jelölését módosította: 2005. évi XLVII törvény 35. § (3).


318   Beiktatta: 2006. évi CXVIII. törvény 3. §. Hatályos: 2006. XII 26-tól.
319   Megállapította: 2005. évi XLVII törvény 35. § (4). Számozását módosította: 2006. évi CXVIII törvény 3. §.
320   Számozását módosította: 2006. évi CXVIII törvény 3. §.
321    Számozását módosította: 2006. évi CXVIII törvény 3. §.
322   A második mondat bevezető részének szövegét megállapította: 2005. évi XLVII törvény 35. § (5). Hatályos: 2006. I. 1-től.
323   Beiktatta: 2002. évi I. törvény 65. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
324   Beiktatta: 2002. évi I. törvény 65. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
325   Az utolsó mondatot beiktatta: 2002. évi I. törvény 66. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
326   Megállapította: 2006. évi LI. törvény 44. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
327   Módosította: 2007. évi XXVII törvény 89. § (4) c).
328   Beiktatta: 2002. évi I. törvény 67. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
329   A korábbi második mondatot hatályon kívül helyezte: 2005. évi XLVII törvény 38. § f). Hatálytalan: 2006. I. 1-től.
330   Megállapította: 2002. évi I törvény 68. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
331    Megállapította: 2006. évi LI törvény 45. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
332   Módosította: 2009. évi LXXV törvény 143. § (6) a). Lásd még: 2009. évi LXXV törvény 140. § (6).
333   Hatályon kívül helyezte: 2009. évi LXXV törvény 144. § (8) a). Hatálytalan: 2009. X. 1-től. Lásd még: 2009. évi LXXV törvény 140. § (6).
334   Érvényét veszti és nem lép hatályba 2003. VII 1-től a 2002. évi I törvény 308. § (2) alapján.
335   Megállapította: 2002. évi I. törvény 69. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
336   Hatályon kívül helyezte: 2011. évi LXXXIX. törvény 28. §. Hatálytalan: 2011. VII 13-tól.
337   Megállapította: 2005. évi XLVII törvény 35. § (7). Hatályos: 2006. I. 1-től.
338   A második mondatot beiktatta: 2005. évi XLVII törvény 35. § (8). Hatályos: 2006. I. 1-től.


339   Megállapította: 2002. évi I törvény 70. §. Módosította: 2011. évi CLXXIX. törvény 202. § b).
340   Megállapította: 2009. évi CXXV. törvény 25. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
341    Megállapította: 2006. évi LI törvény 46. §. Hatályos: 2006. VII. 1-től.
342   Beiktatta: 2003. évi II törvény 39. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
343   Beiktatta: 2003. évi II törvény 39. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
344   Az első mondat szövegét megállapította: 2006. évi LI törvény 47. § (1). Hatályos: 2007. I. 1-től.
345   Megállapította: 2006. évi LI törvény 47. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
346   Megállapította: 2009. évi LXXXIII törvény 14. §. Hatályos: 2009. VIII 13-tól.
347   Megállapította: 2009. évi LXXXIII törvény 15. §. Hatályos: 2009. VIII 13-tól.
348   Megállapította: 2009. évi LXXXIII törvény 16. §. Hatályos: 2009. VIII 13-tól.
349   Megállapította: 2010. évi CLXXXIII törvény 135. §. Hatályos: 2011. III 1-től. Lásd: 2010. évi CLXXXIII törvény 179. §.
350   Az utolsó két mondatot beiktatta: 2002. évi I törvény 71. § (3). Hatályos: 2003. VII 1-től.
351    Beiktatta: 2012. évi LXII törvény 14. §. Hatályos: 2012. VI 29-től.
352   Megállapította: 2002. évi I. törvény 72. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
353   Megállapította: 2002. évi I. törvény 73. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
354   Érvényét veszti és nem lép hatályba 2003. VII 1-től a 2002. évi I törvény 308. § (2) alapján.
355   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 49. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
356   Módosította: 2006. évi LI törvény 285. § (1) b).
357   Megállapította: 2002. évi I. törvény 74. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
358   Beiktatta: 2002. évi I. törvény 75. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
359   Beiktatta: 2002. évi I. törvény 75. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
360   Megállapította: 2002. évi I. törvény 76. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.


361    Megállapította: 2009. évi LXXXIII. törvény 17. §. Hatályos: 2009. VIII. 13-tól.
362   Megállapította: 2012. évi XCIII. törvény 47. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.
363   Megállapította: 2002. évi I törvény 77. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
364   Megállapította: 2006. évi LI. törvény 50. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
365   Az utolsó mondat szövegét megállapította: 2002. évi I. törvény 78. § (1). Módosította: 2011. évi CLXI törvény 203. § a).
366   Módosította: 2011. évi CLXI törvény 203. § a).
367   Megállapította: 2006. évi LI törvény 51. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
368   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 51. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
369   Megállapította: 2003. évi II törvény 40. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
370   Megállapította: 2006. évi LI törvény 52. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
371    Megállapította: 2009. évi LXXXIII törvény 18. § (1). Hatályos: 2010. VII 1-től.
372   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 52. § (3). Hatályos: 2006. VII 1-től.
373   Beiktatta: 2009. évi LXXXIII törvény 18. § (2). Hatályos: 2010. VII 1-től.
374   Megállapította: 2006. évi LI törvény 53. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
375   Megállapította: 2006. évi LI törvény 54. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
376   Megállapította: 2003. évi II törvény 41. § (1). Módosította: 2009. évi LXXXIII törvény 59. § (5).
377   Megállapította: 2002. évi I. törvény 80. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
378   Megállapította: 2006. évi LI törvény 55. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
379   Megállapította: 2009. évi LXXXIII törvény 19. §. Hatályos: 2009. VIII 13-tól.
380   Számozását módosította: 2006. évi LI törvény 55. § (2).
381    Megállapította: 2006. évi LI törvény 56. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.


1998. évi XIX. törvény - a büntetőeljárásról
382   Beiktatta: 2002. évi I törvény 82. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
383   Megállapította: 2002. évi I törvény 82. § (3). Hatályos: 2003. VII 1-től.
384   Megállapította: 2009. évi LXXXIII törvény 20. §. Hatályos: 2009. VIII 13-tól.
385   Megállapította: 2002. évi I törvény 82. § (4). Módosította: 2004. évi CXXXI törvény 29. § b).
386   Megállapította: 2006. évi LI törvény 57. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
387   Beiktatta: 2002. évi I törvény 82. § (5). Hatályos: 2003. VII 1-től.
388   Beiktatta: 2002. évi I törvény 82. § (5). Hatályos: 2003. VII 1-től.
389   Megállapította: 2006. évi LI törvény 57. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
390   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 57. § (3). Hatályos: 2006. VII 1-től.
391    Beiktatta: 2002. évi I. törvény 83. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
392   Megállapította: 2002. évi I. törvény 83. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
393   Megállapította: 2006. évi LI törvény 58. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
394   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 58. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
395   Számozását módosította és szövegét megállapította: 2006. évi LI törvény 58. § (2)-(3). Hatályos: 2006. VII 1-től.
396   Számozását módosította: 2006. évi LI törvény 58. § (2).
397   Számozását módosította: 2006. évi LI törvény 58. § (2).
398   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 59. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
399   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 59. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
400   Beiktatta: 2009. évi LXXII törvény 22. § (1). Hatályos: 2009. X. 1-től.
401    Beiktatta: 2006. évi LI törvény 60. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
402   Megállapította: 2009. évi LXXII törvény 22. § (2). Hatályos: 2009. X. 1-től.
403   Megállapította: 2002. évi I. törvény 84. §. Számozását módosította: 2006. évi LI törvény 61. §.


404   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 61. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
405   Módosította: 2007. évi XXVII törvény 89. § (4) c).
406   Az első mondat szövegét megállapította: 2002. évi I törvény 85. §. Módosította: 2011. évi CLXI. törvény 203. § a).
407   Módosította: 2011. évi CLXI törvény 203. § a).
408   Megállapította: 2006. évi LI törvény 62. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
409   Módosította: 2007. évi XXVII törvény 89. § (4) c).
410   Megállapította: 2006. évi LI törvény 63. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
411    Beiktatta: 2006. évi LI törvény 63. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
412   Számozását módosította: 2006. évi LI törvény 63. § (2).
413   Beiktatta: 2003. évi II törvény 43. § (2). Számozását módosította: 2006. évi LI törvény 63. § (2).
414   Megállapította: 2006. évi LI törvény 64. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
415   Megállapította: 2006. évi LI törvény 64. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
416   Megállapította: 2007. évi XXVII törvény 44. § (1). Hatályos: 2007. VI 1-től.
417   Megállapította: 2007. évi XXVII törvény 44. § (1). Hatályos: 2007. VI 1-től.
418   Beiktatta: 2007. évi XXVII törvény 44. § (2). Hatályos: 2007. VI 1-től.
419   Megállapította: 2006. évi LI törvény 65. §. Hatályos: 2006. VII 1-től. Lásd: 2/2009. Büntető jogegységi határozat. Megjelent: Magyar Közlöny 2009/60.
420   A második mondat szövegét megállapította: 2007. évi XXVII törvény 45. §. Hatályos: 2007. VI. 1-től.
421    Megállapította: 2006. évi LI törvény 66. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
422   Lásd: 2/2009. Büntető jogegységi határozat. Megjelent: Magyar Közlöny 2009/60.
423   Megállapította: 2002. évi I törvény 88. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
424   Megállapította: 2002. évi I törvény 88. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.


425   Megállapította: 2002. évi I. törvény 88. § (3). A második mondatot beiktatta: 2003. évi II törvény 46. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
426   Megállapította: 2002. évi I törvény 88. § (3). Hatályos: 2003. VII 1-től.
427   Megállapította: 2002. évi I törvény 88. § (3). Hatályos: 2003. VII 1-től.
428   Megállapította: 2006. évi LI törvény 67. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
429   Megállapította: 2002. évi I törvény 88. § (3). Hatályos: 2003. VII 1-től.
430   Megállapította: 2002. évi I törvény 89. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
431    Megállapította: 2002. évi I törvény 89. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
432   Hatályon kívül helyezte: 2007. évi XXVII törvény 89. § (3) b). Hatálytalan: 2007. VI 1-től.
433   Megállapította: 2009. évi LXXXIII. törvény 21. § (1). Hatályos: 2009. VIII 13-tól.
434   Megállapította: 2009. évi LXXXIII. törvény 21. § (2). Hatályos: 2009. VIII 13-tól. Lásd még: 2009. évi LXXXIII. törvény 57. §.
435   Beiktatta: 2012. évi XCV törvény 10. § (9). Hatályos: 2012. VII 13-tól. Ezt követően kötött kölcsönzési szerződések alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.
436   Megállapította: 2006. évi LI törvény 69. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
437   Megállapította: 2002. évi I törvény 90. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
438   Megállapította: 2002. évi I törvény 90. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
439   Megállapította: 2002. évi I törvény 91. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
440   Megállapította: 2002. évi I törvény 91. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
441    Beiktatta: 2012. évi LXVI törvény 6. §. Hatályos: 2012. VII 3-tól.
442   Megállapította: 2002. évi I törvény 92. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
443   Megállapította: 2011. évi CL. törvény 51. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
444   Megállapította: 2006. évi LI törvény 70. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
445   Megállapította: 2002. évi I törvény 94. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
446   Beiktatta: 2002. évi I törvény 94. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.


447   Számozását módosította: 2002. évi I. törvény 94. § (2).
448   Beiktatta: 2009. évi LXXXIII. törvény 22. §. Hatályos: 2009. VIII. 13-tól.
449   Megállapította: 2002. évi I törvény 95. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
450   Megállapította: 2002. évi I törvény 95. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
451    Beiktatta: 2002. évi I törvény 95. § (3). Hatályos: 2003. VII 1-től.
452   Megállapította: 2002. évi I törvény 96. §. Módosította: 2009. évi CXXXVI törvény 26. § (4) fb).
453   Beiktatta: 2002. évi I. törvény 97. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
454   Beiktatta: 2002. évi I. törvény 97. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
455   Beiktatta: 2002. évi I. törvény 97. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
456   Számozását módosította: 2002. évi I törvény 97. §.
457   Megállapította: 2002. évi I törvény 98. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
458   Beiktatta: 2002. évi I törvény 98. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
459   Megállapította: 2011. évi CL. törvény 52. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
460   Beiktatta: 2012. évi XCV törvény 10. § (10). Hatályos: 2012. VII 13-tól. Ezt követően kötött kölcsönzési szerződések alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.
461    Megállapította: 2002. évi I. törvény 99. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
462   Beiktatta: 2012. évi XCV. törvény 10. § (11). Hatályos: 2012. VII 13-tól. Ezt követően kötött kölcsönzési szerződések alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.
463   Megállapította: 2011. évi CL. törvény 53. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
464   Számozását módosította: 2002. évi I törvény 97. §.
465   Megállapította: 2011. évi CL. törvény 54. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
466   Beiktatta: 2003. évi II törvény 49. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
467   Beiktatta: 2003. évi II törvény 49. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.


468   Megállapította: 2006. évi LI törvény 73. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
469   Megállapította: 2002. évi I törvény 100. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
470   Megállapította: 2011. évi CL. törvény 55. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
471    Megállapította: 2009. évi LXXXIII törvény 23. §. Hatályos: 2009. VIII 13-tól.
472   Hatályon kívül helyezte: 2010. évi CLXXXIII törvény 165. § (2) d). Hatálytalan: 2011. III 1-től.
473   Megállapította: 2006. évi LI törvény 75. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
474   Megállapította: 2002. évi I. törvény 101. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
475   Az utolsó két mondatot beiktatta: 2002. évi I törvény 101. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
476   Az utolsó mondatot beiktatta: 2007. évi XXVII törvény 46. §. Hatályos: 2007. VI 1-től.
477   A korábbi második mondatot hatályon kívül helyezte: 2006. évi LI törvény 285. § (1) b). Hatálytalan: 2006. VII 1-től.
478   Beiktatta: 2010. évi CLXXXIII törvény 136. §. Hatályos: 2011. III 1-től. Lásd: 2010. évi CLXXXIII törvény 179. §.
479   Megállapította: 2002. évi I törvény 102. § (1). Az első mondat szövegét megállapította: 2006. évi LI törvény 76. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
480   Beiktatta: 2002. évi I törvény 102. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
481    Megállapította: 2009. évi LXXXIII törvény 25. §. Hatályos: 2009. VIII 13-tól.
482   Megállapította: 2006. évi LI törvény 77. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
483   A második, harmadik és negyedik mondatot beiktatta: 2002. évi I törvény 103. § (2). Az első mondat szövegét megállapította: 2006. évi LI törvény 77. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
484   Az első mondat szövegét megállapította: 2002. évi I. törvény 103. § (3). Hatályos: 2003. VII 1-től.
485   Beiktatta: 2002. évi I törvény 103. § (4). Hatályos: 2003. VII 1-től.
486   Beiktatta: 2002. évi I törvény 103. § (4). Hatályos: 2003. VII 1-től.
487   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 78. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
488   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 78. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
489   Megállapította: 2010. évi CLXXXIII törvény 137. §. Hatályos: 2011. III 1-től. Lásd: 2010. évi CLXXXIII törvény 179. §.


490   Módosította: 2011. évi CCX. törvény 10. §.
491    Megállapította: 2002. évi I. törvény 104. § (1). Hatályos: 2003. VII. 1-től.
492   Hatályon kívül helyezte: 2009. évi LXXXIII törvény 59. § (6). Hatálytalan: 2009. VIII 13-tól.
493   Megállapította: 2002. évi I törvény 105. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
494   Megállapította: 2002. évi I törvény 105. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
495   Megállapította: 2009. évi LXXXIII törvény 26. §. Hatályos: 2009. VIII 13-tól.
496   Beiktatta: 2002. évi I törvény 105. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
497   Beiktatta: 2002. évi I törvény 105. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
498   Beiktatta: 2002. évi I törvény 105. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
499   Beiktatta: 2010. évi CLXI törvény 26. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
500   Megállapította: 2002. évi I. törvény 106. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
501    Megállapította: 2010. évi CLXXXIII törvény 138. §. Hatályos: 2011. III 1-től. Lásd: 2010. évi CLXXXIII törvény 179. §.
502   Megállapította: 2010. évi CLXXXIII törvény 138. §. Hatályos: 2011. III 1-től. Lásd: 2010. évi CLXXXIII törvény 179. §.
503   Megállapította: 2010. évi CLXXXIII. törvény 138. §. Hatályos: 2011. III 1-től. Lásd: 2010. évi CLXXXIII törvény 179. §.
504   Hatályon kívül helyezte: 2011. évi LXXXIX. törvény 28. §. Hatálytalan: 2011. VII 13-tól.
505   Megállapította: 2002. évi I. törvény 107. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
506   Megállapította: 2002. évi I. törvény 108. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
507   Az első mondat szövegét megállapította: 2006. évi LI törvény 80. §. Módosította: 2011. évi CLXXV. törvény 128. § c).
508   Beiktatta: 2002. évi I törvény 109. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
509   Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 158. § (3). Hatályos: 2011. I. 1-től.
510   Megállapította: 2010. évi CLXI törvény 27. §. Hatályos: 2011. VII 1-től.


511    Beiktatta: 2010. évi CLXI. törvény 28. §. Hatályos: 2011. VII. 1-től.
512   Az utolsó mondatot beiktatta: 2003. évi II törvény 50. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
513   Megállapította: 2006. évi LI törvény 82. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
514   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 82. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
515   Megállapította: 2011. évi CL. törvény 56. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
516   Megállapította: 2002. évi I törvény 111. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
517   Beiktatta: 2002. évi I törvény 111. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
518   Megállapította: 2006. évi LI törvény 83. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
519   A második és harmadik mondat szövegét megállapította: 2003. évi II törvény 51. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
520   Megállapította: 2006. évi LI törvény 84. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
521    Beiktatta: 2002. évi I törvény 113. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
522   Beiktatta: 2002. évi I törvény 113. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
523   Beiktatta: 2003. évi II törvény 51. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
524   Beiktatta: 2005. évi CLXXXIV törvény 21. § (4) d). Hatályos: 2006. I. 1-től. Ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
525   Hatályon kívül helyezte: 2006. évi LI törvény 285. § (1) b). Hatálytalan: 2006. VII 1-től.
526   Az utolsó mondatot beiktatta: 2002. évi I törvény 114. §. Az első mondat szövegét megállapította: 2003. évi II törvény 52. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
527   Megállapította: 2009. évi LXXXIII. törvény 28. §. Hatályos: 2009. VIII 13-tól. Lásd még: 2009. évi LXXXIII törvény 58. §.
528   Megállapította: 2009. évi LXXXIII. törvény 29. §. Hatályos: 2009. VIII 13-tól.
529   Beiktatta: 2002. évi I törvény 116. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
530   Beiktatta: 2003. évi II törvény 53. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
531    Beiktatta: 2006. évi LI törvény 85. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
532   Megállapította: 2006. évi LI törvény 85. § (2). A korábbi utolsó mondatot hatályon kívül helyezte: 2011. évi LXXXIX. törvény 28. §. Hatálytalan: 2011. VII 13-tól.


533   Hatályon kívül helyezte: 2006. évi LI törvény 285. § (1) b). Hatálytalan: 2006. VII. 1-től.
534   Megállapította: 2002. évi I törvény 116. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
535   Megállapította: 2009. évi LXXXIII. törvény 30. § (1). Hatályos: 2009. VIII. 13-tól.
536   Megállapította: 2009. évi LXXXIII. törvény 30. § (2). Hatályos: 2009. VIII. 13-tól.
537   Megállapította: 2003. évi II törvény 53. § (3). Módosította: 2007. évi XIII törvény 14. § (2) b).
538   Hatályon kívül helyezte: 2009. évi LXXXIII. törvény 59. § (6). Hatálytalan: 2009. VIII. 13-tól.
539   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 87. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
540   Megállapította: 2009. évi LXXXIII. törvény 31. §. Hatályos: 2009. VIII 13-tól.
541    Beiktatta: 2006. évi LI törvény 87. § (4). Módosította: ugyane törvény 285. § (3).
542   Számozását módosította: 2006. évi LI törvény 87. § (4).
543   Számozását módosította: 2006. évi LI törvény 87. § (4).
544   Megállapította: 2006. évi LI törvény 88. § (1). Az „az ügyész, illetőleg” szövegrészt megsemmisítette: 56/2010. (V 5.) AB határozat 1. A korábbi utolsó mondatot hatályon kívül helyezte: 2011. évi
LXXXIX. törvény 28. §. Hatálytalan: 2011.
VII 13-tól.
545   Megállapította: 2006. évi LI törvény 88. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
546   Beiktatta: 2003. évi II törvény 53. § (4). Hatályos: 2003. VII 1-től.
547   Megállapította: 2010. évi CLXI törvény 29. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
548   Megállapította: 2002. évi I törvény 118. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
549   Megállapította: 2002. évi I törvény 118. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
550   Megállapította: 2002. évi I törvény 118. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
551    Érvényét veszti és nem lép hatályba 2003. VII 1-től a 2002. évi I törvény 308. § (2) alapján.
552   Beiktatta: 2010. évi CLXI törvény 30. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
553   Az első mondat szövegét megállapította: 2003. évi II törvény 53. § (5). Hatályos: 2003. VII 1-től.


554   Az első mondat szövegét megállapította: 2002. évi I törvény 119. § (1). Hatályos: 2003. VII. 1-től.
555   Megállapította: 2006. évi LI törvény 89. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
556   Megállapította: 2006. évi LI törvény 89. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
557   Megállapította: 2006. évi LI törvény 89. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
558   Megállapította: 2006. évi LI törvény 89. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
559   Beiktatta: 2007. évi XXVII törvény 47. §. Hatályos: 2007. VI 1-től.
560   Megállapította: 2006. évi LI törvény 90. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
561    Megállapította: 2011. évi LXXXIX. törvény 6. §. Hatályos: 2011. VII 13-tól. Lásd: 2011. évi LXXXIX. törvény 27. § (2).
562   Megállapította: 2011. évi LXXXIX. törvény 6. §. Hatályos: 2011. VII 13-tól. Lásd: 2011. évi LXXXIX. törvény 27. § (2).
563   Beiktatta: 2011. évi CL. törvény 57. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
564   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 91. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
565   Megállapította: 2007. évi XXVII törvény 48. §. Hatályos: 2007. VI 1-től.
566   Megállapította: 2011. évi LXXXIX. törvény 7. §. Hatályos: 2011. VII 13-tól. Lásd: 2011. évi LXXXIX. törvény 27. § (2).
567   Számozását módosította: 2002. évi I törvény 120. § (1).
568   Beiktatta: 2002. évi I törvény 120. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
569   Lásd: 56/2010. (V. 5.) AB határozat 3.
570   Megállapította: 2002. évi I törvény 120. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
571    Megállapította: 2002. évi I törvény 120. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
572   Megállapította: 2007. évi CLXXXIII. törvény 1. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
573   Megállapította: 2007. évi CLXXXIII. törvény 1. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
574   Megállapította: 2007. évi CLXXXIII. törvény 1. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.


575   Megállapította: 2007. évi CLXXXIII. törvény 1. §. Hatályos: 2008. I 1-től.
576   Megállapította: 2010. évi CLXI. törvény 31. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
577   Megállapította: 2010. évi CLXI. törvény 31. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
578   Megállapította: 2007. évi CLXXXIII. törvény 1. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
579   Megállapította: 2010. évi CLXI. törvény 32. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
580   Módosítva: 2011. évi CL. törvény 82. § a) alapján.
581    Megállapította: 2010. évi CXXII törvény 158. § (4). Módosította: 2011. évi CLXI. törvény 203. § g).
582   Megállapította: 2007. évi CLXXXIII törvény 1. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
583   Megállapította: 2007. évi CLXXXIII törvény 1. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
584   Megállapította: 2007. évi CLXXXIII törvény 1. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
585   Megállapította: 2007. évi CLXXXIII törvény 1. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
586   Megállapította: 2007. évi CLXXXIII törvény 1. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
587   Módosította: 2010. évi CLXI törvény 68. § (9) a).
588   Megállapította: 2007. évi CLXXXIII törvény 1. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
589   Megállapította: 2007. évi CLXXXIII törvény 1. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
590   Módosította: 2009. évi CLV. törvény 42. § (21).
591    Megállapította: 2007. évi CLXXXIII törvény 1. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
592   Megállapította: 2007. évi CLXXXIII törvény 1. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
593   Megállapította: 2007. évi CLXXXIII törvény 1. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
594   Megállapította: 2010. évi CLXXXIII törvény 139. §. Hatályos: 2011. III 1-től. Lásd: 2010. évi CLXXXIII törvény 179. §.
595   Módosította: 2011. évi CLXI törvény 203. § j).
596   Megállapította: 2002. évi I törvény 122. § (1). Módosította: 2011. évi CLXI. törvény 203. § a).


597   Megállapította: 2006. évi LI törvény 96. § (1). Módosította: 2007. évi XXVII. törvény 89. § (4) c).
598   Megállapította: 2010. évi CLXXXIII törvény 140. § (1). Hatályos: 2011. III 1-től. Lásd: 2010. évi CLXXXIII törvény 179. §.
599   Megállapította: 2010. évi CLXXXIII törvény 140. § (1). Hatályos: 2011. III 1-től. Lásd: 2010. évi CLXXXIII törvény 179. §.
600   Megállapította: 2006. évi LI törvény 96. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
601    Beiktatta: 2012. évi LXVI törvény 7. §. Hatályos: 2012. VII 3-tól.
602   Beiktatta: 2010. évi CLXXXIII törvény 140. § (2). Hatályos: 2011. III 1-től. Lásd: 2010. évi CLXXXIII törvény 179. §.
603   A harmadik mondatot beiktatta: 2002. évi I törvény 122. § (3). Módosította: 2009. évi LXXXIII törvény 59. § (5).
604   A második mondatot beiktatta: 2002. évi I törvény 122. § (4). Hatályos: 2003. VII 1-től.
605   Beiktatta: 2002. évi I törvény 122. § (5). Módosította: 2011. évi CLXI törvény 203. § a).
606   Módosította: 2011. évi CLXI törvény 203. § a).


607


Módosította: 2011. évi CLXI. törvény 203. § a).


608   Megállapította: 2011. évi LXXXIX. törvény 8. §. Hatályos: 2011. VII 13-tól. Lásd: 2011. évi LXXXIX. törvény 27. § (2). Az „azzal, hogy a nyomozási bíró eljárásában köteles figyelemmel lenni a
nyomozó hatóság és az ügyész speciális, kizárólag a nyomozás során érvényesíthető nyomozástaktikai szempontjaira, így különösen arra, hogy a gyanúsított és a védő a nyomozás adatait, tényeit és
bizonyítékait csak a nyomozásra irányadó szabályok alapján ismerhetik meg” szövegrészt megsemmisítette: 166/2011.
(XII 20.) AB határozat 3. Hatálytalan: 2011. XII 21-től.
609   Megállapította: 2006. évi LI törvény 97. § (1). Módosította: 2007. évi LXXXII törvény 2. § 359.
610   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 97. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
611    Jelölését módosította: 2006. évi LI törvény 97. § (2).
612   Jelölését módosította és megállapította: 2006. évi LI törvény 97. § (2)-(3). Hatályos: 2006. VII 1-től.
613   Jelölését módosította: 2006. évi LI törvény 97. § (2).
614   Jelölését módosította: 2006. évi LI törvény 97. § (2).
615   Megállapította: 2006. évi LI törvény 97. § (4). Hatályos: 2006. VII 1-től.
616   Megállapította: 2006. évi LI törvény 98. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.


617   A második mondat szövegét megállapította: 2006. évi LI törvény 98. § (2). Hatályos: 2006. VII. 1-től.
618   Megállapította: 2002. évi I törvény 124. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
619   Megállapította: 2002. évi I törvény 125. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
620   Módosította: 2011. évi CLXI törvény 203. § k).
621    Megállapította: 2002. évi I törvény 126. §. Módosította: 2011. évi CLXI. törvény 203. § a).
622   A második mondat szövegét megállapította: 2006. évi LI törvény 99. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
623   Beiktatta: 2012. évi LXVI törvény 8. §. Hatályos: 2012. VII 3-tól.
624   Megállapította: 2002. évi I törvény 127. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
625   Megállapította: 2006. évi LI törvény 100. § (1). Hatályos: 2007. I. 1-től.
626   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 100. § (2). Hatályos: 2007. I. 1-től.
627   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 100. § (3). Hatályos: 2007. I. 1-től.
628   Számozását módosította: 2006. évi LI törvény 100. § (3).
629   Számozását módosította: 2006. évi LI törvény 100. § (3).
630   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 100. § (4). Módosította: 2011. évi CL. törvény 82. § b).
631    Kiegészítette: 2002. évi I törvény 128. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
632   Megállapította: 2010. évi CLXI törvény 33. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
633   Megállapította: 2010. évi CLXXXIII. törvény 141. §. Hatályos: 2011. III 1-től. Lásd: 2010. évi CLXXXIII. törvény 179. §.
634   A második mondatot beiktatta: 2002. évi I törvény 129. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
635   Beiktatta: 2003. évi II törvény 56. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
636   Megállapította: 2012. évi CXVII törvény 33. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.
637   Megállapította: 2002. évi I törvény 130. § (2). Módosította: 2011. évi CLXXIX. törvény 202. § c).
638   Beiktatta: 2002. évi I törvény 130. § (3). Az első mondat szövegét megállapította: 2006. évi LI törvény 101. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.


639   Beiktatta: 2002. évi I. törvény 130. § (3). Hatályos: 2003. VII 1-től.
640   Beiktatta: 2002. évi I törvény 130. § (3). Hatályos: 2003. VII 1-től.
641    Számozását módosította: 2006. évi LI. törvény 102. §.
642   Beiktatta: 2006. évi LI. törvény 102. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
643   Megállapította: 2002. évi I törvény 131. §. Hatályos: 2003. VII 1-től. A 221. §-t megelőző korábbi alcím érvényét veszti és nem lép hatályba 2003. VII 1-től ugyane törvény 308. § (2) alapján.
644   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 103. §. Hatályos: 2007. I. 1-től.
645   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 103. §. Hatályos: 2007. I. 1-től.
646   Megállapította: 2011. évi LXXXIX. törvény 9. §. Hatályos: 2011. VII 13-tól. Lásd: 2011. évi LXXXIX. törvény 27. § (2).
647   Megállapította: 2011. évi LXXXIX. törvény 9. §. Hatályos: 2011. VII 13-tól. Lásd: 2011. évi LXXXIX. törvény 27. § (2).
648   Módosította: 2009. évi LXXX. törvény 56. § (5) c).
649   Megállapította: 2011. évi LXXXIX. törvény 10. §. Hatályos: 2011. VII 13-tól. Lásd: 2011. évi LXXXIX. törvény 27. § (2).
650   Módosította: 2007. évi CLXII törvény 29. § (2) a).
651    Megállapította: 2003. évi II törvény 56. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
652   Beiktatta: 2011. évi LXXXIX. törvény 11. §. Hatályos: 2011. VII 13-tól. Lásd: 2011. évi LXXXIX. törvény 27. § (2). Módosította: 2011. évi CL. törvény 81. § e).
653   Megállapította: 2010. évi CLXI törvény 34. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
654   Megállapította: 2006. évi LI törvény 104. § (1). Hatályos: 2007. I. 1-től.
655   Megállapította: 2002. évi I. törvény 134. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
656   Megállapította: 2011. évi LXXXIX. törvény 12. §. Hatályos: 2011. VII 13-tól. Lásd: 2011. évi LXXXIX. törvény 27. § (2).
657   Megállapította: 2011. évi LXXXIX. törvény 12. §. Hatályos: 2011. VII 13-tól. Lásd: 2011. évi LXXXIX. törvény 27. § (2).
658   Megállapította: 2010. évi CLXXXIII. törvény 142. §. Hatályos: 2011. III 1-től. Lásd: 2010. évi CLXXXIII. törvény 179. §.
659   Megállapította: 2002. évi I. törvény 135. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.


660   Megállapította: 2002. évi I törvény 135. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
661    Módosította: 2009. évi LXXX. törvény 56. § (5) d).
662   Megállapította: 2003. évi II törvény 58. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
663   Megállapította: 2003. évi II törvény 58. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
664   Megállapította: 2011. évi LXXXIX. törvény 13. §. Hatályos: 2011. VII 13-tól. Lásd: 2011. évi LXXXIX. törvény 27. § (2).
665   Megállapította: 2006. évi LI. törvény 105. § (1). Módosította: ugyane törvény 285. § (3).
666   Hatályon kívül helyezte: 2007. évi CLXII törvény 29. § (2) a). Hatálytalan: 2008. I. 1-től.
667   Beiktatta: 2007. évi CLXII törvény 17. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
668   Beiktatta: 2007. évi CLXII törvény 17. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
669   Beiktatta: 2006. évi CXXIII törvény 21. § (4). Hatályos: 2007. I. 1-től.
670   Beiktatta: 2002. évi I törvény 137. § (1). Jelölését módosította: 2006. évi CXXIII törvény 21. § (4).
671    Módosította: 2003. évi II törvény 88. § (2) c).
672   Megállapította: 2003. évi II törvény 60. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
673   Megállapította: 2006. évi LI törvény 106. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
674   Megállapította: 2011. évi CL. törvény 59. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
675   Beiktatta: 2007. évi XXVII törvény 49. §. Hatályos: 2007. VI 1-től.
676   Megállapította: 2011. évi CL. törvény 60. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
677   Megállapította: 2006. évi LI törvény 108. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
678   Beiktatta: 2007. évi CLI törvény 15. § (1). Hatályos: 2008. I. 1-től. Ezt követően indult ügyekben kell alkalmazni.
679   Beiktatta: 2007. évi CLI. törvény 15. § (1). Hatályos: 2008. I. 1-től. Ezt követően indult ügyekben kell alkalmazni.
680   Megállapította: 2002. évi I törvény 139. §. A korábbi (1) bekezdés érvényét veszti és nem lép hatályba, egyidejűleg a korábbi (2) bekezdés számozása (1) bekezdésre módosul a 2003. évi II törvény
88. § (2) a)-b) alapján. A második mondatot beiktatta: 2003. évi LXXX. törvény 82. § (2). Hatályos: ugyane törvénynek a 2005. évi CXXXV. törvény 148. § (12) bekezdésével megállapított 72. § (5)
bekezdése alapján 2008. I. 1-től. Az első mondat szövegét megállapította: 2006. évi LI törvény 109. §.


681    Megállapította: 2002. évi I törvény 139. §. Hatályos: 2003. VII 1-től. Számozását módosította: 2003. évi II törvény 88. § (2) b).
682   Megállapította: 2006. évi LI törvény 110. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
683   Megállapította: 2006. évi LI törvény 111. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
684   Megállapította: 2006. évi LI törvény 112. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
685   Megállapította: 2012. évi CXVII törvény 34. § (1). Hatályos: 2012. VII 24-től.
686   Megállapította: 2012. évi CXVII. törvény 34. § (1). Hatályos: 2012. VII 24-től.
687   Megállapította: 2002. évi I. törvény 141. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
688   Módosította: 2009. évi CLV törvény 42. § (21).
689   Beiktatta: 2010. évi CLXXXIII törvény 143. §. Hatályos: 2011. III 1-től. Lásd: 2010. évi CLXXXIII törvény 179. §.
690   A második mondat szövegét megállapította: 2002. évi I. törvény 142. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
691    A második mondatot beiktatta: 2002. évi I törvény 142. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
692   Megállapította: 2002. évi I törvény 142. § (3). Hatályos: 2003. VII 1-től.
693   Megállapította: 2002. évi I. törvény 142. § (3). Módosította: 2009. évi CLV. törvény 42. § (21).
694   Megállapította: 2006. évi LI törvény 113. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
695   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 113. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
696   Megsemmisítette: 72/2009. (VII 10.) AB határozat 1. Hatálytalan: 2010. XII 31-től.
697   Hatályon kívül helyezte: 2006. évi LI törvény 285. § (1) b). Hatálytalan: 2006. VII 1-től.
698   Megsemmisítette: 72/2009. (VII 10.) AB határozat 1. Hatálytalan: 2010. XII 31-től.
699   Megsemmisítette: 72/2009. (VII 10.) AB határozat 1. Hatálytalan: 2010. XII 31-től.
700    Megsemmisítette: 72/2009. (VII 10.) AB határozat 1. Hatálytalan: 2010. XII 31-től.
701    Megsemmisítette: 72/2009. (VII 10.) AB határozat 1. Hatálytalan: 2010. XII 31-től.


702    Megállapította: 2010. évi CLXI. törvény 35. § (1). Módosította: 2011. évi CLXI. törvény 203. § l).
703    Beiktatta: 2010. évi CLXI. törvény 35. § (2). Hatályos: 2011. I. 1-től.
704    Megállapította: 2002. évi I. törvény 144. §. Módosította: 2011. évi CLXI. törvény 203. § a).
705    Megállapította: 2006. évi LI. törvény 114. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
706   Megállapította: 2010. évi CLXXXIII törvény 144. §. Hatályos: 2011. III 1-től. Lásd: 2010. évi CLXXXIII törvény 179. §.
707   A második mondat szövegét megállapította: 2002. évi I törvény 145. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
708    Beiktatta: 2002. évi I törvény 146. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
709    Beiktatta: 2002. évi I törvény 146. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
710    Beiktatta: 2002. évi I törvény 146. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
711    Beiktatta: 2002. évi I törvény 146. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
712    Beiktatta: 2002. évi I törvény 146. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
713    Megállapította: 2002. évi I törvény 147. §. Módosítva: 104/2007. (XII 13.) AB határozat alapján.
714    Módosította: 2009. évi CXXV. törvény 31. § (5) ba).
715    Megállapította: 2006. évi LI törvény 115. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
716   Megállapította: 2002. évi I törvény 148. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
717   A második mondatot beiktatta: 2002. évi I. törvény 148. § (2). A harmadik mondatot beiktatta: 2003. évi II törvény 61. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
718    Beiktatta: 2002. évi I törvény 148. § (3). Hatályos: 2003. VII 1-től.
719    Beiktatta: 2002. évi I törvény 148. § (3). Hatályos: 2003. VII 1-től.
720    Beiktatta: 2002. évi I törvény 148. § (3). Hatályos: 2003. VII 1-től.
721    Beiktatta: 2002. évi I törvény 149. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
722    Az első mondat szövegét megállapította: 2006. évi LI törvény 115. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
723    Megállapította: 2002. évi I törvény 150. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.


724    Érvényét veszti és nem lép hatályba 2003. VII 1-től a 2002. évi I törvény 308. § (2) alapján.
725    A harmadik mondatot beiktatta: 2002. évi I. törvény 151. §. A második mondat szövegét megállapította: 2003. évi II törvény 62. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
726   Megállapította: 2002. évi I törvény 152. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
727   Módosítva: 11/2007. (III 7.) AB határozat alapján.
728    Megállapította: 2002. évi I törvény 153. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
729    Beiktatta: 2002. évi I törvény 153. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
730    Beiktatta: 2002. évi I törvény 153. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
731    A második mondatot beiktatta: 2002. évi I törvény 154. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
732    Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CL. törvény 82. § c). Hatálytalan: 2012. I. 1-től.
733    A harmadik mondatot beiktatta: 2002. évi I törvény 154. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
734    Megállapította: 2006. évi LI törvény 116. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
735    Kiegészítette: 2002. évi I törvény 155. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
736   Megállapította: 2007. évi CLXII törvény 18. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
737   Megállapította: 2002. évi I törvény 155. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
738    Megállapította: 2002. évi I törvény 155. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
739    Megállapította: 2006. évi LI törvény 116. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
740    A zárójeles résszel kiegészítette: 2002. évi I. törvény 156. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
741    Megállapította: 2002. évi I törvény 156. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
742    Megállapította: 2006. évi LI törvény 117. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
743    Megállapította: 2006. évi LI törvény 117. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
744    Beiktatta: 2002. évi I törvény 157. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.


745    Megállapította: 2002. évi I törvény 158. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
746   A második mondat szövegét megállapította és a korábbi harmadik mondatot hatályon kívül helyezte: 2006. évi LI törvény 118. § (1), 285. § (1) b). Hatályos: 2006. VII 1-től.
747   Megállapította: 2006. évi LI törvény 118. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
748    Megállapította: 2002. évi I törvény 159. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
749    Megállapította: 2002. évi I törvény 159. § (2). Módosította: 2011. évi CLXXIX. törvény 202. § d).
750    Beiktatta: 2006. évi XIX. törvény 2. §. Hatályos: 2006. IV 1-től.
751    Beiktatta: 2006. évi XIX. törvény 2. §. Hatályos: 2006. IV 1-től. Alkalmazására lásd: ugyane törvény 3. §.
752    Beiktatta: 2006. évi XIX. törvény 2. §. Hatályos: 2006. IV 1-től. Alkalmazására lásd: ugyane törvény 3. §.
753    Módosította: 2011. évi CL. törvény 81. § b), 2011. évi CLXI törvény 203. § a).
754    Megállapította: 2010. évi CLXXXIII törvény 145. §. Hatályos: 2011. III 1-től. Lásd: 2010. évi CLXXXIII törvény 179. §.
755    Megállapította: 2002. évi I törvény 160. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
756   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 119. § (2). Hatályos: 2007. I. 1-től.
757   A harmadik mondatot beiktatta: 2002. évi I törvény 161. § (1). A második mondat szövegét megállapította: 2003. évi II törvény 63. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
758    Megállapította: 2002. évi I törvény 161. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
759    Megállapította: 2002. évi I törvény 161. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
760    Beiktatta: 2002. évi I törvény 161. § (3). Hatályos: 2003. VII 1-től.
761    Beiktatta: 2002. évi I törvény 161. § (3). Hatályos: 2003. VII 1-től.
762    Beiktatta: 2003. évi II törvény 63. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
763    Megállapította: 2011. évi CCI törvény 167. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.
764    Megállapította: 2006. évi LI törvény 120. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
765    Megállapította: 2006. évi LI törvény 120. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
766   Megállapította: 2003. évi II törvény 64. § (3). Hatályos: 2003. VII 1-től.


767   Megállapította: 2003. évi II. törvény 64. § (4). Hatályos: 2003. VII 1-től.
768    Megállapította: 2006. évi LI törvény 120. § (3). Hatályos: 2006. VII 1-től.
769    Számozását módosította: 2002. évi I törvény 162. § (4).
770    Megállapította: 2003. évi II törvény 64. § (5). Hatályos: 2003. VII 1-től.
771    Megállapította: 2003. évi II törvény 65. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
772    Megállapította: 2003. évi II törvény 65. § (1). Módosította: 2007. évi XIII törvény 14. § (2) b).
773    Beiktatta: 2002. évi I törvény 163. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
774    Megállapította: 2006. évi LI törvény 121. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
775    Beiktatta: 2003. évi II törvény 65. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
776   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 121. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
777   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 121. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
778    Beiktatta: 2006. évi LI törvény 121. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
779    Megállapította: 2009. évi LXXXIII. törvény 32. § (1). Hatályos: 2009. VIII 13-tól.
780    Beiktatta: 2009. évi LXXXIII. törvény 32. § (2). Hatályos: 2009. VIII 13-tól.
781    Beiktatta: 2009. évi LXXXIII. törvény 32. § (2). Hatályos: 2009. VIII 13-tól.
782    Számozását módosította: 2009. évi LXXXIII. törvény 32. § (2).
783    Számozását módosította: 2009. évi LXXXIII. törvény 32. § (2).
784    Megállapította: 2002. évi I törvény 164. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
785    Megállapította: 2011. évi LXXXIX. törvény 14. §. Hatályos: 2011. VII 13-tól. Lásd: 2011. évi LXXXIX. törvény 27. § (2).
786   Beiktatta: 2009. évi LXXXIII. törvény 33. §. Módosította: 2011. évi CLXXV. törvény 128. § d).
787   A második mondatot beiktatta: 2003. évi II törvény 66. § (2). Számozását módosította: 2009. évi LXXXIII. törvény 33. §.


788    Számozását módosította: 2009. évi LXXXIII. törvény 33. §.
789    Megállapította: 2002. évi I. törvény 165. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
790    Megállapította: 2006. évi LI. törvény 123. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
791    Beiktatta: 2006. évi LI törvény 124. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
792    Beiktatta: 2006. évi LI törvény 124. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
793    Megállapította: 2010. évi CLXXXIII törvény 146. §. Hatályos: 2011. III 1-től. Lásd: 2010. évi CLXXXIII törvény 179. §.
794    Módosította: 2011. évi CLXI törvény 203. § a).
795    Megállapította: 2006. évi LI törvény 125. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
796   Beiktatta: 2009. évi LXXXIII törvény 34. §. Hatályos: 2009. VIII 13-tól.
797   Megállapította: 2002. évi I törvény 167. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
798    Megállapította: 2002. évi I törvény 167. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
799    Beiktatta: 2012. évi CXVII törvény 34. § (2). Hatályos: 2012. VII 24-től.
800   Megállapította: 2002. évi I. törvény 168. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
801    Megállapította: 2012. évi CXVII. törvény 34. § (3). Hatályos: 2012. VII 24-től.
802   Megállapította: 2010. évi CLXXXIII törvény 147. §. Hatályos: 2011. III 1-től. Lásd: 2010. évi CLXXXIII törvény 179. §.
803   Megállapította: 2011. évi CCI törvény 167. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.
804   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 127. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
805   Jelölését módosította: 2006. évi LI törvény 127. § (2).
806   Jelölését módosította: 2006. évi LI törvény 127. § (2).
807   Jelölését módosította: 2006. évi LI törvény 127. § (2).
808   Megállapította: 2002. évi I törvény 169. § (1). Jelölését módosította: 2006. évi LI törvény 127. § (2). Módosította: 2009. évi LXXXIII törvény 59. § (5).
809   Beiktatta: 2002. évi I törvény 169. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.


810   Megállapította: 2011. évi LXXXIX. törvény 15. §. Hatályos: 2011. VII. 13-tól. Lásd: 2011. évi LXXXIX. törvény 27. § (2).
811    Megállapította: 2006. évi LI törvény 128. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
812   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 128. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
813   Módosította: 2012. évi XCIII. törvény 47. § (2).
814   Megállapította: 2010. évi CLXXXIII törvény 148. § (1). Hatályos: 2011. III 1-től. Lásd: 2010. évi CLXXXIII törvény 179. §.
815   Megállapította: 2011. évi CL. törvény 61. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
816   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 129. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
817   Számozását módosította: 2006. évi LI törvény 129. §.
818   Megállapította: 2010. évi CLXXXIII törvény 149. §. Hatályos: 2011. III 1-től. Lásd: 2010. évi CLXXXIII törvény 179. §.
819   Megállapította: 2010. évi CLXXXIII törvény 149. §. Hatályos: 2011. III 1-től. Lásd: 2010. évi CLXXXIII törvény 179. §.
820   Megállapította: 2002. évi I törvény 170. § (1). A második mondatot beiktatta: 2006. évi LI törvény 130. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
821    Megállapította: 2002. évi I törvény 170. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
822   Megállapította: 2010. évi CLXXXIII törvény 150. §. Hatályos: 2011. III 1-től. Lásd: 2010. évi CLXXXIII törvény 179. §.
823   Megállapította: 2006. évi LI törvény 130. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
824   Beiktatta: 2002. évi I törvény 170. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
825   Megállapította: 2010. évi CLXXXIII törvény 151. §. Hatályos: 2011. III 1-től. Lásd: 2010. évi CLXXXIII törvény 179. §.
826   Beiktatta: 2002. évi I törvény 171. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
827   Számozását módosította: 2002. évi I törvény 171. §.
828   Megállapította: 2002. évi I. törvény 172. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
829   Megállapította: 2002. évi I. törvény 173. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
830   Megállapította: 2002. évi I. törvény 173. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.


831    Megállapította: 2011. évi LXXXIX. törvény 16. §. Hatályos: 2011. VII. 13-tól. Lásd: 2011. évi LXXXIX. törvény 27. § (2).
832   Megállapította: 2002. évi I törvény 173. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
833   Megállapította: 2002. évi I törvény 173. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
834   Megállapította: 2006. évi LI. törvény 131. §. Módosította: ugyane törvény 285. § (3).
835   Megállapította: 2011. évi LXXXIX. törvény 17. §. Hatályos: 2011. VII 13-tól. Lásd: 2011. évi LXXXIX. törvény 27. § (2).
836   Megállapította: 2002. évi I törvény 173. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
837   Megállapította: 2002. évi I törvény 173. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
838   Megállapította: 2003. évi II törvény 67. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
839   Beiktatta: 2003. évi II törvény 67. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
840   Megállapította: 2002. évi I. törvény 173. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
841    Megállapította: 2010. évi CLXXXIII törvény 152. §. Hatályos: 2011. III 1-től. Lásd: 2010. évi CLXXXIII törvény 179. §.
842   Megállapította: 2002. évi I. törvény 173. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
843   Megállapította: 2010. évi CLXXXIII törvény 153. § (1). Hatályos: 2011. III 1-től.
844   Megállapította: 2002. évi I. törvény 173. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
845   Megállapította: 2010. évi CLXXXIII törvény 153. § (2). Hatályos: 2011. III 1-től. Lásd: 2010. évi CLXXXIII törvény 179. §.
846   Megállapította: 2010. évi CLXXXIII törvény 153. § (2). Hatályos: 2011. III 1-től. Lásd: 2010. évi CLXXXIII törvény 179. §.
847   Megállapította: 2010. évi CLXXXIII törvény 153. § (2). Hatályos: 2011. III 1-től. Lásd: 2010. évi CLXXXIII törvény 179. §.
848   Megállapította: 2002. évi I. törvény 173. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
849   Megállapította: 2002. évi I. törvény 173. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
850   Megállapította: 2011. évi CL. törvény 62. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
851    Beiktatta: 2012. évi LXVI törvény 9. §. Hatályos: 2012. VII 3-tól.
852   Megállapította: 2002. évi I. törvény 173. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.


853   Megállapította: 2002. évi I. törvény 173. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
854   Megállapította: 2002. évi I törvény 173. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
855   Beiktatta: 2003. évi II törvény 68. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
856   Megállapította: 2010. évi CLXXXIII törvény 154. §. Hatályos: 2011. III 1-től.
857   Megállapította: 2010. évi CLXXXIII törvény 154. §. Hatályos: 2011. III 1-től. Lásd: 2010. évi CLXXXIII törvény 179. §.
858   Megállapította: 2002. évi I. törvény 173. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
859   Megállapította: 2010. évi CLXXXIII törvény 155. §. Hatályos: 2011. III 1-től.
860   Megállapította: 2010. évi CLXXXIII törvény 155. §. Hatályos: 2011. III 1-től. Lásd: 2010. évi CLXXXIII törvény 179. §.
861    Megállapította: 2010. évi CLXXXIII törvény 156. § (1). Hatályos: 2011. III 1-től.
862   Megállapította: 2010. évi CLXXXIII törvény 156. § (2). Hatályos: 2011. III 1-től. Lásd: 2010. évi CLXXXIII törvény 179. §.
863   Megállapította: 2010. évi CLXXXIII törvény 156. § (2). Hatályos: 2011. III 1-től. Lásd: 2010. évi CLXXXIII törvény 179. §.
864   Megállapította: 2010. évi CLXXXIII törvény 156. § (2). Hatályos: 2011. III 1-től. Lásd: 2010. évi CLXXXIII törvény 179. §.
865   Beiktatta: 2002. évi I törvény 175. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
866   Beiktatta: 2002. évi I törvény 176. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
867   Beiktatta: 2002. évi I törvény 176. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
868   Számozását módosította: 2002. évi I. törvény 176. § (1).
869   Számozását módosította és megállapította: 2002. évi I. törvény 176. §. A második mondat szövegét megállapította: 2006. évi LI törvény 132. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
870   Megállapította: 2002. évi I. törvény 177. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
871    Az első mondat szövegét módosította: 2003. évi II törvény 88. § (2) c).
872   Megállapította: 2007. évi XXVII törvény 50. §. Hatályos: 2007. VI 1-től.
873   Módosította: 2009. évi LXXXIII törvény 59. § (5).


874   Beiktatta: 2002. évi I. törvény 178. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
875   Megállapította: 2002. évi I törvény 178. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
876   Megállapította: 2011. évi CCI törvény 167. § (3). Hatályos: 2012. I. 1-től.
877   Beiktatta: 2010. évi CLXXXIII. törvény 157. §. Hatályos: 2011. III 1-től. Lásd: 2010. évi CLXXXIII. törvény 179. §.
878   Megállapította: 2002. évi I törvény 180. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
879   Megállapította: 2006. évi LI törvény 133. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
880   Megállapította: 2002. évi I törvény 181. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
881    Megállapította: 2006. évi LI törvény 134. §. Módosította: 2010. évi CLXXXIII. törvény 165. § (2) e).
882   Megállapította: 2007. évi CLI törvény 15. § (2). Hatályos: 2008. I. 1-től. Ezt követően indult ügyekben kell alkalmazni.
883   Az első mondat szövegét megállapította: 2002. évi I törvény 182. §. A második mondat szövegét megállapította: 2006. évi LI törvény 135. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
884   Beiktatta: 2007. évi CLI törvény 15. § (3). Hatályos: 2008. I. 1-től. Ezt követően indult ügyekben kell alkalmazni.
885   Beiktatta: 2007. évi CLI törvény 15. § (3). Hatályos: 2008. I. 1-től. Ezt követően indult ügyekben kell alkalmazni.
886   Számozását módosította: 2007. évi CLI törvény 15. § (3).
887   A korábbi második mondatot hatályon kívül helyezte: 2006. évi LI törvény 285. § (1) b). Hatálytalan: 2006. VII 1-től. Számozását módosította: 2007. évi CLI törvény 15. § (3).
888   Számozását módosította: 2007. évi CLI törvény 15. § (3).
889   Számozását módosította: 2007. évi CLI törvény 15. § (3).
890   Megállapította: 2002. évi I törvény 183. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
891    Beiktatta: 2010. évi CLXI törvény 37. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
892   A második mondat szövegét megállapította: 2002. évi I törvény 184. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
893   Megállapította: 2011. évi CL. törvény 63. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
894   Megállapította: 2009. évi CXXV törvény 26. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
895   A második mondatot beiktatta: 2002. évi I törvény 186. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.


896   Az első mondat szövegét megállapította: 2002. évi I törvény 186. § (2). Hatályos: 2003. VII. 1-től.
897   Beiktatta: 2002. évi I törvény 186. § (3). Hatályos: 2003. VII 1-től.
898   Megállapította: 2002. évi I törvény 187. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
899   A második mondat szövegét megállapította, a harmadik mondatot beiktatta: 2003. évi II törvény 69. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
900   Megállapította: 2006. évi LI törvény 136. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
901    Megállapította: 2002. évi I törvény 188. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
902   Megállapította: 2006. évi LI törvény 136. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
903   Megállapította: 2010. évi CLXXXIII. törvény 158. §. Hatályos: 2011. III 1-től. Lásd: 2010. évi CLXXXIII. törvény 179. §.
904   Megállapította: 2006. évi LI törvény 137. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
905   Megállapította: 2009. évi LXXXIII. törvény 37. §. Hatályos: 2009. VIII 13-tól.
906   Megállapította: 2002. évi I törvény 189. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
907   Megállapította: 2002. évi I törvény 189. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
908   Megállapította: 2006. évi LI törvény 138. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
909   Megállapította: 2010. évi CLXI törvény 38. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
910   Megállapította: 2002. évi I törvény 190. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
911    Megállapította: 2002. évi I törvény 190. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
912   Megállapította: 2006. évi LI törvény 139. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
913   Megállapította: 2006. évi LI törvény 139. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
914   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 139. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
915   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 139. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
916   Megállapította: 2002. évi I törvény 191. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.


917   Beiktatta: 2002. évi I. törvény 191. § (2). Hatályos: 2003. VII. 1-től.
918   Beiktatta: 2003. évi II törvény 70. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
919   A második mondatot beiktatta: 2003. évi II törvény 71. §. Az első mondat szövegét megállapította: 2006. évi LI törvény 140. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
920   Megállapította: 2002. évi I törvény 193. §. A második mondat szövegét megállapította: 2003. évi II törvény 72. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
921    Beiktatta: 2009. évi LXXXIII törvény 38. §. Hatályos: 2009. VIII 13-tól.
922   Számozását módosította: 2009. évi LXXXIII törvény 38. §.
923   Megállapította: 2002. évi I törvény 194. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
924   Beiktatta: 2002. évi I törvény 194. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
925   A második mondatot beiktatta: 2002. évi I törvény 195. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
926   Megállapította: 2002. évi I törvény 196. §. Módosította: 2009. évi CXXV. törvény 31. § (5) bb), 2011. évi CLXXIX. törvény 202. § e).
927   Megállapította: 2006. évi LI törvény 141. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
928   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 141. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
929   Beiktatta: 2007. évi CLI törvény 15. § (4). Módosította: 2009. évi LXXV. törvény 143. § (6) b). Lásd még: 2009. évi LXXV. törvény 140. § (6).
930   Megállapította: 2006. évi LI törvény 142. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
931    Megállapította: 2006. évi LI törvény 142. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
932   Hatályon kívül helyezte: 2010. évi CLXI törvény 68. § (9) b). Hatálytalan: 2011. I. 1-től.
933   Hatályon kívül helyezte: 2010. évi CLXI törvény 68. § (9) b). Hatálytalan: 2011. I. 1-től.
934   Az első mondat szövegét megállapította: 2007. évi CLI. törvény 15. § (5). Hatályos: 2008. I. 1-től. Ezt követően indult ügyekben kell alkalmazni. A második és harmadik mondat szövegét
megállapította: 2006. évi LI törvény 143. § (1). Hatályos: 2006.
VII 1-től.
935   Megállapította: 2003. évi LXXX. törvény 82. § (5). Hatályos: ugyane törvénynek a 2005. évi CXXXV. törvény 48. § (12) bekezdésével megállapított 72. § (5) bekezdése alapján 2008. I. 1-től.
936   Megállapította: 2007. évi CLI. törvény 15. § (6). Hatályos: 2008. I. 1-től. Ezt követően indult ügyekben kell alkalmazni.
937   Megállapította: 2007. évi CLI. törvény 15. § (6). Hatályos: 2008. I. 1-től. Ezt követően indult ügyekben kell alkalmazni.


938   Megállapította: 2007. évi CLI. törvény 15. § (6). Hatályos: 2008. I 1-től.
939   Megállapította: 2007. évi CLI. törvény 15. § (6). Hatályos: 2008. I. 1-től.
940   Számozását módosította: 2003. évi II. törvény 73. §.
941    Beiktatta: 2006. évi LI törvény 143. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
942   Megállapította: 2003. évi II törvény 74. §. Számozását módosította: 2006. évi LI törvény 144. §.
943   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 144. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
944   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 144. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
945   Megállapította: 2006. évi LI törvény 145. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
946   Megállapította: 2006. évi LI törvény 145. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
947   Beiktatta: 2010. évi CLXXXIII törvény 159. §. Hatályos: 2011. III 1-től. Lásd: 2010. évi CLXXXIII törvény 179. §.
948   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 146. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
949   Megállapította: 2006. évi LI törvény 146. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
950   A második mondat szövegét megállapította: 2002. évi I törvény 198. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
951    Megállapította: 2006. évi LI törvény 147. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
952   Hatályon kívül helyezte: 2006. évi LI törvény 285. § (1) b). Hatálytalan: 2006. VII 1-től.
953   Beiktatta: 2009. évi LXXXIII törvény 39. §. Hatályos: 2009. VIII 13-tól.
954   Megállapította: 2002. évi I. törvény 199. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
955   Megállapította: 2006. évi LI törvény 148. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
956   Megállapította: 2006. évi LI törvény 148. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
957   Megállapította: 2006. évi LI törvény 149. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
958   A második mondatot beiktatta: 2002. évi I törvény 202. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
959   Megállapította: 2009. évi CXXXVI törvény 19. §. Hatályos: 2010. V 1-től. Lásd: 2009. évi CXXXVI törvény 25. § (2).


960   Megállapította: 2010. évi CLXI. törvény 39. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
961    Beiktatta: 2002. évi I. törvény 202. § (2). Hatályos: 2003. VII. 1-től.
962   Beiktatta: 2002. évi I törvény 202. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
963   Megállapította: 2002. évi I törvény 203. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
964   Megállapította: 2006. évi LI törvény 150. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
965   Megállapította: 2002. évi I. törvény 204. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
966   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 150. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
967   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 150. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
968   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 150. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
969   Megállapította: 2006. évi LI törvény 150. § (3). Hatályos: 2006. IV 1-től.
970   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 150. § (4). Hatályos: 2006. VII 1-től.
971    Megállapította: 2006. évi LI törvény 151. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
972   A második mondat szövegét megállapította: 2002. évi I. törvény 205. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
973   Megállapította: 2006. évi LI törvény 152. § (1). Hatályos: 2006. IV 1-től.
974   Megállapította: 2006. évi LI törvény 152. § (2). Hatályos: 2006. IV 1-től.
975   Beiktatta: 2011. évi LXXXIX. törvény 18. §. Hatályos: 2011. VII 13-tól. Lásd: 2011. évi LXXXIX. törvény 27. § (2).
976   Beiktatta: 2011. évi LXXXIX. törvény 18. §. Hatályos: 2011. VII 13-tól. Lásd: 2011. évi LXXXIX. törvény 27. § (2).
977   Megállapította: 2006. évi LI törvény 153. §. Hatályos: 2006. IV 1-től.
978   Megállapította: 2006. évi LI törvény 154. §. Hatályos: 2006. IV 1-től.
979   Megállapította: 2002. évi I. törvény 207. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
980   Megállapította: 2006. évi LI törvény 155. §. Hatályos: 2006. IV 1-től.


981    Megállapította: 2006. évi LI törvény 156. §. Hatályos: 2006. IV 1-től.
982   Hatályon kívül helyezte: 2010. évi CLXI. törvény 68. § (9) c). Hatálytalan: 2011. I. 1-től.
983   Megállapította: 2006. évi LI törvény 157. §. Hatályos: 2006. IV. 1-től.
984   Megállapította: 2002. évi I törvény 208. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
985   Megállapította: 2006. évi LI törvény 158. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
986   Megállapította: 2006. évi LI törvény 158. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
987   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 159. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
988   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 159. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
989   Megállapította: 2006. évi LI törvény 160. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
990   Megállapította: 2006. évi LI törvény 161. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
991    Megállapította: 2006. évi LI törvény 161. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
992   Megállapította: 2002. évi I. törvény 212. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
993   Beiktatta: 2002. évi I törvény 212. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
994   Számozását módosította: 2002. évi I törvény 212. §.
995   Számozását módosította: 2002. évi I törvény 212. §.
996   Számozását módosította: 2002. évi I törvény 213. §.
997   Beiktatta: 2002. évi I törvény 213. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
998   Számozását módosította: 2002. évi I. törvény 214. § (1).
999   Megállapította: 2006. évi LI törvény 162. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1000    Beiktatta: 2006. évi LI törvény 162. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1001     Jelölését módosította: 2006. évi LI törvény 162. § (2).
1002  Megállapította: 2009. évi LXXXIII törvény 40. §. Hatályos: 2009. VIII 13-tól.


1003      Megállapította: 2009. évi LXXXIII. törvény 40. §. Hatályos: 2009. VIII. 13-tól.
1004      Megállapította: 2002. évi I törvény 214. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
1005      Megállapította: 2006. évi LI. törvény 162. § (3). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1006      Beiktatta: 2006. évi LI törvény 162. § (3). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1007      Megállapította: 2006. évi LI törvény 162. § (4). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1008      Megállapította: 2006. évi LI törvény 162. § (5). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1009   Beiktatta: 2002. évi I törvény 214. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
1010    Beiktatta: 2002. évi I törvény 214. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
1011     Megállapította: 2002. évi I törvény 215. § (1). Módosítva: 20/2005. (V 26.) AB határozat alapján.
1012  Módosítva: 20/2005. (V 26.) AB határozat alapján.
1013   Megsemmisítette: 20/2005. (V 26.) AB határozat. Hatálytalan: 2005. V 26-tól.
1014   Hatályon kívül helyezte: 2006. évi LI törvény 285. § (1) b). Hatálytalan: 2006. VII 1-től.
1015   Megállapította: 2002. évi I törvény 215. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
1016  Megállapította: 2006. évi LI törvény 163. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
1017   Beiktatta: 2002. évi I törvény 216. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
1018   Beiktatta: 2002. évi I törvény 216. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
1019   Megállapította: 2002. évi I törvény 217. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
1020      Megállapította: 2002. évi I. törvény 218. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
1021      Megállapította: 2006. évi LI törvény 164. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1022      Megállapította: 2006. évi LI törvény 164. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1023      Megállapította: 2006. évi LI törvény 164. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.


1024   Beiktatta: 2002. évi I. törvény 219. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
1025   Beiktatta: 2002. évi I törvény 219. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
1026 Beiktatta: 2002. évi I törvény 219. § (2). Hatályos: 2003. VII 1-től.
1027 Megállapította: 2006. évi LI. törvény 165. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1028 Megállapította: 2006. évi LI törvény 165. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1029 Megállapította: 2002. évi I törvény 220. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
1030 Megállapította: 2002. évi I törvény 220. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
1031     Megállapította: 2002. évi I törvény 220. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
1032  Megállapította: 2002. évi I törvény 220. §. Hatályos: 2003. VII 1-től.
1033   Módosította: 2011. évi CLXI törvény 203. § a).
1034   Módosította: 2011. évi CL. törvény 81. § f).
1035   Megállapította: 2002. évi I törvény 220. §. Módosította: 2011. évi CL. törvény 81. § a).
1036  Megállapította: 2002. évi I törvény 221. § (1). Hatályos: 2003. VII 1-től.
1037   Megállapította: 2006. évi LI törvény 166. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1038  Beiktatta: 2006. évi LI törvény 166. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1039   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 166. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1040  Megállapította: 2006. évi LI törvény 167. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1041     Megállapította: 2006. évi LI törvény 167. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1042   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 168. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1043   Megállapította: 2006. évi LI törvény 168. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1044   Beiktatta: 2009. évi LXXXIII törvény 41. §. Hatályos: 2009. VIII 13-tól.
1045   Jelölését módosította: 2009. évi LXXXIII törvény 41. §.


1046   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 169. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1047   Megállapította: 2006. évi LI törvény 169. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től. A §-t korábban megelőző alcímet hatályon kívül helyezte: ugyane törvény 285. § (1) b). Hatálytalan: 2006. VII 1-től.
1048   Beiktatta: 2009. évi LXXXIII törvény 42. §. Hatályos: 2009. VIII 13-tól.
1049   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 170. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1050  Megállapította: 2006. évi LI törvény 170. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1051     Beiktatta: 2006. évi LI törvény 171. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1052   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 171. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1053   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 171. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1054   Megállapította: 2006. évi LI törvény 171. § (3). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1055   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 172. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1056  Megállapította: 2006. évi LI törvény 172. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től. A §-t korábban megelőző alcímet hatályon kívül helyezte: ugyane törvény 285. § (1) b). Hatálytalan: 2006. VII 1-től.
1057   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 173. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1058  Megállapította: 2006. évi LI törvény 173. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től. A §-t korábban megelőző egyik alcímet hatályon kívül helyezte: ugyane törvény 285. § (1) b). Hatálytalan: 2006. VII
1-től.
1059   Megállapította: 2006. évi LI törvény 174. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től. Az alcímet korábban megelőző címet hatályon kívül helyezte: ugyane törvény 285. § (1) b). Hatálytalan: 2006. VII 1-től.
1060      Megállapította: 2006. évi LI törvény 174. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1061      Megállapította: 2007. évi XXVII törvény 51. §. Hatályos: 2007. VI. 1-től.
1062      Beiktatta: 2006. évi LI törvény 175. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1063      Megállapította: 2006. évi LI törvény 175. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1064      Megállapította: 2006. évi LI törvény 176. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
1065      Megállapította: 2006. évi LI törvény 177. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1066      Megállapította: 2006. évi LI törvény 177. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.


1067   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 178. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1068      Beiktatta: 2006. évi LI törvény 178. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1069      Megállapította: 2006. évi LI törvény 178. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1070      Megállapította: 2006. évi LI törvény 179. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1071     Megállapította: 2006. évi LI törvény 179. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1072   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 180. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1073   Megállapította: 2006. évi LI törvény 180. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1074   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 181. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1075   Megállapította: 2006. évi LI törvény 181. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1076  Megállapította: 2007. évi XXVII törvény 52. §. Hatályos: 2007. VI. 1-től.
1077   Megállapította: 2007. évi XXVII törvény 52. §. Hatályos: 2007. VI. 1-től.
1078  Beiktatta: 2006. évi LI törvény 182. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1079   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 182. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1080      Megállapította: 2006. évi LI törvény 182. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1081      Megállapította: 2006. évi LI törvény 183. §. Módosította: 2011. évi CL. törvény 81. § a).
1082      Beiktatta: 2006. évi LI törvény 184. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
1083      Beiktatta: 2006. évi LI törvény 184. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
1084      Hatályon kívül helyezve: 2006. évi LI törvény 184. § alapján.
1085      Beiktatta: 2006. évi LI törvény 185. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1086      Megállapította: 2006. évi LI törvény 185. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1087      Megállapította: 2011. évi CCI törvény 167. § (4). Hatályos: 2012. I. 1-től.


1088 Megállapította: 2011. évi CCI. törvény 167. § (5). Hatályos: 2012. I. 1-től.
1089 Beiktatta: 2006. évi LI. törvény 186. § (1). Hatályos: 2006. VII. 1-től.
1090   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 186. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1091     Megállapította: 2006. évi LI törvény 186. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1092  Megállapította: 2011. évi CCI törvény 167. § (6). Hatályos: 2012. I. 1-től.
1093   Megállapította: 2011. évi CCI törvény 167. § (7). Hatályos: 2012. I. 1-től.
1094   Megállapította: 2011. évi CCI törvény 167. § (7). Hatályos: 2012. I. 1-től.
1095   Megállapította: 2010. évi CLXXXIII törvény 160. § (2). Hatályos: 2011. III 1-től. Lásd: 2010. évi CLXXXIII törvény 179. §.
1096 Megállapította: 2006. évi LI törvény 187. §. Hatályos: 2006. VII 1-től. A §-t korábban megelőző alcímet hatályon kívül helyezte: ugyane törvény 285. § (1) b). Hatálytalan: 2006. VII 1-től.
1097   Beiktatta: 2011. évi CCI törvény 167. § (8). Hatályos: 2012. I. 1-től.
1098  Megállapította: 2011. évi CCI törvény 167. § (9). Hatályos: 2012. I. 1-től.
1099   Megállapította: 2011. évi CCI törvény 167. § (9). Hatályos: 2012. I. 1-től.
1100   Megállapította: 2011. évi CCI törvény 167. § (9). Hatályos: 2012. I. 1-től.
1101     Beiktatta: 2006. évi LI törvény 189. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1102     Beiktatta: 2006. évi LI törvény 189. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1103     Megállapította: 2006. évi LI törvény 189. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1104     Beiktatta: 2006. évi LI törvény 190. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1105     Beiktatta: 2006. évi LI törvény 190. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1106   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 190. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1107   Megállapította: 2006. évi LI törvény 190. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1108   Megállapította: 2006. évi LI törvény 190. § (3). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1109   Lásd: 6/2009. Büntető jogegységi határozat.


1110    Módosította: 2007. évi XXVII. törvény 89. § (4) b).
1111      Lásd: 3/2008. Büntető jogegységi határozat.
1112    Beiktatta: 2007. évi XXVII törvény 53. §. Hatályos: 2007. VI 1-től.
1113    Beiktatta: 2006. évi LI törvény 191. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1114    Megállapította: 2006. évi LI törvény 191. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1115    Megállapította: 2007. évi XXVII törvény 54. § (1). Hatályos: 2007. VI 1-től.
1116    Beiktatta: 2007. évi XXVII törvény 54. § (2). Hatályos: 2007. VI 1-től.
1117    Megállapította: 2006. évi LI törvény 192. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
1118    Beiktatta: 2006. évi LI törvény 193. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1119    Megállapította: 2006. évi LI törvény 193. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1120  Módosította: 2011. évi CLXI törvény 203. § a).
1121    Megállapította: 2006. évi LI törvény 194. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
1122  Megállapította: 2006. évi LI törvény 195. §. Hatályos: 2006. VII 1-től. A §-t korábban megelőző alcímet hatályon kívül helyezte: ugyane törvény 285. § (1) b). Hatálytalan: 2006. VII 1-től.
1123    Megállapította: 2006. évi LI törvény 196. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
1124    Módosította: 2011. évi CL. törvény 81. § a), 2011. évi CLXI törvény 203. § a).
1125    Megállapította: 2006. évi LI törvény 197. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
1126   Lásd: 3/2008. Büntető jogegységi határozat.
1127   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 198. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
1128    Beiktatta: 2006. évi LI törvény 198. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
1129    Beiktatta: 2006. évi LI törvény 199. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1130    Megállapította: 2006. évi LI törvény 199. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.


1131     Módosította: 2010. évi CLXI. törvény 68. § (6) e).
1132     Megállapította: 2007. évi XXVII. törvény 55. §. Hatályos: 2007. VI 1-től.
1133     Módosította: 2011. évi CL. törvény 81. § g).
1134     Módosította: 2011. évi CL. törvény 81. § d).
1135     Megállapította: 2007. évi CLXII törvény 19. §. Módosította: 2011. évi CL. törvény 81. § a).
1136   Beiktatta: 2006. évi LI. törvény 200. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1137   Megállapította: 2006. évi LI törvény 200. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1138     Megállapította: 2006. évi LI törvény 201. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
1139     Beiktatta: 2006. évi LI törvény 202. § (1). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1140     Megállapította: 2006. évi LI törvény 202. § (2). Hatályos: 2006. VII 1-től.
1141     Módosította: 2011. évi CL. törvény 81. § h).
1142     Módosította: 2011. évi CL. törvény 81. § f).
1143     Módosította: 2011. évi CL. törvény 81. § a).
1144     Módosította: 2011. évi CL. törvény 81. § a).
1145     Megállapította: 2006. évi LI törvény 203. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
1146   Módosította: 2011. évi CL. törvény 81. § b).
1147   Megállapította: 2006. évi LI törvény 204. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
1148     Módosította: 2011. évi CL. törvény 81. § a).
1149     Módosította: 2011. évi CL. törvény 81. § a).
1150     Megállapította: 2006. évi LI törvény 205. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
1151     Módosította: 2011. évi CL. törvény 81. § i).
1152     Megállapította: 2006. évi LI törvény 206. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.


1153     Módosította: 2011. évi CL. törvény 81. § a).
1154     Módosította: 2011. évi CL. törvény 81. § a).
1155     Módosította: 2011. évi CL. törvény 81. § a).
1156   Megállapította: 2006. évi LI. törvény 207. §. Hatályos: 2006. VII. 1-től.
1157   Módosította: 2011. évi CL. törvény 81. § a).
1158     Beiktatta: 2011. évi LXXXIX. törvény 19. §. Hatályos: 2011. VII. 13-tól. Lásd: 2011. évi LXXXIX. törvény 27. § (2).
1159     Megállapította: 2006. évi LI. törvény 208. §. Hatályos: 2006. VII. 1-től. A §-t korábban megelőző alcímet hatályon kívül helyezte: ugyane törvény 285. § (1) b). Hatálytalan: 2006. VII. 1-től.
1160  Beiktatta: 2006. évi LI. törvény 209. §. Hatályos: 2006. VII. 1-től.
1161     Megállapította: 2006. évi LI. törvény 210. §. Hatályos: 2006. VII. 1-től.
1162  Megállapította: 2006. évi LI. törvény 211. §. Hatályos: 2006. VII. 1-től.
1163     Módosította: 2011. évi CL. törvény 81. § a).
1164     Megállapította: 2007. évi XXVII. törvény 56. §. Hatályos: 2007. VI. 1-től.
1165     Módosította: 2011. évi CL. törvény 81. § a).
1166  Módosította: 2011. évi CL. törvény 81. § a).
1167   Beiktatta: 2007. évi XXVII. törvény 57. § (1). Módosította: 2011. évi CL. törvény 81. § a).
1168     Számozását módosította és szövegét megállapította: 2007. évi XXVII. törvény 57. § (1)-(2). Módosította: 2011. évi CL. törvény 81. § a).
1169     Számozását módosította: 2007. évi XXVII. törvény 57. § (1). Módosította: 2011. évi CL. törvény 81. § a).
1170     Számozását módosította: 2007. évi XXVII. törvény 57. § (1). Módosította: 2011. évi CL. törvény 81. § a).